Suvestinė redakcija nuo 2016-05-25 iki 2016-12-28

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 153-5572, i. k. 1041010ISTA0IX-2453

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
ĮSTATYMAS

 

2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2453

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) valdymą, finansavimą, uždavinius ir teises.

 

2 straipsnis. Komisijos teisinė padėtis

1. Komisija įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1995, Nr. 9-184) ir vadinosi Valstybine paminklosaugos komisija. Šiuo įstatymu Valstybinės paminklosaugos komisijos pavadinimas keičiamas į Valstybinės kultūros paveldo komisijos pavadinimą.

2. Komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Komisija atskaitinga Seimui.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais įstatymais, šiuo ir kitais įstatymais, Komisijos patvirtintais Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatais bei kitais norminiais teisės aktais.

4. Komisija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu ir sąskaitą banke.

5. Komisijos buveinė yra Vilniuje. Patalpas Komisijai suteikia Vyriausybė.

 

3 straipsnis. Komisijos sudėtis ir sudarymo tvarka

1. Komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 4 narius – Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (toliau – Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas) teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.

2. Komisijos nariai skiriami (renkami) 4 metams. Pasibaigus Komisijos narių kadencijai, Komisijos nariai pareigas eina tol, kol į jas šio įstatymo nustatyta tvarka paskiriami nauji asmenys.

3. Komisijos nariai iš asociacijų renkami vadovaujantis Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Komisijai vadovauja pirmininkas. Pirmininką Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu iš Komisijos narių 4 metams skiria ir atleidžia Seimas. Komisijos pirmininko kandidatūrą Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui teikia Komisija. Pasibaigus Komisijos pirmininko kadencijai, Komisijos pirmininkas eina pareigas tol, kol į jas šio įstatymo nustatyta tvarka paskiriamas naujas asmuo.

5. Komisijos pirmininkas turi pavaduotoją. Jį pirmininko teikimu skiria Komisija iš savo narių. Pirmininkas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo paskyrimo teikia pirmininko pavaduotojo kandidatūrą Komisijai skirti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2355, 2016-05-17, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13916

 

4 straipsnis. Komisijos uždaviniai

Komisijos uždaviniai:

1) dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją;

2) teikti siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos;

3) teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais;

4) vertinti kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas ir biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą;

5) svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais ar panaikinti jų apsaugą;

6) svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir išbraukti iš jo;

7) vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos požiūriu;

8) informuoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas;

9) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;

10) svarstyti kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus;

11) atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

 

5 straipsnis. Komisijos teisės

Komisija turi teisę:

1) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldą;

2) lankyti, apžiūrėti, fiksuoti kultūros vertybes ir daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka neatlygintinai naudotis valstybės ir savivaldybių registrų, kadastrų, klasifikatorių, duomenų bazių duomenimis, reikalingais jai nustatytoms funkcijoms atlikti;

4) dalyvauti pagal kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, konferencijose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus, kaip spręsti šiuos klausimus;

5)sudaryti pakomises, nuolatines, laikinąsias komisijas ir darbo grupes kultūros paveldo apsaugos problemoms nagrinėti;

6)organizuoti konferencijas kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos klausimais;

7) jeigu Komisijos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš eilės, Komisija gali priimti sprendimą kreiptis į jį rinkusią ar skyrusią instituciją dėl šio nario atšaukimo.

 

6 straipsnis. Komisijos darbo organizavimas

1. Komisijos įgaliojimų sričiai priklausantys klausimai svarstomi ir sprendžiami Komisijos posėdžiuose.

2. Eiliniai Komisijos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.

3. Komisija priima sprendimus ir nutarimus. Juos savo parašu tvirtina Komisijos pirmininkas.

4. Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos problemas Komisija sprendžia posėdyje, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių, ir sprendimus priima ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių balsais.

5. Kitais klausimais priimami nutarimai paprasta balsų dauguma posėdyje, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių. Komisijos nutarimai skelbiami Komisijos interneto tinklalapyje.

6. Komisijos sprendimai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

7. Komisija turi administraciją. Ji veikia pagal Komisijos patvirtintus nuostatus.

8. Administracija:

1) aptarnauja Komisijos, pakomisių ir darbo grupių veiklą;

2) rengia Komisijos dokumentų projektus ir kitą medžiagą;

3) renka informaciją apie kultūros paveldo apsaugos problemas.

9. Administracijai vadovauja, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas (darbą) ir atleidžia iš jų (jo) Komisijos pirmininkas.

 

7 straipsnis. Komisijos pirmininkas

Komisijos pirmininkas:

1) organizuoja Komisijos darbą, yra biudžeto asignavimų valdytojas, atsako už valstybės biudžeto gautų lėšų tinkamą naudojimą;

2) atsako už tai, kad Komisija atliktų jai numatytas funkcijas, pavestus darbus;

3) atstovauja Komisijai;

4) teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašus;

5) kasmet iki kovo 1 dienos pateikia Seimui savo veiklos ataskaitą.

 

8 straipsnis. Komisijos nario teisės ir pareigos

1. Komisijos narys turi teisę:

1) nekliudomas patekti į kultūros paveldo objektus;

2) siūlyti sušaukti neeilinį Komisijos posėdį;

3) siūlyti įrašyti į Komisijos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą.

2. Komisijos nario pareigos:

1) dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

2) dalyvauti rengiant Komisijos sprendimų ir nutarimų projektus;

3) pirmininko pavedimu rengti medžiagą Komisijos posėdžiams.

 

9 straipsnis. Komisijos lėšos

1. Komisijos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.

2. Komisijos lėšos naudojamos komisijos uždaviniams įgyvendinti, komisijos narių ir ekspertų darbui apmokėti, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui ir ūkio išlaidoms.

3. Komisijos lėšos naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos finansinę veiklą kontroliuoja įstatymų nustatytos institucijos.

 

10 straipsnis. Komisijos pertvarkymas, reorganizavimas, likvidavimas

Komisija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d., išskyrus 3 straipsnio 1 dalį. 3 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2007 m. kovo 10 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2355, 2016-05-17, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13916

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo Nr. IX-2453 3 straipsnio pakeitimo įstatymas