Suvestinė redakcija nuo 2018-07-12 iki 2018-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 81-3320, i. k. 1071010ISTA00X-1260

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-01:

Nr. XI-2219, 2012-09-18, Žin. 2012, Nr. 111-5632 (2012-09-26), i. k. 1121010ISTA0XI-2219

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KULTŪROS RĖMIMO FONDO

ĮSTATYMAS

 

2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas), kurio lėšos skiriamos kultūrai ir menui remti, administravimą ir likvidavimą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimą.

 

2 straipsnis. Kultūros rėmimo fondo statusas

1. Fondo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Fondas nėra juridinis asmuo.

3. Fondą administruoja Lietuvos kultūros taryba.

4. Fondo lėšos laikomos atskiroje Lietuvos kultūros tarybos sąskaitoje ir įtraukiamos į apskaitą pagal atskirą programą.

 

3 straipsnis. Fondo lėšų šaltiniai

1. Fondo lėšas sudaro:

1) 3 procentai akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;

2) 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio;

3) kitos teisėtai įgytos lėšos.

2. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma:

1) 3 procentai praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;

2) 10 procentų praėjusių metų faktinių įplaukų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.

 

4 straipsnis. Fondo lėšų naudojimas

1. Fondo lėšos naudojamos kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms, atrinktoms viešojo konkurso būdu, finansuoti. Fondo lėšos negali būti naudojamos jo administravimo išlaidoms. Ekspertų paslaugoms ir tyrimų išlaidoms apmokėti skiriama ne daugiau kaip 4 procentai atitinkamų metų Fondo lėšų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1277, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15748

Nr. XIII-1458, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11771

 

2. Lietuvos kultūros taryba kultūros ministro nustatyta tvarka priima sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo.

3. Kultūros ministras tvirtina Fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires. Šiose gairėse nustatoma Fondo rėmimo sritys ir jų prioritetai, rėmimo ir vertinimo kriterijai, paraiškos forma, projektų teikimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka.

 

5 straipsnis. Fondo veiklos garantijos

1. Fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti.

2. Per kalendorinius metus nepanaudotos Fondo lėšos lieka Fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1277, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15748

 

6 straipsnis. Fondo likvidavimas

1. Fondas likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Fondą likvidavus, Fondo lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2219, 2012-09-18, Žin., 2012, Nr. 111-5632 (2012-09-26), i. k. 1121010ISTA0XI-2219

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1277, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15748

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1458, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11771

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas