Suvestinė redakcija nuo 2018-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 53-2561, i. k. 1112210ISAK0003-258

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL BENDRIJOS LICENCIJŲ IR JŲ KOPIJŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 2 d. Nr. 3-258

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p.72) ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88):

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Bendrijos licencijos vežti keleivius formą;

1.2. Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos formą;

1.3. Bendrijos licencijos vežti krovinius formą;

1.4. Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos formą.

2. P a v e d u Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos organizuoti 1 punkte nurodytų dokumentų gamybą.

3. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodytos Bendrijos licencijos ir jų kopijos išduodamos nuo 2011 m. gruodžio 4 d.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios nuo 2011 m. gruodžio 4 d.:

4.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-735 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 9-249) 2.1 ir 2.2 punktus;

4.2. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 „Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“ (Žin., 1998, Nr. 115-3261; 2003, Nr. 92-4176), 4 ir 5 priedus.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3-258

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 3-92

redakcija)

 

(Pirma Bendrijos licencijos vežti keleivius pusė)

 

EUROPOS BENDRIJA

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

 

LICENCIJA Nr.

 

leidžianti tarptautinį keleivių vežimą samdos pagrindais arba už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais

 

Šios licencijos turėtojui

 

 

 

 

 

leidžiama teikti tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas samdos pagrindais ar už atlygį Bendrijos teritorijoje, vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių.

 

Pastabos:

 

Ši licencija galioja nuo

Iki

Išdavimo vieta

Data

 

(Antra Bendrijos licencijos vežti keleivius pusė)

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Ši licencija yra išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009.

2. Vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos šią licenciją išdavė už atlygį dirbančiam vežėjui, kuris:

a) įsisteigimo valstybėje narėje turi leidimą verstis vežimu teikiant reguliarias paslaugas, įskaitant specialias reguliarias paslaugas arba vienkartines paslaugas, gali vežti keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais;

b) atitinka sąlygas, nustatytas pagal Bendrijos taisykles, dėl leidimo verstis keleivių vežimo kelių transportu veikla, organizuojant nacionalines ir tarptautines transporto operacijas;

c) laikosi teisinių reikalavimų, taikomų vairuotojų kvalifikacijai ir transporto priemonių standartams.

3. Šia licencija leidžiama teikti tarptautines keleivių vežimo už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas visais susisiekimo keliais Bendrijos teritorijoje:

a) jei išvykimo ir atvykimo punktai yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertant arba nekertant vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

b) jei išvykimo ir atvykimo punktai yra toje pačioje valstybėje narėje, o keleiviai įlaipinami ar išlaipinami kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje;

c) iš valstybės narės į trečiąją šalį ir vice versa, tranzitu kertant arba nekertant vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

d) tarp trečiųjų šalių, tranzitu vykstant per vienos arba keleto valstybių narių teritoriją, ir reisus tuščiomis transporto priemonėmis, kai atliekama transporto veikla pagal Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 nustatytas sąlygas.

Vykdant transporto operacijas iš valstybės narės į trečiąją šalį ir vice versa, Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 yra taikomas kelionės per bet kurios valstybės narės teritoriją, per kurią vykstama tranzitu, daliai. Jis netaikomas kelionės daliai tos valstybės narės, kurioje keleiviai įlaipinami ar išlaipinami, teritorijoje tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.

4. Ši licencija yra asmeninė ir negali būti perduota kitam asmeniui.

5. Licenciją išdavusios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali panaikinti šią licenciją, ypač jei vežėjas:

a) nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;

b) pateikė netikslią informaciją apie duomenis, kuriuos reikalaujama pateikti išduodant licenciją arba pratęsiant jos galiojimą;

c) bet kurioje valstybėje narėje padarė sunkų ar sunkius Bendrijos kelių transporto teisės aktų, ypač taikomų transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiant analogiškas arba laikinas paslaugas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje, pažeidimus. Valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pažeidimus padaręs vežėjas, kompetentingos valdžios institucijos, inter alia, Bendrijos licenciją gali panaikinti arba laikinai sustabdyti kelių arba visų patvirtintų Bendrijos licencijos kopijų galiojimą arba jas panaikinti. Šios sankcijos nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo, kurį padarė Bendrijos licencijos turėtojas, sunkumą ir į bendrą patvirtintų kopijų, jam išduotų teikti tarptautines transporto paslaugas, skaičių.

6. Licencijos originalą turi laikyti vežėjas. Patvirtinta tikra licencijos kopija turi būti laikoma transporto priemonėje, vykdančioje tarptautinę transporto operaciją.

7. Ši licencija turi būti pateikiama bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.

8. Licencijos turėtojas privalo kiekvienos valstybės narės teritorijoje laikytis toje valstybėje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ypač taikomų transportui ir kelių eismui.

9. Reguliarios paslaugos – paslaugos, kai keleiviai vežami nustatytais laiko tarpais nustatytais maršrutais, įlaipinant ir išlaipinant keleivius iš anksto numatytuose sustojimo punktuose, ir jos yra teikiamos visiems, jei reikia, užsisakant jas iš anksto. Paslaugų teikimo reguliarumui negali daryti įtakos joks derinimasis prie paslaugos teikimo sąlygų. Norint teikti reguliarias paslaugas, reikia gauti leidimą.

Specialios reguliarios paslaugos – reguliarios paslaugos, kad ir kas jas organizuotų, kurias teikiant aiškiai apibrėžtais laiko tarpais tam tikrais maršrutais yra vežami tam tikros kategorijos keleiviai, tačiau nevežami kiti keleiviai, juos įlaipinant ir išlaipinant iš anksto nustatytuose sustojimo punktuose.

Specialios reguliarios paslaugos apima:

a) darbuotojų vežimą iš namų į darbovietę ir atgal;

b) mokyklos moksleivių ir studentų vežimą į mokymo įstaigą ir atgal.

Tai, kad speciali paslauga gali kisti pagal naudotojų poreikius, neturi įtakos ją priskirti reguliarių paslaugų kategorijai.

Teikiant specialias reguliarias paslaugas, dėl kurių vežimų organizatorius ir vežėjas sudaro sutartį, leidimo nereikia.

Organizuojant analogiškas ar laikinas paslaugas, kurios yra skirtos tiems patiems vartotojams, kurie jau naudojasi reguliariomis paslaugomis, leidimo reikia.

Vienkartinės paslaugos – paslaugos, kurios neatitinka reguliarių paslaugų, įskaitant specialias reguliarias paslaugas, apibrėžties ir kurių svarbiausia ypatybė yra ta, kad šias paslaugas teikiant yra vežamos vartotojo arba paties vežėjo iniciatyva sudarytos grupės. Organizuojant analogiškas arba laikinas paslaugas, kurias galima palyginti su jau teikiamomis reguliariomis paslaugomis ir kurios yra skirtos tiems patiems pastarosiomis paslaugomis besinaudojantiems vartotojams, reikia gauti leidimą Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 III skyriuje nustatyta tvarka. Šios paslaugos vis tiek laikomos vienkartinėmis paslaugomis nepaisant to, kad jos yra teikiamos tam tikrais laiko tarpais.

Vienkartinėms paslaugoms leidimo nereikia.

 

Blanko Nr. 000000

 

____________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3-258

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 3-92

redakcija)

 

(Pirma Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos pusė)

 

EUROPOS BENDRIJA

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

 

LICENCIJOS Nr.

 

KOPIJA Nr.

 

leidžianti tarptautinį keleivių vežimą samdos pagrindais arba už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais

 

Šios licencijos turėtojui

 

 

 

leidžiama teikti tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas samdos pagrindais ar už atlygį Bendrijos teritorijoje, vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių.

 

Pastabos:

 

Ši licencija galioja nuo

Iki

Išdavimo vieta

Data

 

(Antra Bendrijos licencijos vežti keleivius kopijos pusė)

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Ši licencija yra išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009.

2. Vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos šią licenciją išdavė už atlygį dirbančiam vežėjui, kuris:

a) įsisteigimo valstybėje narėje turi leidimą verstis vežimu teikiant reguliarias paslaugas, įskaitant specialias reguliarias paslaugas arba vienkartines paslaugas, gali vežti keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais;

b) atitinka sąlygas, nustatytas pagal Bendrijos taisykles, dėl leidimo verstis keleivių vežimo kelių transportu veikla, organizuojant nacionalines ir tarptautines transporto operacijas;

c) laikosi teisinių reikalavimų, taikomų vairuotojų kvalifikacijai ir transporto priemonių standartams.

3. Šia licencija leidžiama teikti tarptautines keleivių vežimo už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas visais susisiekimo keliais Bendrijos teritorijoje:

a) jei išvykimo ir atvykimo punktai yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertant arba nekertant vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

b) jei išvykimo ir atvykimo punktai yra toje pačioje valstybėje narėje, o keleiviai įlaipinami ar išlaipinami kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje;

c) iš valstybės narės į trečiąją šalį ir vice versa, tranzitu kertant arba nekertant vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;

d) tarp trečiųjų šalių, tranzitu vykstant per vienos arba keleto valstybių narių teritoriją, ir reisus tuščiomis transporto priemonėmis, kai atliekama transporto veikla pagal Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 nustatytas sąlygas.

Vykdant transporto operacijas iš valstybės narės į trečiąją šalį ir vice versa, Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 yra taikomas kelionės per bet kurios valstybės narės teritoriją, per kurią vykstama tranzitu, daliai. Jis netaikomas kelionės daliai tos valstybės narės, kurioje keleiviai įlaipinami ar išlaipinami, teritorijoje tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.

4. Ši licencija yra asmeninė ir negali būti perduota kitam asmeniui.

5. Licenciją išdavusios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali panaikinti šią licenciją, ypač jei vežėjas:

a) nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;

b) pateikė netikslią informaciją apie duomenis, kuriuos reikalaujama pateikti išduodant licenciją arba pratęsiant jos galiojimą;

c) bet kurioje valstybėje narėje padarė sunkų ar sunkius Bendrijos kelių transporto teisės aktų, ypač taikomų transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiant analogiškas arba laikinas paslaugas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje, pažeidimus. Valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pažeidimus padaręs vežėjas, kompetentingos valdžios institucijos, inter alia, Bendrijos licenciją gali panaikinti arba laikinai sustabdyti kelių arba visų patvirtintų Bendrijos licencijos kopijų galiojimą arba jas panaikinti. Šios sankcijos nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo, kurį padarė Bendrijos licencijos turėtojas, sunkumą ir į bendrą patvirtintų kopijų, jam išduotų teikti tarptautines transporto paslaugas, skaičių.

6. Licencijos originalą turi laikyti vežėjas. Patvirtinta tikra licencijos kopija turi būti laikoma transporto priemonėje, vykdančioje tarptautinę transporto operaciją.

7. Ši licencija turi būti pateikiama bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.

8. Licencijos turėtojas privalo kiekvienos valstybės narės teritorijoje laikytis toje valstybėje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ypač taikomų transportui ir kelių eismui.

9. Reguliarios paslaugos – paslaugos, kai keleiviai vežami nustatytais laiko tarpais nustatytais maršrutais, įlaipinant ir išlaipinant keleivius iš anksto numatytuose sustojimo punktuose, ir jos yra teikiamos visiems, jei reikia, užsisakant jas iš anksto. Paslaugų teikimo reguliarumui negali daryti įtakos joks derinimasis prie paslaugos teikimo sąlygų. Norint teikti reguliarias paslaugas, reikia gauti leidimą.

Specialios reguliarios paslaugos – reguliarios paslaugos, kad ir kas jas organizuotų, kurias teikiant aiškiai apibrėžtais laiko tarpais tam tikrais maršrutais yra vežami tam tikros kategorijos keleiviai, tačiau nevežami kiti keleiviai, juos įlaipinant ir išlaipinant iš anksto nustatytuose sustojimo punktuose.

Specialios reguliarios paslaugos apima:

a) darbuotojų vežimą iš namų į darbovietę ir atgal;

b) mokyklos moksleivių ir studentų vežimą į mokymo įstaigą ir atgal.

Tai, kad speciali paslauga gali kisti pagal naudotojų poreikius, neturi įtakos ją priskirti reguliarių paslaugų kategorijai.

Teikiant specialias reguliarias paslaugas, dėl kurių vežimų organizatorius ir vežėjas sudaro sutartį, leidimo nereikia.

Organizuojant analogiškas ar laikinas paslaugas, kurios yra skirtos tiems patiems vartotojams, kurie jau naudojasi reguliariomis paslaugomis, leidimo reikia.

Vienkartinės paslaugos – paslaugos, kurios neatitinka reguliarių paslaugų, įskaitant specialias reguliarias paslaugas, apibrėžties ir kurių svarbiausia ypatybė yra ta, kad šias paslaugas teikiant yra vežamos vartotojo arba paties vežėjo iniciatyva sudarytos grupės. Organizuojant analogiškas arba laikinas paslaugas, kurias galima palyginti su jau teikiamomis reguliariomis paslaugomis ir kurios yra skirtos tiems patiems pastarosiomis paslaugomis besinaudojantiems vartotojams, reikia gauti leidimą Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 III skyriuje nustatyta tvarka. Šios paslaugos vis tiek laikomos vienkartinėmis paslaugomis nepaisant to, kad jos yra teikiamos tam tikrais laiko tarpais.

Vienkartinėms paslaugoms leidimo nereikia.

 

Blanko Nr. 000000

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3-258

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 3-92

redakcija)

 

(Pirma Bendrijos licencijos vežti krovinius pusė)

 

EUROPOS BENDRIJA

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

 

LICENCIJA Nr.

 

išduota tarptautiniam krovinių vežimui keliais už atlygį

 

 

Ši licencija suteikia teisę

 

 

 

verstis tarptautiniu krovinių vežimu keliais už atlygį visais vykdomais maršrutais, už atlygį Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis, kaip nustatyta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių ir laikantis bendrųjų šios licencijos nuostatų.

 

Pastabos:

 

Ši licencija galioja nuo

Iki

Išdavimo vieta

Data

 

(Antra Bendrijos licencijos vežti krovinius pusė)

 

Bendrosios nuostatos

 

Ši licencija išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009.

Ji suteikia teisę jos turėtojui verstis tarptautiniu krovinių vežimu keliais už atlygį visais Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis ir atitinkamai pagal toliau nurodytas sąlygas, kai:

- išvykimo ir atvykimo punktai yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertamos arba nekertamos vienos ar kelių valstybių narių arba trečiųjų šalių teritorijos,

- važiuojant iš valstybės narės į trečiąją šalį arba atvirkščiai, tranzitu kertamos arba nekertamos vienos ar kelių valstybių narių arba trečiųjų šalių teritorijos,

- važiuojant iš vienos trečiosios šalies į kitą, tranzitu kertamos vienos ar kelių valstybių narių teritorijos,

ir kai važiuoja nepakrauta su šios rūšies vežimu susijusi transporto priemonė.

Jei krovinys vežamas iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, ši licencija galioja per Bendrijos teritoriją einančiai reisų daliai. Ji galioja valstybėje narėje, kurios teritorijoje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, tik kai Bendrija ir suinteresuotoji trečioji šalis laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 sudaro atitinkamą susitarimą.

Ši licencija išduodama jos turėtojui, ji negali būti perleista kitam asmeniui.

Licenciją išdavusios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali panaikinti šią licenciją, ypač jei jos turėtojas:

- neįvykdė visų šios licencijos naudojimą nustatančių sąlygų,

- pateikė klaidingą Bendrijos licencijai išduoti ar jos galiojimui pratęsti būtiną informaciją.

Licencijos originalą turi laikyti vežėjo įmonė.

Patvirtinta licencijos kopija turi būti laikoma transporto priemonėje1. Transporto priemonių junginių atveju, licencija turi būti laikoma motorinėje transporto priemonėje. Ji galioja transporto priemonių junginiui net ir tada, jei priekaba arba puspriekabė nėra registruotos šią licenciją turinčio vežėjo vardu arba jis neturi leidimo jas naudoti keliuose, arba jei jos registruotos ar jas leidžiama naudoti kitoje valstybėje.

Licenciją visada privaloma pateikti bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.

Kiekvienos valstybės narės teritorijoje šios licencijos turėtojas privalo laikytis toje valstybėje galiojančių, visų pirma transportą ir eismą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

Blanko Nr. 000000

 

________________

1 Transporto priemonė – valstybėje narėje įregistruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė transporto priemonė yra registruota valstybėje narėje, naudojami tik kroviniams vežti.

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3-258

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 3-92

redakcija)

 

(Pirma Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos pusė)

 

EUROPOS BENDRIJA

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

 

 

LICENCIJOS Nr.

 

KOPIJA Nr.

 

išduota tarptautiniam krovinių vežimui keliais už atlygį

 

 

Ši licencija suteikia teisę

 

 

verstis tarptautiniu krovinių vežimu keliais už atlygį visais vykdomais maršrutais, už atlygį Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis, kaip nustatyta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių ir laikantis bendrųjų šios licencijos nuostatų.

 

Pastabos:

 

Ši licencija galioja nuo

Iki

Išdavimo vieta

Data

 

(Antra Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijos pusė)

 

Bendrosios nuostatos

 

Ši licencija išduota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009.

Ji suteikia teisę jos turėtojui verstis tarptautiniu krovinių vežimu keliais už atlygį visais Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis ir atitinkamai pagal toliau nurodytas sąlygas, kai:

- išvykimo ir atvykimo punktai yra dviejose skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertamos arba nekertamos vienos ar kelių valstybių narių arba trečiųjų šalių teritorijos,

- važiuojant iš valstybės narės į trečiąją šalį arba atvirkščiai, tranzitu kertamos arba nekertamos vienos ar kelių valstybių narių arba trečiųjų šalių teritorijos,

- važiuojant iš vienos trečiosios šalies į kitą, tranzitu kertamos vienos ar kelių valstybių narių teritorijos,

ir kai važiuoja nepakrauta su šios rūšies vežimu susijusi transporto priemonė.

Jei krovinys vežamas iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, ši licencija galioja per Bendrijos teritoriją einančiai reisų daliai. Ji galioja valstybėje narėje, kurios teritorijoje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, tik kai Bendrija ir suinteresuotoji trečioji šalis laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 sudaro atitinkamą susitarimą.

Ši licencija išduodama jos turėtojui, ji negali būti perleista kitam asmeniui.

Licenciją išdavusios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali panaikinti šią licenciją, ypač jei jos turėtojas:

- neįvykdė visų šios licencijos naudojimą nustatančių sąlygų,

- pateikė klaidingą Bendrijos licencijai išduoti ar jos galiojimui pratęsti būtiną informaciją.

Licencijos originalą turi laikyti vežėjo įmonė.

Patvirtinta licencijos kopija turi būti laikoma transporto priemonėje1. Transporto priemonių junginių atveju, licencija turi būti laikoma motorinėje transporto priemonėje. Ji galioja transporto priemonių junginiui net ir tada, jei priekaba arba puspriekabė nėra registruotos šią licenciją turinčio vežėjo vardu arba jis neturi leidimo jas naudoti keliuose, arba jei jos registruotos ar jas leidžiama naudoti kitoje valstybėje.

Licenciją visada privaloma pateikti bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui pareikalavus.

Kiekvienos valstybės narės teritorijoje šios licencijos turėtojas privalo laikytis toje valstybėje galiojančių, visų pirma transportą ir eismą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

Blanko Nr. 000000

 

_____________

 

1 Transporto priemonė – valstybėje narėje įregistruota motorinė transporto priemonė arba transporto priemonių junginys, kurio bent motorinė transporto priemonė yra registruota valstybėje narėje, naudojami tik kroviniams vežti.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-92, 2018-02-23, paskelbta TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02895

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3-258 „Dėl Bendrijos licencijų ir jų kopijų formų patvirtinimo“ pakeitimo