Suvestinė redakcija nuo 2010-07-01 iki 2010-07-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 1-21, i. k. 1002330ISAK00000375

 

Nauja redakcija nuo 2009-01-18:

Nr. 3D-11, 2009-01-09, Žin. 2009, Nr. 6-178 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK0003D-11

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 28 d. Nr. 375

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 7.1.12 punktu bei įgyvendindamas 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967 (OL 2008 L 264, p. 1), ir 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), nuostatas:

1. Tvirtinu Ekologinio žemės ūkio taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. VšĮ „Ekoagros“ vykdyti sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles ir suteikiu sertifikavimo įstaigai kodą LT-EKO-001.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

2.2. Išteklių ir kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriui kontroliuoti sertifikavimo įstaigų, susijusių su Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytų funkcijų vykdymu, veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                  KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2000 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. 375 (Žemės ūkio ministro

2009 m. sausio 9 d.

įsakymo Nr. 3D-11 redakcija)

 

EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai gaminami, perdirbami, vežami, laikomi, realizuojami ir sertifikuojami vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967 (OL 2008 L 264, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), ir šių taisyklių nuostatomis.

2. Žemės ūkio ir maisto produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus, gali būti vadinami ekologiškais produktais ir privalo būti ženklinami nustatyta tvarka.

3. Šios taisyklės privalomos visiems ūkio subjektams, auginantiems ir tvarkantiems ekologišką žemės ūkio ir maisto ar renkantiems natūralios laukinės augalijos produkciją, bei sertifikavimo įstaigoms, atliekančioms sertifikavimo ir kontrolės darbus.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Apsauginė juosta – šiose taisyklėse nustatyto pločio vizualiai išsiskirianti teritorija ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Apeliacija – sertifikavimo įstaigai adresuotas prašymas, kuriuo pareiškėjas prašo peržiūrėti jos priimtą sprendimą dėl sertifikavimo.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos sertifikuotas ūkis, atitinkantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Įgyvendinimo Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šių taisyklių reikalavimus.

Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – produktai, pagaminti ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkyba – ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimas ir (ar) realizavimas.

Neatitiktis – nukrypimas nuo Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šiose taisyklėse nustatytų gamybos proceso (auginimo, rinkimo ir tvarkybos) reikalavimų.

Nedidelis ekologinės gamybos ūkis – ūkis, kuriame ūkininkaujama ekologinės gamybos metodais ir laikoma iki 100 sutartinių gyvulių.

Pagalbinė medžiaga – medžiaga, naudojama ūkyje (trąšos, augalų apsaugos, gyvulių priežiūros priemonės), išskyrus pastatų ar įrenginių valymo ir dezinfekavimo priemones, pagalbines maisto perdirbimo medžiagas ir veterinarinius vaistus.

Sertifikavimo įstaiga – juridinis asmuo, sertifikuojantis ir kontroliuojantis ekologinę gamybą ir ekologiškų produktų tvarkybą, taip pat laukinės augmenijos rinkimą pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sertifikatas – dokumentas, liudijantis, kad produktas, jo gamybos ir (ar) tvarkybos procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sertifikavimas – procedūra, pagal kurią sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad produkto gamybos ir (ar) tvarkybos procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sintetinės trąšos – sintezės būdu pagamintos trąšos.

Sintetiniai pesticidai – sintezės būdu gaminami augalų apsaugos produktai (herbicidai, fungicidai, insekticidai, defoliantai, beicai ir kt.).

Skundas – su ekologine gamyba susijęs, fizinio ar juridinio asmens raštu pareikštas reikalavimas (išskyrus apeliaciją) imtis veiksmų dėl sertifikavimo įstaigos darbuotojų darbo kokybės, sertifikuojant ūkių ir (ar) įmonių veiklą ar produktus.

Želdinių juosta – šiose taisyklėse nustatyto pločio ne žemesnių kaip 1,5 m aukščio krūmų arba medžių, tarpusavyje susiliečiančių lajomis, ruožas ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Reglamentas (EB) Nr. 834/2007, Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687), Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) ir Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944).

 

III. KODŲ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOMS SUTEIKIMAS IR JŲ VARTOJIMAS

 

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintoms sertifikavimo įstaigoms suteikiami kodai, kurie susideda iš:

5.1. Lietuvos pavadinimo santrumpos LT;

5.2. termino, susijusio su ekologinės gamybos būdu EKO;

5.3. skaičiaus, nurodančio sertifikavimo įstaigų registravimo eiliškumą, sudarytą iš ne daugiau kaip trijų skaitmenų (pradedant 001 ir tęsiant skaičių numeraciją didėjančia tvarka).

Sertifikavimo įstaigų kode santrumpa LT, nurodyta šių taisyklių 5.1 punkte, ir EKO terminas, nurodytas taisyklių 5.2 punkte, atskiriami trumpais brūkšneliais „-“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

6. Jei ekologiški produktai ženklinami ir ES ekologiško produkto atpažinties ženklu, ir prekių ženklu „Ekologinis žemės ūkis“ (toliau – ekologiškų produktų ženklas), sertifikavimo įstaigos kodas pateikiamas ES ekologiško produkto atpažinties ženklo apačioje, o sertifikavimo įstaigos kodo apačioje pateikiamas vietos, kurioje užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda.

7. Iki 2010 m. liepos 1 d. ekologiškus produktus ženklinant tik ekologiškų produktų ženklu, sertifikavimo įstaigos kodas pateikiamas ekologiškų produktų ženklo apačioje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

8. Esant pagamintos pakuotės atsargoms, taip pat, jei ekologiški produktai jau pagaminti ir (arba) supakuoti, jie gali būti ženklinami ir (arba) tiekiami rinkai iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka tol, kol baigsis šios pakuotės arba produktai, tačiau ne ilgiau kaip iki 2010 m. sausio 1 d.

 

IV. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS PROCESO IR PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

 

9. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos procesą, produktus sertifikuoja ir gamybos procesą kontroliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos.

10. Sertifikavimas atliekamas tik pageidaujančio užsiimti ekologiškos žemės ūkio produkcijos auginimu, rinkimu ir (ar) ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkyba ūkio subjekto (toliau – pareiškėjas) raštu pateiktu prašymu. Dokumentų formas, pareiškėjų patikros vertinimo ir sertifikato išdavimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga. Pareiškėjams, ketinantiems užsiimti ekologinės žemės ūkio gamybos veikla ir ketinantiems sertifikuoti mažiau kaip 1 ha žemės, dokumentai sertifikavimui pateikiami sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

11. Pareiškėjai, ketinantys pirmą kartą sertifikuoti ekologiškos žemės ūkio ir maisto produktų gamybos procesą ir (arba) produktus, iki einamųjų metų balandžio 15 d. pateikia sertifikavimo įstaigai jos nustatytos formos dokumentus, išskyrus pareiškėjus, kurie 2010 m. pirmą kartą pageidauja sertifikuoti ekologiškos žemės ūkio ir maisto produktų gamybos procesą ir (arba) produktus – jie gali teikti prašymus sertifikuoti ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 15 dienos. Pateiktų sertifikavimo įstaigai dokumentų duomenis pareiškėjai gali patikslinti iki einamųjų metų liepos 12 dienos. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymo ūkiai bei įmonės gali teikti prašymus ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymui sertifikuoti ištisus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Nr. 3D-529, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 65-3259 (2010-06-05), i. k. 1102330ISAK003D-529

 

12. Sertifikavimo įstaiga visiems pareiškėjams, jeigu pašalintos neatitiktys, kurioms buvo nustatytas koregavimo veiksmų terminas, iki einamųjų metų spalio 15 d., o ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkybos subjektams – ištisus metus, išduoda sertifikatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

13. Jeigu pareiškėjas nesutinka su:

13.1. sertifikavimo įstaigos sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl išaiškinimo. Apeliacijų ir skundų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras nustato sertifikavimo įstaiga;

13.2. sertifikavimo įstaigos išaiškinimu, jis gali sertifikavimo įstaigos sprendimus, priimtus po apeliacijos ar skundo nagrinėjimo, apskųsti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sertifikavimo įstaigos kasmet iki sausio 15 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai metinę praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir kontroliuojamų sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių ir ekologiškų produktų tvarkybos įmonių sąrašus (pridėdamos elektroninę laikmeną) pagal praėjusių metų gruodžio 31 d. būklę, kurie iki sausio 31 d. paskelbiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

15. Pareiškėjas privalo registruoti visus gautus skundus dėl gaminamos sertifikuotos produkcijos ir priemones, kurių buvo imtasi trūkumams pašalinti, ir šiuos duomenis pateikti kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

 

V. EKOLOGINĖS GAMYBOS PROCESO KONTROLĖ

 

16. Perėjimas į ekologinę gamybą gali vykti visame ūkyje arba jo dalyje.

17. Pereinamuoju laikotarpiu privaloma laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatų ir šių taisyklių reikalavimų. Prašymai dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo turi būti pateikiami sertifikavimo įstaigai iki einamųjų metų birželio 1 d.

18. Grįžus iš ekologinio į įprastinį ūkininkavimą, ūkis jau negali būti laikomas ekologiniu ir, norint vėl užsiimti ekologine gamyba, pereinamasis laikotarpis taikomas iš naujo.

19. Pasikeitus sertifikuojamiems plotams ir (ar) gamybos apimčiai, produkcijos pavadinimui, sudėčiai ar esant kitiems gamybos pokyčiams, taip pat pažeidus Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamintojas ar tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą.

20. Ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamintojui ir (arba) tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, vertinama sertifikavimo įstaigos nustatyta neatitiktis.

21. Ekologinės gamybos ūkiuose turi būti reguliariai pildomas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 190 (Žin., 2001, Nr. 51-1792; 2005, Nr. 39-1274), kuris turi būti pateikiamas kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

22. Ekologinės gamybos ūkiuose turi būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nuolat tvarkoma buhalterinė apskaita ir nuolat saugomos visų perkamų ir parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitos, kurios turi būti pateikiamos kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

 

VI. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBA

 

23. Ūkio subjektams, kurie tiekia ekologiškus produktus tiesiogiai galutiniam vartotojui ar naudotojui ir ekologiškų produktų negamina, neruošia, nesandėliuoja, neimportuoja iš trečiosios šalies, dėl tokių veiklų nesudaro sutarties su trečiąja šalimi, sertifikavimo įstaiga kontrolės sistemos netaiko. Didmenininkams ir kitiems ūkio subjektams, tiekiantiems fasuotus ekologiškus produktus ne galutiniam vartotojui ar naudotojui, kurie negamina, neruošia, neimportuoja ekologiškų produktų iš trečiosios šalies, dėl tokių veiklų nesudaro sutarties su trečiąja šalimi, atitikties ekologinės gamybos reikalavimams patikrinimą sertifikavimo įstaiga atlieka ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

24. Ekologinės gamybos įmonė ar jos padalinys, užsiimantis ekologinės gamybos veikla, sertifikuojamas kaip savarankiškas ūkinis vienetas ir yra atsakingas už tai, kad jame būtų laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

25. Ekologinės gamybos žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių plotai (išskyrus ekologinei bitininkystei naudojamus plotus) gali būti sertifikuojami, jeigu:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

25.1. vegetacijos periodu yra atskirti natūralia aiškiai matoma riba – skirtingi pasėliai, skirtingos pasėlių veislės, kurias galima lengvai atskirti, skirtingas žemės dirbimo būdas, tvora, griovys, želdinių juosta ar kelias, o tokios ribos nesant – pažymėti pastoviais riboženkliais;

25.2. yra ne arčiau kaip 50 m nuo magistralinių kelių ir ne arčiau kaip 10 m nuo krašto kelių pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, matuojant atstumą nuo kelio briaunos;

25.3. yra ne arčiau kaip 5–10 m (atsižvelgiant į naudojamą techniką ir aplinkos sąlygas) nuo laukų, kuriuose naudojami sintetiniai pesticidai ir (ar) sintetinės trąšos arba atskirti nuo jų 1–5 m pločio želdinių juosta;

25.4. javų, daržovių ir (ar) bulvių augalų vidutinis tankumas ne mažesnis kaip:

Augalų rūšis

Augalų kiekis vnt./m2

Ankštinių javų, garstyčių, grikių, rapsų, kmynų, pasėliai

50

Bulvės

3

Burnočiai, kukurūzai

8

Burokėliai, ropės, ridikai

20

Kopūstai ir kiti kopūstiniai

3

Morkos, salotos, ridikėliai

40

Pupos

30

Runkeliai

4

Svogūnai ir kiti svogūniniai

30

Vasarinių varpinių javų pasėliai

150

Žieminių varpinių javų pasėliai, varpinių ir ankštinių javų mišiniai, linai

120

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

25.5. vidutinis medžių tankumas visuose sodų plotuose ne mažesnis kaip:

Augalų rūšis

Augalų kiekis, vnt./ha

Rekomenduojamas tankis, m

Abrikosai

400

6 x 4

Aukštaūgės kriaušės

300

6 x 5

Aukštaūgės obelys

400

6 x 4

Aukštaūgės slyvos

600

5 x 3

Aukštaūgės trešnės

300

6 x 5

Graikiniai riešutmedžiai

80

10 x 12

Lazdynai

600

5 x 3

Nykštukinės obelys

2500

4 x 1

Pusiau žemaūgės obelys

1000

4 x 2,5

Persikai

600

5 x 3

Šermukšniai

500

5 x 4

Vidutinio augumo obelys

600

5 x 3

Vyšnios

600

5 x 3

Žemaūgės kriaušės

1000

4 x 2,5

Žemaūgės obelys

1600

4 x 1,5

Žemaūgės slyvos

1200

4 x 2

Žemaūgės trešnės

600

5 x 3

 

25.6. vidutinis augalų tankumas visuose uogynų plotuose ne mažesnis kaip:

 

Augalų rūšis

Augalų kiekis, vnt./ha

Rekomenduojamas tankis, m

Agrastai

2500

4 x 1

Aronijos

1200

4 x 2

Avietės

4400

3 x 0,75

Braškės

20000

1 x 0,5

Erškėtrožės

1200

4 x 2

Gervuogės

2200

3 x 1,5

Serbentai

2500

4 x 1

Svarainiai

3000

3 x 1

Šaltalankiai

600

5 x 3

Šilauogės

1600

4 x 1,5

Valgomieji sausmedžiai

2200

3 x 1,5

Žemuogės

30000

0,8 x 0,4

 

26. Šių taisyklių 25.2–25.3 punktuose nurodyto pločio apsauginėse juostose privaloma laikytis reglamento (EB) Nr. 834/2007, reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatų ir šių taisyklių reikalavimų, tačiau apsauginėse juostose naudojama sėkla arba vegetatyvinė dauginamoji medžiaga neprivalo būti išauginta ekologiškai. Apsauginėse juostose išauginta produkcija negali būti tiekiama rinkai su nuorodomis į ekologinę gamybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

27. Šių taisyklių 25.5–25.6 punktų nuostatos taikomos tik nuo 2007 m. įveistiems ekologinės gamybos sodams ir uogynams, iki 0,5 ha dydžio mišriems sodams jos netaikomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

28. Šių taisyklių 25.4–25.6 punktuose nurodytas tankumas tikrinamas sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

29. Javų, daržovių ir (ar) bulvių pasėliai, kuriuose tankumas neatitinka šių taisyklių 25.4 punkto reikalavimų, ar ekologinės gamybos plotai, nukentėję dėl stichinių meteorologinių reiškinių, laukinių gyvūnų arba laukinių paukščių padarytos žalos, gali būti sertifikuojami tik kaip ekologinės gamybos plotai, neįvardijant auginamų augalų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

30. Sodų ir uogynų plotai, kuriuose augalų tankumas neatitinka šių taisyklių 25.5–25.6 punktų reikalavimų dėl neprigijimo, sunykimo ar stichinių meteorologinių reiškinių, gali būti sertifikuojami kaip ekologinės gamybos plotai, jei yra išlikę ne mažiau kaip du trečdaliai auginamų augalų, su sąlyga, kad iki kito sertifikavimo sezono jie bus atsodinti iki nustatyto tankumo. Kitais atvejais tokie plotai sertifikuojami tik kaip ekologinės gamybos plotai, neįvardijant auginamų augalų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

31. Ekologiškai auginami šaltalankiai gali būti sertifikuojami tik, jei:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

31.1. sertifikavimo įstaigai paprašius, pateikiami pasodintų šaltalankių sodinukų įsigijimo dokumentai;

31.2. prie jaunų (iki 3 metų) šaltalankių sodinukų yra ne žemesni kaip 0,5 m aukščio kuoliukai. Jeigu iki 3 metų šaltalankių sodinukai yra aukštesni kaip 1 m, kuoliukai neprivalomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

32. Ekologinės gamybos plotams, išskyrus sodus ir uogynus, turi būti parengta ir įgyvendinama šiam ūkininkavimo būdui tinkama augalų rotacija, išlaikant fitosanitarinę pertrauką auginant ankštinius augalus, daugiametes žoles bei tarpines kultūras (įskaitant įsėlį) ir vengiant augalų atsėliavimo, t. y. tokie patys augalai, išskyrus daugiametes žoles, tame pačiame plote gali būti auginami ne ilgiau kaip 2 metus iš eilės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

33. Nesant galimybės įsigyti norimos veislės bei rūšies ekologiškų sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos ar nesant Žemės ūkio ministerijos leidimo naudoti tos veislės ar rūšies neekologišką sėklą, sertifikavimo įstaiga pareiškėjo, išskyrus ekologinės sėklininkystės ūkius, prašymu gali išduoti leidimą einamaisiais metais naudoti neekologišką sertifikuotą dauginamąją medžiagą. Prašymai teikiami:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

33.1. pavasario sėjai – nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki sėjos pabaigos;

33.2. žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos;

33.3. daugiamečių žolių sėjai – visus metus.

34. Laukinė augalija sertifikuojama kaip ekologiška, jei ji renkama vietose, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus. Augalija, surinkta miestų, miestelių ir gyvenviečių teritorijose, nelaikoma ekologiška.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

35. Ekologinės gyvulininkystės ūkiuose laikomų gyvulių perskaičiavimo į sutartinius gyvulius ekvivalentas tvirtinamas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

36. Nedideliuose ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuojamus galvijus leidžiama rišti, jei neįmanoma jų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, bet su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu, kai tai leidžia oro sąlygos ir žemės būklė, jiems turi būti suteikta galimybė ganytis ganyklose ir diendaržiuose, o kai ganymas neįmanomas bent du kartus per savaitę bus išgenami į diendaržius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

37. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

38. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

39. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

40. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

41. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

42. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

43. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

44. Neteko galios nuo 2010-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

45. Neteko galios nuo 2010-04-13

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin. 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

VII. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TVARKYBA

 

46. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkybos įmonės sertifikavimas yra ekologiškų produktų tvarkybos technologinio proceso sertifikavimas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

47. Perdirbant ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

47.1. ekstrakcija gali būti atliekama tik vandeniu, etanoliu, aliejumi, gyvuliniais riebalais, actu, anglies dvideginiu, azotu;

47.2. filtravimo įrenginyje neturi būti asbesto, naudotų ar kitų medžiagų, kurios gali užteršti produktus;

47.3. draudžiama naudoti medžiagas, kurios gali chemiškai reaguoti ar modifikuoti ekologiškus produktus molekulių lygiu.

 

VIII. LEIDIMAS ATRAJOTOJAMS NAUDOTI SINTETINIUS A, D IR E VITAMINUS

 

48. Ekologinės gamybos ūkio subjektams leidžiama atrajotojų pašarų racione papildomai naudoti sintetinius A, D, ir E grupės vitaminus, kurie įtraukti į ES priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2009 (OL 2009 L118, p. 66), nuostatas, registrą „Community Register of Feed Additives persuant to Regulation (EC) No 1831/2003“.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

49. Šių taisyklių 48 punkte nurodyti vitaminai:

49.1. turi visiškai atitikti natūralius vitaminus, t. y. jie turi būti tokios struktūros, kaip natūraliame maiste;

49.2. turi būti tirpūs tik riebaluose;

49.3. neturi būti pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų arba naudojant genetiškai modifikuotus organizmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-496, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 84-3553 (2009-07-16), i. k. 1092330ISAK003D-496

 

IX. LEIDIMAS RIŠTI GALVIJUS

 

50. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. leidžiama galvijus laikyti pririštus tvartuose (išskyrus nedideliuose ūkiuose), kurie buvo eksploatuojami iki 2000 m. rugpjūčio 24 d., jeigu ūkio subjektas reguliariai išveda gyvulius mankštintis į mociono aikšteles ir gyvuliai auginami teisės aktų nustatyta tvarka laikantis gyvūnų gerovės reikalavimų patogiai pakreiktuose tvartuose, jiems taikant individualią priežiūrą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

51. Dėl leidimo gavimo galvijus laikyti pririštus tvartuose po šių taisyklių 50 punkte nurodyto laikotarpio, tačiau ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d., ekologinės gamybos ūkio subjektai kreipiasi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir pateikia raštu prašymą (laisvos formos, nurodydami ketinamų rišti galvijų rūšį ir (arba) veislę, amžių, skaičių, datą, nuo kurios eksploatuojami tvartai, ar kitą ūkio subjekto manymu svarbią informaciją), su sąlyga, kad sertifikavimo įstaiga bent du kartus per metus atliks ūkio subjekto kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

52. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija per 5 darbo dienas nuo prašymo, nurodyto šių taisyklių 51 punkte, gavimo dienos išsiunčia jį sertifikavimo įstaigai, kuri per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos įvertina pateiktą informaciją ir parengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai motyvuotą rekomendaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

53. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, gavusi iš sertifikavimo įstaigos šių taisyklių 52 punkte nurodytą motyvuotą rekomendaciją, per 5 darbo dienas išsiunčia ūkio subjektui sprendimą raštu (kopiją sertifikavimo įstaigai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-496, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 84-3553 (2009-07-16), i. k. 1092330ISAK003D-496

 

X. LEIDIMAS BITES MAITINTI PAPILDOMAI

 

54. Leidžiama ruošiant žiemai bičių šeimas maitinti papildomai. Maitinti pradedama nuo paskutinės medaus išėmimo dienos. Maitinti baigiama likus ne mažiau kaip 15 dienų iki kito nektaro arba lipčiaus rinkimo pradžios.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

55. Turi būti maitinama tik ekologišku medumi, ekologišku cukraus sirupu arba ekologišku cukrumi.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-717, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5121 (2009-10-06), i. k. 1092330ISAK003D-717

 

XI. NAMINIŲ PAUKŠČIŲ AUGINIMAS

 

56. Siekiant ekologinės gamybos ūkiuose užkirsti kelią intensyvaus auginimo būdų taikymui, naminiai paukščiai turi būti auginami, kol pasieks mažiausią amžių, arba turi būti auginami lėto augimo rūšių naminiai paukščiai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

57. Jei pareiškėjas neaugina lėto augimo rūšių naminių paukščių, mažiausias pjaunamų naminių paukščių amžius turi būti toks:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

57.1. viščiukų – 81 diena;

57.2. kastruotų gaidžių – 150 dienų;

57.3. Pekino ančių – 49 dienos;

57.4. moteriškosios giminės muskusinių ančių – 70 dienų;

57.5. muskusinių antinų – 84 dienos;

57.6. didžiųjų ančių – 92 dienos;

57.7. perlinių vištų – 94 dienos;

57.8. vyriškosios giminės kalakutų ir žąsų, skirtų kepti – 140 dienų;

57.9. moteriškosios giminės kalakutų – 100 dienų.

58. Prie lėto augimo naminių paukščių yra priskiriami Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-876, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 138-6091 (2009-11-21), i. k. 1092330ISAK003D-876

 

XII. GYVŪNAMS SKIRTŲ VETERINARINIŲ VAISTŲ KONTROLĖS PRIEMONĖS

 

59. Jei ekologinės gamybos ūkyje gyvūnai buvo gydyti alopatiniais veterinariniais vaistais, ūkio subjektai, prieš tiekdami rinkai gydytus ekologiškus gyvūnus ir (arba) jų produktus su nuorodomis į ekologinę gamybą, turi raštu sertifikavimo įstaigai pateikti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 10 lentelėje nurodytą informaciją ir pildyti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 10 lentelę apie taikytą gyvūnams ligų prevenciją, gydymą ir veterinarinę priežiūrą.

60. Sertifikavimo įstaiga, gavusi iš ūkio subjekto šių taisyklių 59 punkte nurodytą informaciją, ją įvertina ir neigiamo sprendimo atveju uždraudžia ūkio subjektui tiekti rinkai gydytus ekologiškus gyvūnus ir (arba) jų produktus su nuorodomis į ekologinę gamybą. Apie tai ūkio subjektas informuojamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

61. Gydyti ūkiniai gyvūnai turi būti aiškiai paženklinti:

61.1. stambieji gyvūnai (galvijai, įskaitant bubalus ir bizonų rūšis bei arklinių šeimos gyvūnai) – kiekvienas atskirai;

61.2. naminiai paukščiai ir kiti šių taisyklių 61.1 punkte nenurodyti gyvūnai (išskyrus bites) – kiekvienas atskirai arba ženklinamos bandos, partijos, pulkai;

61.3. bičių šeimų ženklinami aviliai.

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

XIII. TRIUŠIŲ AUGINIMAS

 

62. Triušininkystės produkcija gali būti ženklinama su nuorodomis į ekologinės gamybos būdą, jei iš neekologinės gamybos ūkio įsigyti triušiai buvo auginami ekologinės gamybos ūkyje ne mažiau kaip 3 mėnesius nuo jų įsigijimo arba pradėjus laikytis su ekologine gamyba susijusių teisės aktų ir šių taisyklių XIII skyriaus reikalavimų:

62.1. triušiai negali būti laikomi narvuose, išskyrus triušių pateles, kurios gali būti laikomos narvuose praėjus 15 dienų nuo sukergimo iki jauniklių atjunkymo;

62.2. narvas vienai triušių patelei turi sudaryti ne mažiau kaip 0,6 m2 grindų ploto, jo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m, papildomai pridedant po 0,15 m2 grindų ploto kiekvienam atvestam triušiukui. Pusę narvo grindų ploto gali sudaryti grotelės;

62.3. triušiavimosi ir auginimo aptvarai turi būti atskirti;

62.4. vienoje patalpoje triušių patelių narvų gali būti ne daugiau kaip 200 vnt.;

62.5. patalpoje apšvietimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 8 val./parą;

62.6. triušiams aptvarai turi būti įrengti taip, kad esant tinkamoms oro sąlygoms, jie nuolat turėtų galimybę ganytis diendaržiuose;

62.7. aptvaro, esančio uždaroje patalpoje, plotas vienam triušiui turi sudaryti ne mažiau kaip 0,6 m2 grindų ploto;

62.8. diendaržio plotas turi būti ne mažesnis kaip 5 m2/vienam triušiui, iš kurio – betonuotas žemės plotas kiekvienam triušiui gali sudaryti ne daugiau kaip 2 m2, o likusi diendaržio žemės dalis gali būti išklota tinklu;

62.9. veislei skirtų triušių skaičius negali būti didesnis kaip 100 vnt./ha;

62.10. esant tinkamoms oro sąlygoms, triušiai gali būti laikomi mobiliuose aptvaruose, pievose. Mobilaus aptvaro dengto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m2, likusi dalis, skirta ganymuisi, – ne mažesnė kaip 2,4 m2.

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

XIV. EKOLOGINĖS AKVAKULTŪROS GYVŪNŲ IR JŲ PRODUKTŲ GAMYBOS TAISYKLĖS

 

63. Akvakultūros gyvūnų ir jų produktų gamyba užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, ketinantys sertifikuoti produktus kaip ekologiškus ir tiekti juos rinkai su nuorodomis, žyminčiomis ekologinę gamybą (toliau – ekologinės žuvininkystės ūkio subjektai), privalo laikytis „Žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinių normų“, patvirtintų Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V1-49 (Žin., 2005, Nr. 140-5062) (toliau – Technologinės normos), bei kitų ekologinės akvakultūros gyvūnų ir jų produktų gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

64. Ekologinės žuvininkystės ūkio subjektai ne rečiau kaip du kartus per metus atlieka visapusišką valdoje esančių vidaus bei gėlųjų vandenų – tvenkinių, ežerų, vandens talpyklų (inkubatorių ir augyklų), kanalų ir varžų, skirtų žuvininkystės tikslams (toliau – žuvininkystės telkiniai), – hidrocheminę analizę teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Ekologinės žuvininkystės ūkio subjektai reguliariai atlieka žuvininkystės telkinių vandens kokybės stebėseną.

66. Ekologinės žuvininkystės ūkio subjektai periodinius vandens tyrimus – temperatūros (?C), vandenyje ištirpusio deguonies (mg/l O2), pH – pagal poreikį atlieka prietaisais (įtaisais), kuriems metrologiją reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas patikros galiojimo laikotarpis.

67. Duomenys, gauti šių taisyklių 64–66 punktuose nustatyta tvarka, registruojami sertifikavimo įstaigos nustatytoje formoje „Vandens tyrimų duomenys“ ir jos darbuotojų prašymu pateikiami kontrolei.

68. Leidžiama toje pačioje valdoje esančiuose inkubatoriuose ir augyklose auginti ekologiškus ir neekologiškus žuvų jauniklius, jeigu:

68.1. inkubatoriai ir augyklos yra aiškiai fiziškai atskirti;

68.2. yra įrengti atskiri ekologiškiems ir neekologiškiems žuvų jaunikliams inkubatoriai ir augyklos. Atstumas tarp ekologiškų ir neekologiškų inkubatorių bei ekologiškų ir neekologiškų augyklų yra ne mažesnis kaip 0,4 m;

68.3. kiekvienam ekologiškam ir neekologiškam inkubatoriui, ekologiškai ir neekologiškai augyklai įrengta atskira vandens tiekimo sistema.

69. Dėl šių taisyklių 68 punkte nurodyto leidimo ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas kreipiasi į sertifikavimo įstaigą ir pateikia:

69.1. valdos planą, patalpų, kuriose įrengtos talpyklos ir inkubatoriai, planus bei nurodo, kurie inkubatoriai ir augyklos skirtos ekologinei gamybai, kurie – ne;

69.2. kitus ūkio subjekto manymu reikalingus dokumentus, patvirtinančius, kad bus laikomasi šių taisyklių 68.1–68.3 punktuose nustatytų reikalavimų.

70. Sertifikavimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 69.1–69.2 punktuose, gavimo dienos įvertina pateiktą informaciją ir parengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai motyvuotą rekomendaciją.

71. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, gavusi iš sertifikavimo įstaigos šių taisyklių 70 punkte nurodytą motyvuotą rekomendaciją, per 5 darbo dienas išsiunčia ekologinės žuvininkystės ūkio subjektui sprendimą raštu (kopiją sertifikavimo įstaigai).

72. Leidžiama toje pačioje valdoje ūkio subjektui vykdyti ekologinę ir neekologinę suaugusių žuvų (nebeauginamų inkubatoriuose ir augyklose) gamybą, jeigu:

72.1. auginant suaugusias ekologiškas ir neekologiškas žuvis bus laikomasi šių reikalavimų:

72.1.1. ekologiški tvenkiniai, ežerai ir kanalai bus aiškiai fiziškai atskirti nuo neekologiškų;

72.1.2. tarp atskirų ekologiškų ir neekologiškų žuvininkystės tvenkinių, ežerų ar kanalų atstumas bus ne mažesnis kaip 10 metrų, matuojant nuo natūraliai susidariusios kranto ribos;

72.1.3. kiekvienam ekologiškam žuvininkystės tvenkiniui ir ežerui bei neekologiškam žuvininkystės tvenkiniui ir ežerui bus įrengtos atskiros vandens tiekimo ir išleidimo sistemos;

72.1.4. potvynių srovės negalės užlieti ekologiškų žuvininkystės tvenkinių ir ežerų neekologiškų žuvininkystės tvenkinių ar ežerų vandeniu;

72.1.5. ekologiški kanalai bus įrengti prieš srovę (aukštupyje) neekologiškiems kanalams (žemupyje);

72.2. visi ekologiškų ir neekologiškų suaugusių žuvų ekologinės gamybos ir paruošimo etapai bus atskirti laiko ar vietos atžvilgiu nuo neekologinės gamybos ir paruošimo etapų;

72.3. ekologiškų žuvų priežiūra, kuri atliekama jas išėmus iš vandens, pvz., rūšiavimas, suleidimo tankumo reguliavimas, mėginių ėmimas, bus atliekama skirtingu laiku ar skirtingose vietose, negu neekologiškų žuvų.

73. Dėl šių taisyklių 72 punkte nurodyto leidimo, ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas kreipiasi į sertifikavimo įstaigą ir pateikia įrodymus, kad bus laikomasi šių taisyklių 72.1–72.3 punktuose nustatytų reikalavimų.

74. Sertifikavimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo įrodymų, nurodytų šių taisyklių 73 punkte, gavimo dienos įvertina pateiktą informaciją ir parengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai motyvuotą rekomendaciją.

75. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, gavusi iš sertifikavimo įstaigos šių taisyklių 74 punkte nurodytą motyvuotą rekomendaciją, per 5 darbo dienas išsiunčia ekologinės žuvininkystės ūkio subjektui sprendimą raštu (kopiją sertifikavimo įstaigai).

76. Jei toje pačioje valdoje auginami ekologiški ir neekologiški žuvų jaunikliai arba suaugusios ekologiškos ir neekologiškos žuvys, sertifikavimo įstaiga ne mažau kaip du kartus per metus atlieka ekologinės žuvininkystės ūkio subjekto patikrą.

77. Su ekologiškų žuvų jauniklių ir suaugusių žuvų gamyba susijusius įrašus ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas pildo Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnale bei saugo ekologinės akvakultūros gyvūnų ir jų produktų realizavimo patvirtinimo dokumentus.

78. Ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas, atsižvelgdamas į ekologinės žuvininkystės valdos etologinius poreikius, geografines sąlygas ir bendrą valdoje auginamų gyvūnų sveikatos būklę, gali reprodukcijos tikslais pailginti natūralią dienos trukmę iki 20 val. per parą, naudodamas dirbtinį apšvietimą.

79. Jeigu rinkoje nėra leistinų naudoti ekologinėje gamyboje plėšriosioms žuvims pašarų arba jiems gaminti naudojamų atitinkamų ekologiškų pašarinių žaliavų, iki 2014 m. gruodžio 31 d. leidžiama šerti ekologiškas plėšriąsias žuvis žuvų miltais ir žuvų taukais iš neekologinės akvakultūros likučių arba žmonėms vartoti skirtais žuvies likučiais. Tokios neekologiškos pašarinės žaliavos negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. dienos raciono. Ekologiški augaliniai produktai gali sudaryti ne daugiau kaip 60 proc. pašarų raciono, 10 proc. ekologiškų gyvulinių produktų.

80. Dėl leidimo, nurodyto šių taisyklių 79 punkte, šerti ekologiškas plėšriąsias žuvis neekologiškais pašarais gavimo ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas kreipiasi raštu į sertifikavimo įstaigą ir:

80.1. nurodo priežastį, kodėl planuojama ekologiškas plėšriąsias žuvis šerti neekologiškais pašarais;

80.2. pateikia įrodymą, kad rinkoje nėra leistinų naudoti ekologinėje gamyboje plėšriosioms žuvims pašarų arba jiems gaminti naudojamų atitinkamų ekologiškų pašarinių žaliavų;

80.3. nurodo numatomų įsigyti neekologiškų pašarų ir pašarinių žaliavų kiekį (kg), rūšį, sudėtį;

80.4. nurodo plėšriųjų žuvų, kurios bus šeriamos neekologiškais pašarais, rūšį, kiekį (kg) arba skaičių (vnt.), amžių, vandens telkinio Nr.;

80.5. nurodo laikotarpį, kurį planuoja naudoti neekologiškus pašarus.

81. Ektoparazitams naikinti prieš įžuvinant ekologiškus tvenkinius arba po žuvų išgaudymo iš jų leidžiama žuvis laikyti voniose, pagamintose iš šių tirpalų:

81.1. valgomosios druskos (1 kg/m3), laikant žuvis tirpale ne ilgiau negu 20 min.;

81.2. valgomosios druskos (50 kg/m3), laikant žuvis tirpale ne ilgiau negu 5 min.;

81.3. geriamosios sodos (1 kg/m3), laikant žuvis tirpale ne ilgiau negu 20 min.;

81.4. kalio permanganato (10 g/m3), laikant žuvis tirpale ne ilgiau negu 20 min.

82. Nustačius žuvų susirgimų arba ligų profilaktikos tikslais, ekologinės žuvininkystės tvenkiniai ne mažiau kaip vieną vegetacinį periodą laikomi be vandens. Jeigu jų vietoje auginama kokia nors žemės ūkio kultūra, gauta produkcija negali būti ženklinama su ekologine gamyba susijusiais terminais. Be vandens tvenkiniai registruojami Ekologinės gamybos žurnale.

83. Siekiant, kad nebūtų pakenkta pakrančių aplinkai ir vandens kokybei, kad būtų sumažinta ligų rizika, taip pat nepritraukti vabzdžių ir graužikų, iš ekologinės žuvininkystės telkinių fizinėmis priemonėmis nuolatos pašalinamas nepanaudotas pašaras žuvims, neištirpę išmatos, nugaišusios žuvys, įkritę laukiniai paukščiai ar kitos šiukšlės, kurios sunaikinamos laikantis sanitarijos ir veterinarijos teisės aktų reikalavimų.

84. Siekiant saugoti ekologiškai auginamų žuvų gerovę, ekologinės žuvininkystės tvenkinių, ežerų ir kanalų pakrantėse draudžiama kūrenti laužus, maudytis, žvejoti ar vykdyti kitokią veiklą, kuri keltų žuvims stresą ar fiziškai žalotų jas. Už nustatytus pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

85. Ekologinės žuvininkystės ūkiuose sugautos gyvos žuvys turi būti gabenamos talpyklose, kurios pritaikytos žuvų rūšims atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius, remiantis Technologinių normų 8 dalimi.

86. Jeigu ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikia dokumentus, įrodančius, kad žuvininkystės tvenkiniai nebuvo apdoroti ar užteršti valymo ir dezinfekavimo produktais, neleistinais naudoti ekologinėje gamyboje, leidžiama šių tipų žuvininkystės tvenkiniams (įskaitant tuos, kuriuose yra ekologiškų žuvų) atgaline data nustatyti ne ilgesnius negu šiuos pereinamuosius laikotarpius:

86.1. žuvininkystės tvenkiniams, kurių negalima išdžiovinti, išvalyti ir dezinfekuoti – 24 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį;

86.2. žuvininkystės tvenkiniams, kurie buvo išdžiovinti, arba jei telkinys buvo laikomas be vandens – 12 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį;

86.3. žuvininkystės tvenkiniams, kurie buvo išdžiovinti, išvalyti ir dezinfekuoti – 6 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį.

87. Dėl šių taisyklių 86 punkte nurodyto leidimo gavimo ekologinės žuvininkystės ūkio subjektas kreipiasi į sertifikavimo įstaigą ir pateikia:

87.1. prašymą (užpildo sertifikavimo įstaigos nustatytos formos „Prašymą pereinamojo laikotarpio sutrumpinimui“);

87.2. visų valymo ir dezinfekavimo medžiagų, trąšų ir pesticidų, įsigytų ir (arba) panaudotų ekologinės gamybos ūkyje per 3 metus, pirkimo dokumentus;

87.3. pagrindimo, įforminto darbų atlikimo aktais, kad visi per 3 metus įsigyti valymo ir dezinfekavimo produktai buvo panaudoti ūkyje, dokumentus.

88. Sertifikavimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo ir įrodymų, nurodytų šių taisyklių 87.1–87.3 punktuose, gavimo dienos įvertina pateiktą informaciją ir parengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai motyvuotą rekomendaciją.

89. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, gavusi iš sertifikavimo įstaigos šių taisyklių 88 punkte nurodytą motyvuotą rekomendaciją, per 5 darbo dienas išsiunčia ekologinės žuvininkystės ūkio subjektui sprendimą raštu (kopiją sertifikavimo įstaigai).

90. Ekologinės žuvininkystės telkiniuose augalijai mažinti naudojamos šios priemonės:

90.1. biologinės, pvz., augalėdės žuvys;

90.2. mechaninės, pvz., nendrių pjovimas.

91. Kenksmingiesiems organizmams ekologinės žuvininkystės telkiniuose naikinti naudojamos prevencinės (mechaninės, fizinės ar biologinės) priemonės

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 222, 2002-06-14, Žin., 2002, Nr. 84-3658 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000222

Nr. 3D-253, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2561 (2004-04-30), i. k. 1042330ISAK003D-253

Nr. 3D-156, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 42-1604 (2007-04-14), i. k. 1072330ISAK003D-156

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 222, 2002-06-14, Žin., 2002, Nr. 84-3658 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000222

Dėl 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-253, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2561 (2004-04-30), i. k. 1042330ISAK003D-253

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo" pakeitimo ir žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-94 "Dėl Ekologinės žuvininkystės taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-254, 2005-05-03, Žin., 2005, Nr. 57-1973 (2005-05-05), i. k. 1052330ISAK003D-254

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-284, 2005-05-25, Žin., 2005, Nr. 67-2421 (2005-05-28), i. k. 1052330ISAK003D-284

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-436, 2005-09-14, Žin., 2005, Nr. 112-4108 (2005-09-17), i. k. 1052330ISAK003D-436

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-156, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 42-1604 (2007-04-14), i. k. 1072330ISAK003D-156

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-391, 2007-08-24, Žin., 2007, Nr. 93-3748 (2007-08-30), i. k. 1072330ISAK003D-391

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-199, 2008-04-10, Žin., 2008, Nr. 42-1569 (2008-04-12), i. k. 1082330ISAK003D-199

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-11, 2009-01-09, Žin., 2009, Nr. 6-178 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK0003D-11

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-496, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 84-3553 (2009-07-16), i. k. 1092330ISAK003D-496

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-717, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5121 (2009-10-06), i. k. 1092330ISAK003D-717

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-876, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 138-6091 (2009-11-21), i. k. 1092330ISAK003D-876

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-529, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 65-3259 (2010-06-05), i. k. 1102330ISAK003D-529

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo