Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15 iki 2022-06-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 1-21, i. k. 1002330ISAK00000375

 

Nauja redakcija nuo 2022-03-15:

Nr. 3D-177, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04726

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKOLOGINĖS GAMYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 28 d. Nr. 375

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.16 papunkčiu ir įgyvendindamas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/1698, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) Nr. 2016/429 ir (ES) Nr. 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. rugsėjo 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/2156:

1. T v i r t i n u  Ekologinės gamybos taisykles (pridedama).

2. P a v e d u VšĮ „Ekoagros“ vykdyti ekologinės gamybos oficialią kontrolę pagal patvirtintas Ekologinės gamybos taisykles ir suteikiu jai kodą LT-EKO-001.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   KĘSTUTIS KRISTINAITIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. kovo 14 d.

įsakymo Nr. 3D-177 redakcija)

 

 

EKOLOGINĖS GAMYBOS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekologinės gamybos taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos įgyvendinant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos  13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/1698, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) Nr. 2016/429 ir (ES) Nr. 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. rugsėjo 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/2156, vadovaujantis 2019 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/723, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su standartine pavyzdine forma, naudotina valstybių narių teikiamose metinėse ataskaitose, su visais pakeitimais,  2020 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2020/464, kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės, su visais pakeitimais, 2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/279, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams, su visais pakeitimais, 2021 m. gegužės 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/772, kuriuo dėl laikinų priemonių, susijusių su ekologiškų produktų gamybos kontrole, visų pirma dėl taikymo laikotarpio, iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/977, 2021 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/1165, kuriuo leidžiama ekologinėje gamyboje naudoti tam tikrus produktus ir medžiagas ir sudaromi jų sąrašai, 2020 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2020/977, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 nuostatų dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės, su visais pakeitimais, 2021 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/1325, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2020/977 nuostatos dėl laikinų priemonių, susijusių su ekologiškų produktų gamybos kontrole, taikymo laikotarpio, 2021 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/1378, kuriuo nustatomos tam tikros taisyklės dėl sertifikato, išduodamo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams, importuojantiems į Sąjungą ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, ir kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/848 sudaromas pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų sąrašas, su visais pakeitimais, 2021 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/2119, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/848 nustatomos išsamios tam tikrų duomenų ir deklaracijų, kuriuos turi pateikti veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės, ir sertifikatų išdavimo techninių priemonių taisyklės ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2021/1378 nuostatos dėl sertifikatų išdavimo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1237 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/625 įgyvendinimo“.

2. Šios taisyklės reglamentuoja ekologinės gamybos veiklos reikalavimus visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais bei ekologinės gamybos oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą.

3. Šios taisyklės taikomos veiklos vykdytojams, vykdantiems ekologinės gamybos veiklą.

4. Šių taisyklių įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją vykdo: kontrolės institucija – VšĮ „Ekoagros“ (toliau – kontrolės institucija), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), kompetentingos institucijos – Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) padaliniai ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT). ŽŪM padaliniams kompetencijų sritys priskiriamos taip:

4.1. ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyrius atsakingas už Vyriausybės nutarimo Nr. 1237 1.3 ir 6.1 papunkčiuose bei 2 punkte nurodytą veiklą;

4.2. remiantis reglamento (ES) 2017/625 6 straipsniu, ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyrius vykdo ekologinės gamybos oficialios kontrolės vidaus auditus.

5. Kontrolės institucija atsakinga už ekologinės gamybos oficialią kontrolę, nurodytą reglamentuose 2018/848 ir 2017/625 (toliau – oficiali kontrolė).

6. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) atsakingas už duomenų administravimą / tvarkymą veiklos vykdytojams naudojantis ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos ir (arba) ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėmis. 

7. Ekologinė gamyba turi būti vykdoma laikantis šių taisyklių reikalavimų ir reglamente (ES) 2018/848 išdėstytų: ekologinės gamybos bendrųjų principų, atskiroms veikloms taikomų konkrečių principų, bendrųjų gamybos taisyklių, išsamių gamybos taisyklių.

8. Veiklos vykdytojai, gaminantys gyvūnų augintinių (augintinių, kuriuos žmonės laiko namuose, pvz., kačių, šunų) pašarą, privalo laikytis reglamente (ES) Nr. 2018/848 nustatytų pašarų gamybos reikalavimų ir bendrųjų ženklinimo reikalavimų. 

 

II SKYRIUS

SąvokOS

 

9. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

9.1. ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų galutinis vartotojas arba naudotojas (toliau – galutinis vartotojas arba naudotojas) – fizinis arba juridinis asmuo, kuris įsigyja pagal ekologinės gamybos  reikalavimus pagamintus ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus ir juos suvartoja arba sunaudoja savo reikmėms;

9.2. nuotolinė prekyba ekologiškais arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktais (toliau – nuotolinė prekyba) – prekyba, kai pardavimas arba perdavimas nevyksta toje vietoje, kurioje saugomi ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai ir pardavimo metu ekologinės gamybos veiklos vykdytojas ar jam atstovaujantis pardavėjas ir šių produktų galutinis vartotojas arba naudotojas tiesiogiai nedalyvauja;

9.3. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 2018/848, reglamente (ES) Nr. 2017/625, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su visais pakeitimais, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su visais pakeitimais, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiame Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais ir 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, su visais pakeitimais.

 

III SKYRIUS

BENDROSIOS GAMYBOS TAISYKLĖS

 

10. Remiantis reglamento Nr. 2018/848 34 straipsnio 1 punktu, prieš teikdami rinkai bet kokius produktus kaip „ekologiškus“ arba kaip „perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio“ produktus, taip pat prieš perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį, veiklos vykdytojai, kurie gamina, ruošia, platina ar saugo ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, kurie importuoja tokius produktus iš trečiosios valstybės arba eksportuoja tokius produktus į trečiąją valstybę, arba kurie pateikia tokius produktus rinkai, turi kreiptis į kontrolės instituciją ir pranešti apie savo veiklą, kuriai taikoma oficiali kontrolė, ir gauti šiai veiklai kontrolės institucijos išduodamą sertifikatą.

11. Neprivaloma turėti kontrolės institucijos išduodamo sertifikato veiklai, kaip nurodyta šių taisyklių 10 punkte, maisto tvarkymo subjektams, kurie remiantis reglamento 2018/848 34 straipsnio 2 punktu, tiekia rinkai tiesiogiai galutiniam vartotojui ar naudotojui tik fasuotus ekologiškus produktus, jei jie gamina, ruošia, saugo tik tai pardavimo vietai skirtus produktus arba neimportuoja jų iš trečiųjų valstybių arba kai jie tokios veiklos nepaveda pagal subrangos sutartį vykdyti kitam veiklos vykdytojui.

12. Privaloma turėti kontrolės institucijos išduotą sertifikatą veiklai visiems veiklos vykdytojams / subjektams, kurie vykdo nuotolinę ekologiškų produktų prekybą.

13. Veiklos vykdytojai, vykdantys nuotolinę prekybą (pvz.: užsisakantys paštu, internetu, telefonu, faksu), reklamuojantys ir siūlantys prekes nuotolinio ryšio priemonėmis, informacinėje medžiagoje, kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu, turi pateikti privalomas nuorodas, nurodytas reglamento (ES) Nr. 2018/848 32 straipsnyje.

14. Pateikiamų kontrolės institucijai oficialiai kontrolei atlikti dokumentų formas, pateikimo terminus ir pateikimo būdus nustato kontrolės institucija ir skelbia savo interneto svetainėje. Dokumentų formos, susijusios su ekologinės gamybos pasėlių deklaravimu, bei dokumentų pateikimo terminai tvirtinami atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

15. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2017/625 15 straipsnio 1 dalį, siekiant, kad ŽŪM, VMVT, kontrolės institucijų, kitų įstaigų / institucijų darbuotojai galėtų tinkamai atlikti veiklos vykdytojų oficialią kontrolę pagal jų kompetencijų sritis, veiklos vykdytojai turi suteikti tokių įstaigų / institucijų darbuotojams prieigą prie:

15.1. įrangos, transporto priemonių, valdų ir kitų naudojamų gamyboje vietų bei jų aplinkos;

15.2. veiklos vykdytojo kompiuterinių informacijos valdymo sistemų;

15.3. veiklos vykdytojo kontroliuojamų ūkinių gyvūnų, produktų ir prekių;

15.4. veiklos vykdytojo dokumentų ir visos kitos susijusios su oficialia kontrole ir kontrole pagal institucijų kompetencijos sritis informacijos bet kuriuo gamybos, paruošimo ar platinimo etapu.

16. Veiklos vykdytojai turi registruoti duomenis apie įvairią savo vykdomą veiklą laikydamiesi reglamento (ES) Nr. 2018/848 34 straipsnio 5 punkte nurodyto reikalavimo ir  pildyti Ekologinės gamybos žurnalą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-857 „Dėl Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ekologinės gamybos žurnalas), jeigu tame įsakyme nenurodyta kitaip.

17. Ekologinės gamybos žurnalas pildomas ir informacija pateikiama:

17.1. pildant Ekologinės gamybos žurnalą elektroniniu būdu, naudojantis kontrolės institucijos interneto svetainėje paskelbta nuoroda, taip, kaip yra nurodyta Ekologinės gamybos žurnalo pildymo tvarkos aprašo 6 punkte, kontrolės institucijai oficialios kontrolės vietoje metu jo pateikti nereikalaujama;

17.2. remiantis reglamento Nr. 2018/848 51 straipsniu, veiklos vykdytojai, užsiimantys veikla, nurodyta Ekologinės gamybos žurnalo pildymo tvarkos aprašo (iki 2022 m. sausio 1 d. Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-176 „Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“) priedo lentelės „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“ (kuri pildoma nurodytoms veikloms) ir buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu kasmet turi pateikti informaciją kontrolės institucijai einamaisiais metais iki sausio 15 d. apie visą praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir pateiktą rinkai produkciją, nurodydami produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Jeigu ši informacija buvo pateikta elektroniniu būdu, naudojant kontrolės institucijos pateiktą jos interneto svetainėje nuorodą, tokios informacijos, kuri pateikta elektroniniu būdu, naudojant kontrolės institucijos pateiktą jos interneto svetainėje nuorodą, papildomai pateikti nereikalaujama.

18. Įgyvendinant reglamento Nr. 2018/848 39 straipsnio 1 punkto d) dalies i)-ii) punktų nuostatas, pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vieneto ir veiklos, kuri bus vykdoma pagal reglamentą (ES) Nr. 2018/848, aprašymui ir (arba) informacijai apie atitinkamas praktines priemones, kurių turi būti imamasi siekiant užtikrinti reglamento (ES) Nr. 2018/848 laikymąsi ir (arba) įsipareigojimams , taip pat pažeidus reglamento (ES) Nr. 2018/848 ar šių taisyklių reikalavimus, veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki oficialios kontrolės vietoje dienos, apie tai raštu arba el. paštu informuoti kontrolės instituciją.

19. Pasitraukus iš ekologinės gamybos, veiklos vykdytojas tą pačią dieną turi raštu apie tai pranešti kontrolės institucijai, tačiau ne vėliau kaip iki kontrolės institucijos atliekamos patikros dienos.

20. Kiekvienas veiklos vykdytojas, vienu metu įsigyjantis daugiau negu 1 toną ekologinės gamybos būdu užaugintų vienos rūšies javų, kuriuos ruoš ir (ar) pateiks rinkai, turi užtikrinti, kad javų priėmimo metu būtų paimti mėginiai, kurie turi būti saugomi ne trumpiau kaip 1,5 metų. Mėginiai imami iš kiekvieno tiekėjo pristatytų kiekvienos rūšies javų kiekvienos transporto priemonės arba iš kiekvienos partijos. Partiją gali sudaryti keliomis atskiromis transporto priemonėmis atvežti tik vienos rūšies ir iš vieno tiekėjo įsigyti javai. Šio punkto reikalavimas netaikomas tiems veiklos vykdytojams, kurie javus tiesiogiai iš tiekėjo pateikia gavėjui jų nesandėliuodami ir neruošdami.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMAI

21. Kontrolės institucija vertina veiklos vykdytojų pateiktą informaciją leidimams gauti ir suteikia leidimus dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių taikymo dėl:

21.1. neekologiškai užaugintų naminių paukščių įvedimo į ekologinės gamybos vienetą, kai pulkas formuojamas pirmąkart, atnaujinama arba keičiama jo sudėtis;

21.2. neekologiškai užaugintų gyvūnų įvedimo į ekologinės gamybos vienetą veisimo tikslais, kai banda arba pulkas formuojamas pirmą kartą arba veisimo tikslais, siekiant atnaujinti bandą ar pulką;

21.3. neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimo;

21.4. veiksmų atlikimo, siekiant pagerinti ūkinių gyvūnų sveikatą, gerovę arba higieną arba tada, kai priešingu atveju kiltų pavojus darbuotojų saugai (snapų apipjaustymo, ragų šalinimo, ragų užuomazgų šalinimo);

21.5. veisimo sumetimais sugautų laukinių arba neekologiškai užaugintų akvakultūros gyvūnų atvežimo į valdą, kai nėra ekologiškai augintų veislinių gyvūnų arba gamybos vienete veisimo sumetimais genetinių savybių atnaujinimo;

21.6. katastrofinių aplinkybių (nepalankaus klimato reiškinio, gyvūnų ligų, su aplinka susijusio (ekologinio) įvykio, gaivalinės nelaimės, katastrofinio įvykio) gamybos rūšiai ir (arba) žemės ūkio paskirties žemės sklypams;

21.7. auginimo tikslais į ekologinės gamybos vienetą įvesti ne daugiau kaip 50 proc. neekologiškai augintų tokių akvakultūros gyvūnų jauniklių rūšių, kurios iki 2022 m. sausio 1 d. ES nebuvo auginamos kaip ekologinės rūšys.

Kontrolės institucija nustato ir savo interneto svetainėje skelbia veiklos vykdytojams prašymų, dokumentų ir kitos susijusios informacijos dėl leidimų gavimo pateikimo tvarką ir nurodo, kokie dokumentai ir (arba) įrodymai turi būti pateikiami, ir (arba) nuorodas į teisės aktus.

22. Šių taisyklių 21.4 papunktyje nurodytą leidimą dėl veiksmų atlikimo, siekiant pagerinti ūkinių gyvūnų sveikatą, gerovę arba higieną, arba tada, kai priešingu atveju kiltų pavojus darbuotojų saugai, susijusį su ragų užuomazgų šalinimu, kontrolės institucija išduoda vieniems metams veiklos vykdytojo ūkiui, išnagrinėjusi veiklos vykdytojo pateiktą ragų užuomazgų šalinimo ūkyje priežasčių pagrindimą (jeigu veiklos vykdytojas nurodo problemas, susijusias su veterinarinėmis priežastimis, dėl kurių reikia šalinti ragų užuomazgas, jos turi būti patvirtintos veterinarijos gydytojo), kaip nurodyta reglamento 2018/848 II priedo II dalies 1.7.8 papunktyje, ir jeigu ragų užuomazgų šalinimą vykdys kvalifikuoti darbuotojai.

23. Norėdami gauti leidimą naudoti neekologiškas žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis gaminant perdirbtą ekologišką maistą:

23.1. veiklos vykdytojai pateikia ŽŪM ne mažiau kaip dviejų (jei yra) ES įmonių, gaminančių konkrečias ekologiškas sudedamąsias dalis arba gaminančių ekologiškus produktus su tokiomis pat ekologiškomis sudedamosiomis dalimis, apklausą ar kitokią įrodančią informaciją, kad nėra galimybės gauti tam tikrų žemės ūkio kilmės ekologiškų sudedamųjų dalių arba nėra pakankamo kiekio tokių sudedamųjų dalių ES rinkoje;

23.2. ŽŪM atsakingas asmuo atlieka oficialų vertinimą ir priima sprendimą dėl veiklos vykdytojui leidimo išdavimo / neišdavimo, apie tai informuoja veiklos vykdytoją bei kontrolės instituciją. Kontrolės institucija informaciją paskelbia savo interneto svetainėje, ŽŪM paskelbia informaciją ES elektroninėje duomenų bazėje.

24. Šių taisyklių 23 punkte nurodytas leidimas išduodamas ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo ŽŪM sprendimo priėmimo dienos. Jei ES elektroninėje duomenų bazėje gaunamas kitų VN prieštaravimas:

24.1. ŽŪM leidimą panaikina ir persiunčia kontrolės institucijai atnaujinti informaciją jos interneto svetainėje;

24.2. jeigu nei viena kita ES valstybė narė per ES elektroninę duomenų bazę nepateikė prieštaravimo, nurodydama, kad yra pakankamas tokių sudedamųjų dalių ekologiška forma kiekis ES rinkoje, ŽŪM pratęsia veiklos vykdytojui leidimą 6 mėn. ir pateikia informaciją kontrolės institucijai paskelbti jos interneto svetainėje;

24.3. ŽŪM informaciją apie pratęstą leidimą atnaujina ES elektroninėje duomenų bazėje.

25. Norėdami gauti leidimą žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi, veiklos vykdytojai kreipiasi į kontrolės instituciją, pateikdami informaciją, nurodytą:

25.1.  reglamento 2018/848 10 straipsnio 3 dalies a punkte ir reglamento 2020/464 1 straipsnio 1 dalyje;

25.2. reglamento 2018/848 10 straipsnio 3 dalies b punkte ir reglamento 2020/464 1 straipsnio 2 dalies a–e punktuose.

26. Kontrolės institucija, parengusi baigiamąjį rašytinį pareiškimą (kaip nurodyta reglamento Nr. 2020/464 1 straipsnio 2 dalies f punkte) apie žemės sklypus, dėl kurių buvo pateiktas veiklos vykdytojo prašymas, nurodytas šių taisyklių 25 punkte, dėl ankstesnio laikotarpio atgaline data pripažinimo perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi:

26.1. išsiunčia jį ŽŪM pridėdama susijusią informaciją / dokumentus;

26.2. ŽŪM atsakingas asmuo priima galutinį sprendimą dėl leidimo išdavimo / neišdavimo ir informuoja apie tai veiklos vykdytoją ir kontrolės instituciją.

27. Iki 2026 m. gruodžio 31 d. leidžiama šerti konkrečiais neekologiškais baltyminiais junginiais (aminorūgštimis: lizinu (angl. lysine) ir metioninu (angl. methionine)) paršelius iki 35 kg svorio, jeigu laikomasi visų reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.9.3.1 papunkčio c dalies reikalavimų ir reglamento (ES) Nr. 2021/1165 III priedo A dalies 2 lentelėje nurodytų specialiųjų sąlygų ir apribojimų. Šiuo atveju kontrolės institucijos individualus leidimas nereikalingas.

28. Iki 2026 m. gruodžio 31 d. leidžiama naminių paukščių jauniklius iki 11 savaičių amžiaus lesinti konkrečiais neekologiškais baltyminiais junginiais (aminorūgštimis: lizinu (angl. lysine) ir metioninu (angl. methionine)), jeigu laikomasi visų reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.9.4.2 papunkčio c dalies reikalavimų ir reglamento (ES) Nr. 2021/1165 III priedo A dalies 2 lentelėje nurodytų specialiųjų sąlygų ir apribojimų. Šiuo atveju kontrolės institucijos individualus leidimas nereikalingas. Jeigu ant gamintojo etiketės nurodomas kitoks paukščių jauniklių amžius, gali būti lesinama iki nurodyto gamintojo produkto etiketėje amžiaus, bet ne didesnio kaip iki 11 savaičių amžiaus.

29. Dėl auginimo tikslais į ekologinės gamybos vienetą įvesti ne daugiau kaip 50 proc. neekologiškai augintų tokių akvakultūros gyvūnų jauniklių rūšių, kurios iki 2022 m. sausio 1 d. ES nebuvo auginamos kaip ekologinės rūšys, leidimo gavimo veiklos vykdytojai kreipiasi į kontrolės instituciją. Kontrolės institucija išduoda leidimą ne ilgiau kaip dviem metams, jei bent paskutinius du trečdalius auginimo ciklo trukmės akvakultūros gyvūnų jaunikliai bus laikomi laikantis ekologinės gamybos reikalavimų.

30. Atskiri veiklos vykdytojai dėl leidimo taikyti išimtines gamybos taisykles (kurios išvardytos 2020 m. rugsėjo 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2020/2146, kuriuo dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848, 3 straipsnyje) gavimo ištikus katastrofinėms aplinkybėms (nepalankaus klimato reiškinio, gyvūnų ligų, su aplinka susijusio (ekologinio) įvykio, gaivalinės nelaimės, katastrofinio įvykio), nurodytoms reglamento (ES) Nr. 2018/848 22 straipsnio 1 punkto a dalyje ir reglamento (ES) Nr. 2020/2146 1 straipsnyje) ir jeigu situacija nėra paskelbta valstybės lygiu, turi kontrolės institucijai pateikti pažymą, išduotą savivaldybės, remiantis savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos priimtu sprendimu. Jeigu ekstremali situacija Vyriausybės nutarimu yra paskelbta valstybės lygiu, tokiu atveju kreipiamasi į kontrolės instituciją, bet savivaldybės pažymos pateikti nereikalaujama.

31. Jei veiklos vykdytojai nukentėjo dėl katastrofinių aplinkybių (išvardytų šių taisyklių 30 punkte), kontrolės institucija apie tai informuoja ŽŪM. ŽŪM informaciją perduoda kitoms ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai Europos Komisijos sukurta kompiuterine sistema, remiantis reglamento (ES) 2020/2146 4 straipsniu.

32. Veiklos vykdytojai arba kiti subjektai, siekiantys, kad ekologinėje gamyboje būtų leidžiama naudoti reglamento (ES) Nr. 2018/848 24 straipsnio 1 punkte arba 2 punkte nurodytus produktus ir medžiagas, reglamento (ES) 2020/464 23 straipsnyje nurodytus maisto produktų perdirbimo metodus arba reglamento (ES) 2020/464 24 straipsnyje nurodytus pašarų perdirbimo metodus, užpildo anglų kalba (su vertimu į lietuvių kalbą) ŽŪM interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-pramone-ir-kokybe/maisto-kokybe/ekologinis-ukininkavimas nurodytas formas ir pateikia jas ŽŪM oficialiu el. paštu. Pateiktos formos svarstomos ŽŪM organizuojamame pasitarime dalyvaujant konkrečiu klausimu kompetentingoms institucijoms (mokslo institucijoms, VMVT, kontrolės institucijai ar kt.) ir joms pritarus, ŽŪM siunčia el. paštu anglų kalba užpildytą formą Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Europos Komisijos EGTOP ekspertų grupė (angl. Expert Group for Technical Advice on Organic Production), atlikusi tinkamumo naudoti šiame punkte nurodytus produktus, medžiagas ar perdirbimo metodus ekologinėje gamyboje vertinimą ir nustačiusi, kad gali būti leidžiama / neleidžiama naudoti ekologinėje gamyboje, pateikia Europos Komisijai ataskaitą ir paskelbia ją visuomenei Oficialioje Europos Komisijos interneto svetainėje. Europos Komisija, remdamasi teigiama EGTOP išvada, ES reglamentu suteikia leidimą naudoti ekologinėje gamyboje. 

33. Oficialios kontrolės metu nustačius, kad mėsos gaminių gamyboje naudojamas natrio nitritas ir (arba) kalio nitratas, įrodymus dėl jų naudojimo teisėtumo pagal reglamento (ES) Nr. 2021/1165 V priedo nuostatas veiklos vykdytojas privalo pateikti  oficialią kontrolę atliekančiai institucijai: VMVT ir (arba) kontrolės institucijai.

34. Leidžiama ekologiškai auginamiems atrajotojams naudoti su pašarų racionu sintetinius A, D ir E vitaminus, kurie visiškai atitinka vitaminus, gautus iš žemės ūkio produktų.

35. Remiantis reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo II dalies 1.7.5 papunkčio reikalavimais, draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarinių priežasčių atskirus gyvūnus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį. Izoliuoti ūkinius gyvūnus gali būti leidžiama ir tik ribotą laikotarpį tuo atveju, jei kyla pavojus darbuotojų saugai ar dėl priežasčių, susijusių su gyvūnų gerove. Leidžiama rišti ūkiuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 50 gyvūnų (išskyrus jauniklius), auginamus galvijus, jei neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, tačiau su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu jie galėtų patekti į ganyklas ir, kai ganymas neįmanomas, būtų išgenami į diendaržius bent du kartus per savaitę.

 

V SKYRIUS

AUGALINIŲ PRODUKTŲ GAMYBOS TAISYKLĖS

 

36. Įgyvendinant reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.9 papunktį, dirvožemis ekologinės gamybos laukuose / plotuose, kuriuose auginami pasėliai, turi būti tvarkomas ir tręšiamas taip:

36.1. įgyvendinant reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.9.1 papunktį, ekologiškai auginant augalus naudojama įdirbamos žemės įdirbimo ir kultivavimo praktika, kuri padeda išlaikyti dirvožemio organinę medžiagą arba ją didina, didinti dirvožemio stabilumą bei jo biologinę įvairovę ir užkirsti kelią dirvožemio tankinimui bei dirvožemio erozijai. Kiekvienais metais nuo bendro įdirbamos žemės ploto nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d. ne mažesnis nei 50 proc. plotas turi būti užimtas žemės ūkio augalų arba paliekamos nesuartos ražienos arba kitos augalų liekanos. Žemės įdirbimas laukuose su palikta augaline danga ar augalų liekanomis yra draudžiamas. Dirvos dangos reikalavimas neprivalomas po daržovių, bulvių, kukurūzų ir runkelių auginimo;

36.2. įgyvendinant reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.9.2 papunktį, dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas turi būti išlaikomas ir didinamas:

36.2.1. laukuose (išskyrus pievose arba laukuose, kuriuose auginamos daugiametės pašarinės žolės) skaičiuojant nuo 2022 m. turi būti pasirinktinai taikoma viena iš šių sąlygų: arba ne rečiau kaip vieną kartą kas 5 metus (kiekvienų 5 metų laikotarpyje imtinai), arba ne mažiau kaip 20 proc. įdirbamos žemės laukų ploto kasmet rotuojant vis kitus laukų plotus turi būti taikoma: ilgalaikė augalų sėjomaina, auginant pupinius augalus arba vyraujančius pupinius augalus mišiniuose kaip pagrindines kultūras, arba tarpinius augalus, arba kitus žaliajai trąšai skirtus augalus;

36.2.2. stacionariuose šiltnamiuose ne rečiau kaip vieną kartą kas 5 metus imtinai po pagrindinės kultūros turi būti auginami: trumpojo laikotarpio žaliajai trąšai skirti augalai, arba pupiniai augalai, arba vyraujantys pupiniai augalai mišiniuose;

36.2.3. daugiamečių kultūrų atveju (pvz., soduose, uogynuose) ne rečiau kaip vieną kartą kas 5 metus (kiekvienų 5 metų laikotarpiu imtinai) turi būti auginami trumpojo laikotarpio žaliajai trąšai skirti augalai, arba pupiniai augalai, arba vyraujantys pupiniai augalai mišiniuose.

Be 36.2.1–36.2.3 papunkčiuose nurodytų privalomų reikalavimų, dirvožemis gali būti papildomai tręšiamas iš ekologinės gamybos ūkių gaunamu ūkinių gyvūnų mėšlu, kompostu arba kitomis, kaip nurodyta šių taisyklių 68 punkte, leidžiamomis ekologinėje gamyboje naudoti trąšomis, dirvožemio gerinimo priemonėmis, maistingosiomis / maisto medžiagomis.

37. Tokios pat rūšies augalai (išskyrus dvimečius, daugiamečius augalus, daržoves ir vaistažoles) tame pat lauke negali būti auginami ilgiau kaip vienus metus, įskaitant ir mišiniuose auginamus augalus (jeigu jie mišiniuose vyrauja). Tokios pat rūšies vasariniai ir žieminiai javai laikomi tokia pat rūšimi. Šio punkto reikalavimas bus vertinamas nuo 2023 metų.

38. Veiklos vykdytojai, ketindami pateikti Lietuvos rinkai pašarinių augalų sėklų mišinį, kurio sudėtyje yra tam tikrų skirtingų rūšių augalų ekologiškų, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio arba neekologiškų sėklų, gali informaciją paskelbti ekologiškų ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje, jei:

38.1. kreipėsi į VAT ir pateikė tikslią informaciją apie paruoštą pašarinių augalų sėklų mišinio kiekį, mišinio komponentus: skirtingų augalų rūšis ir veisles ir jų procentines dalis, nurodant, kurios iš jų yra ekologiškos, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiškos;

38.2. pateikė VAT visam ruošiamo mišinio sėklų kiekiui kontrolės institucijos išduotų sertifikatų kopijas;

38.3. VAT nustatė, kad pašarinių augalų sėklų mišinio kiekvieno komponento kokybė ir ženklinimas atitinka ŽŪM ministro įsakymais patvirtintų privalomųjų kokybės reikalavimų nuostatas;

38.4. VAT patikrino ir nustatė, kad visiems sudėtyje esantiems ekologiškiems, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio mišinio komponentams gauti  sertifikatai (kurie išduoti kontrolės institucijos) arba kitos šalies sertifikatai, įrodantys, kad sėkla yra ekologiška arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio;

38.5. VAT patikrino ir nustatė, kad veiklos vykdytojas nepažeidžia Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas), dėl mišinių tiekimo rinkai reikalavimų;

38.6. VAT pagal veiklos vykdytojo pateiktą informaciją patikrino ir vadovaudamasi 2020 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2021/642, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 III priedo nuostatos dėl ekologiškų produktų etiketėse teiktinos tam tikros informacijos, priedo 2.1.3 papunkčio antros pastraipos reikalavimais nustatė, kad mažiausia bendra pašarinių sėklų mišinį sudarančių ekologiškų ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio sėklų masės procentinė dalis yra ne mažesnė kaip 70 procentų;

38.7. VAT, vadovaudamasi Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašu:

38.7.1. išdavė fasuotei oficialiąją etiketę, kurioje yra pateikta informacija apie pašarinių augalų sėklų mišinyje esančius komponentus, nurodant kiekvienos rūšies ir veislės procentinę dalį;

38.7.2. VAT veiklos vykdytojui suteikė numerius etiketėms arba serijos numerius fasuotėms. Veiklos vykdytojas atspausdino oficialiąją etiketę, kurioje yra pateikta informacija apie pašarinių augalų sėklų mišinyje esančius komponentus, nurodant kiekvienos rūšies ir veislės procentinę dalį;

38.8. papildomai veiklos vykdytojo lydimajame dokumente nurodė, kurios iš jų yra ekologiškos, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiškos;

38.9. mišinyje yra neekologiškų sėklų – veiklos vykdytojo etiketėje yra teiginys: „Mišinį leidžiama naudoti tik laikantis leidimo sąlygų ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos leido naudoti mišinį pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo II priedo I dalies 1.8.5 papunktį Lietuvoje“.

39. Kai žemės ūkio paskirties žemė (vienas ar daugiau tos žemės sklypų / laukų) buvo užteršta ekologinėje gamyboje neleidžiamais naudoti produktais ar medžiagomis, kontrolės institucija gali nuspręsti atitinkamai žemės ūkio paskirties žemei (vienam ar daugiau tos žemės sklypų / laukų) nustatyti ilgesnį perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį nei reglamento Nr. 2018/848 II priedo I dalies 1.7.1 papunktyje nurodytas laikotarpis, arba naują perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį.

40. Jeigu tręšiant naudojamas ūkinių gyvūnų mėšlas (produktas, sudarytas iš ūkinių gyvūnų ekskrementų mišinio ir augalinės medžiagos (pakratų ir pašarinių žaliavų)), sausas ūkinių gyvūnų mėšlas, dehidratuotas naminių paukščių mėšlas, gyvūnų ekskrementų kompostas, kuriame yra naminių paukščių mėšlo ir ūkinių gyvūnų mėšlo komposto, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2021/1165 II priedo lentelėje, medžiagos, gautos pramoninės žemdirbystės būdu, draudžiamos, tai yra ūkiuose, kuriuose vienoje vietoje laikoma vidutiniškai per metus daugiau kaip 300 SG. Mėšlas ir (arba) srutos turi būti kaupiamos atskirai nuo pramoninės žemdirbystės ūkiuose kaupiamo mėšlo ir (arba) srutų.

 

VI SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ AUGINIMO TAISYKLĖS

 

41. Siekiant užkirsti kelią intensyvaus auginimo būdams taikyti, naminiai paukščiai turi būti auginami, kol pasieks mažiausią reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.9.4.1 papunktyje nustatytą naminiams paukščiams amžių, arba turi būti auginamos lėto augimo naminių paukščių padermės, pritaikytos auginimui lauke. Lietuvoje prie lėto augimo naminių paukščių yra priskiriami:

41.1. prie žąsų – Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai;

41.2. prie mėsai skirtų viščiukų – paukščiai, kurių faktinis dienos svorio prieaugis neviršija 50 gramų.

42. Gydomi ūkiniai gyvūnai turi būti aiškiai identifikuojami:

42.1. stambieji gyvūnai (galvijai, įskaitant buivolus ir visų rūšių bizonus, bei arklinių šeimos gyvūnai) – kiekvienas atskirai;

42.2. naminiai paukščiai ir kiti šių taisyklių 42.1 papunktyje nenurodyti gyvūnai (išskyrus bites) – kiekvienas atskirai arba ženklinamos bandos, partijos, pulkai;

42.3. bičių šeimų ženklinami aviliai.

43. Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius (SG) ekvivalentas pateikiamas Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius“.

44. Siekiant atnaujinti bandą arba pulką, remiantis reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo II dalies 1.3.4.4.2 papunkčio reikalavimais, taikomais skirtingoms ūkinių gyvūnų rūšims, galima įvesti į ekologinės gamybos ūkį veisimo tikslais arba bandos arba pulko atnaujinimo tikslais neekologiškai augintus suaugusius patinus ir neekologiškai augintas palikuonių niekada neturėjusias pateles. Suaugusiais laikomi šio amžiaus ūkiniai gyvūnai:

Gyvulių rūšys

Amžius

Arklinių šeimos gyvūnai

2 metai

Galvijai

12 mėn.

Avys

7 mėn.

Ožkos

10 mėn.

Kiaulės

8 mėn.

Triušiai

6 mėn.

Elninių šeimos gyvūnai:

Danieliai (Cervus dama);

Taurieji elniai (Cervus elaphus);

Dėmėtieji elniai (Cervus nippon);

Dovydo elniai (Elaphurus davidianus)

 

2 metai

2 metai

2 metai

2 metai

 

45. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo II dalies 1.9.4.4 papunkčio c) dalies nuostatą, prieš kiekvieną naują auginamų naminių paukščių partiją pastatuose turi nelikti jokių ūkinių gyvūnų. Pastatai ir įranga per tą laiką turi būti išvalyti ir išdezinfekuoti. Be to, kiekvieną sykį, baigus auginti naminių paukščių partiją, lauko aptvarai ne trumpiau negu 2 savaites turi būti paliekami tušti, tačiau laikotarpis, jei augmenija dar nebus ataugusi, turi būti taikomas ilgesnis. Veiklos vykdytojai registruoja duomenis arba saugo patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su tokio laikotarpio taikymu. Reikalavimas lauko aptvarus palikti tuščius netaikomas, kai naminiai paukščiai neauginami partijomis, nelaikomi lauko aptvaruose, o laisvai vaikštinėja visą dieną.

 

VII SKYRIUS

AKVAKULTŪROS GYVŪNŲ AUGINIMO TAISYKLĖS

 

46. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 1.1 ir 1.2 papunkčių nuostatas, Lietuvos Respublikoje ekologinė akvakultūros veikla gali būti vykdoma šiose vietose: akvakultūros tvenkiniuose, veisyklose ir (arba) augyklose.

47. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 1.2 papunkčio nuostatas, veiklos vykdytojai, kurie valdo ekologinės ir neekologinės gamybos vienetus, turi įrengti juose atskiras vandens tiekimo sistemas ir juos atskirti laikydamiesi šių būtiniausių atskyrimo atstumų:

47.1. ne mažesnio kaip 0,4 metro tarp ekologiškų ir neekologiškų inkubatorių bei ekologiškų ir neekologiškų augyklų;

47.2. ne mažesnio kaip 10 metrų tarp ekologiškų ir neekologiškų žuvininkystės tvenkinių, matuojant nuo natūraliai susidariusios kranto ribos.

48. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 1.3 papunkčio nuostatas, nauji ekologinės akvakultūros gamybos veiklos vykdytojai, kurie vykdydami naujos ekologinės akvakultūros gamybos veiklą per metus pagamins daugiau kaip 20 tonų akvakultūros produktų, privalo atlikti gamybos vieneto apimtis atitinkantį poveikio aplinkai vertinimą ir jį pateikti kontrolės institucijai, jeigu šiame gamybos vienete iki tol nebuvo vykdoma akvakultūros veikla. Poveikio aplinkai vertinimo turinys grindžiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo IV priedu.

49. Įgyvendindami reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 1.5–1.9 papunkčių nuostatas, akvakultūros veiklos vykdytojai kasmet kontrolės institucijai pateikia atnaujintą gamybos vieneto apimtims proporcingą darnaus valdymo planą, kuriame:

49.1. išsamiai apibūdina veiklos poveikį aplinkai bei būtiną atlikti aplinkos stebėseną;

49.2. išsamiai apibūdina ir išvardija priemones, kurių reikia imtis tam, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis supančiai vandens ir sausumos aplinkai, įskaitant, kai taikoma, per vieną auginimo ciklą arba per metus į aplinką išmetamų maistingųjų medžiagų kiekį;

49.3. registruojami techninės įrangos priežiūros ir taisymo atvejai, susiję su poveikiu aplinkai;

49.4. įtrauktos apsaugos ir prevencinės priemonės, kurių pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos imamasi kovojant su plėšrūnais;

49.5. esant taršos grėsmei iš kaimyninių valdų valdymo planas yra suderintas su kaimynystėje įsikūrusiais veiklos vykdytojais;

49.6. įtrauktas atliekų mažinimo grafikas, kuris pradedamas taikyti iškart pradėjus vykdyti veiklą, o atliekinės šilumos naudojimas pateisinamas tik tuo atveju, jei ji gauta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

50. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 3.1.3.1 papunkčio c) dalies nuostatas, pašarų augalinė dalis turi būti ekologiška, o jeigu akvakultūros gyvūnams šerti yra naudojama iš vandens gyvūnų gauta pašarų dalis, ji turi būti gauta iš ekologinės akvakultūros.

51. Akvakultūros veiklos vykdytojai turi parengti akvakultūros gyvūnų sveikatos valdymo planą (Biologinės saugos planas) su nurodytomis biologinės saugos ir ligų profilaktikos priemonėmis (kurio įgyvendinimą pagal kompetenciją tikrina VMVT, nustatyta tvarka ir dažnumu), taip pat vykdyti kitus reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 3.1.4.1 papunkčio reikalavimus.

52. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 3.1.5.3 papunkčio b) dalies nuostatas, veiklos vykdytojai  periodinius vandens tyrimus (vandenyje ištirpusio deguonies (mg/l O2), pH – pagal poreikį) atlieka ne rečiau kaip kas 5 dienas prietaisais (įtaisais), kuriems metrologiją reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas patikros galiojimo laikotarpis ir ir gauti rezultatai vertinami vadovaujantis Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V1-49 „Dėl Žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinių normų patvirtinimo“ (toliau – Technologinės normos) 9 punktu. 

53. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 3.1.5.3 papunkčio c) dalies nuostatas, temperatūros ir šviesos reikalavimai vertinami vadovaujantis Technologinėmis normomis.

54. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 3.1.5.5 papunkčio a) dalies nuostatas, veiklos vykdytojai stebi ir kontroliuoja tekančio vandens sistemomis tekančio vandens srovę ir įtekančio bei ištekančio vandens kokybę (atlikdami hidrocheminę analizę, tirdami suspenduotas medžiagas, BDS7, amonio azotą, nitritus, nitratus ir fosfatus) ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Gauti rezultatai vertinami vadovaujantis Technologinių normų 9.1 ir 9.2 papunkčiais.

55. Įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo III dalies 3.1.6.3 papunkčio a) dalies nuostatas, siekiant pailginti natūralią dienos trukmę, dirbtinis apšvietimas naudojamas ne ilgiau kaip 14 valandų per parą ne reprodukcijos tikslais visoms akvakultūros gyvūnų rūšims. Reprodukcijos tikslais dirbtinis apšvietimas nėra ribojamas.

56. Siekiant užtikrinti ekologiškai auginamų žuvų gerovę ir apsaugą, ekologinės žuvininkystės tvenkinių ir kanalų pakrantėse draudžiama kūrenti laužus, maudytis, žvejoti ar vykdyti kitokią veiklą, kuri keltų žuvims stresą ar fiziškai žalotų jas.

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMYBE RINKOJE GAUTI EKOLOGIŠKOS IR PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS, PATEIKIMAS

 

57. Nesant galimybės įsigyti pakankamai norimos rūšies, porūšio ekologinės gamybos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, ŽŪM einamaisiais metais gali išduoti bendrą leidimą žemės ūkio paskirties žemės plotuose naudoti neekologiškai užaugintą augalų rūšių, porūšių arba veislių (prireikus sugrupuotų) dauginamąją medžiagą.  ŽŪIKVC parengia ir iki einamųjų metų vasario 10 d. ŽŪM  pateikia rekomendaciją dėl augalų išbraukimo iš sąrašo atsižvelgdama į ekologiškos ir pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazės duomenis. Kontrolės institucija parengia ir iki einamųjų metų vasario 10 d. ŽŪM  pateikia rekomendaciją dėl augalų į sąrašą įtraukimo atsižvelgdama  į praėjusių metų oficialios kontrolės duomenis. ŽŪM, remdamasi jai pateiktomis rekomendacijomis, iki vasario 20 d. išduoda bendrą leidimą. Šis leidimas paskelbiamas kontrolės institucijos interneto svetainėje ir ekologinės gamybos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje.

58. ŽŪIKVC, remdamasis ekologinės gamybos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazės duomenimis, VAT duomenimis apie sertifikuotos sėklos kiekius (sertifikuotos sėklos kiekio ataskaita, kuri yra pateikiama VAT interneto svetainėje, adresu http://www.vatzum.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/augalu-dauginamoji-medziaga/#a ir augintojų apklausos rezultatais (dėl einamaisiais metais Lietuvos rinkai planuojamų pateikti dauginamosios medžiagos kiekių), kasmet iki vasario 10 d. pateikia ŽŪM sąrašą augalų rūšių, porūšių arba veislių (gali būti sugrupuota) ekologiškos ir (arba) pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, kuri dėl įvairių technologinių parametrų tinka auginti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis ir jos kiekis rinkoje einamaisiais metais veiklos vykdytojams auginti gali būti pakankamas.

59. ŽŪM atsakingas darbuotojas patikrina šių taisyklių 58 punkte nurodytą sąrašą ir iki einamųjų metų vasario 20 d pateikia el. paštu kontrolės institucijai ir ŽŪIKVC paskelbti kontrolės institucijos interneto svetainėje ir Ekologinės gamybos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje.

60. Veiklos vykdytojas, ketinantis pateikti rinkai ekologišką (pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamajai medžiagai netaikoma) įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąją medžiagą, kreipiasi į VAT dėl šios medžiagos pripažinimo ir įtraukimo į ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos sąrašą, pateikdamas reglamento (ES) Nr. 2021/1189 4 straipsnyje nurodytą ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos aprašymą ir reglamento (ES) Nr. 2018/848 13 straipsnio 2 punkte nurodytą dokumentų rinkinį, kuris skelbiamas VAT interneto svetainėje, adresu http://www.vatzum.lt

61. Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos dokumentų rinkinio vertinimą VAT atlieka atsižvelgdama į reglamento Nr. 2021/1189 6 straipsnio reikalavimus ir, jei šis rinkinys neatitinka reikalavimų, – informuoja apie tai veiklos vykdytoją, jei atitinka reikalavimus, – veiklos vykdytojui išduoda patvirtinimą, kad ekologiška įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamoji medžiaga įtraukta į sąrašą, nurodytą reglamento Nr. 2018/848 13 straipsnio 2 punkto penktoje pastraipoje.

62. Per 5 d. d. nuo sprendimo apie ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos įtraukimą į sąrašą priėmimo  dienos VAT informaciją perduoda ŽŪM, o ŽŪM per 5 d. d. apie tai ES teisės aktų nustatyta tvarka praneša kitų ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai.

63. Į sąrašą, nurodytą šių taisyklių 60 punkte, įtrauktą ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąją medžiagą veiklos vykdytojas gali pateikti rinkai paskelbdamas ją ekologinės gamybos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje.

 

IX SKYRIUS

LEISTINŲ NAUDOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ, TRĄŠŲ MAISTINGŲJŲ / MAISTO MEDŽIAGŲ, DIRVOŽEMIO GERINIMO PRIEMONIŲ  IR PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKA

 

64. Ekologinės gamybos ūkiuose augalų apsaugos produktų naudotojai privalo naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus, kurių veikliosios medžiagos yra nurodytos reglamento (ES) Nr. 2021/1165 I priede. Išimtis taikoma remiantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB su visais pakeitimais 28 straipsnio 2 dalies a ir b punktais.

65. Jei Lietuvos Respublikoje atsirado kenkėjų, kurių negalima sunaikinti Lietuvos Respublikoje registruotais augalų apsaugos produktais arba kitais alternatyviais augalų apsaugos ir kenksmingųjų organizmų kontrolės metodais, pagrįstais žemdirbystės technologijomis arba fiziniais, mechaniniais metodais, ekologinės gamybos ūkiuose gali būti naudojami augalų apsaugos produktai ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį tik jeigu visos augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos (apsauginės medžiagos, sinergikliai, koformuliantai) yra nurodytos reglamento (ES) Nr. 2021/1165 I priede ir išduotas VAT leidimas. Leidimai išduodami Leidimų tiekti augalų apsaugos produktus rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Leidimų tiekti augalų apsaugos produktus rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

66. Registruotų Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos reglamento (ES) Nr. 2021/1165 I priede, sąrašas skelbiamas VAT interneto svetainėje, adresu http://www.vatzum.lt.

67. Veiklos vykdytojai arba platintojai gali pateikti rinkai ar naudoti asmeninėms reikmėms ekologinės gamybos ūkiuose augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, kurių veikliosios medžiagos nurodytos reglamento (ES) Nr. 2021/1165 I priede ir kuriems išduotas VAT leidimas. Leidimai išduodami Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-830 „Dėl Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

68. Ekologinės gamybos ūkiuose bendrai dirvožemio būklei gerinti arba maisto medžiagų kiekiui dirvožemyje ar kultūrose didinti leidžiama naudoti tik reglamento (ES) Nr. 2021/1165 II priede nurodytas trąšas, dirvožemio gerinimo priemones, maistingąsias / maisto medžiagas (skirtas dirvožemiui gerinti)  bei dirvožemio gerinimo priemones, sudarytas tik iš mikroorganizmų, jeigu jos atitinka tame priede nurodytų teisės aktų reikalavimus ir produktai / sudėtiniai produktai yra sudaryti tik iš sudėtinių medžiagų, nurodytų reglamento (ES) Nr. 2021/1165 II priedo lentelėje, bei laikomasi naudojimo ekologinėje gamyboje sąlygų, nurodytų tos lentelės dešinėje skiltyje.

69. Veiklos vykdytojai arba platintojai, pateikiantys rinkai trąšas, maistingąsias / maisto medžiagas ar dirvožemio gerinimo priemones ir norintys gauti VAT patvirtinimą, kad trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ar dirvožemio gerinimo priemonės gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje, turi pateikti:

69.1. prašymą išduoti trąšos, dirvožemio gerinimo medžiagos ar maistingosios / maisto medžiagos tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą;

69.2. išsamią informaciją apie trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės sudėtį;

69.3. išsamų gamybos technologijos ir naudojamų žaliavų aprašymą;

69.4. produkto cheminės sudėties tyrimų protokolą (kuriame nurodytos pagrindinės ir antrinės augalams tręšti maisto medžiagos, vandenyje tirpios medžiagos, kenksmingos priemaišos, mikrobiologinė tarša), išduotą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pateikimo VAT datos. Protokolas turi būti išduotas ES valstybės narės pagal ISO/IEC 17025 standartą akredituotoje tirti konkrečias trąšų, maistingųjų medžiagų ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonių sudėtyje esančias medžiagas laboratorijoje;

69.5. Lietuvos žemės ūkio mokslo studijų krypties arba kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą, kad trąša, maistingoji / maisto medžiaga ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje, veiksmingos ir stabilios. Siekiant įvertinti trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumą naudoti ekologinėje gamyboje, VAT pateikiama trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės produkto tyrimo ataskaita, kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos patvirtinimas, kuri skelbiama VAT interneto svetainėje. Pateikiant kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą ir trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tyrimo ataskaitą, kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos patvirtinimas, turi būti pateiktas ir jų vertimas į lietuvių kalbą;

69.6. trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės etiketės kopiją;

69.7. deklaraciją, kad trąša, maistingoji / maisto medžiaga ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė pagaminta nenaudojant GMO, iš GMO;

69.8. įgyvendinant reglamento (ES) Nr. 2021/1165 II priedo trečiąją pastraipą, jei organinės trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės sudėtyje yra šalutinių gyvūninių produktų ar dalių, pagamintų iš jų, – nuorodą į VMVT interneto svetainę, įrodančią, kad veiklos vykdytojas arba platintojas atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, su visais pakeitimais reikalavimus ir yra patvirtintų ir (ar) įregistruotų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių ūkio subjektų sąraše.

70. VAT pagal kompetenciją patikrina, ar trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės atitinka šių taisyklių, reglamento (ES) Nr. 2018/848 ir reglamento (ES) Nr. 2021/1165 reikalavimus (apimant reglamento (ES) Nr. 2018/848 11 str. draudimą naudoti GMO, pagal pateiktą deklaraciją). Jeigu nusprendžiama, kad trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės produkto sudėtyje nėra kitokių, negu nurodytų reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priede, pridėtinių medžiagų (išskyrus leistinas ekologinėje gamyboje medžiagas, pvz., vandenį) ir nepažeidžiami tame priede nurodyto aprašymo specialiosios sąlygos ir apribojimai, VAT išduoda pateikiančiam rinkai veiklos vykdytojui / platintojui trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia VAT interneto svetainėje, adresu http://www.vatzum.lt.

71. VAT kartu su patvirtinimu skelbia savo interneto svetainėje trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės etiketę, kurioje privalo būti informacija apie trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės kiekinę sudėtį, nurodytą mg/kg, g/l, mg/l arba proc. Ši informacija turi būti nurodyta etiketėje, kitaip patvirtinimas nėra skelbiamas (apimant patvirtinimus, kurie išduoti naudoti trąšas, maistingąsias / maisto medžiagas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones kitų ES valstybių įstaigų).

72. Patvirtinimas, kad trąšas, maistingąsias / maisto medžiagas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones galima naudoti ekologinėje gamyboje, VAT išduodamas 3 metams.

73. VAT neskelbia informacijos savo interneto svetainėje apie šias trąšas: apie tirštąjį mėšlą, pusiau skystąjį mėšlą, skystąjį mėšlą, srutas, kompostą.

74. Dėl dirvožemio gerinimo priemonių, sudarytų tik iš mikroorganizmų be jokių pridėtinių medžiagų, VAT patvirtinimų neišduoda, tačiau veiklos vykdytojo arba platintojo prašymu VAT interneto svetainėje skelbia kitų ES valstybių įstaigų, atsakingų už patvirtinimų išdavimą naudoti trąšas maistingąsias / maisto medžiagas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ekologinėje gamyboje, išduotus patvirtinimus.

75. Jeigu kurios nors ES valstybės įstaiga, atsakinga už leidimo išdavimą naudoti trąšas, maistingąsias medžiagas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ekologinėje gamyboje, patvirtino (yra išdavusi sertifikatą, leidimą arba kitokį oficialų patvirtinimo dokumentą), kad tam tikro pavadinimo trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, VAT patvirtinimo papildomai nebeišduoda.

76. Veiklos vykdytojui arba platintojui pateikus VAT kitos ES valstybės įstaigos (atsakingos už leidimo išdavimą) išduotą patvirtinimą dėl trąšos, maistingosios medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje ir jo vertimą į lietuvių kalbą, VAT jį paskelbia interneto svetainėje. Siekiant įsitikinti, kad ES valstybės įstaiga turi teisę išduoti patvirtinimą, VAT paprašo veiklos vykdytojo / platintojo pateikti tai įrodančią informaciją ir ją įvertina.

77. Veiklos vykdytojai arba platintojai, norintys gauti kontrolės institucijos patvirtinimą, kad gyvūnų mitybai skirti pašarų priedai, pašarinės žaliavos (toliaupagalbinės medžiagos) yra tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje, turi pateikti kontrolės institucijai gamintojo išduotą produkto specifikaciją, etiketės kopiją ir išsamų gamybos proceso aprašymą.

78. Veiklos vykdytojai, naudojantys valdoje pagalbines medžiagas, kurios nėra paskelbtos kontrolės institucijos interneto svetainėje (pvz.: zootechninis priedas, vitamininis mineralinis papildas, laižalai, probiotinis mišinys), turi oficialios kontrolės metu kontrolės institucijos darbuotojams pateikti dokumento (kuriame atsispindėtų pagalbinės medžiagos sudėtis, įrodanti, kad visos pagalbinės medžiagos sudėtinės dalys yra leistinos naudoti ekologinėje gamyboje) kopiją.

79. Kontrolės institucija, ketindama patvirtinti pagalbines medžiagas, kreipiasi į VMVT dėl pagalbinių medžiagų vertinimo pagal bendruosius maistui arba pašarui teisės aktų reikalavimus. Gavusi išvadas, kad pagalbinės medžiagos atitinka bendruosius teisės aktų reikalavimus, kontrolės institucija patikrina, ar visos pagalbinių medžiagų sudėtyje esančios medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje. Jeigu nusprendžiama, kad šios pagalbinės medžiagos leistinos naudoti, kontrolės institucija išduoda pagalbinių medžiagų platintojui patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia kontrolės institucijos interneto svetainėje.

80. Patvirtinimas, kad pagalbines medžiagas galima naudoti ekologinėje gamyboje, kontrolės institucijos išduodamas 3 metams.

81. Jeigu kurios nors ES valstybės kontrolės įstaiga / institucija, atsakinga už patvirtinimo išdavimą naudoti pagalbines medžiagas ekologinėje gamyboje, patvirtino, kad tam tikro pavadinimo pagalbinės medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, kontrolės institucija patvirtinimo papildomai nebeišduoda.

 

X SKYRIUS

OFICIALI KONTROLĖ IR KITA OFICIALI VEIKLA

 

82. Tuo atveju, kai ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai neatitinka teisės aktų reikalavimų bet kuriame gamybos, paruošimo ir platinimo etape, pavyzdžiui, dėl neleistinų produktų, medžiagų ar metodų naudojimo arba dėl susimaišymo su neekologiškais produktais, pagal kompetenciją VMVT ir (arba) kontrolės institucija, be priemonių, kurių turi būti imamasi pagal reglamento (ES) 2017/625 138 straipsnį, turi kontroliuoti, kad ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą.

83. Atsižvelgdama į reglamento (ES) Nr. 2018/848 42 straipsnio 2 dalies nuostatas, didelės, pasikartojančios ar nuolatinės neatitikties atveju atitinkamiems veiklos vykdytojams arba veiklos vykdytojų grupėms, be šių taisyklių 82 punkte taikomų priemonių, kontrolės institucija taiko ir kitas priemonės ne trumpesniu kaip 2 metų laikotarpiu:

83.1. draudžiama prekiauti produktais su nuorodomis į ekologinę gamybą;

83.2. sertifikato galiojimas sustabdomas arba atšaukiamas.

84. Siekdama nustatyti, ar veiklos vykdytojų grupės vidaus kontrolės sistema turi trūkumų, kontrolės institucija ją vertina ir pagal parengtas procedūras atlieka veiklos vykdytojų grupės narių imties patikrinimus.

85. Veiklos vykdytojų grupės vidaus kontrolės sistemos valdytojas turi teikti ne vėliau kaip per 2 d. d. tokią informaciją:

85.1. kontrolės institucijai apie:

85.1.1. bet kokį įtariamą reikšmingos ir kritinės neatitikties atvejį;

85.1.2. bet kokį nario narystės grupėje galiojimo sustabdymą ar panaikinimą arba gamybos vieneto ar patalpų, įskaitant pirkimo ir surinkimo centrus, naudojimo narystės grupėje sąlygomis sustabdymą ar panaikinimą;

85.2. ŽŪM ir kontrolės institucijai apie bet kokį draudimą pateikti rinkai produktą kaip ekologišką arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktą, nurodydamas atitinkamo (-ų) nario (-ių) pavadinimą (-us), atitinkamą kiekį ir informaciją apie partiją.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

86. Kontrolės institucija 2022 m. taiko poveikio priemones, naudodama neatitikčių klasifikaciją, nurodytą reglamento  (ES) Nr. 2021/279 8 straipsnio b) dalyje ir to paties reglamento I priede, skirstydama neatitiktis į šias kategorijas: mažareikšmė, reikšminga arba kritinė, atsižvelgdama į tame priede kiekvienai neatitikties kategorijai išvardytas sąlygas ir priemones, išskyrus dėl  reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo II dalies 1.7.5 papunktyje minimo reikalavimo, kai ūkyje tvartiniu laikotarpiu bus laikomi rišami gyvuliai ir ūkyje bus daugiau kaip 50 suaugusių galvijų. Šio reikalavimo nesilaikymą 2022 m. kontrolės institucija laikys mažareikšme neatitiktimi ir veiklos vykdytojui nurodys pateikti neatitikties pašalinimo planą, kurį veiklos vykdytojas turi įgyvendinti iki 2023 m. spalio 1 d. užtikrindamas, kad jo valdomame ūkyje nebus rišamų galvijų tvartiniu laikotarpiu arba bus laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų.

87. Kontrolės institucija savo interneto svetainėje skelbia šią informaciją:

87.1. atnaujinamą informaciją apie mokesčius ir įkainius, susijusius su oficialios kontrolės paslaugų suteikimu, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2018/848 34 straipsnio 7 dalyje;

87.2. veiklos vykdytojų sąrašus, kuriuos pasikeitus informacijai turi atnaujinti ne vėliau kaip per 5 d. d., nurodydama fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, adresą, laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų su visais pakeitimais;

87.3. veiklos vykdytojų sertifikatus (apimant pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir ekologinės gamybos sertifikatus) arba nuorodą į ES interneto svetainę, kurioje skelbiami veiklos vykdytojų sertifikatai;

87.4. poveikio priemonių aprašą.

88. Už sutarčių tarp ŽŪM ir duomenų bazės valdytojo Vokietijos ekologinio žemės ūkio tyrimų instituto (vok. Forschungsinstitut für biologischen Landbau – FiBL) dėl naudojimosi ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų baze ir dėl naudojimosi ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų baze pasirašymo inicijavimą atsakingas Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyrius.

89. ŽŪIKVC paskiria atsakingus už ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos ir ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazių duomenų administravimą asmenis ir apie tai informuoja ŽŪM oficialiu raštu, nurodydamas paskirtų asmenų kontaktinius duomenis.

90. Subjektai / veiklos vykdytojai, pageidaujantys įgyti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą gali kreiptis į mokymo įstaigas turinčias leidimą / akreditaciją vykdyti pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymą pagal Ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programą (kodas 396185007) ir Ekologinės akvakultūros pagrindų mokymo programą (kodas 396185012) ir išklausyti mokymo kursus, kuriuos baigus išduodamas Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

91. Pradedančiųjų ekologiškai ūkininkauti mokymą koordinuoja ir leidimą / akreditaciją vykdyti mokymus pagal mokymo programas „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007) ir „Ekologinės akvakultūros pagrindai“ (396185012), patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-132 „Dėl žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklių patvirtinimo” suteikia / išduoda VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra).

92. Agentūra sudaro akredituotų mokymo įstaigų sąvadą pagal mokymo programas (kodas 396185007) ir (kodas 39185052), suveda į Žemdirbių mokymo ir konsultavimo sistemą (ŽMIKIS) ir skelbia savo interneto svetainėje adresu: www.litfood.lt.

93. Jeigu veiklos vykdytojas nesutinka su kontrolės institucijos sprendimu, priimtu dėl ekologinės gamybos, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į kontrolės institucijos apeliacinę komisiją dėl kontrolės institucijos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacinės komisijos sudėtį, apeliacijų dėl kontrolės institucijos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato kontrolės institucija.

94. Kontrolės institucijos sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

95. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

_________________

part_587386e5099d4b38b1f821fbd43dee5d_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 222, 2002-06-14, Žin., 2002, Nr. 84-3658 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000222

Dėl 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-253, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2561 (2004-04-30), i. k. 1042330ISAK003D-253

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo" pakeitimo ir žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-94 "Dėl Ekologinės žuvininkystės taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-254, 2005-05-03, Žin., 2005, Nr. 57-1973 (2005-05-05), i. k. 1052330ISAK003D-254

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-284, 2005-05-25, Žin., 2005, Nr. 67-2421 (2005-05-28), i. k. 1052330ISAK003D-284

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-436, 2005-09-14, Žin., 2005, Nr. 112-4108 (2005-09-17), i. k. 1052330ISAK003D-436

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-156, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 42-1604 (2007-04-14), i. k. 1072330ISAK003D-156

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-391, 2007-08-24, Žin., 2007, Nr. 93-3748 (2007-08-30), i. k. 1072330ISAK003D-391

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-199, 2008-04-10, Žin., 2008, Nr. 42-1569 (2008-04-12), i. k. 1082330ISAK003D-199

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-11, 2009-01-09, Žin., 2009, Nr. 6-178 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK0003D-11

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-496, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 84-3553 (2009-07-16), i. k. 1092330ISAK003D-496

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-717, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 119-5121 (2009-10-06), i. k. 1092330ISAK003D-717

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-876, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 138-6091 (2009-11-21), i. k. 1092330ISAK003D-876

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-323, 2010-04-06, Žin., 2010, Nr. 42-2034 (2010-04-12), i. k. 1102330ISAK003D-323

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-529, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 65-3259 (2010-06-05), i. k. 1102330ISAK003D-529

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-654, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 85-4481 (2010-07-17), i. k. 1102330ISAK003D-654

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-921, 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 124-6344 (2010-10-21), i. k. 1102330ISAK003D-921

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-301, 2011-04-06, Žin., 2011, Nr. 43-2060 (2011-04-12), i. k. 1112330ISAK003D-301

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-407, 2011-05-16, Žin., 2011, Nr. 60-2865 (2011-05-19), i. k. 1112330ISAK003D-407

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-637, 2011-08-11, Žin., 2011, Nr. 102-4819 (2011-08-12), i. k. 1112330ISAK003D-637

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-657, 2011-08-29, Žin., 2011, Nr. 108-5128 (2011-09-01), i. k. 1112330ISAK003D-657

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-271, 2012-04-17, Žin., 2012, Nr. 47-2323 (2012-04-21), i. k. 1122330ISAK003D-271

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-593, 2012-07-13, Žin., 2012, Nr. 85-4468 (2012-07-19), i. k. 1122330ISAK003D-593

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-876, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6925 (2012-11-22), i. k. 1122330ISAK003D-876

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-61 "Dėl privalomo mokymo siekiantiesiems gauti ekologinės gamybos sertifikatą" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

24.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-245, 2013-04-10, Žin., 2013, Nr. 39-1915 (2013-04-16), i. k. 1132330ISAK003D-245

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų ekologinio ūkininkavimo klausimais pripažinimo netekusiais galios

 

25.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-348, 2013-05-13, Žin., 2013, Nr. 50-2515 (2013-05-15), i. k. 1132330ISAK003D-348

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-614, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4745 (2013-09-07), i. k. 1132330ISAK003D-614

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 "Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-209, 2014-04-10, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04366

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-288, 2015-04-20, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06030

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-517, 2015-06-18, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09717

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo‟ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-593, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11611

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

 

31.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-686, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-10, i. k. 2015-13731

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo‟ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-113, 2016-03-04, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04277

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-19, 2017-01-12, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00822

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-280, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07121

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-511, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12974

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-204, 2018-04-05, paskelbta TAR 2018-04-05, i. k. 2018-05440

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-492, 2018-07-19, paskelbta TAR 2018-07-19, i. k. 2018-12197

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-558, 2018-08-14, paskelbta TAR 2018-08-14, i. k. 2018-13076

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-569, 2018-08-21, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13265

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 3D-558 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-965, 2018-12-27, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00150

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-343, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09147

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-544, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15793

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-591, 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17081

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-76, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02088

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-543, 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18479

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-772, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24839

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-177, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04726

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo