Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 108-3930, i. k. 1011100NUTA00001568

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-15:

Nr. 851, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4374 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000851

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL vidaus audito atlikimo

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. 1568

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pavesti ministerijoms atlikti šių viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą:

1. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1292, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20670

 

2. Teisingumo ministerijai – Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

3. Vidaus reikalų ministerijai – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato.

4. Susisiekimo ministerijai – Ryšių reguliavimo tarnybos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ DALIA                                                                             GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 938, 2003-07-18, Žin., 2003, Nr. 73-3372 (2003-07-23), i. k. 1031100NUTA00000938

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1573, 2004-12-03, Žin., 2004, Nr. 177-6549 (2004-12-09), i. k. 1041100NUTA00001573

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 615, 2005-06-06, Žin., 2005, Nr. 72-2601 (2005-06-09), i. k. 1051100NUTA00000615

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 76, 2006-01-23, Žin., 2006, Nr. 10-364 (2006-01-26), i. k. 1061100NUTA00000076

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2006-09-19, Žin., 2006, Nr. 100-3869 (2006-09-21), i. k. 1061100NUTA00000904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 126, 2008-02-13, Žin., 2008, Nr. 22-812 (2008-02-23), i. k. 1081100NUTA00000126

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1649, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 149-6660 (2009-12-17), i. k. 1091100NUTA00001649

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 842, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3936 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000842

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 381, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 41-1951 (2011-04-07), i. k. 1111100NUTA00000381

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 156, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 21-955 (2012-02-15), i. k. 1121100NUTA00000156

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 851, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4374 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000851

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 "Dėl vidaus audito atlikimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1292, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20670

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl vidaus audito atlikimo“ pakeitimo