Suvestinė redakcija nuo 2019-09-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 2-54, i. k. 1102310ISAK001V-827

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-18:

Nr. 1V-777, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14705

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS PRIEGLOBSČIO PARAMOS BIURO

 

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-827

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1, 3 ir 4 punktais:

1.  S u d a r a u šios sudėties nacionalinių prieglobsčio srities ekspertų rezervą:

1.1. Ernesta Biekšienė, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausioji specialistė;

1.2. Austra Kiselienė, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausioji specialistė;

1.3. Viktor Ostrovnoj, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vedėjas;

1.4. Regina Radzevičienė, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Justė Remytė, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Lukas Stankevičius, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.7. Silvija Vingytė, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus vyriausioji specialistė.

2.  S k i r i u:

2.1. Nacionaliniu kontaktiniu asmeniu, atsakingu už ryšius su Europos prieglobsčio paramos biuru visais prieglobsčio paramos grupių klausimais, Eglę Krūminytę, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę;

2.2. Europos prieglobsčio paramos biuro administracinės valdybos nare Eveliną Gudzinskaitę, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorę, jos pakaitiniu nariu – Gintarą Valiulį, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėją.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-593, 2013-07-05, Žin., 2013, Nr. 74-3737 (2013-07-11), i. k. 1132310ISAK001V-593

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-827 "Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-934, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29345

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-820, 2018-11-06, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-17951

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-777, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14705

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“ pakeitimo