Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 52-1776, i. k. 1052055ISAK000VA-38

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENS PRAŠYMO GRĄŽINTI ŪKININKAMS SUMOKĖTĄ KOMPENSACINĮ PRIEDĄ FR0601 FORMOS IR ŠIOS FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ BEI VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKO SPRENDIMO DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENIUI FR0602 FORMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 20 d. Nr. VA-38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-108 „Dėl Kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, kuriems taikoma, kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo pirkėjams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 51-1705), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkos ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2925; 2004, Nr. 59-2092) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2996) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą, FR0601 formą ir jos priedo FR0601A formą (toliau – FR0601 forma).

1.2. Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą, FR0601 formos ir jos priedo FR0601A formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.3. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl kompensacinio priedo grąžinimo užsienio valstybės asmeniui FR0602 formą (toliau – FR0602 forma).

2. Įsakau:

2.1. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Vilniaus AVMI) darbuotojams, vykdantiems kompensacinių priedų grąžinimo užsienio valstybės asmenims funkcijas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis ir naudoti patvirtintas FR0601 formą ir FR0602 formą.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamento Duomenų valdymo skyriui FR0601 formą ir FR0602 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. VMI prie FM Informacinių technologijų departamento Programavimo skyriui užtikrinti, kad iki 2005-05-02 būtų parengta kompiuteriu pildytina FR0601 forma.

2.4. Vilniaus AVMI viršininkui užtikrinti, kad užsienio valstybių asmenys naudotų VMI prie FM interneto svetainėje skelbiamą FR0601 formą ir vadovautųsi šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.

2.5. Atitinkamas sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams bei pagal kompetenciją Vilniaus AVMI viršininkui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA-38

 

UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENS PRAŠYMO GRĄŽINTI ŪKININKAMS SUMOKĖTĄ KOMPENSACINĮ PRIEDĄ FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti kompensacinį priedą, sumokėtą ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, (toliau – ūkininkas) FR0601 formos ir jos priedo FR0601A formos (toliau – prašymas) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-108 patvirtintomis Kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo pirkėjams taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 51-1705), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintomis Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklėmis ir reikalavimais asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu (Žin., 2002, Nr. 70-2925; 2004, Nr. 59-2092).

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

3. Prašymus turi teisę teikti užsienio valstybių asmenys, atitinkantys PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.

4. Kompensacinis priedas, pirkėjų sumokėtas ūkininkams, grąžinamas tik už žemės ūkio produkciją (paslaugas), įsigytą Lietuvos Respublikoje nuo 2004-05-01.

5. Prašymas turi būti pateikiamas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ne vėliau kaip iki birželio 30 d. kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, per kurių atitinkamą laikotarpį sumokėtą kompensacinį priedą norima susigrąžinti. Kartu su prašymu turi būti pateikiami:

5.1. Apskaitos dokumentų, pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtas kompensacinis priedas, originalai ir kopijos (AVMI darbuotojai antspaudu pažymėtus šių dokumentų originalus turi užsienio valstybės asmeniui grąžinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos).

5.2. Legalizuoti dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės asmens vykdoma veikla atitinka PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalių nuostatas. Dokumentų legalizavimo tvarka išdėstyta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 1997 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 39 patvirtintoje Konsulinio dokumentų legalizavimo instrukcijoje (Žin., 1997, Nr. 78-2001). Šie dokumentai, taip pat šių taisyklių 5.4 punkte minima pavedimo sutartis (įgaliojimas) gali būti pateikti ir nelegalizuoti, jeigu Lietuvos Respublika su ta užsienio valstybe yra pasirašiusi teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinės, šeimos ir baudžiamosiose bylose sutartį ir tie dokumentai yra parengti arba patvirtinti vienos iš susitarusiųjų šalių kompetentingos įstaigos. Dokumentai gali būti pateikti nelegalizuoti ir tuo atveju, jeigu juos išdavė ir patvirtino kitos valstybės narės kompetentinga institucija, taip pat jeigu jie yra sudaryti Lietuvoje, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Dokumentai gali būti pateikti ir anglų kalba, o tais atvejais, kai jie išrašyti kita užsienio kalba, turi būti pateikti notariškai patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Jeigu užsienio asmuo jau ne pirmą kartą prašo grąžinti Lietuvos Respublikoje ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą, tai šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami tik tuo atveju, kai nuo paskiausio dokumento išdavimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių arba jei pasikeitė tame dokumente nurodyti rekvizitai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-62, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 81-3242 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-62

 

5.3. Apmokėjimą už įsigytas prekes ir/ar paslaugas įrodančių dokumentų (banko pavedimų ar kt.) originalai ir kopijos. Dokumentų originalai grąžinami juos pateikusiam asmeniui šių Taisyklių 5.1 punkte nustatyta tvarka.

5.4. Jei užsienio asmuo veikia per įgaliotinį, turi būti pateikta legalizuota pavedimo sutartis (įgaliojimas).

6. Prašymas ir priedas turi būti pildomas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu arba techninėmis priemonėmis, raidės ir skaičiai turi būti rašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, aiškiai ir be braukymų.

7. Laukeliai, kurie nepildomi, paliekami tušti (neįrašomi jokie simboliai, brūkšneliai, kryželiai, nuliai ar pan.).

8. Pildant kompiuteriniu būdu išspausdintą formą turi būti laikomasi visų minėtų reikalavimų.

9. Prašymas ir priedas (-ai) su 5 punkte nurodytais dokumentais AVMI gali būti pateikiami tokiais būdais:

9.1. tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui;

9.2. įmesti į AVMI specialiai tam skirtą dėžę;

9.3. atsiųsti klasikiniu paštu.

10. Prašyme įrašoma jo pildymo data ir prašymo eilės numeris (per kalendorinius metus).

 

III. PRAŠYMO FR0601 FORMOS UŽPILDYMAS

 

11. Prašymo 1 laukelyje „Kodas“ turi būti įrašomas pareiškėjo (pirkėjo) įmonės kodas iš užsienio asmens teisinio įregistravimo pažymėjimo arba fizinio asmens kodas (arba kitas asmens identifikacinis numeris), jei tai fizinis asmuo.

12. Prašymo 2 laukelyje „Valstybės kodas“ įrašomas užsienio valstybės, kurioje įsikūręs užsienio asmuo, dviraidis kodas pagal šių taisyklių 1 priedą.

13. Prašymo 3 laukelyje „Pašto kodas“ -pašto kodas.

14. Prašymo 4 laukelyje „Pavadinimas/vardas, pavardė“ – pirkėjo įmonės pavadinimas arba vardas, pavardė, jei pirkėjas fizinis asmuo.

15. Prašymo 5 laukelyje „Adresas“ – užsienio asmens buveinės adresas, o jei tai fizinis asmuo, – jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Šiame laukelyje pateikti duomenys bus naudojami toliau susirašinėjant su užsienio asmeniu. Valstybės oficialusis pavadinimas įrašomas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (Žin., 1995, Nr. 13-313).

16. Prašymo 6 laukelyje „Veiklos pobūdis“ – pareiškėjo veiklos pobūdis.

17. Prašymo 7 laukelyje „Kokiai veiklai pirkta žemės ūkio produkcija (paslaugos)“ turi būti žodžiais įrašoma, kokiai veiklai užsienio valstybės asmuo pirko žemės ūkio produkciją (paslaugas).

18. Prašymo 8 laukelyje „Mokesčių administratorius“ – mokesčių administratoriaus užsienio valstybėje pavadinimas ir adresas.

19. Prašymo 9 laukelyje „PVM mokėtojo kodas“ – užsienio valstybės asmens PVM mokėtojo kodas (su valstybės kodu, jei toks yra suteiktas) užsienio valstybėje.

20. Prašymo 10 laukelyje „Dokumentų, pridėtų prie prašymo, lapų skaičius“ – prie prašymo pridedamų žemės ūkio produkcijos (paslaugų) pirkimo dokumentų (toliau – dokumentas), taip pat kitų priedų (įskaitant žemės ūkio produkcijos ar žemės ūkio paslaugos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas) bendras lapų skaičius.

21. Prašymo 11 laukelyje „Priedo lapų skaičius“ – užpildytų FR0601A priedų lapų skaičius.

22. Prašymo 12 laukelyje „Laikotarpis, kurį apima prašymas“ turi būti nurodomas laikotarpis, per kurį sumokėtą kompensacinį priedą norima susigrąžinti. Prašymas gali apimti laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai.

23. Prašymo 13 laukelyje „Grąžintinas kompensacinis priedas“ turi būti įrašoma (iš priedo (-ų) A9 laukelio (-ių)) prašoma grąžinti kompensacinio priedo suma eurais ir centais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-201, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20287

 

24. Prašymo 14 laukelyje „Banko kodas“ – banko, į kurį bus pervedama grąžintina kompensacinio priedo suma, kodas.

25. Prašymo 15 laukelyje, Banko pavadinimas“ – banko pavadinimas vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 11 punktu (Žin., 1997, Nr. 63-1490), t. y. lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų nelietuviški periodinių leidinių, organizacijų, sporto, meno ir kitokių kolektyvų, firmų, firminių gaminių ir kiti oficialiai vartojami simboliniai pavadinimai (dažnai su numeriais ar kitomis specialiomis nuorodomis) rašomi originalo rašyba be lietuviškų galūnių.

26. Prašymo 16 laukelyje „Banko adresas“ įrašomas banko adresas vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 11 punktu (Žin., 1997, Nr. 63-1490), t. y. lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų nelietuviški periodinių leidinių, organizacijų, sporto, meno ir kitokių kolektyvų, firmų, firminių gaminių ir kiti oficialiai vartojami simboliniai pavadinimai (dažnai su numeriais ar kitomis specialiomis nuorodomis) rašomi originalo rašyba be lietuviškų galūnių.

27. Prašymo 17 laukelyje „Banko sąskaitos Nr. „ – numeris sąskaitos, į kurią bus pervedama grąžintina kompensacinio priedo suma. Banko paslaugų kaina mažinama užsienio valstybės asmeniui grąžinama pinigų suma.

28. Prašymo 18 laukelyje „Pavadinimas/vardas, pavardė“ -užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens duomenys (pavadinimas arba vardas, pavardė, jei tai fizinis asmuo). Užsienio valstybės asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą kompensacinį priedą, gali įgalioti bet kurios valstybės narės apmokestinamąjį asmenį atlikti šiose taisyklėse užsienio valstybės asmeniui numatytus veiksmus. Tokiu atveju greta šiose taisyklėse nustatytų dokumentų Vilniaus AVMI turi būti pateikta legalizuota pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Užsienio valstybės asmuo šiose taisyklėse numatytus veiksmus atlikti gali įgalioti tik vieną asmenį (toliau – įgaliotinis).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-62, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 81-3242 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-62

 

29. Prašymo 19 laukelyje – užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens įmonės kodas arba fizinio asmens kodas (arba kitas asmens identifikacinis numeris), jeigu tai fizinis asmuo.

30. Prašymo 20 laukelyje – užsienio valstybės asmens įgaliotinio PVM mokėtojo kodas, jeigu jis yra PVM mokėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-62, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 81-3242 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-62

 

31. Prašymo 21 laukelyje – užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens adresas.

32. Prašymo 22 laukelyje – užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens pašto kodas.

33. Prašymo 23 laukelyje – užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens telefono numeris.

34. Prašymo 24 laukelyje – užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens fakso numeris.

35. Prašymo 25 laukelyje – užsienio valstybės asmeniui atstovaujančio asmens elektroninio pašto adresas.

36. Laukelį „Prašymą pateikęs asmuo pareiškia, kad jo vykdoma veikla atitinka PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas“ pažymėti kryželiu ir tuo patvirtinti, kad vykdoma veikla atitinka PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas.

37. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, nurodyti savo vardą, pavardę ir pareigas.

 

IV. PRAŠYMO PRIEDO FR0601A FORMOS UŽPILDYMAS

 

38. Kartu su tinkamai užpildytu prašymu turi būti pateikiamas ir jo priedas (-ai).

39. Kiekvieno priedo 1 laukelyje turi būti įrašomas pirkėjo įmonės kodas iš užsienio valstybės asmens teisinio įregistravimo pažymėjimo arba fizinio asmens kodas (arba kitas asmens identifikacinis numeris), jei tai fizinis asmuo.

40. Užpildyto priedo lapai turi būti numeruojami eilės tvarka.

41. Priedo A1 laukelyje turi būti įrašoma dokumento, pagal kurį Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos kompensacinio priedo atitinkamos sumos, išrašymo data.

42. Priedo A2 laukelyje turi būti įrašomas dokumento numeris (ir serija, jeigu yra nurodyta dokumente).

43. Priedo A3 laukelyje turi būti įrašomas pirktos žemės ūkio produkcijos (paslaugų) kodas (kodai ir mato vnt. nurodyti priedo lapo apačioje).

44. Priedo A4 laukelyje įrašoma žemės ūkio produkcijos ar žemės ūkio paslaugų vertė be kompensacinio priedo (eurais ir centais).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-201, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20287

 

45. Priedo A5 laukelyje įrašoma dokumente, pagal kurį Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos kompensacinio priedo atitinkamos sumos, apskaičiuota kompensacinio priedo suma.

46. Priedo A6 laukelyje turi būti įrašomas ūkininko kodas.

47. Priedo A7 laukelyje – ūkininko vardas, pavardė.

48. Priedo A8 laukelyje – visa A4 laukelių suma.

49. Priedo A9 laukelyje – visa A5 laukelių suma.

50. Priedo 12 laukelyje – laikotarpis, kurio sumokėtą kompensacinį priedą norima susigrąžinti. Šis laukelis turi sutapti su prašymo (FR0601 formos) 12 laukeliu.

51. Tuo atveju, jei visi duomenys, kuriuos norima pateikti, netelpa viename priede, turi būti pildomas kitas priedo lapas.

52. AVMI, prieš priimdama sprendimą dėl kompensacinio priedo grąžinimo užsienio valstybės asmeniui, turi patikrinti, ar pirkėjo vykdoma veikla ir jo įsigyta produkcija ir/ar paslaugos atitinka PVM įstatymo 98 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

Jeigu sprendimui priimti reikia gauti papildomos informacijos iš kitos ES valstybės narės arba valstybės, esančios už Europos Bendrijų teritorijos, arba atlikti patikrinimą, AVMI privalo apie tai raštu pranešti užsienio valstybės asmeniui (arba jo įgaliotam asmeniui).

Kreiptis dėl papildomos informacijos pateikimo arba pradėti mokestinį patikrinimą AVMI privalo per 4 mėnesius nuo prašymo ir taisyklių 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

Sprendimas dėl kompensacinio priedo grąžinimo užsienio valstybės asmeniui turi būti priimamas per 10 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo ar patikrinimo atlikimo.

53. Vilniaus AVMI, priėmus sprendimą grąžinti visą arba dalį sumos, grąžintiną sumą (nacionaline valiuta) per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo perveda į prašyme nurodytą sąskaitą banke.

Užsienio valstybės asmeniui (jo įgaliotiniui) pervedama pinigų suma mažinama banko paslaugų kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-62, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 81-3242 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-62

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Užsienio valstybės asmeniui nepagrįstai grąžintos kompensacinio priedo sumos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. Nepagrįsto grąžinimo atveju užsienio valstybės asmens, išskyrus asmenį, įsikūrusį kitoje valstybėje narėje, įgaliotas asmuo atsako solidariai su užsienio valstybės asmeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-62, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 81-3242 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-62

 

55. AVMI sprendimai dėl kompensacinio priedo grąžinimo užsienio valstybės asmeniui gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Užsienio valstybės asmensprašymo grąžinti

ūkininkamssumokėtą kompensacinį priedą

formos užpildymo taisyklių

1 priedas

 

PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRAS

 

Šalies ir teritorijos oficialusis pavadinimas

Dviraidis kodas

Afganistano Islamo Valstybė

AF

Airija

IE

Albanijos Respublika

AL

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

DZ

Amerikos Samoa

AS

Andoros Kunigaikštystė

AD

Angilija

AI

Angolos Respublika

AO

Antarktis

AQ

Antigva ir Barbuda

AG

Argentinos Respublika

AR

Armėnijos Respublika

AM

Aruba

AW

Australija

AU

Austrijos Respublika

AT

Azerbaidžano Respublika

AZ

Bahamų Sandrauga

BS

Bahreino Valstybė

BH

Baltarusijos Respublika

BY

Bangladešo Liaudies Respublika

BD

Barbadosas

BB

Belgijos Karalystė

BE

Belizas

BZ

Benino Respublika

BJ

Bermuda

BM

Bisau Gvinėjos Respublika

GW

Bolivijos Respublika

BO

Bosnijos ir Hercegovinos Respublika

BA

Botsvanos Respublika

BW

Bouvet sala

BV

Brazilijos Federacinė Respublika

BR

Brunėjaus Darusalamas

BN

Bulgarijos Respublika

BG

Burkina Fasas

BF

Burundžio Respublika

BI

Butano Karalystė

BT

Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonijos Respublika

MK

Centrinės Afrikos Respublika

CF

Čado Respublika

TD

Čekijos Respublika

CZ

Čilės Respublika

CL

Danijos Karalystė

DK

Dominikos Respublika

DO

Dominikos Sandrauga

DM

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

CI

Džibučio Respublika

DJ

Egipto Arabų Respublika

EG

Ekvadoro Respublika

EC

Eritrėja

ER

Estijos Respublika

EE

Etiopijos Liaudies Demokratinė Respublika

ET

Falklando (Malvinų) salos

FK

Farerų salos

FO

Fidžio Respublika

FJ

Filipinų Respublika

PH

Gabono Respublika

GA

Gajanos Kooperacinė Respublika

GY

Gambijos Respublika

GM

Ganos Respublika

GH

Gibraltaras

GI

Graikijos Respublika

GR

Grenada

GD

Grenlandija

GL

Gruzija

GE

Guamas

GU

Gvadelupa

GP

Gvatemalos Respublika

GT

Gvinėjos Respublika

GN

Haičio Respublika

HT

Heardo ir McDonaldo salų sritis

HM

Hondūro Respublika

HN

Honkongas

HK

Indijos Respublika

IN

Indijos vandenyno Britų sritis

IO

Indonezijos Respublika

ID

Irako Respublika

IQ

Irano Islamo Respublika

IR

Islandijos Respublika

IS

Ispanijos Karalystė

ES

Italijos Respublika

IT

Izraelio Valstybė

IL

Jamaika

JM

Japonija

JP

Jemeno Respublika

YE

Jordanijos Hašimitų Karalystė

JO

Jugoslavijos Federacinė Respublika

YU

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

GB

Jungtinės Amerikos Valstijos

US

Jungtinės Minoro Valstijos ir aplinkinės salos

UM

Kaimanų salos

KY

Kalėdų sala

CX

Kambodžos Karalystė

KH

Kamerūno Respublika

CM

Kanada

CA

Kataro Valstybė

QA

Kazachstano Respublika

KZ

Kenijos Respublika

KE

Kinijos Liaudies Respublika

CN

Kipro Respublika

CY

Kirgizijos Respublika

KG

Kiribačio Respublika

KI

Kokoso (Keelingo) salos

CC

Kolumbijos Respublika

CO

Komorų Federacinė Islamo Respublika

KM

Kongo Demokratinė Respublika

CD

Kongo Respublika

CG

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

KP

Korėjos Respublika

KR

Kosta Rikos Respublika

CR

Kroatijos Respublika

HR

Kubos Respublika

CU

Kuko salos

CK

Kuveito Valstybė

KW

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

LA

Latvijos Respublika

LV

Lenkijos Respublika

PL

Lesoto Karalystė

LS

Libano Respublika

LB

Liberijos Respublika

LR

Libijos Didžioji Liaudies Socialistinė Arabų Respublika

LY

Lichtenšteino Kunigaikštytė

LI

Lietuvos Respublika

LT

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

LU

Macao

MO

Madagaskaro Respublika

MG

Malaizija

MY

Malavio Respublika

MW

Maldyvų Respublika

MV

Malio Respublika

ML

Maltos Respublika

MT

Marianos šiaurinės salos

MP

Maroko Karalystė

MA

Martinika

MQ

Maršalo Salų Respublika

MH

Mauricijaus Respublika

MU

Mauritanijos Islamo Respublika

MR

Mayotte'as

YT

Meksikos Jungtinės Valstijos

MX

Mergelių salos (Britų)

VG

Mergelių salos (JAV)

VI

Mianmaro Sąjunga

MM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

FM

Moldovos Respublika

MD

Monako Kunigaikštystė

MC

Mongolija

MN

Montserratas

MS

Mozambiko Respublika

MZ

Namibijos Respublika

NA

Naujoji Kaledonija

NC

Naujoji Zelandija

NZ

Nauru Respublika

NR

Nepalo Karalystė

NP

Nigerijos Federacinė Respublika

NG

Nigerio Respublika

NE

Nikaragvos Respublika

NI

Niue

NU

Norfolko sala

NF

Norvegijos Karalystė

NO

Nyderlandų Karalystė

NL

Okupuota Palestinos teritorija

PS

Olandijos Antilai

AN

Omano Sultonatas

OM

Pakistano Islamo Respublika

PK

Palau Respublika

PW

Panamos Respublika

PA

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

PG

Paragvajaus Respublika

PY

Peru Respublika

PE

Pietų Afrikos Respublika

ZA

Pietų Georgijos ir pietų Sandwicho salos

GS

Pitcairno salos

PN

Portugalijos Respublika

PT

Prancūzijos Gviana

GF

Prancūzijos Polinezija

PF

Prancūzijos Respublika

FR

Prancūzijos Pietų ir Antarkties sritys

TF

Puerto Rikas

PR

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

GQ

Reunionas

RE

Ruandos Respublika

RW

Rumunija

RO

Rusijos Federacija

RU

Rytų Timoras

TP

Saliamono salos

SB

Salvadoro Respublika

SV

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

WS

San Marino Respublika

SM

San Tomės ir Prinsipės Demokratinė Respublika

ST

Saudo Arabijos Karalystė

SA

Seišelių Respublika

SC

Sent Kitso ir Nevio Federacija

KN

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM

Senegalo Respublika

SN

Sent Lusija

LC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VC

Siera Leonės Respublika

SL

Singapūro Respublika

SG

Sirijos Arabų Respublika

SY

Slovakijos Respublika

SK

Slovėnijos Respublika

SI

Somalio Demokratinė Respublika

SO

Sudano Respublika

SD

Suomijos Respublika

FI

Surinamo Respublika

SR

Svalbardas ir Jan Mayenas

SJ

Svazilando Karalystė

SZ

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

LK

Šv. Elenos sala

SH

Švedijos Karalystė

SE

Šveicarijos Konfederacija

CH

Tadžikistano Respublika

TJ

Tailando Karalystė

TH

Taivanas

TW

Tanzanijos Jungtinė Respublika

TZ

Togo Respublika

TG

Tokelau

TK

Tongos Karalystė

TO

Trinidado ir Tobago Respublika

TT

Tuniso Respublika

TN

Turkijos Respublika

TR

Turkmėnistanas

TM

Turkso ir Caicoso salos

TC

Tuvalu

TV

Ugandos Respublika

UG

Ukraina

UA

Urugvajaus Rytų Respublika

UY

Uzbekistano Respublika

UZ

Vakarų Sachara

EH

Vanuatu Respublika

VU

Zambijos Respublika

ZM

Zimbabvės Respublika

ZW

Žaliojo Kyšulio Respublika

CV

Šventasis Sostas, Vatikano Miesto Valstybė

VA

Venesuelos Respublika

VE

Vengrijos Respublika

HU

Vietnamo Socialistinė Respublika

VN

Vokietijos Federacinė Respublika

DE

Wallisas ir Futuna

WF

Nežinoma

XX

______________


 

FR0602 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA-38

 

 

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPENSACINIO PRIEDO GRĄŽINIMO UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMENIUI

 

__________ Nr. ____________________

                                                       (data)                       (registracijos numeris)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-108 patvirtintomis Kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 51-1705) ir atsižvelgdamas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 200 m. _____________________ d.

išvadą Nr.,

 

NUSPRENDŽIU:

 

□ patenkinti                                    □ patenkinti iš dalies                                     □ nepatenkinti

 

________________________________________________________________________________

(užsienio asmens pavadinimas, kodas arba vardas, pavardė ir asmens kodas)

 

200____________ m. _______________  d. prašymą Nr. ______  grąžinti ______________

kompensacinį priedą.

 

Sprendimo tenkinti prašymą iš dalies ar netenkinti prašymo priėmimo motyvai:

 

________________________________________________________________________________

(išdėstyti motyvus)

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) IX skyriuje nustatyta tvarka.

 

_______________________________       _______________       ___________________________

                    (pareigos)                               A. V.           (parašas)                                        (vardas, pavardė)

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-62, 2006-07-13, Žin., 2006, Nr. 81-3242 (2006-07-25), i. k. 1062055ISAK000VA-62

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. VA-38 "Dėl Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą FR0601 formos ir šios formos užpildymo taisyklių bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės asmeniui FR0602 formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-201, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20287

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. VA-38 „Dėl Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą FR0601 formos ir šios formos užpildymo taisyklių bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės asmeniui FR0602 formos patvirtinimo“ pakeitimo