Suvestinė redakcija nuo 2021-08-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 60-2881, i. k. 111231GISAK0001-169

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-07:

Nr. 1-3, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00595

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS

APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS

GALIOS

 

2011 m. gegužės 16 d. Nr. 1-169

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių vadovams organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie dalyvauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje, pareigybių aprašymų pakeitimus.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 1-282 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Operacijų centro darbo organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 1-419 „Dėl Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2011 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. 1-169.

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymo Nr. 1-478 redakcija)

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro  nuostatai (toliau – Nuostatai)  reglamentuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  (toliau – departamentas) Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – departamento operacijų centras) tikslus, uždavinius, funkcijas ir teises, jo sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

2.       Departamento operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, ekstremaliųjų situacijų valdymo planais ir kitais civilinę ir gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.       Departamento operacijų centro tikslai: pagal kompetenciją įgyvendinti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus gaisrų, įvykių (toliau – įvykiai), ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais, užtikrinti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

4.       Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO OPERACIJŲ CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5.       Departamento operacijų centro uždaviniai:

5.1.    pagal gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;

5.2.    telkti civilinės saugos sistemos subjektams į pagalbą departamentui pavaldžias ir kitas priešgaisrines gelbėjimo pajėgas (toliau – PGP), koordinuoti jų veiksmus;

5.3.    paskelbus mobilizaciją užtikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos plane (toliau – mobilizacijos planas) nurodytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimą, mobilizacinių išteklių telkimą ir mobilizacinių nurodymų vykdymą.

6.       Departamento operacijų centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

6.1.    vykdo Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais, įgyvendina valstybės operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir Vyriausybės ir (ar) savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ar departamento direktoriaus sprendimus, reikalingus gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti, padeda įgyvendinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo sprendimus;

6.2.    renka, analizuoja, vertina ir sistemina informaciją ir duomenis apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

6.3.    teisės aktų nustatyta tvarka vykdo gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

6.4.    keičiasi informacija su kitų institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų eigą, periodiškai apibendrina ir teikia veiksmų ataskaitas suinteresuotiems valstybės tarnautojams;

6.5.    organizuoja ir koordinuoja PGP ir kitų civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti;

6.6.    teisės aktų nustatyta tvarka telkia materialinius išteklius, valstybės rezervo civilinės saugos priemones, kurios teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudotos įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti;

6.7.    bendradarbiauja su nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, šalinant jų padarinius;

6.8.    teisės aktų nustatyta tvarka informuoja tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių koordinavimo centrus ir keičiasi su jais informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.

7.       Departamento operacijų centras, įgyvendindamas Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 21 straipsnio 9 dalies nuostatas ir Nuostatų 5.3 papunktyje nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1.    teikia pasiūlymus Valstybės mobilizacijos operacijų centrui (toliau – VMOC) ir departamento direktoriui dėl valstybės rezervo panaudojimo, kai departamento struktūriniai ir departamento teritoriniai struktūriniai padaliniai negali savo turimais ištekliais ir pagal sudarytas sutartis užtikrinti veiksmų ir priemonių, numatytų mobilizacijos plane, vykdymo ir priimančiosios šalies paramos teikimo;

7.2.    kontroliuoja, kaip departamento struktūriniai ir departamento teritoriniai struktūriniai padaliniai vykdo mobilizacinius nurodymus, ir teikia departamento direktoriui išvadas apie jų įvykdymą, taip pat prireikus teikia informaciją ir pasiūlymus VMOC dėl priemonių, kurių reikia mobilizaciniams nurodymams vykdyti;

7.3.    pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi mobilizaciniai užsakymai ir priimančiosios šalies paramos teikimo sutartys;

7.4.    koordinuoja ir vertina, kaip įgyvendinami departamento direktoriaus sprendimai dėl mobilizacijos vykdymo ir priimančiosios šalies paramos teikimo įgyvendinimo, ir teikia atsakingiems asmenims pasiūlymus dėl minėtiems sprendimams įgyvendinti taikytinų priemonių;

7.5.    vertina departamento struktūrinių ir departamento teritorinių struktūrinių padalinių mobilizacinius išteklius ir teikia informaciją VMOC dėl galimybės papildomai aprūpinti reikiamais materialiniais ištekliais ginkluotąsias pajėgas ir priimančiosios šalies paramos teikimui užtikrinti;

7.6.    koordinuoja ir kontroliuoja, kaip naudojami departamento struktūrinių ir departamento teritorinių struktūrinių padalinių mobilizaciniai ištekliai, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl trūkstamų mobilizacinių išteklių sutelkimo ir prireikus nustato būtinų mobilizacinių išteklių sutelkimo vietas;

7.7.    atlieka kitas teisės aktuose, kuriuose reglamentuojamas mobilizacijos vykdymas ir priimančiosios šalies paramos teikimas, priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO OPERACIJŲ CENTRO TEISĖS

 

8.       Departamento operacijų centras, siekdamas vykdyti pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

8.1.    gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, neatsižvelgdamas į jų nuosavybės formas, turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti;

8.2.    pagal kompetenciją koordinuoti civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus, kontroliuoti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymų vykdymą.

9.       Departamento operacijų centras, įgyvendinamas Nuostatų 5.3 papunktyje nustatytus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi  teisę:

9.1.    gauti iš departamento struktūrinių ir departamento teritorinių struktūrinių padalinių, mobilizacinių ūkio subjektų ir kitų valstybės institucijų informaciją, kurios reikia funkcijoms atlikti;

9.2.    gauti iš valstybės rezervo tvarkytojų informaciją apie mobilizacinio rezervo materialinių išteklių atsargų sudėtį, kiekius, kaupimo ir saugojimo vietas;

9.3.    kviestis į departamento operacijų centro posėdžius departamento struktūrinių ir departamento teritorinių struktūrinių padalinių, mobilizacinių ūkio subjektų, kitų civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio subjektų ir visuomeninių organizacijų atstovus, išklausyti jų nuomonę, siūlymus ir kitą informaciją mobilizacijos vykdymo klausimais;

9.4.    teikti departamento direktoriui siūlymus dėl mobilizacijos vykdymo tvarkos ir mobilizacijos plane nurodytų veiksmų ir priemonių vykdymo;

9.5.    teikti departamento direktoriui siūlymus dėl papildomų lėšų, kurių reikia mobilizacijai vykdyti, skyrimo;

9.6.    teikti VMOC siūlymus dėl mobilizacijos vykdymo ir priimančiosios šalies paramos teikimo.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS, GRUPIŲ FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10.     Departamento operacijų centrą sudaro departamento operacijų centro koordinatorius (jo nesant arba jam negalint atlikti savo funkcijų – departamento operacijų centro koordinatoriaus pavaduotojas) ir nariai, kurie pagal jų atliekamas funkcijas skiriami į grupes (priedas). Taip pat departamento operacijų centro koordinatoriaus sprendimu darbui operacijų centre gali būti pasitelkiami ir kiti departamento darbuotojai.

11.     Einamieji mobilizacijos valdymo ir priimančiosios šalies paramos teikimo, mobilizacinių išteklių sutelkimo ir kiti klausimai sprendžiami departamento operacijų centro posėdžiuose, išklausomos departamento operacijų centro grupių vadovų nuomonės ir siūlymai.

12.     Prireikus posėdžiuose priimami sprendimai įforminami protokolais. Protokole nurodoma posėdžio data, posėdžio dalyviai, nagrinėto klausimo esmė, priimtas sprendimas ir jo priėmimo pagrindas. Protokolas turi būti suderintas su visais posėdyje dalyvavusiais departamento operacijų centro grupių vadovais. Protokolą surašo posėdžio sekretorius, o pasirašo departamento operacijų centro koordinatorius (jo nesant – departamento operacijų centro koordinatoriaus pavaduotojas).

13.     Departamento operacijų centro koordinatorius:

13.1organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja departamento operacijų centrui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

13.2pagal kompetenciją koordinuoja departamentui pavaldžių PGP ir kitų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

13.3.  pagal kompetenciją teikia Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkui, valstybės ir (ar) savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti reikalingų priemonių ir veiksmų;

13.4.  keičiasi informacija su kitų civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos valdymo grupių koordinatoriais;

13.5prireikus teikia informaciją VMOC.

14.     Departamento operacijų centro koordinatorius, paskirtas direktoriaus pavedimu, pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui arba valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui.

15.     Departamento operacijų centro grupėms (toliau – grupė) vadovauja grupių vadovai, kurie yra pavaldūs ir atskaitingi departamento operacijų centro koordinatoriui ir kuriems yra pavaldūs ir atskaitingi jų vadovaujamų grupių nariai. Nesant grupės vadovo, departamento operacijų centro koordinatoriaus nurodymu jo funkcijas vykdo kitas grupės narys arba grupės narys, sąraše įrašytas po grupės vadovo.

16.     Departamento operacijų centro koordinatorius ir grupių vadovai, prieš pradėdami vykdyti mobilizacijos valdymo ir priimančiosios šalies paramos teikimo funkcijas, turi gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

17.     Grupės vadovas:

17.1.  organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja jo vadovaujamai grupei priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

17.2pagal kompetenciją teikia departamento operacijų centro koordinatoriui pasiūlymus dėl įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosios situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti reikalingų priemonių ir veiksmų, ekstremaliųjų situacijų valdymo planų tikslinimo.

18.     Departamento operacijų centrą sudaro šios grupės:

18.1.  Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė;

18.2.  Mobilioji pajėgų koordinavimo grupė;

18.3.  Informacijos valdymo grupė;

18.4.  Materialinio techninio aprūpinimo grupė;

18.5.  Visuomenės informavimo grupė;

18.6.  Administravimo grupė;

18.7.  Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.

19.     Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:

19.1pagal kompetenciją prognozuoja įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų eigą, jų padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

19.2įvertina susidariusią situaciją ir, suderinusi su departamento operacijų centro koordinatoriumi, teikia valstybės ir (ar) savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikalingų PGP įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti;

19.3teisės aktų nustatyta tvarka telkia PGP ir kitas civilinės saugos sistemos pajėgas įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti, koordinuoja jų veiksmus;

19.4.  konsultuojasi su ekspertais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, jų padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo organizavimo klausimais;

19.5.  teikia Visuomenės informavimo grupei pasiūlymus dėl gyventojams rekomenduojamų apsisaugojimo priemonių ir būdų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu.

20.     Mobilioji pajėgų koordinavimo grupė:

20.1įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos metu pagal kompetenciją padeda gelbėjimo darbų vadovui vykdyti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymus;

20.2.  užtikrina informacijos priėmimą ir perdavimą departamento operacijų centrui;

20.3.  talkina gelbėjimo darbų vadovui koordinuoti civilinės saugos sistemos institucijų ir PGP veiksmus įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos vietoje.

21.     Informacijos valdymo grupė:

21.1renka, analizuoja, vertina ir sistemina informaciją ir duomenis apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir perduoda ją Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir Visuomenės informavimo grupių vadovams;

21.2.  surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, suderinusi su departamento operacijų centro koordinatoriumi, perduoda valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;

21.3keičiasi informacija su kitų institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais apie įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų eigą, jų padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

22.     Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

22.1.  valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ar departamento operacijų centro koordinatoriaus nurodymu organizuoja materialinių išteklių patelkimą įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti;

22.2pagal kompetenciją suderinusi su departamento operacijų centro koordinatoriumi, teikia valstybės ir (ar) savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl  racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo, koordinuoja materialinių išteklių, reikalingų gyventojų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti, patelkimą;

22.3.  organizuoja ir koordinuoja valstybės rezervo civilinės saugos priemonių patelkimą įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti.

23.     Visuomenės informavimo grupė:

23.1.  pagal kompetenciją rengia gyventojams informacinius pranešimus apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, esamus ir (ar) prognozuojamus padarinius, vykdomas ir (ar) planuojamas vykdyti jų šalinimo priemones, rekomenduojamus apsisaugojimo būdus ir priemones ir, suderinusi su departamento operacijų centro koordinatoriumi, teikia juos viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;

23.2rengia spaudos konferencijas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo klausimais;

23.3teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą, pranešimų apie mobilizaciją paskelbimą, karo padėties įvedimą ir kitos su mobilizacijos ir karo padėties teisine padėtimi susijusios informacijos skelbimą visuomenei ir informavimą apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, esamus ir (ar) prognozuojamus padarinius, vykdomas ir (ar) planuojamas vykdyti jų šalinimo priemones, rekomenduojamus apsisaugojimo būdus;

23.4palaiko ryšius su Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriumi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriumi;

23.5analizuoja žiniasklaidos skelbiamą informaciją, susijusią su įvykiais, ekstremaliaisiais įvykiais ar ekstremaliosiomis situacijomis, ir ją apibendrinusi perduoda departamento operacijų centro koordinatoriui;

23.6koordinuoja ir organizuoja informacijos apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas skelbimą departamento tinklalapyje;

23.7.  gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali kilti pavojus kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai, teikia kaimyninėms valstybėms informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;

23.8.  pagal kompetenciją rengia užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms informacinius pranešimus apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas.

24.     Administravimo grupė:

24.1.  užtikrina departamento operacijų centro darbo vietų aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;

24.2.  užtikrina departamento operacijų centro darbui būtinos įrangos eksploatavimą ir nuolatinę techninę priežiūrą;

24.3.  rengia departamento operacijų centro protokolus, užtikrina departamento operacijų centro koordinatoriaus priimtų sprendimų ir kitų departamento operacijų centro darbo metu parengtų dokumentų įforminimą ir tinkamą tvarkymą;

24.4kontroliuoja departamento operacijų centro koordinatoriaus priimtų sprendimų įgyvendinimą.

25.     Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

25.1organizuoja radijo ir telefono ryšių ir elektroninės informacijos sistemų panaudojimą departamento operacijų centro darbo vietose;

25.2.  organizuoja departamento operacijų centro kompiuterizuotų darbo vietų ir jų programinės įrangos priežiūrą;

25.3.  administruoja departamento operacijų centro radijo ir telefono (fiksuotojo ir judriojo) ryšių, elektroninių duomenų perdavimo įrangą ir tinklus;

25.4.  užtikrina departamento operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;

25.5.  užtikrina departamento operacijų centro turimų informacinių ir ryšių sistemų darbą;

25.6.  analizuoja radijo ir telefono ryšių, elektroninės informacijos sistemų būklę ir, atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos prognozę, planuoja ir organizuoja šių sistemų pertvarkymą.

26.     Departamento operacijų centro grupės pagal kompetenciją vykdo kitas grupių vadovų ir departamento operacijų centro koordinatoriaus pavestas funkcijas, būtinas organizuojant, koordinuojant įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

 

V SKYRIUS

DEPARTAMENTO OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS

 

27.     Departamento operacijų centras sušaukiamas:

27.1.  departamento direktoriaus arba departamento operacijų centro koordinatoriaus sprendimu įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, kai jie gresia peraugti į ekstremaliąją situaciją;

27.2Seimo nutarimu arba Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskelbus visuotinę mobilizaciją (kai Vidaus reikalų ministerija ir (arba) departamentas yra nurodyti Lietuvos Respublikos Seimo nutarime ar Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete dėl dalinės mobilizacijos skelbimo);

27.3Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

27.4.  departamento direktoriaus arba departamento operacijų centro koordinatoriaus sprendimu, kai savivaldybės administracijos direktorius kreipiasi pagalbos į Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją;

27.5.  prireikus koordinuoti PGP ir materialinių išteklių paskirstymą vienu metu daugiau kaip trijose savivaldybėse;

27.6.  prireikus telkti PGP iš visos valstybės ir (ar) kreipiantis tarptautinės pagalbos;

27.7per civilinės saugos pratybas;

27.8kai PGP gaisrui arba kitam įvykiui likviduoti sutelkiamos pagal 5 pajėgų išsiuntimo numerį;

27.9kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

28.     Kai mobilizacija paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos departamento operacijų centro grupės vadovai turi susirinkti nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pranešimo apie šaukiamą departamento operacijų centrą gavimo momento, kitu metu (taip pat poilsio ir švenčių dienomis) – ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo apie šaukiamą departamento operacijų centrą gavimo momento. Jei informuotas departamento operacijų centro grupės vadovas neturi galimybės atvykti per nustatytą laiką, jis apie tai informuoja departamento operacijų centro koordinatorių.

29.     Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą, departamento direktorius arba departamento operacijų centro koordinatorius šaukia visą departamento operacijų centrą ar reikiamas jo grupes arba kai kuriuos grupių  narius.

30.     Departamento operacijų centrą departamento direktoriaus arba departamento operacijų centro koordinatoriaus nurodymu sušaukia Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus pareigūnai, telefonu informuodami departamento operacijų centro grupių vadovus.

31.     Darbo metu departamento operacijų centro nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau arba per departamento operacijų centro koordinatoriaus nustatytą laiką.

32.     Departamento operacijų centro nariai jiems pavestas funkcijas vykdo iš anksto įrengtoje departamento operacijų centro patalpoje.

33.     Departamento operacijų centro koordinatoriaus sprendimu, kai būtina užtikrinti departamento operacijų centro narių saugumą, departamento operacijų centro nariai jiems pavestas funkcijas vykdo slėptuvėje arba kitoje nuo galimo pavojaus apsaugotoje patalpoje.

_________________

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos ekstremaliųjų situacijų

operacijų centro nuostatų

priedas

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NARIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

PAGD prie VRM ekstremaliųjų situacijų operacijų centro struktūrinis vienetas

 

PAGD prie VRM ekstremaliųjų situacijų operacijų centro struktūrinio vieneto sudėtis

1.

Koordinatorius:

1.1.

PAGD prie VRM  direktoriaus pavaduotojas (pagal kuruojamą veiklos sritį) arba PAGD prie VRM  direktoriaus įgaliotas asmuo

Koordinatoriaus pavaduotojas

1.2.

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas

2.

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:

Vadovas:

2.1.

PVV viršininkas

Nariai:

2.2.

CSV GAOS vyriausiasis specialistas

2.3.

VPPV viršininkas arba VPPV GPS vyriausiasis specialistas

3.

Mobilioji pajėgų koordinavimo grupė

 

Vadovas:

3.1.

PVV VOS viršininkas

Nariai:

3.2.

PVV VOS vyriausieji specialistai

4.

Informacijos valdymo grupė:

Vadovas:

4.1.

PVV SKS viršininkas

Nariai:

4.2.

PVV SKS vyriausieji specialistai

5.

Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

Vadovas:

5.1.

TVS vedėjas

Nariai:

5.2.

LAS vedėjas

5.3.

TVS vyriausieji specialistai

6.

Visuomenės informavimo grupė:

Vadovas:

6.1.

KS vyriausiasis specialistas

Nariai:

6.2.

KS vyriausieji specialistai

7.

Administravimo grupė:

Vadovas:

7.1.

PAGD prie VRM patarėjas

Nariai:

7.2.

DVS vyriausieji specialistai

8.

Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

Vadovas:

8.1.

ITRS vyriausiasis specialistas

Nariai:

8.2.

ITRS vyriausieji specialistai

 

Santrumpos: CSV GAOS – Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyrius; DVS – Dokumentų valdymo skyrius; ITRS – Informacinių technologijų ir ryšių skyrius; KS – Komunikacijos skyrius; LAS – Logistinio aprūpinimo skyrius; PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; PVV – Pajėgų valdymo valdyba; PVV SKS – Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius; PVV VOS – Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyrius; TVS – Turto valdymo skyrius; VESOC – Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; VPPV – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba; VPPV GPS – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyrius.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-3, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00595

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-305, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14656

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-125, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05766

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

4.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-248, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10720

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

5.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-478, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17541

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“