Suvestinė redakcija nuo 2016-11-18 iki 2018-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 119-5406, i. k. 1031010ISTA0IX-1871

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ
ĮSTATYMAS

 

2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato jaunimo politikos įgyvendinimo principus, jaunimo politikos įgyvendinimo sritis, jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimą ir valdymą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

2. Jaunimo iniciatyva – jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.

3. Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija:

1) kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar)

2) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

4. Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.

5. Jaunimo projektas tikslinė jaunų žmonių grupės ar jaunimo organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais ir įgyvendintojais.

6. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

7. Regioninė jaunimo organizacijų taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame vienete veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

8. Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

 

3 straipsnis. Jaunimo politikos įgyvendinimo principai

Pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo principai yra šie:

1) pariteto – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos yra atstovaujamos po lygiai;

2) subsidiarumo – sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra efektyviausi;

3) tarpžinybinio koordinavimo – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje;

4) dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujant ir derinant su jaunimu ar jaunimo organizacijų atstovais;

5) informavimo – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos informuoja jaunimą jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma;

6) savarankiškumo jaunimas pats renkasi veiklos sritį, formuoja jos tikslus, aktyviai joje dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą;

7) savanoriškumo jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir niekieno neverčiamas;

8) savivaldos jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus, formą, atsakomybę ir įvertinimą;

9) bendravimo ir bendradarbiavimo Lietuvos jaunimo organizacijos bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

 

4 straipsnis. Jaunimo politikos įgyvendinimo sritys

Jaunimo politika įgyvendinama Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis šiose srityse:

1) pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo;

2) švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo;

3) neformalaus ugdymo;

4) darbo ir užimtumo;

5) apsirūpinimo būstu;

6) laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros;

7) socialinės ir sveikatos apsaugos;

8) sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto;

9) narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

10) nusikalstamumo prevencijos;

11) kitose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.

 

5 straipsnis. Bendrosios jaunimo teisių nuostatos

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis jauno žmogaus tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, asociacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys turi laikytis šių nuostatų:

1) sudaryti sąlygas jaunam žmogui naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytomis jaunimo teisėmis bei laisvėmis;

2) užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais jaunais žmonėmis teises ir nebūtų diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeiminės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių;

3) sudaryti sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę aplinką;

4) sudaryti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui visapusiškai ugdytis ir realizuoti save, taip pat pasirinkti priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

ANTRASIS SKIRSNIS

JAUNIMO POLITIKOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

6 straipsnis. Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir įstaigos

Jaunimo politiką pagal kompetenciją įgyvendina Vyriausybė, ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas), kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

7 straipsnis. Jaunimo reikalų departamentas

1. Jaunimo reikalų departamentas rengia ir įgyvendina valstybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę Lietuvoje, koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdo kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

2. Jaunimo reikalų departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

7(1) straipsnis. Jaunimo reikalų taryba

1. Prie Jaunimo reikalų departamento iš valstybės institucijų, įstaigų ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma visuomeniniais pagrindais veikianti Jaunimo reikalų taryba. Jaunimo reikalų tarybos sudėtį ir jos nuostatus socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.

2. Jaunimo reikalų taryba nagrinėja svarbiausius jaunimo politikos klausimus ir teikia pasiūlymus Jaunimo reikalų departamentui dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo.

Papildyta straipsniu:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

72 straipsnis. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Viešoji įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra įgyvendina ir (ar) administruoja tarptautines ir Europos Sąjungos programas jaunimo politikos srityje. Šioms funkcijoms atlikti gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos (įskaitant ir Europos Sąjungos lėšas).

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2778, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-26979

 

8 straipsnis. Jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas savivaldybėse

1. Savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politiką.

2. Savivaldybės institucijoms atlikti šią funkciją padeda savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Jis yra valstybės tarnautojas.

3. Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaroma nuolatinė (tarybos kadencijos laikotarpiui) ar laikinoji (atskiriems klausimams nagrinėti) savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma pariteto principu iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą deleguoja regioninė jaunimo organizacijų taryba.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

 

9 straipsnis. Jaunimo organizacijų funkcijos

Jaunimo organizacijos atlieka šias funkcijas:

1) tenkina ir įgyvendina bendrus jaunimo ar atskirų jaunimo grupių poreikius bei interesus;

2) ugdo jaunų žmonių pilietiškumą ir pagarbą šeimai;

3) vykdo jaunų žmonių neformalųjį ugdymą;

4) organizuoja jaunų žmonių užimtumą, sportą, turizmą, kultūrinę bei profesinę veiklą;

5) skatina jaunų žmonių tarptautinį bendradarbiavimą;

6) propaguoja savanorišką jaunimo darbą;

7) užsiima kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

10 straipsnis. Lietuvos ir regioninės jaunimo organizacijų tarybos

1. Lietuvos ir regioninės jaunimo organizacijų tarybos koordinuoja jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo, keitimosi informacija, organizacijų galimybių stiprinimo, pozityvaus požiūrio į visuomeninę veiklą formavimo srityse.

2. Lietuvos ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos tikslai:

1) skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas;

2) skatinti jaunimo savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą;

3) skatinti visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą;

4) inicijuoti bei skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime;

5) atstovauti jaunimo interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

6) skatinti jaunimo organizacijų plėtrą regionuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

JAUNIMAS IR UGDYMAS

 

11 straipsnis. Jaunimo neformalusis ugdymas

1. Jaunimo neformaliojo ugdymo paskirtis – ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas.

2. Jaunimo neformalųjį ugdymą vykdo jaunimo organizacijos, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

3. Jaunimo neformaliojo ugdymo programos ir projektai turi atitikti jaunimo politikos įgyvendinimo principus.

 

12 straipsnis. Savivalda formaliojo švietimo institucijose

Įstatymų nustatyta tvarka veikiančios formaliojo švietimo institucijos turi sudaryti sąlygas veikti mokinių ir studentų savivaldos institucijoms bei užtikrinti galimybę joms dalyvauti priimant su formaliuoju švietimu susijusius sprendimus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13 straipsnis. Įstatymo vykdymo kontrolė ir priežiūra

Šio Įstatymo vykdymo kontrolę ir priežiūrą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

 

14 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei priimti teisės aktus, būtinus šiam Įstatymui įgyvendinti.

 

15 straipsnis. Seimo nutarimo pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus šiam Įstatymui, pripažinti netekusiais galios:

1) Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. I-1413 „Dėl Valstybinės jaunimo politikos koncepcijos“ (Žin., 1996, Nr. 65-1537);

2) Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. VIII-338 „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės jaunimo politikos koncepcijos“ priedėlio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 65-1559).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-413, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 144-5238 (2005-12-10), i. k. 1051010ISTA000X-413

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7(1) straipsniu įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2778, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-26979

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 papildymo 7-2 straipsniu įstatymas