Suvestinė redakcija nuo 2020-02-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 181-6719, i. k. 1042330ISAK003D-663

 

Nauja redakcija nuo 2014-04-01:

Nr. 3D-177, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-03-31, i. k. 2014-03699

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ MIKROSCHEMŲ, ŽENKLINIMO ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TIEKĖJŲ VERTINIMO

 

2004 m. gruodžio 14 d. nr. 3d-663

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. S u d a r a u  Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisiją (toliau – komisija):

Arūnas Šileika – Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas;

Saulius Kunickis – Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus patarėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (jo nesant – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vedėjas Arūnas Kaučikas);

Vidas Charašauskas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas – valstybinis veterinarijos inspektorius (jo nesant – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė);

Rolandas Mikaliūnas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovas (jo nesant – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovo pavaduotojas Antanas Liveikis);

Modestas Važnevičius – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas;

Aleksandra Voicechovska – Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-411, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19520

Nr. 3D-698, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20167

 

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo nuostatus;

2.2. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisijos darbo reglamentą.

3. P a v e d u komisijai atrinkti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjus.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                       JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas

2004-12-09

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-177

redakcija)

 

GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ MIKROSCHEMŲ,

ŽENKLINIMO ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TIEKĖJŲ VERTINIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo nuostatų (toliau – nuostatai) tikslas – nustatyti reikalavimus, kuriais vadovaudamasi Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisija (toliau – Komisija) vertina galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjus (toliau – tiekėjai).

 

II. ĮSAGŲ IR MIKROSCHEMŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

2. Įsagai turi būti:

2.1. pagaminti įmonėje, kurios kokybės vadybos sistema būtų sertifikuota akredituotų kokybės sistemos sertifikavimo įstaigų pagal ISO 9001 serijos standartų atitiktį;

2.2. tikrinami pagal Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (ICAR) testus;

2.3. pagaminti iš lankstaus geltono plastiko, kurio pigmente neturi būti nuodingųjų medžiagų, uždraustų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose;

2.4. lengvai įskaitomi visą gyvulio gyvenimą;

2.5. su aštria duriamąja adata;

2.6. lankstūs po aplikacijos į gyvulio ausį ir turi suktis apie savo ašį;

2.7. tokios konstrukcijos, kad laikytųsi gyvulio ausyje visą jo gyvenimą ir nežalotų;

2.8. su lazeriu padarytais neištrinamais įrašais;

2.9. pakartotinai nepanaudojami;

2.10. į įsagus įmontuotos mikroschemos turi veikti pagal HDX arba FDX-B technologiją ir atitikti ISO 11784, o jų nuskaitymo įranga – ISO 11785 standartus.

3. Arklinių šeimos gyvūnams ženklinti naudojama mikroschema ir skaitytuvai turi būti:

3.1. pagaminti įmonėje, kurios kokybės vadybos sistema būtų sertifikuota akredituotų kokybės sistemos sertifikavimo įstaigų pagal ISO 9001 serijos standartų atitiktį;

3.2. tikrinami pagal Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (ICAR) testus akredituotose laboratorijose;

3.3. mikroschema turi atitikti ISO 11784 standartą ir veikti pagal HDX arba FDX-B technologiją, ji turi būti nuskaitoma skaitymo prietaisu, atitinkančiu ISO 11785 standartą, mažiausiai 12 cm atstumu naudojant nešiojamąjį skaitytuvą, 50 cm atstumu – stacionarų skaitytuvą;

3.4. arklinių šeimos gyvūnų mikroschemoms nuskaityti skirti skaitytuvai turi atitikti ISO 11785.

4. Galvijai ženklinami dviejų dalių įsagu į abi ausis:

4.1. kiekvienos dalies plotis ne mažesnis kaip 55 mm;

4.2. kiekvienos dalies aukštis ne mažesnis kaip 45 mm;

4.3. raidžių ir skaitmenų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm, o paskutinių penkių skaitmenų – ne mažesnis kaip 20 mm;

4.4. įsago formos pavyzdys:

 

030917-3D-378

4.5. kiekvienoje įsago dalyje turi būti nurodytas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sutrumpintas pavadinimas (ŽŪIKVC), galvijo individualus numeris, kurį sudaro dviejų raidžių šalies kodas (LT) pagal standartą ISO 3166 ir aštuoni skaitmenys, užrašyti dviem eilėmis (iš viso individualus galvijo numeris sudarytas iš 14 simbolių, t. y. 2 raidžių ir 12 skaitmenų, kuriuos įrašant galvijo pase į tarpą tarp šalies kodo ir aštuonių skaičių įrašomi nuliai, į tuščias vietas po valstybės kodo, prieš numerį centrinėje duomenų bazėje, taip pat įrašomi nuliai), brūkšninis kodas. Antroje eilėje penki paskutiniai galvijo individualaus numerio skaičiai turi atitikti 4.3 punkto reikalavimus).

5. Avys ir ožkos ženklinamos dviejų dalių įsagu į abi ausis:

5.1. Lietuvos Respublikoje perkeliamų avių ir ožkų:

5.1.1. kiekvienas įsagas yra vienodos formos ir dydžio;

5.1.2. kiekvienoje įsago dalyje turi būti nurodytas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sutrumpintas pavadinimas (ŽŪIKVC), gyvūno individualus numeris, kurį sudaro  dviejų raidžių šalies kodas (LT) pagal standartą ISO 3166 ir 6 arba daugiau skaitmenų. Didėjant skaitmenų skaičiui VĮ ŽŪIKVC suteiktoje ausų įsagų numerių sekoje atitinkamai įsage nurodoma daugiau skaitmenų. Kadangi individualų numerį sudaro mažiau kaip 14 simbolių, tai į tuščias vietas po valstybės kodo, prieš numerį centrinėje duomenų bazėje, įrašomi nuliai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-77, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02717

 

5.1.3. kiekvienos įsago dalies aukštis ir plotis ne mažesni kaip 30 mm;

5.1.4. įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

5.1.5. įsago formos pavyzdys:

 

030917-3D-378

 

5.2. į Europos Sąjungos šalis perkeliamų avių ir ožkų į vieną ausį segamas įsagas turi atitikti 5.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, o į kitą ausį segamas įsagas:

5.2.1. susideda iš dviejų vienodos formos ir dydžio dalių;

5.2.1.1. kiekvienoje įsago dalyje turi būti nurodytas šalies kodas (LT) pagal standartą ISO 3166 ir individualus numeris iš 6 arba daugiau skaitmenų. Didėjant skaitmenų skaičiui VĮ ŽŪIKVC suteiktoje ausų įsagų numerių sekoje atitinkamai įsage nurodoma daugiau skaitmenų. Kadangi numerį sudaro mažiau kaip 14 simbolių, tai į tuščias vietas po valstybės kodo, prieš numerį centrinėje duomenų bazėje, įrašomi nuliai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-77, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02717

 

5.2.1.2. įsagas apvalus, 24–32 mm skersmens;

5.2.1.3. įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

5.2.1.4. viena iš dviejų įsago dalių, segamų į vieną ausį, turi būti su įmontuota mikroschema (mikroschema turi atitikti ISO 11784 standartą ir veikti pagal HDX arba FDX-B technologiją; turi būti nuskaitoma skaitytuvu, atitinkančiu ISO 11785 standartą, mažiausiai 12 cm atstumu, naudojant stacionarius skaitytuvus mažiausiai 50 cm atstumu);

5.2.1.5. įsago formos pavyzdys:

 

 

 

 

 


5.2.2. susideda iš dviejų skirtingos formos ir dydžio dalių: viena (priekinė) įsago dalis atitinka 5.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, kita (užpakalinė) įsago dalis – 5.2.1.1–5.2.1.5 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-411, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19520

 

5.3. avių ir ožkų ausų įsagų mikroschemoms nuskaityti skirti skaitytuvai turi atitikti ISO 11785.

6. Ausų įsagams įsegti naudojama ženklinimo įranga (replės) turi būti tinkama tiekiamiems įsagams įsegti.

 

III. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

 

7. Pretendentai į tiekėjus Žemės ūkio ministerijai pateikia:

7.1. paraišką:

7.1.1 fizinio asmens paraiškoje nurodomas vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas, išvardijami kartu teikiami dokumentai, ausų įsagų pavyzdžių skaičius ir numeriai, mikroschemų pavyzdžių skaičius ir kodai, ženklinimo ir (ar) nuskaitymo įrangos pavyzdžių pavadinimas;

7.1.2. juridinio asmens paraiška turi būti patvirtinta įmonės vadovo parašu, joje nurodomas įmonės pavadinimas, kodas, įregistravimo data, buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas, išvardijami kartu teikiami dokumentai, ausų įsagų pavyzdžių skaičius ir numeriai, mikroschemų pavyzdžių skaičius ir kodai, ženklinimo ir (ar) nuskaitymo įrangos pavyzdžių pavadinimas;

7.2. juridinio ar fizinio asmens ar užsienio šalies nacionalinio filialo veiklos registravimo pažymėjimo kopiją;

7.3. ausų įsagų ir (ar) mikroschemų bei skaitytuvų gamintojo ISO 9001 galiojančio sertifikato kopiją;

7.4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad įsagai yra tikrinami pagal Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (ICAR) testus;

7.5. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad tiekėjas turi lazerinę pamestų ausų įsagų atgaminimo įrangą Lietuvoje;

7.6. pretenduojant tiekti arklinių šeimos gyvūnams ženklinti naudojamas poodines mikroschemas, 7.4–7.5 punkte išvardyti dokumentai neteikiami, pateikiamas dokumentas dėl mikroschemų, veikiančių pagal HDX arba FDX-B technologiją, atitikties ISO 11784 ir skaitytuvų atitikties ISO 11785 standartams tyrimų ICAR patvirtintose laboratorijose;

7.7. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ženklinimo įranga (replės) tinkama numatomiems tiekti ausų įsagams įsegti.

8. Pretendentas į tiekėją turi pateikti Komisijai ketinamų tiekti ausų įsagų pavyzdžius (po 6 komplektus visų pavyzdžių), ženklinimo (galvijų, avių, ožkų įsagų) įrangą ir (ar) ketinamų tiekti mikroschemų 3 pavyzdžius ir 2 skaitytuvus, kurie po vertinimo grąžinami tiekėjui. Jų nepateikus, paraiška nenagrinėjama ir apie tai pretendentui į tiekėją pranešama raštu.

9. Ausų įsagų pavyzdžiai paliekami vykdant 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 911/2004 (OL 2004 L 163, p. 242) su paskutiniais pakeitimais, padarytais                       2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74), įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 dėl ausies įsagų, pasų ir ūkių registrų, 5 straipsnio reikalavimą jų pavyzdžius skelbti Europos Komisijos tinklalapyje kitoms valstybėms narėms. Mikroschemų pavyzdžiai naudojami jose esančios informacijos nuskaitymui patikrinti kitų pretendentų skaitytuvais.

10. Patvirtinti tiekėjai, pasibaigus jų ausų įsagų ir (ar) mikroschemų bei skaitytuvų gamintojo ISO 9001 sertifikate nurodytam galiojimo laikotarpiui, turi raštu atsiųsti tęsiamo arba naujojo sertifikato kopiją.

 

IV. TIEKĖJŲ TVIRTINIMAS

 

11. Komisijos siūlymu, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, teisė tiekti galvijų, avių, ožkų ausų įsagus, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemas, ženklinimo įrangą ir skaitytuvus suteikiama žemės ūkio ministro įsakymu.

12. Tiekėjai dėl teisės tiekti galvijų, avių, ožkų ausų įsagus, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemas, ženklinimo įrangą ir skaitytuvus suteikimo turi kreiptis į Žemės ūkio ministeriją.

13. Informacija apie patvirtintus tiekėjus skelbiama Teisės aktų registre ir Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje.

14. Patvirtinti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjai per 10 darbo dienų nuo jų paskelbimo turi įsiregistruoti valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) centrinėje duomenų bazėje.

15. Informacija apie įsiregistravusius tiekėjus (tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, tiekiamų ausų įsagų, mikroschemų, ženklinimo įrangos, skaitytuvų ir pristatymo kaina) skelbiama ŽŪIKVC interneto tinklalapyje.

16. Patvirtinti ausų įsagų tiekėjai ausų įsagų numerių seką gauna iš ŽŪIKVC, o patvirtinti arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų tiekėjai turi pateikti tiekiamų mikroschemų kodų seką ŽŪIKVC.

17. Patvirtintiems tiekėjams, nesilaikantiems Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo bei šių nuostatų, Komisijos teikimu žemės ūkio ministro įsakymu gali būti panaikinama teisė tiekti ausų įsagus, mikroschemas, ženklinimo įrangą ir skaitytuvus.

18. Patvirtinti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjai, registruoti VĮ ŽŪIKVC centrinėje duomenų bazėje ir pretenduojantys tiekti kitų gamintojų ausų įsagus, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemas, ženklinimo įrangą ir skaitytuvus, juos pateikia nuostatų 7–8 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-411, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19520

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-17, 2008-01-11, Žin., 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

Nr. 3D-38, 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 11-546 (2010-01-28), i. k. 1102330ISAK0003D-38

Nr. 3D-177, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-03-31, i. k. 2014-03699

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-17

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-177

redakcija)

 

GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ MIKROSCHEMŲ,

ŽENKLINIMO ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TIEKĖJŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, teises, sudarymą ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo reglamentu.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

3. Pagrindinis komisijos uždavinys – įvertinti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjus, siūlyti juos nustatyta tvarka patvirtinti arba panaikinti tokią teisę.

4. Komisijos funkcijos ir teisės:

4.1. Komisija, vadovaudamasi Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo nuostatais, per 20 darbo dienų nuo paraiškos, reikalaujamų dokumentų ir įsagų, mikroschemų, ženklinimo įrangos, skaitytuvų pavyzdžių gavimo priima sprendimą dėl tiekėjo tinkamumo;

4.2. Komisija gali kviestis ekspertus pateiktoms paraiškoms nagrinėti;

4.3. Komisija teikia žemės ūkio ministrui įsakymo dėl tiekėjų patvirtinimo projektą;

4.4. Komisija gali atidėti sprendimo priėmimą dėl tiekėjo tinkamumo ir prireikus kreiptis dėl papildomų dokumentų ir (arba) ženklinimo priemonių ir (arba) įrangos pateikimo. Tokiu atveju paraiškos nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau nei nurodyta 4.1 punkte.

4.5. Komisija, priėmusi sprendimą dėl tiekėjo netinkamumo, turi raštu informuoti pretendentą į tiekėjus, nurodydama priežastį.

 

III. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5. Komisijos sudėtį tvirtina žemės ūkio ministras.

6. Komisijos nariai gali būti Žemės ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų darbuotojai, kitų kompetentingų institucijų darbuotojai, socialiniai partneriai.

7. Į posėdžius Komisijos narius kviečia Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

8. Komisijos nariai apie kviečiamą posėdį prieš 3 kalendorines dienas informuojami telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.

9. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

10. Komisijos sprendimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 komisijos narių.

11. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.

12. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą surašo posėdžio sekretorius, kurį iš Komisijos narių skiria Komisijos pirmininkas. Protokolas įforminamas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

13. Komisijos pirmininkas atsako už Komisijos darbo organizavimą ir funkcijų vykdymą, atstovauja jai santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-38, 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 11-546 (2010-01-28), i. k. 1102330ISAK0003D-38

Nr. 3D-177, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-03-31, i. k. 2014-03699

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-19, 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 7-209 (2005-01-18), i. k. 1052330ISAK0003D-19

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-17, 2008-01-11, Žin., 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-38, 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 11-546 (2010-01-28), i. k. 1102330ISAK0003D-38

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1007, 2010-11-15, Žin., 2010, Nr. 135-6893 (2010-11-18), i. k. 1102330ISAK03D-1007

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-90, 2012-02-10, Žin., 2012, Nr. 21-974 (2012-02-15), i. k. 1122330ISAK0003D-90

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-586, 2012-07-12, Žin., 2012, Nr. 84-4412 (2012-07-17), i. k. 1122330ISAK003D-586

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-177, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-03-31, i. k. 2014-03699

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-411, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19520

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-698, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20167

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-77, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02717

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo