Suvestinė redakcija nuo 2008-01-23 iki 2010-01-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 181-6719, i. k. 1042330ISAK003D-663

 

Nauja redakcija nuo 2008-01-23:

Nr. 3D-17, 2008-01-11, Žin. 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ IR ŽENKLINIMO ĮRANGOS TIEKĖJŲ VERTINIMO

 

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. 3D-663

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734, Nr. 100-4499), 4.3 punktą:

1. Sudarau galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo komisiją (toliau – komisija):

Vytautas Grušauskas – ministerijos sekretorius, komisijos pirmininkas;

Rimantas Krasuckis – Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Ramunė Adamonienė – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvulių apskaitos ir pieno kvotų administravimo departamento Gyvulių registro skyriaus vadovė;

Saulius Kunickis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių sistemų ir informacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas;

Elona Linartienė – Žemės ūkio rūmų Gyvulininkystės skyriaus specialistė gyvulininkystei;

Aleksandras Muzikevičius – Bendrosios rinkos organizavimo departamento Gyvulininkystės ir veterinarijos skyriaus vedėjas;

Irutė Osičnienė – Teisės departamento Teisės taikymo ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Aleksandra Voicechovska – Bendrosios rinkos organizavimo departamento Gyvulininkystės ir veterinarijos skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo nuostatus;

2.2. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo komisijos darbo reglamentą.

3. Pavedu komisijai atrinkti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjus.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                       JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas

2004-12-09

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-17 redakcija)

 

GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ IR ŽENKLINIMO ĮRANGOS TIEKĖJŲ VERTINIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo nuostatų (toliau – nuostatai) tikslas nustatyti reikalavimus, kuriais vadovaudamasi Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo komisija (toliau – Komisija) vertina galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjus (toliau – tiekėjai).

 

II. ĮSAGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

2. Įsagai turi būti:

2.1. pagaminti įmonėje, kurios kokybės vadybos sistema būtų sertifikuota akredituotų kokybės sistemos sertifikavimo įstaigų pagal ISO 9001 serijos standartų atitiktį;

2.2. tikrinami pagal Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (ICAR) testus;

2.3. pagaminti iš lankstaus geltono plastiko, kurio pigmente neturi būti nuodingųjų medžiagų, uždraustų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais;

2.4. lengvai perskaitomi visą gyvulio gyvenimą;

2.5. su aštria duriamąja adata;

2.6. lankstus po aplikacijos į gyvulio ausį ir suktis apie savo ašį;

2.7. tokios konstrukcijos, kad laikytųsi gyvulio ausyje visą jo gyvenimą ir nežalotų;

2.8. su lazeriu padarytais neištrinamais įrašais;

2.9. pakartotinai nepanaudojami.

3. Galvijai ženklinami dviejų įsagų komplektu (po vieną dviejų dalių įsagą į kiekvieną ausį):

3.1. kiekvienos dalies plotis ne mažesnis kaip 55 mm;

3.2. kiekvienos dalies aukštis ne mažesnis kaip 45 mm;

3.3. raidžių ir skaitmenų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

3.4. įsago formos pavyzdys:

 

(pav. žr. Žin., 2008, Nr. 9, 14 psl.)

 

3.5. kiekvienoje dalyje turi būti nurodytas dviejų raidžių šalies kodas(LT) pagal standartą ISO 3166, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sutrumpintas pavadinimas (ŽŪIKVC) ir individualus numeris, užrašytas aštuoniais skaitmenimis ir brūkšniniu kodu (iš viso individualus galvijo numeris sudarytas iš 14 simbolių, t. y. 2 raidžių ir 12 skaitmenų, kuriuos įrašant Galvijo pase, tarpas tarp šalies kodo ir aštuonių skaičių užpildomas nuliais).

4. Avys ir ožkos ženklinamos dviejų įsagų komplektu (po vieną dviejų dalių įsagą į kiekvieną ausį):

4.1. įsagas susideda iš dviejų vienodos formos ir dydžio dalių;

4.2. kiekvienoje įsago dalyje turi būti nurodytas šalies kodas (LT) pagal standartą ISO 3166, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sutrumpintas pavadinimas (ŽŪIKVC) ir individualus numeris iš 6 skaičių. Kadangi numerį sudaro mažiau nei 12 skaičių, tai tuščios vietos po valstybės kodo, prieš numerį centrinėje duomenų bazėje užpildomos nuliais.

4.3. kiekvienos dalies aukštis ir plotis ne mažesni kaip 30 mm;

4.4. įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

4.5. įsago formos pavyzdys:

 

(pav. žr. Žin., 2008, Nr. 9, 14 psl.)

 

III. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

 

5. Pretendentai į tiekėjus Žemės ūkio ministerijai pateikia:

5.1. įmonės vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą paraišką, kurioje turi būti nurodyti įmonės pavadinimas, kodas, įregistravimo data, buveinės adresas, telefonas;

5.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą (originalą), kad pareiškėjas neturi neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų valstybės ar savivaldybės biudžetams;

5.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą (originalą), kad pareiškėjas neturi neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

5.4. dokumentus, įrodančius, kad įmonė turi internetinį ryšį;

5.5. informaciją apie ausų įsagų platinimo patirtį;

5.6. ausų įsagų gamintojo ISO 9001 sertifikato kopiją;

5.7. dokumentą, patvirtinantį, kad įsagai yra tikrinami pagal Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (ICAR) testus;

5.8. dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi lazerinę pamestų ausų įsagų atgaminimo įrangą Lietuvoje.

6. Pretendentas į tiekėją turi pateikti Komisijai ketinamų tiekti ausų įsagų pavyzdžius (po 6 komplektus visų pavyzdžių) ir ženklinimo (avių, ožkų įsagų) įrangą.

 

IV. TIEKĖJŲ TVIRTINIMAS

 

7. Komisijos siūlymu ir suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), taip pat vadovaujantis Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734) (toliau – Taisyklės), teisė tiekti galvijų, avių, ožkų ausų įsagus ir ženklinimo įrangą suteikiama žemės ūkio ministro įsakymu.

8. Tiekėjai dėl teisės tiekti galvijų, avių, ožkų ausų įsagus suteikimo turi kreiptis į Žemės ūkio ministeriją.

9. Informacija apie patvirtintus tiekėjus skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje.

10. Patvirtinti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjai per 10 darbo dienų nuo jų paskelbimo turi įsiregistruoti valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) centrinėje duomenų bazėje.

11. Patvirtinti ausų įsagų tiekėjai per 10 darbo dienų nuo jų paskelbimo turi sudaryti sutartis su teritoriniais VMVT padaliniais.

12. Informacija apie įsiregistravusius ir sudariusius sutartis tiekėjus (tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, įsagų kaina, pristatymo kaina) skelbiama ŽŪIKVC interneto tinklalapyje.

13. Patvirtintiems tiekėjams nesilaikant Taisyklių bei šių Nuostatų, Komisijos teikimu žemės ūkio ministro įsakymu gali būti panaikinama teisė tiekti ausų įsagus bei ženklinimo įrangą.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-17, 2008-01-11, Žin., 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-17

 

GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ AUSŲ ĮSAGŲ IR ŽENKLINIMO ĮRANGOS TIEKĖJŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, teises, sudarymą ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo Reglamentu.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

3. Pagrindinis komisijos uždavinys – įvertinti galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjus, siūlyti juos nustatyta tvarka patvirtinti arba panaikinti tokią teisę.

4. Komisijos funkcijos ir teisės:

4.1. Komisija, vadovaudamasi Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjų vertinimo nuostatais, priima sprendimą dėl tiekėjo tinkamumo per 10 darbo dienų nuo paraiškos, reikalaujamų dokumentų ir įsagų bei įrangos pavyzdžių gavimo;

4.2. Komisija gali kviestis ekspertus pateiktoms paraiškoms nagrinėti;

4.3. Komisija, suderinusi su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, teikia žemės ūkio ministrui įsakymo projektą dėl tiekėjų patvirtinimo.

 

III. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5. Komisijos sudėtį tvirtina žemės ūkio ministras.

6. Komisijos nariais gali būti Žemės ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų darbuotojai, kitų kompetentingų institucijų darbuotojai, socialiniai partneriai.

7. Į posėdžius Komisijos narius kviečia Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu Komisijos pirmininko pavaduotojas.

8. Komisijos nariai apie kviečiamą posėdį prieš 3 kalendorines dienas informuojami telefonu ir elektroniniu paštu.

9. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

10. Komisijos sprendimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 komisijos narių.

11. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.

12. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą surašo posėdžio sekretorius, kurį iš Komisijos narių skiria Komisijos pirmininkas. Protokolas įforminamas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

13. Komisijos pirmininkas atsako už Komisijos darbo organizavimą ir funkcijų vykdymą, atstovauja jai santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-17, 2008-01-11, Žin., 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-19, 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 7-209 (2005-01-18), i. k. 1052330ISAK0003D-19

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-17, 2008-01-11, Žin., 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo