Suvestinė redakcija nuo 2019-01-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 96-4800, i. k. 113233TISAK1.3)-265

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-01:

Nr. 1P-259-(1.3 E.), 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09767

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1P-(1.3)-265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 4 priedo 1.3 papunkčiu ir 2 punktu,

t v i r t i n u Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                             Vitas Lopinys

 

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu

Nr. 1P-(1.3.)-265

(Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2017 m. birželio 9 d. įsakymo

Nr. 1P-259-(1.3.) redakcija)

 

SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) išduodamų sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas), išdavimo atvejus ir tvarką.

2. Sutikimus išduoda Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius pagal valstybinės žemės ploto, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, buvimo vietą (toliau – Teritorinis skyrius).

3. Šios Taisyklės netaikomos tais atvejais, kai valstybinėje žemėje, kurioje planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, teisės aktų nustatyta tvarka suformuoti valstybinės žemės sklypai. Suformuotiems valstybinės žemės sklypams servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“.

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi, o pagal Sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir aptarnauti nustatomas tokias teises suteikiantis servitutas.

Pagal Sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ar pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti atskiras valstybinės žemės sklypas neformuojamas, neperduodamas naudotis ir (ar) neperleidžiamas nuosavybėn.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

4. Sutikimai rekonstruoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išduodami ta pačia tvarka, kaip ir išduodant Sutikimus.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS IŠDAVIMAS

 

5. Sutikimas suteikia teisę tiesti šias susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti:

5.1. susisiekimo komunikacijas, kurios pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinių klasifikavimas“), nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtinus statinius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

5.2. susisiekimo komunikacijas, nurodytas STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, ir joms funkcionuoti būtinus statinius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

5.3. komunalinius inžinerinius tinklus, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.4. komunalinius inžinerinius tinklus, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.5 papunkčiuose, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.5. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.6. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.5 papunkčiuose arba nepriskirtus statiniams, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.

6. Sutikimas išduodamas susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos darbų užsakovui (statytojui) (toliau – asmuo).

7. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, turi Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius.

Kartu su prašymu išduoti Sutikimą asmuo Teritoriniam skyriui LEIP priemonėmis turi pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriame numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kai jis yra parengtas. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą privaloma pateikti, kai planuojama tiesti Taisyklių 5.1, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus.

Kai planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų ribas, turi būti pateikiamas šių žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo. Šis reikalavimas netaikomas miestų ir miestelių teritorijose tiesiant Taisyklių 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytus komunalinius centralizuotus inžinerinius tinklus, kai inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs daugiau nei 20-ies žemės sklypų ribas. Tokiu atveju Sutikimo formoje (Taisyklių 1 priedas) nurodoma, kad išduotas sutikimas galioja gavus visų žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

8. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba, pateikiant LEIP priemonėmis tai patvirtinantį dokumentą, turi būti suderinta su:

8.1. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama esamų statinių ir įrenginių (kelių, magistralinių dujotiekių, aukštos įtampos elektros linijų ar kt.) apsaugos juostoje ar zonoje, – šių statinių ar įrenginių savininku;

8.2. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybinės reikšmės mišku užimtame valstybinės žemės plote, – šį plotą prižiūrinčia miškų urėdija;

8.3. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijose, – atitinkamo valstybinio parko, valstybinio ar biosferos rezervato direkcija;

8.4. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybės sienos apsaugos zonoje arba pasienio juostoje, o jeigu jų nėra – 100 m atstumu nuo vidaus vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto, – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Institucijų derinimą įrodantis dokumentas pateikiamas LEIP priemonėmis *.pdf formatu.

Tais atvejais, kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikime turi būti nurodoma, kad jis galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

9. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, ar susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba suderinta su šių Taisyklių 8 punkte nurodytais subjektais, ar planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių tiesimas ir statyba neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu su prašymu išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ar jiems funkcionuoti būtinų statinių statyba nėra suderinta su šių Taisyklių 8 punkte nurodytais subjektais ir (ar) planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių tiesimas ir statyba prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai LEIP priemonėmis praneša prašymą pateikusiam asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

10. Teritorinis skyrius, gavęs visus šių Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius arba neišduoti sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius priima per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendime neišduoti sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius turi būti nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas (Taisyklių 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

11. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai:

11.1. planuojamos tiesti susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir statyti jiems funkcionuoti būtini statiniai trukdys ateityje šiame valstybinės žemės plote formuoti racionalių ribų žemės sklypus, kurie būtų tinkami naudoti pagal savivaldybės bendrojo plano sprendinius;

11.2. yra galimybė susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus tiesti ir jiems funkcionuoti būtinus statinius statyti prašymą pateikusio asmens privačios žemės sklype ar naudojamame valstybinės žemės sklype, kai susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai tiesiami ir jiems funkcionuoti būtini statiniai statomi prašymą pateikusiam asmeniui priklausančiam statiniui ar įrenginiui, esančiam tame privačios žemės sklype ar naudojamame valstybiniame žemės sklype, aptarnauti;

11.3. yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suprojektuoti žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, arba yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, projektuojami nauji žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi.

Tokiais atvejais, suformavus žemės sklypus pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, teisės aktų nustatyta tvarka šiems žemės sklypams nustatomi žemės servitutai.

12. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas LEIP priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pagal LEIP priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytus sprendinius.

13. Kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, patenka į teritoriją, kurioje išduotos planavimo sąlygos rengti teritorijų planavimo dokumentą ar reikalavimai rengti žemės valdos projektą, kuriame projektuojami žemės sklypai, iki rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti pradžios Teritorinis skyrius, išdavęs Sutikimą, patikslina planavimo sąlygas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka arba tikslina žemės valdos projekto rengimo reikalavimus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir apie tai informuoja teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengėją, kuris rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte turės numatyti sprendinius (suprojektuoti servitutą ir nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas) pagal išduotą Sutikimą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Jeigu pageidaujama keisti pagal LEIP priemonėmis suformuotą brėžinį planuojamų tiesti susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos vietą ar kitas charakteristikas, asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis į Teritorinį skyrių dėl naujo Sutikimo išdavimo.

15. Pasikeitus nutiestų susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių savininkui arba statytojui, naujasis savininkas arba statytojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

16. Sutikimas tiesti Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas, jas naudoti ir aptarnauti išduodamas 10-ies metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus Sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Sutikimas tiesti Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 papunkčiuose nurodytus inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus nutiesti ir jiems funkcionuoti būtinus statinius pradėti statyti per 3 metus nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, Sutikimas nustoja galioti ir šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

17. Pagal Sutikimą nutiestos Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytos susisiekimo komunikacijos Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami:

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

18. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui šių Taisyklių nustatyta tvarka išduotas naujas Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas:

Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo raštu informuoti Teritorinį skyrių per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto sutvarkymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

19. Teritorinis skyrius, gavęs asmens pranešimą apie susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nukėlimą ir valstybinės žemės sutvarkymą, vadovaudamasis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, per 20 darbo dienų atlieka žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu patikrina, ar valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra ir toliau naudojamas ir ar yra sutvarkytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

20. Nacionalinė žemės tarnyba neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

21. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimus gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-259-(1.3 E.), 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09767

 

 

Sutikimų tiesti susisiekimo

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti

žemės  sklypai, išdavimo  taisyklių

1 priedas

 

(Sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo formos pavyzdys)

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

Gavėjas

(Adresatas)

 

_________________ Nr. ______________

 

 

Į _________________ Nr. ______________

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  ___________________  skyrius,

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

atsižvelgdamas į ____________ prašymą ______________, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo /

(data)                                                                                         (registracijos Nr.)

statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*

 

Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas
(-ai)*

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.**

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.**

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.****

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie

tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos _________________________ skyrių.

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

PRIDEDAMA. 1 lapas.

 

 

___________________                             ______________                                     _______________

(pareigų pavadinimas)                                                                                                                 (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

______

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5.1, 5.2 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas.

*** Nurodoma, kai sutikimas tiesti Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

**** Nurodoma, kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-358, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13268

Nr. 1P-259-(1.3 E.), 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09767

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

 

 

Sutikimų tiesti susisiekimo

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir

statyti jiems funkcionuoti būtinus

statinius valstybinėje žemėje, kurioje

nesuformuoti  žemės  sklypai, išdavimo

taisyklių

2 priedas

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)   

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

Gavėjas

(Adresatas)                                                                      

_________________ Nr. ______________

 

 


Į _________________ Nr. ______________

 

 

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ____________________ skyrius,

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

išnagrinėjęs _____________ prašymą ___________________, atsisako išduoti sutikimą tiesti /

(data)                                                                      (registracijos Nr.)

statyti / rekonstruoti šiuos objektus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)

 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)

 

Objekto (ų) pavadinimas)

 

 

Atsisakymo išduoti sutikimą motyvai:__________________________________________.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________                             ______________                _______________

(pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

(A. V.)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-358, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13268

Nr. 1P-247-(1.3.), 2015-07-30, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11778

Nr. 1P-159-(1.3.), 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10067

Nr. 1P-259-(1.3 E.), 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09767

 

 

Sutikimų tiesti susisiekimo

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti

žemės  sklypai,  išdavimo  taisyklių

3 priedas

 

(Rašto dėl nurodymo papildyti prašymą išduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)   

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

Gavėjas

(Adresatas)                                                                      

_________________ Nr. ______________

 

 


Į _________________ Nr. ______________

 

 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IR KITŲ DOKUMENTŲ TRŪKUMŲ

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ____________________ skyrius,

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

atsižvelgdamas į ____________ prašymą ________________, informuoja, kad būtina ištaisyti šiuos

(data)                                        (registracijos Nr.)

trūkumus: ___________________________________________.

Ištaisius šiame rašte nurodytus trūkumus ir pateikus naują prašymą išduoti sutikimą tiesti / statyti / rekonstruoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo išdavimo.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________                               ______________                _______________

(pareigų pavadinimas)                                                             (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

(A. V.)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-(1.3.)-358, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13268

Nr. 1P-259-(1.3 E.), 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09767

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-(1.3.)-358, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13268

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-247-(1.3.), 2015-07-30, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11778

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-308-(1.3.), 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13073

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-159-(1.3.), 2016-04-19, paskelbta TAR 2016-04-19, i. k. 2016-10067

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo nr. 1P-(1.3.)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-259-(1.3 E.), 2017-06-09, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09767

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)- 265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-7-(1.3 E.), 2019-01-14, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00493

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo