Suvestinė redakcija nuo 2009-12-20 iki 2010-01-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 66-2744; Žin. 2002, Nr.68-0; Žin. 2004, Nr.55-1924, i. k. 1022055ISAK00000178

 

Nauja redakcija nuo 2008-08-06:

Nr. VA-37, 2008-07-23, Žin. 2008, Nr. 89-3594 (2008-08-05), i. k. 1082055ISAK000VA-37

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ

 

2002 m. birželio 26 d. Nr. 178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 71–72 ir 74–76 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų registravimą, taip pat suteikti galimybę mokesčių mokėtojams prašymus įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą ar išsiregistruoti iš jo teikti elektroniniu būdu ir užtikrinti šiuose prašymuose pateiktų duomenų apdorojimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą;

1.2. Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą;

1.3. Sprendimo išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0518 formą;

1.4. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimo FR0590 formą;

1.5. Sprendimo įregistruoti asmenį į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/neregistruoti asmens į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą FR0618 formą;

1.6. Pranešimo FR0619 formą;

1.7. Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisykles.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                                JURGIS GURAUSKAS

 


 

** TIC pastaba. Formas žr.

Žin., 2008, Nr. 89-3594, 109-118 psl. **

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

_________________


 

FR0518 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-36

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

 

 

__________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

IŠREGISTRUOTI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO

 

________________ Nr. _________________

(data)                   (registracijos numeris)

 

___________________________

dokumento sudarymo vieta

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymo) 75 straipsnio _____ d. bei atsižvelgdamas į

___________________________________________________________________________

(nurodyti išregistravimo pagrindą, dėl kurio priimamas sprendimas išregistruoti mokesčių mokėtoją iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro)

___________________________________________________________________________

 

nusprendžiu____________________________________________________________

(nurodyti išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro

___________________________________________________________________________

datą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, adresą)

 

išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro ir pagal PVM įstatymo 88 straipsnį nurodau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo pateikti _________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai tinkamai užpildytą išregistruojamo (likviduojamo) asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 (Žin., 2004, Nr. 46-1545).

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais.

 

_____________________                 _____________               ______________________

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                             (vardas, pavardė)

A.V.

_________________


 

FR0590 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VA-16/

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

Approved by order No. VA-16 of 12 February 2004 of the Head of State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

(as amended by order No. VA-37 of 23rd of July, 2008 of the Head of State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania)

 

 

______________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

COUNTY STATE TAX INSPECTORATE

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJO
REGISTRACIJOS PAŽYMĖ?MAS

REGISTRATION CERTIFICATE OF VALUE ADDED TAX PAYER

 

 

Nr. /No.

 

 

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, užsienio asmens pavadinimas arba vardas, pavardė/ title of the legal person, name and surname of the natural person, title or name and surname of the foreign person)

 

__________________________________________

juridinio asmens kodas, fizinio asmens kodas, užsienio asmens kodas užsienio valstybėje / code of the legal person code of the natural person, code of the foreign person in a foreign country)

 

 

 

metų/year

 

mėnesio / month

 

dieną / day

 

įregistruotas į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ is registered in the VAT Payers Register.

 

PVM mokėtojo kodas / VAT payer code:

LT

 

:

 

PVM mokėtojo registracijos pažymėjimą išdavė /

Registration Certificate of VAT Payer is issued by:

 

_____________________                  ____________             _____________________

(pareigų pavadinimas /                            (parašas /                        (vardas, pavardė /

official position)                                      signature)                         name, surname)

A.V. / Official seal

 

20___ m. _________  ___ d.

(data/ date)

 

_________________

 


 

FR0618 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. VA-46

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

 

 

__________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS
ĮREGISTRUOTI ASMENĮ Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / NEREGISTRUOTI ASMENS Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ

 

_____________ Nr. ______________________

(data)                     (registracijos numeris)

 

_________________________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 71, 711, 72 ir 75 straipsniais,

 

nusprendžiu nuo 20__ m. _________ mėn. __ d. įregistruoti / neregistruoti į Pridėtinės

(nereikalinga išbraukti)

vertės mokesčio mokėtojų registrą

___________________________________________________________________________

(nurodyti mokesčių mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo

___________________________________________________________________________

identifikacinį numerį, adresą)

___________________________________________________________________________

(priežastys, dėl kurių neregistruojama pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais.

 

_____________________                 _____________               ______________________

(pareigų pavadinimas)                                 (parašas)                              (vardas, pavardė)

A.V.

 

_________________


 

FR0619 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. VA-46

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

 

 

__________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

 

_____________ Nr. ______________________

(data)                     (registracijos numeris)

 

____________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad sprendimui dėl__________________________________________________

(mokesčio mokėtojo pavadinimas arba

___________________________________________________________________________

vardas, pavardė, kodas)

 

įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą priimti iki 20.......................d. prašome

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti, kokius faktinius veiksmus reikės atlikti)

 

Per nurodytą laiką nepatikslinus nurodytų duomenų ir/ar papildomai nepateikus nurodytų dokumentų arba nurodytu laiku neatvykus (ar nesuderinus kito atvykimo laiko) į _____________________ apskrities valstybinę mokesčių inspekciją bus priimtas sprendimas neregistruoti Jūsų į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą.

 

_____________________                 _____________               ______________________

(pareigų pavadinimas)                                 (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 178

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

 

ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinių ir fizinių asmenų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą (toliau – Registras) ir išregistravimo iš Registro tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; toliau – PVM įstatymas) 71-72, 74-76 ir 95 straipsnių, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojama tokia sąvoka:

3.1. nuotolinė prekyba tai tokia prekyba, kai vienos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas tiekia prekes kitos ES valstybės narės asmenims (neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinamiesiems asmenims, neturintiems teisės į PVM atskaitą), nesantiems PVM mokėtojais savo šalyje, o prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos iš vienos ES valstybės narės į tą kitą ES valstybę narę.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme naudojamas sąvokas.

 

II. PRIEVOLĖ REGISTRUOTIS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU

 

4. Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, kai:

4.1. Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) už tai jų gauto atlygio suma yra didesnė kaip 100 000 Lt, į kurią neįskaičiuojama:

4.1.1. atlygis už prekių tiekimą ir/ar paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu asmuo būtų PVM mokėtojas, t. y. jeigu šios įsigytos ir (arba) importuotos prekės (paslaugos) neskirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ir (arba) paslaugas teikti Lietuvoje ir už šalies teritorijos ribų (jeigu tokie sandoriai būtų neapmokestinami, jeigu vyktų šalies teritorijoje). Tačiau nustatant 100 000 Lt atlygio sumą turi būti atsižvelgiama į atlygį, gautą už draudimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas finansines paslaugas, kurios buvo suteiktos už Europos Bendrijų teritorijos ribų,

4.1.2. atlygis už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą,

4.1.3. gauti avansai,

4.1.4. atlygis iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla;

4.2. tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 100 000 Lt sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 100 000 Lt sumą.

5. Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš ES valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Bendrijų teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 100 000 Lt atlygio ribą), jeigu jie tiekia prekes arba teikia paslaugas (tiekimo vieta yra Lietuvos Respublika), išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytus atvejus.

6. Nuotolinės prekybos atveju užsienio valstybių asmenys PVM mokėtojais turi registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais, jeigu:

6.1. tiekiamos prekės (kitos nei naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) tiekėjų arba jų užsakymu kitų asmenų atgabentos iš kitos ES valstybės narės į Lietuvą (t. y. kai prekių gabenimas baigiasi Lietuvos teritorijoje);

6.2. tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto savo ES valstybėje narėje) per kalendorinius metus viršijo 125 000 Lt (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma);

6.3. prekių tiekėjas nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje (t. y. jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) nėra Lietuvos Respublikoje) arba Lietuvos Respublikoje neturi padalinio;

6.4. prekių pirkėjai yra PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys (ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, apmokestinamieji asmenys, vykdantys tik veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, ar juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys) arba fiziniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys).

7. Užsienio asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:

7.1. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM. Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas PVM neapmokestinamas, yra nurodyti PVM įstatymo 20–33 straipsniuose;

7.2. tiekia prekes ir /ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;

7.3. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą. Ši nuostata netaikoma PVM įstatymo 49 straipsnio ir 53 straipsnio 1 dalies 1–3, 6–7 punktuose ir 5 bei 6 dalyse, nurodytų sandorių atvejais;

7.4. neįsikūrę Lietuvos teritorijoje tiekia tik tokias prekes ir/ar teikia tik tokias paslaugas, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio nuostatas tenka šalies teritorijoje įsikūrusiam pirkėjui.

8. Kai asmenys Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) kalendoriniais metais viršija 35 000 Lt, tai skaičiuoti PVM, jį mokėti į biudžetą ir registruotis PVM mokėtojais privalo:

8.1. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenys, kurie dėl gaunamo atlygio dydžio ar vykdomos veiklos pobūdžio neprivalo registruotis PVM mokėtojais ir (arba) kurie nėra įsiregistravę savanoriškai, tačiau jie vykdo ekonominę veiklą;

8.2. ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (PVM mokėtojais įsiregistravę ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, praranda teisę gauti kompensacinį priedą ir privalo išsiregistruoti iš Ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, registro);

8.3. juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys (t. y. tokie asmenys, kurie nevykdo ekonominės veiklos arba vykdo valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta PVM įstatymo 2 str. 39 dalyje).

9. Skaičiuojant iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertės sumą (35 000 Lt) yra atsižvelgiama tik į vertę tokių prekių, kurių pardavėjai yra ekonominę veiklą vykdantys kitų ES valstybių narių juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie savo ES valstybėse įregistruoti (ar kitaip identifikuoti) arba privalo įsiregistruoti PVM mokėtojais pagal tų valstybių teisės aktus, bet neatsižvelgiama:

9.1. jeigu prekės, įsigytos ES valstybėje narėje buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą) (PVM įstatymo Trečiasis skirsnis) ;

9.2. jeigu iš kitos ES valstybės narės įsigyjamų prekių tiekimui, jeigu jis vyktų Lietuvos teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas;

9.3. jeigu asmuo iš ES valstybės narės įsigyja tik tokias prekes, kurios, jeigu būtų tiekiamos Lietuvoje, būtų neapmokestinamos PVM (PVM įstatymo IV skyrius).

10. Registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti PVM ir jį mokėti į biudžetą taip pat privalo asmuo ir visi jo kontroliuojami apmokestinamieji asmenys ar juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, atitinkantys nurodytus Taisyklių 8.1–8.3 punktuose, jeigu šių asmenų bendra Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) per einamuosius kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.

 

III. SAVANORIŠKAS ĮSIREGISTRAVIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU

 

11. Prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai turi teisę pateikti Lietuvos Respublikos asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, išskyrus veiklą, kuriai naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 str. 1 dalies nuostatas (Taisyklių 4.1.1 punktas) negalėtų būti atskaitomas, kai bendra atlygio už vykdant šią veiklą suma nesiekia 100 000 Lt.

12. Pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju taip pat gali asmenys, kurie:

12.1. verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVM įstatymo 112 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti to investicinio aukso tiekimo PVM;

12.2. nuomoja nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas ketina skaičiuoti PVM už šių daiktų nuomą;

12.3. parduoda ar kitaip perduoda nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus ir pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas, ketina skaičiuoti PVM už tiekiamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;

12.4. tiekia PVM įstatymo 28 str. 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas ir pagal šio PVM įstatymo straipsnio 7 punkto nuostatas ketina skaičiuoti tų paslaugų tiekimo PVM.

121. Pateikti prašymus įregistruoti PVM mokėtoju turi teisę asmenys, nurodyti Taisyklių 8.1–8.3 punktuose, kurie įsigyja ar ketina įsigyti prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 35 000 Lt ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti šios ribos.

13. PVM mokėtojais Lietuvoje taip pat gali registruotis Lietuvos Respublikoje neįsikūrę užsienio valstybių asmenys, kurie vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvos Respubliką iš ES valstybės narės atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM) kalendoriniais metais nėra didesnė už 125 000 Lt. Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju, turėtų pateikti savo ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką, jei tokį leidimą privaloma gauti pagal ES valstybės narės teisės aktus.

 

IV. LIETUVOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMAS Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ

 

14. Lietuvos Juridiniai asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti į Registrą, turi tinkamai užpildyti Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą, o Lietuvos fiziniai asmenys turi užpildyti Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą (toliau – Prašymai).

15. Prašymų formas platina AVMI skyriai, tačiau gali būti pildomos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) pateiktos Prašymų formos.

16. Prašymai įregistruoti PVM mokėtoju gali būti:

16.1. pateikti tiesiogiai, atvykus į AVMI,

16.2. atsiųsti paštu,

16.3. pateikti elektroniniu būdu, VMI prie FM nustatyta tvarka, t. y. naudojantis elektronine deklaravimo sistema (EDS). Visą reikalingą informaciją galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt).

17. Prašymai turi būti AVMI pateikiami tokiais terminais:

17.1. asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, turi pateikti Prašymus nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir į biudžetą sumokėti PVM. Jeigu asmenys (Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys) nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su Prašymu jie pateikia ir Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 19 punkte.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

17.2. asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi savanoriškai, Prašymus turėtų pateikti ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti. Jeigu asmenys (Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys) nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su Prašymu jie pateikia ir Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 19 punkte.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

17.3. asmenys (ar jų įgalioti asmenys) Prašymus privalo pateikti tai AVMI, kurioje jie registruojasi arba yra įregistruoti mokesčių mokėtojais.

18. PVM mokėtojais įregistruoti reorganizuojami juridiniai asmenys apie būsimą reorganizaciją ir reorganizavimo faktą ir datą AVMI turėtų informuoti raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos Prašymo pateikimo dienos. Po reorganizavimo steigiami nauji asmenys (Taisyklių 52 punktas), privalantys ar pageidaujantys savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais, Prašymus turi pateikti prieš 5 darbo dienas iki dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti Registre.

19. AVMI nagrinėjami Prašymai, kurie yra pateikti Taisyklių 16.1–16.3 punktuose nurodytais būdais ir užpildyti pagal šių Taisyklių IV, V, VII, VIII bei XIII skyriuose nustatytus reikalavimus.

AVMI turi patikrinti įrašus gautuose Prašymuose, įvertinti jų pagrįstumą ir FR0618 formos sprendimą (toliau – Sprendimas FR0618) Lietuvos Respublikos asmenį įregistruoti ar neregistruoti į Registrą turi priimti per 7 darbo dienas, o asmenų reorganizacijos atveju – per 5 darbo dienas. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios AVMI gauna Prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

191. Jeigu pateiktame Prašyme nepakanka duomenų pagrįstam Sprendimui (FR0618 forma) priimti, t. y. jei Prašyme įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, tai AVMI per 4 darbo dienas nuo Prašymo nagrinėjimo termino pradžios turi teisę pareikalauti trūkstamų ir/ar papildomų duomenų ir/ar asmenį pakviesti atvykti į AVMI (registruotu laišku nusiunčiant Pranešimą (FR0619 forma), telefonu, elektroniniu ar kitu būdu).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

192. Asmeniui pateikus AVMI visą prašomą informaciją, Sprendimas (FR0618 forma) turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų gavimo AVMI dienos. Sprendimo priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios AVMI gauna pareikalautus patikslintus duomenis ir/ar dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

193. AVMI, priėmusi Sprendimą (FR0618 forma) įregistruoti asmenį į Registrą, per 3 darbo dienas vieną Sprendimo (FR0618 forma) egzempliorių turi įteikti (asmeniškai ar siųsti registruotu laišku) asmeniui, o antrąjį – įsegti į to mokesčių mokėtojo bylą.

AVMI, priėmusi Sprendimą (FR0618 forma) neregistruoti asmens į Registrą, per 3 darbo dienas privalo įteikti asmeniui (asmeniškai ar nusiųsti registruotu laišku) šį sprendimą, kuriame turi būti nurodyta priežastis, kodėl atsisakoma jį registruoti PVM mokėtoju. Antrasis Sprendimo (FR0618 forma) egzempliorius turi būti įsegamas į to mokesčio mokėtojo bylą.

194. PVM mokėtojo duomenų pakeitimus, susijusius su buveinės adreso ir/ar gyvenamosios vietos adreso pasikeitimu iš vienos AVMI aptarnaujamos teritorijos į kitą, atlieka tos AVMI Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojas, iš kurio aptarnaujamos teritorijos išvyksta mokesčių mokėtojas. Kai asmuo, pateikęs Prašymą įregistruoti į Registrą (ar išregistruoti iš Registro), nesulaukia Sprendimo (FR0618 forma ar FR0518 forma) ir pakeičia buveinės adresą iš vienos AVMI aptarnaujamos teritorijos į kitą, jo Prašymo nagrinėjimo ir atitinkamo sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas iš naujo, nuo persiregistravimo į kitos AVMI aptarnaujamą teritoriją datos. Sprendimą (FR0618 forma ar FR0518 forma) tokiu atveju priima ta AVMI, kurioje asmuo įregistruoja savo buveinę.

20. Sprendimas (FR0618 forma) neregistruoti asmens į Registrą priimamas:

20.1. jeigu asmuo pateikia laisvos formos raštą, kuriuo atšaukia savo Prašymą įregistruoti jį į Registrą,

20.2. jeigu per 5 darbo dienas nuo termino, nurodyto asmeniui išsiųstame Pranešime (FR0619 forma), pabaigos, asmuo nepatikslina nurodytų duomenų, nepateikia papildomų duomenų, neatvyksta (ar nesuderina kito papildomų duomenų pateikimo ar atvykimo į AVMI laiko) ir/ar neatsako į klausimus, susijusius su jo vykdoma ar numatoma vykdyti veikla,

20.3. jeigu asmuo neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir/ar jos tęstinumo,

20.4. jeigu asmens veikla pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo arba Prašymą pateikęs fizinis asmuo miršta ar paskelbiamas mirusiu.

21. Duomenų įvedimo į Registrą data turi būti ne vėlesnė negu asmens įregistravimo PVM mokėtoju data, nurodyta Sprendime (FR0618 forma).

211. Tais atvejais, kai yra priimta teismo nutartis laikinai sustabdyti AVMI Sprendimą (FR0618 forma) arba yra teismo sprendimas pripažinti tokį AVMI Sprendimą (FR0618 forma) teisėtu ar neteisėtu arba jį panaikinti, tai, gavus atitinkamą teismo sprendimą ar nutartį, duomenys apie PVM mokėtojo statuso pasikeitimą nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) turi būti įvedami į Registrą. Registre turi būti nurodyta asmens, kaip PVM mokėtojo, statuso pasikeitimo data, įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties data ir numeris.

212. AVMI nedelsdama (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo duomenų apie PVM mokėtojo statuso pasikeitimą Registre įvedimo) turi laisvos formos raštu (elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kitais būdais) pranešti mokesčių mokėtojui apie šiuos pakeitimus, nurodyti teismo sprendimo ar nutarties numerį ir datą, taip pat datą, nuo kada mokesčių mokėtojas laikomas įregistruotu arba neįregistruotu į Registrą arba išregistruotu iš jo, ir datą, iki kada asmuo, atsižvelgiant į pasikeitusį jo, kaip PVM mokėtojo, statusą turi patikslinti ir įvykdyti prievoles, susijusias su PVM apskaičiavimu ir sumokėjimu į biudžetą.

 

V. UŽSIENIO VALSTYBIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMAS Į
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ

 

22. ES valstybių narių asmenys ir už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusieji asmenys (toliau – užsienio asmenys), įsiregistruojantys į Registrą, turi tinkamai užpildyti Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą, o fiziniai asmenys arba Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą (toliau – Prašymai).

221. PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys. Todėl užsienio asmenys, kurie Lietuvoje nėra įregistruoti mokesčių mokėtojais, turi užpildyti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą (šios formos pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“ (Žin., 2005, Nr. 77-2804) arba Prašymą įregistruoti (išregistruoti) Mokesčių mokėtojų registre (užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės FR0224 forma, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl Prašymų įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-64; 2004, Nr. 113-4262; toliau – MM registravimo taisyklės). Kartu su prašymu įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre užsienio asmenys turi AVMI pateikti MM registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Jeigu Prašymą pateikia užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo, tai turi būti pateiktas ir užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

23. Prašymų formas platina AVMI. Taip pat gali būti pildomos VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) pateiktos Prašymų formos.

24. Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas ar įregistruojamas užsienio asmuo Prašymą AVMI gali pateikti šių Taisyklių 16.1–16.3 punktuose nurodytais būdais.

25. Užsienio asmuo (ar jo įgaliotas asmuo) Prašymą privalo pateikti tai AVMI, kurioje jis yra registruotas arba registruojasi mokesčių mokėtoju.

26. Užsienio asmenys, kurie privalo registruotis PVM mokėtojais privalomai, Prašymus AVMI turi pateikti ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas, iki pradės Lietuvoje tiekti prekes ir / ar teikti paslaugas ar iš kitų ES valstybių narių pradės įsigyti prekes. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 19 punkte. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su Prašymu jie pateikia ir Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

27. Užsienio asmenys, kurie įsikūrę už Europos Bendrijų teritorijos ribų, PVM mokėtojais privalo registruotis per Lietuvoj e turimą padalinį, o jeigu tokių padalinių turi keletą, – tai per vieną iš turimų padalinių. Jei tokių padalinių neturi – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esantį fiskalinį agentą. Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka ir reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 2002, Nr. 70-2925; Nr. 2004, Nr. 59-2092; toliau – Užsienio asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka).

28. Užsienio asmenims, kurie yra įsikūrę kitose ES valstybėse narėse, reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas. Šie asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai, t. y. jie patys ar jų įgalioti asmenys, o ne jų paskirtas fiskalinis agentas turi AVMI pateikti Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju.

29. Užsienio asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi savanoriškai, Prašymus turėtų pateikti ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas, iki tos mėnesio dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti į Registrą. Prašymas turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, nustatytą Taisyklių 19 punkte. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su Prašymu jie pateikia ir Prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

 

30. Tais atvejais, kai užsienio valstybės asmuo dalyvauja Lietuvos Respublikoje organizuojamose tarptautinėse parodose ir jose ketina vykdyti prekybą, PVM mokėtoju jis gali būti registruojamas supaprastinta tvarka, t. y. Prašymo FR0388 formoje jis turi užpildyti: 1, 2, 4, 5, 7–11, 14–16, 51, 52, 54–57, o FR0389 formoje – 1, 2, 4, 5, 7–11, 13–16, 47, 48, 50–52 laukelius. Pagal Užsienio asmens fiskalinio agento skyrimo tvarką ir reikalavimus už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrę asmenys privalo, o asmenys, įsikūrę ES valstybėse narėse, gali paskirti fiskalinius agentus, kuriais gali būti tarptautinių parodų organizatoriai.

31. Tais atvejais, kai Lietuvoje įsiregistravę PVM mokėtojais užsienio asmenys reorganizuojami (Taisyklių 52 punktas) ir naujai įsteigti juridiniai asmenys privalo ar pageidauja savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais, Prašymus jie turėtų pateikti AVMI prieš 5 darbo dienas iki dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti Registre.

Reorganizuojami juridiniai asmenys apie būsimą reorganizacijos faktą ir datą AVMI turėtų informuoti raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos Prašymo (FR0388 forma) pateikimo dienos.

32. Kai pasikeičia Prašyme nurodyti užsienio asmens, jo padalinio ar fiskalinio agento, taip pat kontroliuojančių bei kontroliuojamų asmenų duomenys, tai užsienio asmuo turi AVMI pateikti Prašymą patikslinti šiuos duomenis. Prašymas pateikiamas būdais, nurodytais Taisyklių 16.1–16.3 punktuose. AVMI parengia ir Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka įteikia užsienio asmeniui Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimą (FR0590 forma).

33. Iš užsienio asmenų AVMI gauti Prašymai nagrinėjami ir Sprendimai įregistruoti asmenį į Registrą priimami vadovaujantis šių Taisyklių 19 ir 191–194 punktuose nustatyta tvarka.

34. Užsienio asmenys, pateikę AVMI Prašymą, PVM, mokėtojais neregistruojami dėl aplinkybių, nurodytų šių Taisyklių 7 ir 20 punktuose.

35. Tais atvejais, kai teismas priima nutartį laikinai sustabdyti AVMI Sprendimą (FR0618 forma) arba sprendimą dėl AVMI Sprendimo (FR0618 forma) teisėtumo arba jo panaikinimo, tai duomenys apie užsienio asmens PVM mokėtojo statuso pasikeitimą į Registrą įvedami šių Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.

 

VI. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJO KODAS
IR REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

 

36. Įregistruotiems į Registrą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenims išduodami FR0590 formos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimai (toliau – Registracijos pažymėjimas), kuriuose turi būti tokie rekvizitai:

36.1. FR0590 formos numeris,

36.2. Lietuvos Respublikos juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, užsienio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė,

36.3. Lietuvos Respublikos juridinio asmens kodas,

36.4. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas,

36.5. užsienio asmens įregistravimo numeris (kodas) užsienio valstybės registre,

36.6. įregistravimo į Registrą data,

36.7. suteiktas PVM mokėtojo kodas,

36.8. FR0590 formą išdavusios AVMI pavadinimas,

36.9. AVMI atsakingo darbuotojo pareigos, parašas, vardas, pavardė,

36.10. FR0590 formos išdavimo data (metai, mėnuo, diena).

37. Lietuvos Respublikos juridinio asmens, PVM mokėtojo, kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

Lietuvos Respublikos juridinio asmens, kuris PVM mokėtoju buvo įregistruotas iki 2004-03-14, kodas yra sudarytas iš prefikso „LT“, juridinio asmens kodo, suteikto asmeniui iki 2004-03-14, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

38. Lietuvos Respublikos fizinio asmens, PVM mokėtojo, kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

39. Lietuvoje veikiančio užsienio asmens, PVM mokėtojo, kodas yra sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

40. Registracijos pažymėjimą (originalą) asmuo gali atsiimti AVMI, tačiau per 5 darbo dienas neatsiimtas Registracijos pažymėjimas išsiunčiamas asmeniui paštu (registruotu laišku).

401. Asmuo, praradęs Registracijos pažymėjimą, turi kreiptis į AVMI, kurioje jis yra įregistruotas PVM mokėtoju, pateikti laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (fizinis asmuo), juridinio asmens registravimą patvirtinančius dokumentus ir/ar patvirtintą įgaliojimą (jei kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo). Tokiam PVM mokėtojui turi būti parengiamas naujas Registracijos pažymėjimas. Jame nurodomas asmens turėtas PVM mokėtojo kodas (taip užtikrinamas PVM mokėtojo registravimo galiojimo tęstinumas) ir įteikiamas asmeniui Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka.

402. Prarasto Registracijos pažymėjimo numeris skelbiamas negaliojančiu Taisyklių 48.5 punkte nustatyta tvarka.

 

VII. PRAŠYMO PAKEISTI DUOMENIS TEIKIMO ATVEJAI

 

41. Lietuvos ar užsienio valstybių asmenys AVMI turi pateikti Prašymą, kai pasikeičia:

41.1. užsienio asmens padalinio ar fiskalinio agento kodas,

41.2. užsienio asmens kodas, pavadinimas, vardas, pavardė,

41.3. buveinės užsienio valstybėje adresas, el. pašto adresas ir telefonas,

41.4. asmenį kontroliuojantys asmenys, kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ir/ar pavadinimas,

41.5. asmens kontroliuojami asmenys, kontroliuojamo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ir/ar pavadinimas.

42. Pasikeitus asmens, įregistruoto Lietuvoje PVM mokėtoju, įregistravimo metu pateiktiems duomenims, nurodytiems Taisyklių 41.1–41.5 punktuose, asmuo per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo turi atitinkamai AVMI pateikti Prašymą šiuos duomenis pakeisti Registre. Pateikiamame Prašyme (FR0388 ar FR0389 forma) asmuo turi užpildyti tuos Prašymų formų laukelius, kurių duomenys pasikeitė, ir papildomai pažymėti atitinkamos Prašymo formos 3 laukelį.

Prašymų įrašo tipo (R) laukelyje prie atskirų laukų, kurie keičiami, turi būti įrašomas įrašo keitimo tipas:

N – (naujas įrašas), kai įrašomi nauji duomenys,

K – (keičiamas įrašas), kai keičiami tam tikri laukelio duomenys (pvz., adresas, telefonas),

L – (likviduojamas įrašas), kai naikinami (likviduojami) visi laukelio duomenys.

43. Prašymai pateikiami būdais, nurodytais Taisyklių 16.1–16.3 punktuose.

44. Duomenys, nurodyti Taisyklių 45.1–45.8 punktuose, netikslinami ir Prašymai jiems pasikeitus neteikiami.

 

VIII. PRAŠYMO PILDYMO YPATUMAI

 

45. Lietuvos Respublikos, ES valstybės narės ir/ar už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrę asmenys, kurie PVM mokėtojais Lietuvoje registruojasi pirmą kartą arba jau buvo PVM mokėtojais, tačiau patys išsiregistravo arba buvo AVMI iniciatyva išregistruoti, pateikiamuose Prašyme turėtų nurodyti tokius jų veiklą apibūdinančius duomenis:

45.1. mokėtojo (juridinio asmens) teisinę formą (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė, viešoji įstaiga), mokėtojo – fizinio asmens veiklos vykdymo pobūdį (ūkininkas, notaras, advokatas, vykdantys kitą individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar jo neįsigijus),

45.2. buveines, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainės adresai),

45.3. duomenis apie vykdomą ir/ar numatomą vykdyti veiklą – trijų pagrindinių veiklos rūšių kodai (ne mažiau kaip 4 kodo reikšminiai skaitmenys) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877, toliau – EVRK 2 red.),

45.4. asmens banko sąskaitų numerius,

45.5. duomenis apie įmonės įkūrimą (įsigijimo būdą),

45.6. Prašymą pateikusio asmens statusą (savininkas, vadovas, asmens atstovas (įgaliotas asmuo, prokuristas) ar kitas asmuo). Nurodyti jų telefonus,

45.7. turimo nekilnojamojo turto ar kitokio ilgalaikio turto, kuris yra (bus) naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, duomenis: pavadinimas, jo naudojimo pagrindas (nuosavybės teisė, nuoma, panauda ir pan.),

45.8. telekomunikacijų rekvizitus (elektroninio pašto adresą, telefono numerį).

 

IX. LIETUVOS ASMENŲ IŠREGISTRAVIMAS IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO

 

46. Lietuvos Respublikos asmuo (PVM mokėtojas) turi teisę pateikti Prašymą išregistruoti jį iš Registro, kai:

46.1. bendra jo gauto atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) yra mažesnė kaip 100 000 Lt. Dėl šios priežasties asmuo gali būti išregistruotas iš Registro tik tokiu atveju, jei:

46.1.1. vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, asmuo kontroliuoja keletą (ne mažiau kaip du) juridinių asmenų ir bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) nesiekė 100 000 Lt sumos;

46.1.2. asmens iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais nesiekė ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 Lt ribos.

Jei asmuo yra įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas iš PVM mokėtojų praėjus 24 kalendoriniams mėnesiams nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai asmuo įgijo likviduojamo asmens statusą);

46.2. asmuo pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo (Lietuvos juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos);

46.3. jei asmeniui, išsiregistravus iš Registro, neatsiranda prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas (Taisyklių 4, 8 ir 12 punktai). Jeigu asmuo buvo įsiregistravęs PVM mokėtoju savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių (Taisyklių 121 punktas), tai išregistruojant jį iš Registro yra atsižvelgiama į Taisyklių 46.1.2 punkte nurodytą sąlygą.

47. AVMI iniciatyva (įvertinus atskiro PVM mokėtojo veiklos ypatybes (sezoniškumą ir pan.), iš Registro gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie:

47.1. AVMI duomenimis nevykdo ekonominės veiklos ir/ar per praėjusius kalendorinius ir einamuosius metus neįsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių;

47.2. pasibaigia dėl likvidavimo arba reorganizavimo (Lietuvos juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos);

47.3. jeigu asmeniui, jį išregistravus iš Registro, neatsiranda prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas (Taisyklių 4, 8 ir 12 punktai).

Jeigu asmuo buvo įsiregistravęs PVM mokėtoju savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių (Taisyklių 121 punktas), tai išregistruojant jį iš Registro yra atsižvelgiama į Taisyklių 46.1.2 punkte nurodytą sąlygą;

47.4. yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys). Tokie asmenys pagal Gyventojų registro duomenis išregistruojami per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų gavimo AVMI dienos ir paskelbiami Taisyklų 48.5 punkte nustatyta tvarka. Mirusio fizinio asmens vykdytos ekonominės veiklos paveldėtojas, ketinantis toliau vykdyti tą ekonominę veiklą, gali Taisyklių IV dalyje nustatyta tvarka pateikti Prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

471. AVMI iniciatyva negali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kuriantys (statantys) ilgalaikį materialųjį turtą.

48. PVM mokėtojai iš Registro išregistruojami tokia tvarka:

48.1. PVM mokėtojai (ar jų atstovai turintys atitinkamus įgalinimus), pageidaujantys išsiregistruoti iš Registro, turi užpildyti Prašymo išregistravimo dalyje tam tikslui skirtus laukelius (FR0388 formos 1–2 ir 54–57 laukelius, FR0389 formos 1–2 ir 50–52 laukelius), nurodyti išsiregistravimo iš Registro priežastis ir datą, nuo kurios pageidauja išsiregistruoti. Toks Prašymas turi būti pateikiamas AVMI, kurioje asmuo įregistruotas PVM mokėtoju. Prašymas AVMI pateikiamas Taisyklių 16.1–16.3 punktuose nurodytais būdais.

48.2. PVM mokėtojas iš Registro išregistruojamas nuo Sprendime (FR0518 forma) nurodytos išregistravimo iš Registro datos, kuri negali būti ankstesnė už Sprendimo (FR0518 forma) priėmimo datą, išskyrus:

48.2.1. Taisyklių 47.2. punkte nurodytą atvejį, kai išregistravimo iš Registro data negali būti vėlesnė už išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro datą,

48.2.2. Taisyklių 47.4 punkte nurodytą atvejį, kai išregistravimo iš Registro data turi sutapti su išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro data;

48.3. PVM mokėtojai iš Registro išregistruojami AVMI viršininko ar jo įgalioto asmens Sprendimu (FR0518 forma), kuriame turi būti nurodytos faktinės išregistravimo iš Registro priežastys. Šis Sprendimas (FR0518 forma) pildomas 2 egzemplioriais. Vienas jų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Sprendimo (FR0518) priėmimo turi būti įteikiamas (asmeniškai arba registruotu laišku) iš Registro išregistruotam PVM mokėtojui, o jeigu jo nėra – jo teisių perėmėjui, o antrasis įsegamas į to mokesčių mokėtojo bylą. Duomenys apie PVM mokėtojo išregistravimą įvedami į Registrą. Duomenų į Registrą įvedimo data turi būti ne vėlesnė negu Sprendime (FR0518 forma) nurodyta asmens išregistravimo iš Registro data;

48.4. jeigu PVM mokėtojas pateikia Prašymą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų registro, tačiau AVMI nustato, kad jis negali būti išregistruotas, tai tokiam PVM mokėtojui per 3 darbo dienas turi būti išsiunčiamas laisvos formos pranešimas, kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių jis negali būti išregistruotas iš Registro;

48.5. PVM mokėtojų, iš Registro išregistruotų tiek savo, tiek AVMI iniciatyva, ar dėl aplinkybių nurodytų Taisyklių 211 bei 212 punktuose, Registracijos pažymėjimų numeriai PVM mokėtojų kodai ir prarastų Registracijos pažymėjimų numeriai (Taisyklių 40 punktas) ir PVM mokėtojų kodai skelbiami oficialiajame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

X. UŽSIENIO ASMENŲ IŠREGISTRAVIMAS IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRO

 

49. Užsienio asmenys turi teisę pateikti Prašymą išsiregistruoti iš Registro tai AVMI, kurioje jie yra įregistruoti PVM mokėtojais. Užsienio asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų Registro, kai:

49.1. Lietuvoje nutraukia veiklą,

49.2. išsiregistravus iš Registro neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatas (Taisyklių 7 punktas).

Jeigu užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas iš Registro po 24 kalendorinių mėnesių nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu);

49.3. praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 125 000 Lt ribos (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos (Taisyklių 6 punktas).

Jei užsienio asmuo įsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai, nes Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą, tai jis gali pateikti Prašymą išregistruoti iš Registro tik tuomet, jei nuo savanoriško įsiregistravimo PVM mokėtoju praėjo daugiau kaip 24 kalendoriniai mėnesiai, išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu;

49.4. pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu.

50. AVMI iniciatyva užsienio asmuo išregistruojamas Taisyklių 47 ir 49.3 punktuose nustatytais atvejais (atsižvelgiant į Taisyklių 471 punktą).

51. Užsienio asmenys, PVM mokėtojai, išregistruojami Taisyklių 48 punkte nustatyta tvarka.

 

XI. REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMAS IR/AR IŠREGISTRAVIMAS IŠ REGISTRO

 

52. PVM mokėtojai, reorganizuojami jungimo (prijungimo ir sujungimo), skaidymo (išdalijimo ir padalijimo) būdu arba skaidomi atskyrimo būdu (toliau – reorganizuojami PVM mokėtojai), turi būti atitinkamai išregistruojami iš Registro arba įregistruojami į Registrą:

52.1. Juridinių asmenų, PVM mokėtojų, reorganizavimas prijungimo būdu – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Tokiu atveju asmeniui, kuris perima prijungiamo asmens teises, prievoles, įsipareigojimus ir veiklos tęstinumą, paliekamas jo turėtas PVM mokėtojo kodas ir užtikrinamas PVM mokėtojo įregistravimo į Registrą galiojimo tęstinumas, o visas savo teises, prievoles, įsipareigojimus ar veiklos tęstinumą perdavusieji juridiniai asmenys ir baigę savo veiklą yra išregistruojami iš Registro;

52.2. Juridinių asmenų, PVM mokėtojų, reorganizavimas sujungimo būdu – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Įsteigtas naujas juridinis asmuo, kuriam pereina visos susivienijusių juridinių asmenų teisės ir pareigos, pateikia Prašymą, jis įregistruojamas į Registrą ir jam suteikiamas naujas PVM mokėtojo kodas. Reorganizuotieji juridiniai asmenys, PVM mokėtojai, kurie baigė savo veiklą, išregistruojami iš Registro;

52.3. Juridinių asmenų, PVM mokėtojų, reorganizavimas išdalijimo būdu – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Taip reorganizuotas juridinis asmuo, PVM mokėtojas, pats baigia savo veiklą ir turi būti išregistruotas iš Registro;

52.4. Juridinių asmenų, PVM mokėtojų, reorganizavimas padalijimo būdu – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos. Juridinis asmuo, kuris perduoda savo teises ir pareigas, yra išregistruojamas iš Registro. Naujai įsteigti asmenys pateikia Prašymą, jie įregistruojami į Registrą ir suteikiami nauji PVM mokėtojų kodai;

52.5. Juridinių asmenų, PVM mokėtojų, atskyrimas – tai bendrovės dalies atskyrimas ir šiai daliai priskirto turto, teisių bei pareigų pagrindu vienos ar kelių tos pačios teisinės formos naujų bendrovių įsteigimas. Naujai įsteigti asmenys gali (turi) pateikti Prašymą jie įregistruojami į Registrą ir suteikiami nauji PVM mokėtojų kodai.

521. Juridiniai asmenys, PVM mokėtojai, reorganizuojami jungimo (prijungimo ir sujungimo) ar skaidymo (išdalijimo ir padalijimo) būdu arba skaidomi atskyrimo būdu turi laisvos formos raštu AVMI pranešti datą, nuo kurios pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui, kokie juridiniai asmenys bus išregistruoti iš Registro ar bus įregistruoti į jį.

522. Iš Juridinių asmenų registro teikiami duomenys, susiję su juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimu Mokesčių mokėtojų registre, taip pat ir PVM mokėtojų Registre esantys duomenys keičiami automatiškai. Todėl reorganizuojamam Lietuvos juridiniam asmeniui papildomai tikslinti šių duomenų nereikia. Prašymas patikslinti duomenis yra pateikiamas, jeigu keičiasi reorganizuojamų asmenų duomenys, nurodyti Taisyklių 41 punkte.

523. Per reorganizavimą įsteigti nauji asmenys turi AVMI pateikti Prašymą įregistruoti juos į Registrą Taisyklių IV ir V skyriuose, o išregistruoti iš Registro – Taisyklių IX ir X skyriuose nustatyta tvarka.

 

XII. KITI REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO ATVEJAI

 

53. Naujus Registracijos pažymėjimus (FR0590 forma) PVM mokėtojams AVMI išduoda, kai:

53.1. pasikeičia juridinio asmens, PVM mokėtojo teisinė forma ir/ar pavadinimas;

53.2. pasikeičia Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens, PVM mokėtojo, vardas, pavardė ar asmens kodas;

53.3. pasikeičia juridinio ar fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas.

54. PVM mokėtojui AVMI išduotame Registracijos pažymėjime (FR0590 forma) yra nurodomas asmens turėtas PVM mokėtojo kodas ir nauji duomenys. Tokiam PVM mokėtojui užtikrinamas PVM mokėtojo kodo galiojimo tęstinumas, t. y. naujame Registracijos pažymėjime išlieka senoji įregistravimo data (metai, mėnuo, diena).

55. Taisyklių 53 punkte nurodytais atvejais Prašymas apie duomenų pasikeitimą neteikiamas. Registre šie duomenys keičiami automatiškai. Naują Registracijos pažymėjimą (FR0590 forma) AVMI parengia per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo Registre ir asmeniui įteikia Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka.

 

XIII. FR0388 FORMOS IR FR0388P FORMOS PRAŠYMŲ PILDYMAS

 

56. FR0388 formos Prašymus turi pildyti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai asmenys (ES valstybių narių ir už Europos Bendrijų teritorijų įsikūrę asmenys). FR0388P formos Prašymas (papildomas lapas) pildomas, jeigu juridinis asmuo turi daugiau kaip vieną jį kontroliuojantį asmenį ir/ar pats kontroliuoja daugiau kaip du asmenis.

Prašymai pildomi juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu. Raidės ir skaičiai įrašomi į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukelių linijų. Tuščios vietos gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėse. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Nepildytini laukeliai turi būti paliekami tušti (nerašomi jokie simboliai, brūkšneliai ar pan.). Laukeliai, kuriuose nurodytus atvejus reikia pažymėti, pažymimi X ženklu. Prašymo laukeliai užpildomi taip:

56.1. 1 laukelyje „Pavadinimas“ turi būti įrašomas pilnas juridinio asmens pavadinimas, kuris turi sutapti su pavadinimu, nurodytu jo įregistravimo pažymėjime;

56.2. 2 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas juridinio asmens kodas, o užsienio juridiniai asmenys turi nurodyti jiems Mokesčių mokėtojo registro tvarkytojo priskirtus mokesčių mokėtojų identifikacinius numerius. Šis laukelis yra pildomas ir tuo atveju, kai asmuo išregistruojamas iš Registro;

56.3. 3 laukelis „Įrašo tipas“. Šis laukelis turi būti pažymimas pasikeitus užsienio asmens padalinio ar fiskalinio agento kodui, užsienio asmens kodui, buveinės užsienio valstybėje adresui, el. pašto adresui ir telefonui, PVM mokėtojo kontroliuojantiems ir/ar kontroliuojamiems asmenims, kontroliuojamų ir/ar kontroliuojančių asmenų duomenims. Šiais atvejais asmuo turi AVMI pateikti Prašymą (FR0388 forma) ir atitinkamuose laukeliuose nurodyti pasikeitusius duomenis.

Juridinio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ir pavadinimas Registre keičiamas automatiškai, todėl asmuo dėl pasikeitusio jo identifikacinio numerio ar pavadinimo pasikeitimo neturi teikti Prašymo.

56.4. 4 laukelyje „Pildymo data“ turi būti įrašoma Prašymo pildymo data ir Prašymo numeris pagal asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

56.5. 5 laukelyje įrašoma data, nuo kurios mokesčių mokėtojas pageidauja būti įregistruotas Registre;

56.6. 6 laukelis pažymimas tuo atveju, kai asmenys persiregistruoja dėl reorganizavimo;

56.7. 7 laukelis pažymimas, jeigu asmuo, pateikiantis Prašymą, jau buvo įregistruotas PVM mokėtoju;

56.8. 8 laukelyje „Per paskutinius 12 mėn. atlygis, nurodytas PVM įstatymo 71 str., sudarė“ įrašoma asmens, kuris privalomai registruojasi PVM mokėtoju, gauto atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per metus (per paskutinius 12 mėnesių) suma. Šį laukelį pildo Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenys.

Užsienio asmenys šiame laukelyje turi nurodyti atlygį, kurį gavo per metus (paskutinius 12 mėnesių) už Lietuvoje vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas.

Šį laukelį taip pat privalo pildyti ir tie juridiniai asmenys, kuriems, kaip kito asmens kontroliuojamiems asmenims, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais. Šie asmenys turi nurodyti per metus (paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas sumą;

56.9. 8-1 laukelyje „Įsigytų prekių vertė einamaisiais kalendoriniais metais (PVM įstatymo 71-1 str.) sudarė:“ turi būti įrašoma iš kitos ES valstybės narės apmokestinamųjų asmenų įsigytų (kitų nei naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių) vertė einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. įrašoma nuo einamųjų kalendorinių metų pradžios įsigytų prekių vertė;

56.10. 8-2 laukelyje „Įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais (PVM įstatymo 71-1 str.) sudarė:“

įrašoma iš ES valstybės narės apmokestinamųjų asmenų įsigytų ir atgabentų (kitų nei naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių) prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais;

56.11. 8-3 laukelyje „Į LR atgabentų visų prekių vertė einamaisiais kalendoriniais metais (nuotolinė prekyba) sudarė:“ turi būti įrašoma asmenų, kurie registruojasi dėl nuotolinės prekybos, einamaisiais metais atgabentų prekių (kitų nei akcizais apmokestinamos prekės, naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) vertė;

56.12. 8-4 laukelyje „Į LR atgabentų kitų nei akcizais apmokestinamų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metais (nuotolinė prekyba) sudarė:“ turi būti įrašoma asmenų, kurie registruojasi dėl nuotolinės prekybos, praėjusiais kalendoriniais metais atgabentų prekių (kitų nei akcizais apmokestinamos prekės, naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) vertė;

56.13. 9 laukelyje asmuo atitinkamame langelyje turi pažymėti, kad jau vykdo ar numato vykdyti PVM apmokestinamų prekių ir/ar paslaugų tiekimą, PVM neapmokestinamų prekių ir/ar paslaugų tiekimą, prekių išgabenimą iš Europos Bendrijų teritorijos, nuotolinę prekybą, prekių įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, naujų transporto priemonių tiekimą, importą ar kitokį tiekimą;

56.14. 10 laukelyje „Užsienio asmens padalinio ar fiskalinio agento mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas to užsienio apmokestinamojo asmens padalinio (pvz., filialo, atstovybės) ar fiskalinio agento, kuris AVMI pateikia Prašymą įregistruoti užsienio asmenį PVM mokėtoju mokesčių, mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Šis laukelis nepildomas, kai užsienio asmuo registruojamas tiesiogiai. Tokie asmenys turi pildyti 11 laukelį;

56.15. 11 laukelyje „Užsienio asmens kodas“ turi būti įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens, registruojamo PVM mokėtoju, teisinio įregistravimo kodas užsienio valstybės registre;

56.16. 12 laukelis „Įrašo tipas“ yra pildomas tuomet, kai pasikeičia 10, 11 ir 13-16 laukeliuose nurodyti užsienio asmens, jo padalinio ar fiskalinio agento duomenys;

56.17. 13 laukelyje „Pavadinimas“ turi būti įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens pavadinimas iš jo teisinio įregistravimo pažymėjimo;

56.18. 14 laukelyje turi būti įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens valstybės kodas ir buveinės užsienio valstybėje adresas;

56.19. 15 laukelyje turi būti įrašomas padalinio, per kurį registruojasi užsienio apmokestinamasis asmuo ar fiskalinio agento elektroninio pašto adresas (užsienio asmuo, įsikūręs ES valstybėje narėje, kuris PVM mokėtoju registruojasi tiesiogiai, šio laukelio nepildo);

56.20. 16 laukelyje turi būti įrašomas padalinio, per kurį registruojasi užsienio apmokestinamasis asmuo, ar fiskalinio agento telefono numeris (užsienio asmuo, įsikūręs ES valstybėje narėje ir kuris PVM mokėtoju registruojamas tiesiogiai, šio laukelio nepildo);

56.21. 17 laukelį pildo asmenys, norintys savanoriškai registruotis PVM mokėtojais. Šie asmenys atitinkamame langelyje turi pažymėti vykdomos ar numatomos vykdyti veiklos pobūdį, t. y. nurodyti, ar jų veikla bus PVM apmokestinama, ar PVM neapmokestinama, ar vykdoma nuotolinė prekyba, ar iš kitos ES valstybės narės įsigyjamos prekės, tiekiamas investicinis auksas, prekės išgabenamos iš Europos Bendrijų teritorijos, importas ar kitokia veikla;

56.22. 18 laukelyje „Kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas juridinį asmenį kontroliuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvoje ar užsienyje, valstybės kodas, jeigu tai užsienio valstybės asmuo, ir pažymima, koks tai asmuo – fizinis ar juridinis. Analogiškai pildomas ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 18 laukelis;

56.23. 19 laukelyje „Pavadinimas“ turi būti įrašomas kontroliuojančio asmens pavadinimas, o jei kontroliuoja fizinis asmuo – jo vardas ir pavardė. Analogiškai pildomas ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 19 laukelis;

56.24. 20 laukelyje įrašoma, kiek Prašymo (FR0388P forma) papildomų lapų (kuriuose bus nurodyti juridinį asmenį kontroliuojančių asmenų numeriai (kodai) ir pavadinimai) bus pateikiama papildomai;

56.25. Prašymo 22–23 ir 26–27 laukelius „Kontroliuojamo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ ir „Pavadinimas“ pildo Prašymą pateikęs asmuo, jeigu jis vienas arba kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomais susijusiais asmenimis, kontroliuoja vieną arba keletą juridinių asmenų. Analogiškai pildomi ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 22–23 ir 26–27 laukeliai;

56.26. 21, 25, 28 laukeliai „Įrašo tipas“ yra pažymimi, kai pasikeičia kontroliuojamų asmenų duomenys, nurodyti 22–23 ir 26–27 laukeliuose, ir įrašoma šių duomenų pasikeitimo data. Analogiškai pildomi ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 21, 25 laukeliai;

56.27. 24 laukelyje yra nurodoma, kiek Prašymo (FR0388P forma) papildomų lapų, kuriuose nurodyti asmens kontroliuojamųjų asmenų numeriai (kodai) bei pavadinimai, yra pateikiama;

56.28. 29 laukelis nepildomas;

56.29. 30 laukelis nepildomas;

56.30. 31 laukelis nepildomas;

56.31. 32 laukelis nepildomas;

56.32. 33 laukelis nepildomas;

56.33. 34–35 laukeliai nepildomi;

56.34. 36 laukelis nepildomas;

56.35. 37 laukelyje „Mokėtojo teisinė forma“ mokesčių mokėtojas atitinkamame laukelyje turi pažymėti savo teisinę formą – akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė, viešoji įstaiga ar pan.;

56.36. 38 laukelis „Juridinio asmens buveinės vieta“ turi būti nurodytas buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė;

56.37. 39 laukelyje „Juridinio asmens pagrindinės veiklos vykdymo vietų skaičius“ turi būti nurodytas juridinio asmens turimos pagrindinės veiklos vykdymo vietų skaičius;

56.38. 40–42 laukeliuose „Juridinio asmens pagrindinės veiklos vykdymo vietos“ turi būti nurodytos juridinio asmens pagrindinės veiklos vykdymo vietų adresai, telefonų numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainės;

56.39. 43 laukelyje „Numatomos vykdyti veiklos kodai pagal EVRK“ turi būti nurodyti duomenys apie vykdomą ir/ar numatomą vykdyti veiklą. Būtina nurodyti trijų pagrindinių veiklos rūšių kodus (klasę, ne mažiau kaip 4 kodo reikšminius skaitmenis) pagal EVRK 2 red.

56.40. 44 laukelyje „Veiklos pradžia“ turi būti nurodoma, nuo kada yra ar bus vykdoma 43 laukelyje nurodyta veikla;

56.41. 45 laukelyje „Bankų sąskaitų numeriai“ turi būti nurodomi asmenų turimų sąskaitų numeriai bankų įstaigose;

56.42. 46 laukelyje asmuo atitinkamuose langeliuose turi pažymėti, kokiu būdu įkurta (įsigyta) jo įmonė;

56.43. 47 laukelyje „Informacija apie turtą“ asmuo pateikia informaciją apie turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra (bus) naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje. Asmuo turi nurodyti turto pavadinimą ir jo naudojimo pagrindą (nuosavybės teisė, nuoma, panauda ir pan.), pavyzdžiui: gamybinis cechas – nuoma, lengvasis automobilis – nuosavybės teisė ir panašiai;

56.44. 48 laukelyje „Prašymą įregistruoti pateikė“ turi būti pažymima, kas pateikė Prašymą (FR0388 formą), ir nurodyti to asmens telefono numerį;

56.45. 49 laukelyje „Įregistravimo data“ Registro tvarkytojas turi įrašyti įregistravimo PVM mokėtoju datą, kuri turi atitikti Registre nurodytą įregistravimo datą, ir nurodomas mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas;

56.46. 50 laukelyje turi būti įrašomas Sprendimo (FR0618 forma) įregistruoti asmenį į Registrą numeris ir data. Šį laukelį pildo AVMI valstybės tarnautojas ar pagal darbo sutartį dirbantis ir darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos biudžeto gaunantis darbuotojas (toliau – darbuotojas);

56.47. AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, turintis teisę suteikti PVM mokėtojo kodą ir įregistruoti asmenis į Registrą, pasirašo tam skirtame laukelyje.

56.48. 51 laukelyje mokesčių mokėtojo vadovas, buhalteris ar įgaliotas asmuo, kuriam atiduodamas Registracijos pažymėjimas, turi nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir kitus duomenis, o 52 laukelyje – Registracijos pažymėjimo gavimo datą;

56.49. jei AVMI atsisako asmenį įregistruoti į Registrą, turi būti pildomas 53 laukelis „Atsisakymo įregistruoti motyvai“, kuriame išdėstomos tokio atsisakymo priežastys ir nurodoma atsisakymo registruoti asmenį į Registrą Sprendimo (FR0618 forma) priėmimo data ir numeris;

56.50. 54 laukelyje turi būti nurodoma data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja išsiregistruoti iš Registro. Ši data turėtų būti ne mažiau kaip penkiomis darbo dienomis vėlesnė už Prašymo išregistruoti pateikimo datą, nurodytą 57 laukelyje;

56.51. 55 laukelyje turi būti įrašomas asmens, pageidaujančio išsiregistruoti iš Registro, PVM mokėtojo kodas;

56.52. 56 laukelyje turi būti pažymimos PVM mokėtojo išregistravimo iš Registro priežastys;

56.53. 57 laukelyje nurodoma Prašymo išregistruoti pateikimo data;

56.54. 58 laukelyje nurodoma išregistravimo iš Registro data. Šį laukelį pildo AVMI;

56.55. 59 laukelyje nurodoma Sprendimo išregistruoti iš Registro (FR0518 forma) priėmimo data, numeris. Šį laukelį pildo AVMI;

56.56. 60 laukelyje „Pranešimo dėl neišregistravimo iš PVM registro data ir numeris“ yra nurodoma pranešimo data ir numeris, kurį mokesčių AVMI išsiunčia PVM mokėtojui tuo atveju, jeigu netenkinamas jo Prašymas išregistruoti iš Registro;

56.57. laukelį „Apskrities VMI atsakingas darbuotojas“ pildo AVMI ir nurodo atsakingo AVMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo, turinčio teisę atlikti išregistravimo iš PVM mokėtojų procedūrą, pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę.

 

XIV. FR0389 FORMOS IR FR0389P FORMOS PRAŠYMŲ PILDYMAS

 

57. Prašymą (FR0389 formą) turi pildyti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai asmenys. Prašymo (FR0389P forma) papildomas lapas pildomas, jeigu asmuo turi daugiau kaip vieną jį kontroliuojantį asmenį ir/ar pats kontroliuoja daugiau kaip du juridinius asmenis.

Pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu. Raidės ir skaičiai įrašomi į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukelių linijų. Tuščios vietos gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėse. Tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Nepildytini laukeliai turi būti paliekami tušti (juose nerašomi jokie simboliai, brūkšneliai ar pan.). Laukeliai, kuriuose nurodytus atvejus reikia pažymėti, pažymimi X ženklu:

57.1. 1 laukelyje „Vardas, pavardė“ įrašomas asmens vardas ir pavardė iš jo pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;

57.2. 2 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas asmens kodas iš fizinio asmens pateiktų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Šis laukelis pildomas ir tuo atveju, kai asmuo išregistruojamas iš Registro;

57.3. 3 laukelis „Įrašo tipas“ užpildomas pasikeitus užsienio asmens padalinio ar fiskalinio agento kodui, užsienio asmens kodui, vardui, pavardei, buveinės užsienio valstybėje adresui, el. pašto adresui ir telefonui, PVM mokėtojo kontroliuojantiems ir/ar kontroliuojamiems asmenims, kontroliuojamų ir/ar kontroliuojančių asmenų duomenims. Šiais atvejais asmuo turi AVMI pateikti Prašymą (FR0389 forma) ir atitinkamuose laukeliuose nurodyti pasikeitusius duomenis.

Pasikeitęs fizinio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ir vardas ir (ar) pavardė Registre keičiamas automatiškai, todėl asmuo dėl tokių pasikeitimų Prašymo AVMI teikti neturi.

Prašymo 4 laukelyje – turi būti nurodoma Prašymo pildymo data;

57.4. 5 laukelyje turi būti įrašoma data, nuo kurios asmuo pageidauja įsiregistruoti Registre;

57.5. 6 laukelis pažymimas tuo atveju, kai Prašymas yra pateikiamas persiregistruojant dėl duomenų pasikeitimo;

57.6. 7 laukelis pažymimas, jeigu asmuo, pateikiantis Prašymą, jau buvo įregistruotas PVM mokėtoju;

57.7. 8 laukelyje „Per paskutinius 12 mėn. atlygis, nurodytas PVM įstatymo 71 str., sudarė“ turi būti įrašomas fizinio asmens, kuris privalomai registruojasi PVM mokėtoju, atlygio už vykdant ekonominę veiklą per metus (paskutinius 12 mėnesių) gauta suma. Užsienio fiziniai asmenys šiame laukelyje turi nurodyti per metus (paskutinius 12 mėnesių) atlygio už Lietuvoje vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas sumą;

57.8. 8-1 laukelyje „Įsigytų prekių vertė einamaisiais kalendoriniais metais (PVM įstatymo 71-1 str.) sudarė:“ turi būti įrašoma iš kitos ES valstybės narės apmokestinamųjų asmenų įsigytų (kitų nei naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių) vertė einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. įrašoma nuo einamųjų kalendorinių metų pradžios įsigytų prekių vertė;

57.9. 8-2 laukelyje „Įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais (PVM įstatymo 71-1 str.) sudarė:“

įrašoma iš ES valstybės narės apmokestinamųjų asmenų įsigytų ir atgabentų (kitų nei naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių) prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais;

57.10. 8-3 laukelyje „Į LR atgabentų visų prekių vertė einamaisiais kalendoriniais metais (nuotolinė prekyba) sudarė:“ turi būti įrašoma fizinių asmenų, kurie registruojasi dėl nuotolinės prekybos, einamaisiais metais atgabentų prekių (kitų nei akcizais apmokestinamos prekės, naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) vertė;

57.11. 8-4 laukelyje „Į LR atgabentų kitų nei akcizais apmokestinamų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus (nuotolinė prekyba) sudarė:“ turi būti įrašoma fizinių asmenų, kurie registruojasi dėl nuotolinės prekybos, praėjusiais kalendoriniais metais atgabentų prekių (kitų nei akcizais apmokestinamos prekės, naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) vertė;

57.12. 9 laukelio asmuo atitinkamame langelyje turi pažymėti, kad vykdo ar numato vykdyti: PVM apmokestinamų prekių ir/ar paslaugų tiekimo veiklą, PVM neapmokestinamų prekių ir/ar paslaugų tiekimą, prekių išgabenimą iš Europos Bendrijos teritorijos, nuotolinę prekybą, prekių įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, naujų transporto priemonių tiekimo, importo ar kitokią veiklą;

57.13. 10 laukelyje „Užsienio asmens padalinio ar fiskalinio agento mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti įrašomas to užsienio apmokestinamojo asmens padalinio ar fiskalinio agento, per kurį užsienio fizinis asmuo pateikė AVMI Prašymą, identifikacinis numeris (kodas). Šis laukelis nepildomas, kai užsienio asmuo registruojamas tiesiogiai (t. y. kai registruojasi kitose ES valstybėse narėse įsikūrę asmenys, kuriems nebūtina skirti fiskalinį agentą – tokie asmenys turi pildyti 11 laukelį);

57.14. 11 laukelyje „Užsienio asmens kodas“ įrašomas užsienio apmokestinamojo asmens kodas užsienio šalyje ar identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

57.15. 12 laukelis „Įrašo tipas“ pažymimas, kai pasikeičia 10, 11 ir 13–16 laukeliuose pateikti duomenys;

57.16. 13 laukelyje „Vardas, pavardė“ turi būti įrašomas užsienio asmens vardas ir pavardė iš jo tapatybę liudijančių dokumentų;

57.17. 14 laukelyje nurodomas užsienio apmokestinamojo asmens valstybės kodas ir gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje;

57.18. 15 laukelyje įrašomas elektroninio pašto adresas, o 16 laukelyje – telefono numeris;

57.19. 17 laukelį pildo fiziniai asmenys, norintys savanoriškai registruotis PVM mokėtojais, atitinkamame langelyje pažymėdami, kad vykdo ar numato vykdyti: PVM apmokestinamų prekių ir/ar paslaugų tiekimo, PVM neapmokestinamų prekių ir/ar paslaugų tiekimo, prekių išgabenimo iš Europos Bendrijų teritorijos, nuotolinės prekybos, prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių, naujų transporto priemonių tiekimo, importo ar kitokią veiklą;

57.20. 18 ir 22 laukeliuose „Kontroliuojamo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ fizinis asmuo, kuris vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja vieną ar keletą juridinių asmenų, nurodo savo kontroliuojamų asmenų identifikacinius numerius (kodus), šių asmenų šalies kodus ir pažymi vieną iš laukelių „Fizinis“ ar „Juridinis“(analogiškai pildomas ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 18 laukelis), o 19 ir 23 laukeliuose „Pavadinimas“ įrašo savo kontroliuojamų asmenų pavadinimus (analogiškai pildomas ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 19 laukelis);

57.21. 20 laukelyje nurodomas papildomų lapų skaičius, jeigu pildomas papildomas lapas (FR0389P formos), o 24 laukelis „Įrašo tipas“ yra pažymimas, kai pasikeičia fizinio asmens kontroliuojamų asmenų duomenys, nurodyti 18, 19, 22 ir 23 laukeliuose. Analogiškai pildomas ir Prašymo (FR0388P forma) papildomo lapo 21 laukelis);

57.22. 25 laukelis nepildomas;

57.23. 26 laukelis nepildomas;

57.24. 27 laukelis nepildomas;

57.25. 28 laukelis nepildomas;

57.26. 30–31 laukeliai nepildomi;

57.27. 32 laukelis nepildomas;

57.28. 33 laukelyje fizinis asmuo turi pažymėti savo veiklos formą;

57.29. 34 laukelyje „Asmens gyvenamoji vieta“ nurodoma fizinio asmens gyvenamoji vieta;

57.30. 35 laukelyje „Asmens pagrindinės veiklos vykdymo vietų skaičius“ nurodomas fizinio asmens turimų pagrindinės veiklos vykdymo vietų skaičius;

57.31. 36–39 laukeliuose „Asmens veiklos vykdymo vietos“ turi būti nurodyti fizinio asmens pagrindinės veiklos vykdymo vietų adresai, telefonų numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainės adresas, pavyzdžiui: ūkininkas turi nurodyti savo turimo ūkio adresą ir kitus turimus ūkio rekvizitus (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą ar interneto svetainę), advokatas ar notaras nurodo kontoros adresą ir šios kontoros telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą ar interneto svetainę;

57.32. 40 laukelyje „Numatomos vykdyti veiklos kodai pagal EVRK“ turi būti nurodyti duomenys apie vykdomą ir/ar numatomą vykdyti fizinio asmens veiklą. Fizinis asmuo turi nurodyti 3 pagrindinių veiklos rūšių kodus (klasę, ne mažiau kaip 4 kodo reikšminius skaitmenis) pagal EVRK 2 red.;

57.33. 41 laukelyje „Veiklos pradžia“ nurodoma, nuo kada fizinis asmuo vykdo ar vykdys 40 laukelyje nurodytą veiklą;

57.34. 42 laukelyje „Bankų sąskaitų numeriai“ turi būti nurodomi fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą, turimų sąskaitų numeriai;

57.35. 43 laukelyje „Informacija apie turtą“ fizinis asmuo pateikia informaciją apie turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra (bus) naudojamas jo ekonominėje veikloje: turto pavadinimą ir jo naudojimo pagrindą (nuosavybės teisė, nuoma, panauda ir pan.), pavyzdžiui: žemė, 8 ha – nuosavybės teisė, žemė, 25 ha – nuoma, lengvasis automobilis -nuosavybės teisė, kontoros patalpos – nuoma ir pan.

57.36. 44 laukelyje „Prašymą įregistruoti pateikė“ yra pažymima, kas pateikė Prašymą (FR0389 formą), ir nurodomas to asmens telefono numeris.

57.37. 45 laukelyje AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, turintis teisę suteikti PVM mokėtojo kodą ir įregistruoti asmenis į Registrą, turi įrašyti įregistravimo į Registrą datą ir suteiktą PVM mokėtojo kodą;

57.38. 46 laukelyje įrašoma Sprendimo (FR0618 forma) priėmimo data ir numeris. Šį laukelį pildo AVMI;

57.39. 47 laukelyje fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo, atsiimantis Registracijos pažymėjimą, turi nurodyti vardą, pavardę ir pasirašyti, o 48 laukelyje nurodyti Registracijos pažymėjimo gavimo datą;

57.40. jeigu AVMI atsisako įregistruoti fizinį asmenį į Registrą, turi būti pildomas 49 laukelis „Atsisakymo įregistruoti motyvai“ ir jame turi nurodyti priežastis, dėl kurių atsisakoma įregistruoti, taip pat Sprendimo (FR0618 forma) neregistruoti PVM mokėtoju priėmimo datą ir numerį;

57.41. 50 laukelyje turi būti nurodomas PVM mokėtojo kodas ir data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja išsiregistruoti iš Registro. Ši data turėtų būti ne mažiau kaip penkiomis darbo dienomis vėlesnė už Prašymo išregistruoti pateikimo datą, nurodytą 52 laukelyje;

57.42. 51 laukelyje „Išregistravimo priežastys“ pažymimos priežastys, dėl kurių fizinis asmuo pageidauja išsiregistruoti iš Registro;

57.43. 52 laukelyje fizinis asmuo nurodo Prašymo išregistruoti pildymo datą;

57.44. 53 laukelyje „Išregistravimo data“ AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi nurodyti išregistravimo iš Registro datą;

57.45. 54 laukelyje turi būti nurodoma Sprendimo (FR0518 forma) išregistruoti iš Registro priėmimo data ir numeris. Šį laukelį pildo AVMI;

57.46. 55 laukelyje „Pranešimo dėl neišregistravimo iš PVM mokėtojų registro data ir numeris“ yra nurodoma laisvos formos pranešimo data ir numeris, kurį AVMI išsiunčia PVM mokėtojui tuo atveju, jeigu netenkinamas Prašymas išregistruoti iš Registro.

57.47. laukelį „Apskrities VMI atsakingas darbuotojas“ pildo AVMI ir nurodo AVMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo, turinčio teisę atlikti išregistravimo iš Registro procedūrą, pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Prašymų nepateikimas arba asmenų neįregistravimas PVM mokėtojais jų neatleidžia nuo prievolės skaičiuoti PVM ir mokėti į biudžetą, jeigu tie asmenys privalo tai daryti pagal PVM įstatymo nuostatas.

59. Užsienio apmokestinamojo asmens padalinys arba jo paskirtas fiskalinis agentas kartu su užsienio apmokestinamuoju asmeniu solidariai atsako už užsienio apmokestinamojo asmens mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą.

60. Asmuo įregistruotu į Registrą laikomas nuo datos, kuri nurodyta AVMI Sprendime (FR0618 forma).

61. Jeigu iki asmens įregistravimo į Registrą (iki jo PVM mokėtojo kodo įsigaliojimo datos) pagal PVM įstatymo 92 ir 95 straipsnių nuostatas asmeniui atsiranda prievolė apskaičiuoti ir sumokėti patiektų prekių ir suteiktų paslaugų bei iš užsienio asmenų įsigytų prekių bei paslaugų PVM, tai tos mokėtinos PVM sumos už laikotarpį iki įregistravimo į Registrą datos turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos PVM įstatymo 92 straipsnyje nustatyta tvarka bei terminais ir deklaruotos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitoje. Šios apyskaitos FR0608 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčių susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 46-1545).

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V-36, 2003-01-31, Žin., 2003, Nr. 14-594 (2003-02-07), i. k. 1032055ISAK0000V-36

Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178, papildymo ir Sprendimo išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro formos FR0518 patvirtinimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V-338, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 123-5640 (2003-12-30), i. k. 1032055ISAK000V-338

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2004-02-12, Žin., 2004, Nr. 29-946 (2004-02-24), i. k. 1042055ISAK000VA-16

Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-46, 2004-04-08, Žin., 2004, Nr. 55-1924 (2004-04-16), i. k. 1042055ISAK000VA-46

Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2004-04-23, Žin., 2004, Nr. 65-2331 (2004-04-29), i. k. 1042055ISAK000VA-60

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-46 "Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registro taisyklių" papildymo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-140, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4261 (2004-07-22), i. k. 1042055ISAK00VA-140

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-46 "Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registro taisyklių" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37, 2008-07-23, Žin., 2008, Nr. 89-3594 (2008-08-05), i. k. 1082055ISAK000VA-37

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-95, 2009-12-15, Žin., 2009, Nr. 150-6771 (2009-12-19), i. k. 1092055ISAK000VA-95

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 "Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių" pakeitimo