Suvestinė redakcija nuo 2004-06-11 iki 2006-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 18-785, i. k. 1032050ISAK001K-040

 

Nauja redakcija nuo 2004-06-11:

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin. 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 17 d. Nr. 1K-040

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 1 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2114 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio nuostatas“ (Žin., 2003, Nr. 2-53), Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941), 8, 27 punktais,

1. Tvirtinu Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės netaikomos ūkininkams, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-2989).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. birželio 2 d. įsakymo

Nr. 1K-208 redakcija)

 

GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja nuolatinių Lietuvos gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą), ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvoje (išskyrus veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą) (toliau vadinama – gyventojai), buhalterinės apskaitos tvarkymą. Gyventojai, gaunantys tik individualios veiklos pajamų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 17 straipsnio 1 dalies 24 punkte, ir gyventojai, besiverčiantys tik sporto ir atlikėjų veikla ir gaunantys iš šios veiklos tik A klasės pajamų, neprivalo tvarkyti apskaitos pagal šias taisykles.

2. Gyventojai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, taiko paprastąjį įrašą. Jei gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą, jis gali nepildyti šių taisyklių 1 ir 2 prieduose nurodytų apskaitos žurnalų, jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

3. Gyventojų pajamos pripažįstamos jų faktišku gavimo momentu (pinigų apskaitos principu) vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis.

4. Gyventojas, pradėjęs individualią veiklą, apie tai privalo informuoti vietos mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

5. Gyventojas, nusprendęs iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, neatimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatytų leidžiamų atskaitymų (išlaidų), privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalą (toliau vadinama Pajamų apskaitos žurnalas, 1 priedas).

6. Gyventojas, nusprendęs iš pajamų, gautų iš individualios veiklos, atimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatytus leidžiamus atskaitymus (išlaidas), privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų–išlaidų apskaitos žurnalą (toliau vadinama Pajamų–išlaidų apskaitos žurnalas, 2 priedas).

7. Gyventojas pildo šių taisyklių 5 arba 6 punkte nurodytą žurnalą chronologine tvarka.

8. Gyventojai privalo saugoti apskaitos dokumentus pajamoms ir išlaidoms pagrįsti, apskaitos registrus – pajamų apskaitos arba pajamų–išlaidų apskaitos žurnalus teisės aktuose nustatytą laiką – ne mažiau kaip 10 metų.

 

II. APSKAITOS DOKUMENTŲ ĮSIGIJIMAS IR NAUDOJIMAS

 

9. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus) naudoja tokius apskaitos dokumentus:

9.1. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą;

9.2. sąskaitą faktūrą;

9.3. PVM sąskaitą faktūrą;

9.4. kasos aparato kvitą;

9.5. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

10. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau vadinama – pirkėjas) vieną iš 9.1–9.4 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų.

11. Reikalavimus šių taisyklių 9.1 punkte nurodytam dokumentui nustato Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1976 (Žin., 2002, Nr. 120-5408). Gyventojas, išrašydamas šių taisyklių 9.1 punkte nurodytą dokumentą, nepildo rekvizito „verslo liudijimo numeris ir jo išdavimo data“.

12. Reikalavimus šių taisyklių 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytiems dokumentams ir jų naudojimui nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941).

13. Reikalavimus šių taisyklių 9.4 punkte nurodytam dokumentui, jo naudojimo tvarką nustato Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522).

14. Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas pasirinktinai šių taisyklių 9.1 arba 9.2 punkte nurodytu dokumentu.

15. Jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas, jis privalo pirkėjui išrašyti šių taisyklių 9.3 punkte nurodytą dokumentą. Tačiau, jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo, pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nesantis apmokestinamuoju asmeniu, gyventojas prekių pardavimui, paslaugų teikimui įforminti gali naudoti šių taisyklių 9.1 punkte nurodytą dokumentą, į kurį įrašo PVM tarifą ir sumą.

16. Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, tai jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjui paprašius – dokumentą, nurodytą šių taisyklių 9.1 arba 9.2 punkte (jei gyventojas nėra PVM mokėtojas) arba 9.3 punkte (jei gyventojas yra PVM mokėtojas).

17. Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens, privalo, išrašydami 9.1 arba 9.2 punkte nurodytus dokumentus, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardus, pavardes, asmens kodus arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardą, pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei šio gyventojo asmens kodą. Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais, išrašydami 9.1 punkte nurodytą dokumentą, naudoja vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardu įsigytus prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus.

18. Notarai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

18.1. grynųjų pinigų priėmimo kvitą;

18.2. sąskaitą faktūrą;

18.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu notaras yra PVM mokėtojas);

18.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

19. Šių taisyklių 18.1 punkte nurodytas dokumentas, kurio formą nustato ir jų spausdinimą, platinimą, naudojimą, įsigijimą ir grąžinimą organizuoja Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, yra naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti.

20. Reikalavimus šių taisyklių 18.2 ir 18.3 punktuose nurodytiems dokumentams ir jų naudojimui nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780.

21. Notaras gali neišduoti šių taisyklių 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytų dokumentų jeigu paslaugų gavėjas nepageidauja.

22. Antstoliai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

22.1. antstolio kvitus;

22.2. sąskaitą faktūrą;

22.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu antstolis yra PVM mokėtojas);

22.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

23. Šių taisyklių 22.1 punkte nurodyti dokumentai yra naudojami grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Reikalavimus šiems dokumentams ir jų įsigijimui bei naudojimui nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 (Žin., 2003, Nr. 3-82).

24. Reikalavimus šių taisyklių 22.2 ir 22.3 punktuose nurodytiems dokumentams ir jų naudojimui nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780.

25. Antstolis gali neišduoti šių taisyklių 22.2 punkte nurodyto dokumento, jeigu paslaugų gavėjas nepageidauja.

26. Advokatai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

26.1. grynųjų pinigų priėmimo kvitą;

26.2. sąskaitą už teisines paslaugas;

26.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu advokatas yra PVM mokėtojas);

26.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

27. Šių taisyklių 26.1 punkte nurodytas dokumentas yra naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Tuo atveju, kai grynieji pinigai gaunami už advokatų, veikiančių partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens, suteiktas paslaugas, išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas, įsigytas vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) vardu, kuriame turi būti nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai, (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai, taip pat kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“ bei partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) asmens kodas.

28. Apskaitos dokumentai, nurodyti šių taisyklių 26.1, 26.2 punktuose, įsigyjami Lietuvos advokatų tarybos nustatyta tvarka. Lietuvos advokatų taryba, suderinusi su Finansų ministerija, nustato šių dokumentų formas ir organizuoja jų spausdinimą.

29. Reikalavimus šių taisyklių 26.3 punkte nurodytam dokumentui ir jo naudojimui nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780.

30. Advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens, privalo, išrašydami 26.2 punkte nurodytą dokumentą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardus, (vardų pirmas raides) ir pavardes arba tik pavardes, asmens kodus, taip pat kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) vardą (vardo pirmą raidę) ir pavardę arba tik pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) asmens kodą. Vienas iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokatas (atstovas) tvarko 26.2 punkte nurodytų dokumentų apskaitą.

31. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir kuriam netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., Nr. 35-1271) XII skyriaus I skirsnyje), kuris pats ją išaugino, arba pirkdamas iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir nesiverčiančio individualia veikla) daiktus, privalo išrašyti vieną iš 9.1–9.3 punktuose nurodytų dokumentų.

32. Gyventojo faktiškai patirtos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, atitinkančiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 5 ir 6 dalių reikalavimus.

 

III. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

33. Gyventojas, nusprendęs iš gautų individualios veiklos pajamų neatimti leidžiamų atskaitymų, privalo pildyti vieną Pajamų apskaitos žurnalą visoms individualios veiklos rūšims. Notarai, kurie pildo notarinį registrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos notariato įstatymu (Žin., 1992, Nr. 28-810), gali nepildyti Pajamų apskaitos žurnalo.

34. Pirmame Pajamų apskaitos žurnalo lape nurodoma gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas arba kitoks asmens identifikavimo numeris (jei žurnalą pildo nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje), gyvenamoji vieta, veiklos rūšių pavadinimai.

35. Gyventojas, pildydamas žurnalą, nurodo:

35.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numerį;

35.2. 2 skiltyje – pajamų (pinigų) gavimo datą;

35.3. 3 skiltyje – gyventojo išrašyto dokumento, nurodyto šių taisyklių 9.1–9.3 arba 18.1–18.3 arba 22.1–22.3 arba 26.1–26.3 punktuose, datą, pavadinimą ir numerį (kasos aparato „Z“ ataskaitos numerį, jei gyventojas naudoja kasos aparatą);

35.4. 4 skiltyje – operacijos turinį – kokių prekių pardavė, kokių paslaugų suteikė ir pan.;

35.5. 5 skiltyje – gautų pajamų sumą litais. Gyventojai, gavę pajamų iš veiklos partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens, šioje skiltyje nurodo pajamų sumą, tenkančią konkrečiam gyventojui jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nustatyta tvarka. Pasikeitus įvykusioms aplinkybėms (pirkėjas grąžina prekes ar pan.), gyventojas išrašo patikslinamąjį apskaitos dokumentą, vadovaudamasis Buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsniu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarka, ir, grąžinęs pinigus pirkėjui, daro įrašą žurnalo 5 skiltyje – įrašo sumą su minuso ženklu.

36. Gyventojas, sudėjęs sumas, nurodytas 5 skiltyje per mokestinį laikotarpį, gauna pajamų iš individualios veiklos sumą, kurią turi įrašyti į metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Gyventojas pasirašo suminę eilutę pajamų apskaitos žurnale.

 

IV. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

37. Gyventojas, nusprendęs atimti iš pajamų leidžiamus atskaitymus, privalo pildyti atskirus pajamų-išlaidų apskaitos žurnalus visoms vykdomoms individualios veiklos rūšims. Notarai, kurie pildo notarinį registrą, vadovaudamiesi Notariato įstatymu, gali pildyti tik Pajamų-išlaidų apskaitos žurnalo išlaidų dalį.

38. Nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidomis laikomos faktiškai patirtos įprastinės individualios veiklos išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis, kurios laikomos leidžiamais atskaitymais pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149).

39. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio per nuolatinę bazę Lietuvoje, išlaidomis laikomos faktiškai patirtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su nenuolatinio gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamomis, kurios laikomos leidžiamais atskaitymais pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 304 (Žin., 2002, Nr. 95-4150).

40. Pirmame Pajamų–išlaidų apskaitos žurnalo lape nurodoma gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas arba kitoks asmens identifikavimo numeris (jei žurnalą pildo nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje), gyvenamoji vieta, veiklos pavadinimas.

41. Gyventojas daro atskirą įrašą Pajamų–išlaidų apskaitos žurnale, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos arba faktiškai patiria išlaidų, susijusių su faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis ir laikomų leidžiamais atskaitymais.

42. Gyventojas, pildydamas žurnalą, nurodo:

42.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numerį;

42.2. 2 skiltyje – pajamų (pinigų) gavimo arba išlaidų dokumento apmokėjimo datą;

42.3. 3 skiltyje:

42.3.1. arba gyventojo išrašyto dokumento, nurodyto šių taisyklių 9.1–9.3 arba 18.1–18.3 arba 22.1–22.3 arba 26.1–26.3 punktuose, datą, pavadinimą ir numerį;

42.3.2. arba išlaidų, laikomų leidžiamais atskaitymais ir susijusių su į žurnalą įtraukiamomis konkrečios individualios veiklos pajamomis, dokumento datą, pavadinimą ir numerį;

42.3.3. arba vidaus dokumento datą, pavadinimą ir numerį (inventorizacijos akto, pažymos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo dokumento, kasos aparato „Z“ ataskaitos ir kt.);

42.4. 4 skiltyje „Operacijos turinys“:

42.4.1. arba už ką gavo pajamų (kokių prekių pardavė, kokių paslaugų suteikė ir pan.);

42.4.2. arba kokios rūšies išlaidų faktiškai patyrė;

42.5. 5 skiltyje – gautų pajamų sumą litais. Gyventojai, gavę pajamų iš veiklos partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens, šioje skiltyje nurodo pajamų sumą, tenkančią konkrečiam gyventojui jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nustatyta tvarka. Pasikeitus įvykusioms aplinkybėms (pirkėjas grąžina prekes ar pan.), gyventojas išrašo patikslinamąjį apskaitos dokumentą, vadovaudamasis Buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsniu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarka, ir, grąžinęs pinigus pirkėjui, daro įrašą žurnalo 5 skiltyje – įrašo sumą su minuso ženklu;

42.6. 6 skiltyje – prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas ir jų įsigijimo dokumento duomenis. Gyventojų pajamų mokesčio mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atlieka inventorizaciją, kad nustatytų neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodoma neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma. Jeigu gyventojas pardavė prekių, savos gamybos produkcijos (gaminių), išrašydamas dokumentus, nurodytus šių taisyklių 9.1–9.3 punktuose, o pirkėjai iki mokestinių metų pabaigos neatsiskaitė, tai jis surašo pažymą, kurioje nurodo tokių parduotų prekių įsigijimo išlaidas, gaminių savikainą. Inventorizacijos dokumentas arba pažyma įrašomi į žurnalą, į 6 skiltį įrašoma suma su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;

42.7. 7 skiltyje kiekvieną mėnesį – ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidas;

42.8. 8 skiltyje – faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su ilgalaikio turto eksploatavimu (patalpų, įrengimų išlaikymo, automobilių degalų, tepalų, smulkių detalių keitimo);

42.9. 9 skiltyje – ilgalaikio turto remonto, rekonstravimo išlaidas;

42.10. gyventojas, įtraukdamas išlaidas, likusias skiltis gali pavadinti savo nuožiūra, atsižvelgdamas į su savo individualia veikla susijusias išlaidas (nuomos, reklamos, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio, privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kt.), ir atitinkamai jas pildyti;

42.11. gyventojas, darydamas įrašą žurnale, sumą įrašo tik pajamų skiltyje arba vienoje iš išlaidų skilčių.

43. Jei gyventojas verčiasi keliomis individualios veiklos rūšimis, kurių išlaidoms pagrįsti turi vieną įsigijimo dokumentą, tai išlaidas tarp veiklos rūšių jis paskirsto pats pagal faktines išlaidas (jei įmanoma) arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atitinkamus žurnalus.

44. Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atskirai sudeda pajamų skilties ir kiekvienos iš išlaidų skilčių duomenis ir pasirašo suminę eilutę. 5 skiltyje gaunama pajamų iš konkrečios individualios veiklos rūšies suma. Susumavus išlaidų skilčių galutines sumas, gaunama leidžiamų atskaitymų suma. Gautos sumos naudojamos užpildant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Faktiškai gautų pajamų arba faktiškai patirtų išlaidų dokumentų duomenys į Pajamų apskaitos arba Pajamų–išlaidų apskaitos žurnalą įrašomi ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos.

46. Pildant Pajamų apskaitos arba Pajamų–išlaidų apskaitos žurnalus, neįrašomos pajamos, gautos ne iš individualios veiklos (ne individualios veiklos turto pardavimo ir kt.).

47. Jei per mokestinį laikotarpį į žurnalą įrašoma daug įrašų, tai gyventojas gali daryti tarpinių sumų įrašus (kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį), kuriuos privalo pasirašyti.

48. Jei gyventojas savo veikloje naudoja kasos aparatą, tai duomenis apie gautas pajamas į žurnalą įrašo pagal kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaitą („Z“). Tokiu atveju į žurnalą nerašomi duomenys iš dokumentų, nurodytų šių taisyklių 9.1–9.3 punktuose, išrašytų prie kasos aparato kvito pirkėjui paprašius.

49. Pastebėjus klaidą iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data. Gyventojas, pastebėjęs klaidą po metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo, ją ištaiso, surašydamas buhalterinę pažymą, ir patikslina metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

 


Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla

(išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo

liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių

1 priedas

 

GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

_____________________________________________________________

(Gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)

_____________________________________________________________

(Gyvenamoji vieta)

_____________________________________________________________

(Veiklos (jos rūšių) pavadinimas (-ai))

 

Eilės numeris

Data

Dokumento data, pavadinimas ir numeris

Operacijos turinys

Pajamų suma

(litais)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

 


Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla

(išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo

liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių

2 priedas

 

GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________

(Gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)

_____________________________________________________________

(Gyvenamoji vieta)

_____________________________________________________________

(Veiklos pavadinimas )

 

Eilės Numeris

Data

Dokumento data, pavadinimas ir numeris

Operacijos turinys

Pajamų suma (litais)

1

2

3

4

5

 

Išlaidos – leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu

prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo

ilgalaikio turto nusidėvėjimo

ilgalaikio turto eksploatavimo

Ilgalaikio turto remonto ir rekonstravimo

 

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo