Suvestinė redakcija nuo 2014-09-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 97-3786; Žin. 2006, Nr.99-0, i. k. 1062290ISAK000V-105

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, TINKAMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS, SUSIJUSIAS SU ŠENGENO ACQUIS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMU TRANZITINIUOSE TRAUKINIUOSE, VYKSTANČIUOSE IŠ RUSIJOS FEDERACIJOS Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ IR ATGAL PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-105

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 23 straipsnio 4 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

 

t v i r t i n u Asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykstančiuose iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, atrankos taisykles (pridedama)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

 

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                       PETRAS VAITIEKŪNAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-105 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymo

Nr. V-137 redakcija)

 

ASMENŲ, TINKAMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS, SUSIJUSIAS SU ŠENGENO ACQUIS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMU TRANZITINIUOSE TRAUKINIUOSE, VYKSTANČIUOSE IŠ RUSIJOS FEDERACIJOS Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ IR ATGAL PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, ATRANKOS TAISYKLĖS

 

1. Šios taisyklės nustato asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykstančiuose iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją (toliau – tranzitiniai traukiniai), atrankos organizavimo tvarką.

2. Atrankos tikslas – sudaryti asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, rezervą (toliau – rezervas).

Atsiradus laisvai pareigybei, kurios aprašyme numatytos funkcijos, susijusios su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, su asmeniu iš rezervo pasirašoma 1 metų terminuota diplomato tarnybos sutartis. Pasibaigus šios sutarties terminui ir sutartį nutraukus, užsienio reikalų ministro sprendimu su šiuo asmeniu be atrankos gali būti sudaroma nauja 1 metų terminuota diplomato tarnybos sutartis.

3. Atranką organizuoja Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Personalo departamento Mokymo skyrius (toliau – Mokymo skyrius).

4. Atrankai vykdyti ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiu iš 5–7 diplomatų sudaroma atrankos komisija (toliau – komisija).

Potvarkyje dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

5. Atranka skelbiama prireikus.

Apie atranką skelbiama ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Papildomai apie atranką gali būti skelbiama viename iš šalies dienraščių, Lietuvos aukštųjų mokyklų ar įdarbinimo paslaugas teikiančių įstaigų interneto svetainėse.

6. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau – pretendentai), turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

6.2. būti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 62 metų ir 6 mėnesių;

6.3. mokėti lietuvių kalbą;

6.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.5. mokėti rusų kalbą ne žemesniu nei ministerijos reikalaujamas lygis pagal Europos Tarybos Bendruosius kalbų metmenis Europoje (toliau – CEF);

6.6. mokėti anglų arba prancūzų, arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei ministerijos reikalaujamas lygis pagal CEF;

6.7. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Konsuliniu statutu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinę ir konsulinę tarnybą ir Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimą;

6.8. būti nepriekaištingos reputacijos ir tinkamos sveikatos vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose.

Atrankoje negali dalyvauti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Komisija gali nustatyti ir kitus reikalavimus, taip pat pageidautinus privalumus ir išdėstyti juos skelbime apie atranką.

7. Pretendentas iki skelbime nurodytos datos privalo pateikti:

7.1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

7.2. asmens tapatybės dokumentą, patvirtinantį pretendento Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių, ir jo kopiją;

7.3. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;

7.4. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

7.5. Neteko galios nuo 2014-09-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

 

7.6. dokumentą, patvirtinantį anglų arba prancūzų, arba vokiečių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei ministerijos reikalaujamas lygis pagal CEF ir išduotą ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, ir jo kopiją;

7.7. vieną nuotrauką (3x4);

7.8. pretendentas savo nuožiūra gali pateikti rekomendacijas.

8. Pretendentai Mokymo skyriui dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Kai dokumentai pateikiami asmeniškai, už dokumentų priėmimą atsakingas darbuotojas 7.2, 7.4, 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytų dokumentų originalus sutikrina su pateiktomis kopijomis ir grąžina originalus pretendentui. Kai dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 7.2, 7.4, 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

9. Atranka vyksta šiais etapais:

9.1. egzaminas raštu;

9.2. rusų kalbos žinių tikrinimas;

9.3. psichologinis vertinimas;

9.4. komisijos pokalbis su pretendentu.

10. Pretendentų atranka vyksta anonimiškai. Egzamino raštu pradžioje kiekvienam pretendentui suteikiamas identifikavimo šifras. Pretendentas identifikavimo šifrą užrašo kiekviename užduočių lape. Šifro kortelę pretendentas turi saugoti iki pokalbio pradžios. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka pretendentui. Jei pretendentas neužtikrina šifro konfidencialumo, komisija gali išbraukti jo kandidatūrą iš pretendentų sąrašo.

11. Egzamino raštu metu tikrinamos bendrojo išsilavinimo ir teorinės žinios, kurių reikia funkcijoms, susijusioms su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykdyti.

Egzamino raštu užduotys sudaromos iš teisės aktų, kurių sąrašas įteikiamas arba išsiunčiamas pretendentui, priimant dokumentus, taip pat iš bendrųjų žinių, kurių reikia funkcijoms, susijusioms su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykdyti.

Už egzamino raštu užduočių parengimą ir jų konfidencialumo išsaugojimą atsako Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Konsulinės teisės skyrius.

Egzaminui raštu paprastai skiriama iki 2 valandų.

Egzaminą raštu išlaiko pretendentai, kurie surenka komisijos nustatytą balų skaičių.

12. Rusų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei ministerijos reikalaujamas lygis pagal CEF tikrinamas  egzaminuojant arba pokalbio metu užsienio kalbos eksperto (-ų), turinčio (-ių) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, arba asmens, mokančio rusų kalbą aukštesniu lygiu nei nustatyta pareigybės, į kurią priimamas pretendentas, aprašyme. Rusų kalbos žinioms tikrinti gali būti kviečiamas profesionalus rusų kalbos specialistas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

 

13. Psichologinis vertinimas yra galimas, bet nebūtinas atrankos etapas, kurio metu atliekami pretendentų asmenybę atskleidžiantys testai. Pretendentams testuoti kviečiami profesionalūs psichologai.

Jei komisija nusprendžia atsisakyti atrankos psichologinio vertinimo etapo, profesionalus psichologas gali būti kviečiamas dalyvauti pokalbyje patariamojo balso teise ir teikti savo išvadas. Psichologinio vertinimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

14. Prieš pokalbį ir jo metu komisijos nariai ir pokalbyje dalyvaujantys ekspertai gali susipažinti su pretendentų pateiktais dokumentais, egzamino raštu, rusų kalbos žinių patikrinimo ir psichologinio vertinimo rezultatais.

Į pokalbį patariamojo balso teise gali būti kviečiami dalyvauti ir savo išvadas teikti įvairių sričių ekspertai.

Pokalbio metu yra aiškinamasi pretendento motyvacija dėl darbo, jo interesai, kreipiamas dėmesys į mąstymą, kalbą, elgesį, sugebėjimą bendrauti ir kitas asmenines bei dalykines savybes, kurių reikia funkcijoms, susijusioms su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykdyti.

Po pokalbio su pretendentu kiekvienas komisijos narys individualiai įvertina pretendento tinkamumą vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, skirdamas balų skaičių pagal komisijos nustatytą pokalbio vertinimo balų sistemą.

15. Komisija, atsižvelgdama į poreikį, nustato rezervo dydį ir pasibaigus visiems atrankos etapams sudaro rezervo sąrašą.

Į rezervo sąrašą įrašomi pretendentai, kurie, susumavus egzamino raštu ir pokalbio metu gautus balus, gavo aukščiausius įvertinimus.

Rezervas galioja iki kito rezervo sudarymo.

16. Apie atrankos rezultatus pretendentai informuojami asmeniškai

Punkto pakeitimai:

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

 

17. Asmenims, įrašytiems į rezervą, apie atsirandančias laisvas pareigas yra pranešama raštu arba žodžiu.

Asmuo, įrašytas į rezervą, prieš pasirašydamas 1 metų terminuotą diplomato tarnybos sutartį, turi pateikti ministerijos Personalo departamento Personalo skyriui nustatytos formos pažymą apie sveikatos būklę ir nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti su atitinkamos slaptumo žymos įslaptinta informacija.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-137, 2008-06-13, Žin., 2008, Nr. 70-2678 (2008-06-19), i. k. 1082290ISAK000V-137

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-105 "Dėl Asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu, atrankos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-176, 2014-09-19, paskelbta TAR 2014-09-22, i. k. 2014-12670

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl Asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo