Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2022-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 58-2844, i. k. 1102250ISAK000V-432

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. V-1237, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26477

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 17:2016 „MAISTO PAPILDAI“ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 13 d. Nr. V-432

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, įgyvendindamas 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 490), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/414 (OL 2015 L 68, p. 26):

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 17:2016 „Maisto papildai“ (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. maisto papildais, teisėtai pateiktais rinkai arba paženklintais iki 2016 m. gruodžio 31 d., neatitinkančiais šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 12 punkto reikalavimų, leidžiama prekiauti iki jų minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos higienos normą HN 17:2010 „Maisto papildai“ reiškia nuorodą į Lietuvos higienos normą HN 17:2016 „Maisto papildai“.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro

2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. lapkričio 8 d.

įsakymo Nr. V-1237

redakcija)

 

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 17:2016 „MAISTO PAPILDAI“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši higienos norma taikoma maisto papildams, kuriais prekiaujama ir kurie pristatomi kaip maisto produktai.

2. Ši higienos norma netaikoma vaistams (vaistiniams preparatams), apibrėžtiems Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme [7.8].

3. Ši higienos norma privaloma visiems maisto tvarkymo subjektams, gaminantiems, fasuojantiems, gabenantiems, laikantiems, įvežantiems, importuojantiems, tiekiantiems į Lietuvos Respubliką maisto papildus.

4. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami tik šios higienos normos ir teisės aktų [7.1–7.7, 7.9] reikalavimus atitinkantys maisto papildai.

5. Galutiniam vartotojui leidžiama tiekti tik sufasuotus maisto papildus.

6. Apie maisto papildų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai turi būti pranešta (notifikuota) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka [7.10].

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

7. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

7.1. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1);

7.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109);

7.3. 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/239 (OL 2016 L 45, p. 3);

7.4. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/691 (OL 2016 L 120, p. 4);

7.5. 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1170/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, įskaitant maisto papildus, sąrašų (OL 2009 L 314, p. 36);

7.6. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), su paskutiniais pakeitimias, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2283 (OL 2015 L 327, p. 1);

7.7. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (OL 2015 L 327, p. 1);

7.8. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

7.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“;

7.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

8. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos:

8.1. maisto papildas – įprastam racionui papildyti skirtas maisto produktas, kuris yra koncentruotas vienos arba kelių maistinių arba kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, šaltinis. Maisto papildai tiekiami rinkai dozuotomis formomis – kapsulėmis, pastilėmis, piliulėmis, tabletėmis, kitomis panašiomis formomis bei miltelių maišeliais, skysčių ampulėmis, buteliukais su lašų dozatoriais bei kitomis panašiomis skysčių ir miltelių, skirtų vartoti mažais dozuotais kiekiais, formomis;

8.2. maistinės medžiagos – vitaminai ir mineralinės medžiagos.

 

IV SKYRIUS

MAISTO PAPILDŲ SUDĖTIES REIKALAVIMAI

 

9. Maisto papildams gaminti gali būti naudojami tik Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 [7.5] I priede išvardyti vitaminai ir mineralinės medžiagos šio reglamento II priede nurodytu pavidalu.

10. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 [7.5] II priede išvardytoms medžiagoms taikomi grynumo kriterijai, nustatyti Europos Sąjungos teisės aktais kitų, negu maisto papildai, maisto produktų gamybai.

11. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 [7.5] II priede išvardytoms medžiagoms,  kurių grynumo kriterijai neapibrėžti Europos Sąjungos teisės aktuose, iki jie bus patvirtinti, taikomi visuotinai priimtini grynumo kiterijai, kuriuos rekomenduoja tarptautinės institucijos.

12. Maisto papildų, išskyrus maisto papildus, teisėtai pagamintus ir (arba) pateiktus rinkai kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse, sudėtyje negali būti augalinės kilmės sudedamųjų dalių, nurodytų šios higienos normos priede.

 

V SKYRIUS

MAISTO PAPILDŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

 

13. Maisto papildų ženklinimas turi atitikti šios higienos normos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 reikalavimus [7.6].

14. Ženklinant nurodomas parduodamų produktų, kuriems taikoma ši higienos norma, pavadinimas turi būti „maisto papildas“ pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 straipsnio reikalavimus [7.6].

15. Ženklinant, pristatant bei reklamuojant maisto papildus, nė vienam iš jų negali būti priskiriamos gydomosios ar profilaktinės savybės arba daroma nuoroda į jas.

16. Ženklinant maisto papildus nurodoma ši informacija:

16.1. maistinių ar kitų produktą apibūdinančių medžiagų kategorijų pavadinimai arba nuoroda apie maistinių ar kitų medžiagų pobūdį;

16.2. maisto papildo kiekis, kurį rekomenduojama suvartoti per parą;

16.3. perspėjimas neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės;

16.4. paaiškinimas, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas;

16.5. perspėjimas, kad maisto papildas turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

17. Ženklinant, pristatant ir reklamuojant maisto papildus, neturi būti jokios nuorodos, aiškinančios arba leidžiančios suprasti, kad tinkamai maitinantis neįmanoma gauti reikiamo maistinių medžiagų kiekio.

18. Maisto papilde esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis ženklinant yra nurodomas skaičiais. Vitaminams ir mineralinėms medžiagoms naudotini vienetai yra nurodyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1170/2009 [7.5] I priede.

19. Ženklinant nurodomi maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekiai, esantys siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje. Nurodant siūlomame suvartoti per parą maisto papildo kiekyje vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurių yra nustatytos referencinės maistinės vertės (RMV) [7.6], kiekius, taip pat nurodoma, kokį referencinės maistinės vertės procentą tai sudaro.

20. Maisto papilde esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis, nurodomas etiketėje skaičiais, yra kiekių, pagrįstų gamintojo atlikta produkto analize, vidurkis.

21. Maisto papilde esančių vitaminų ir mineralinių medžiagų referencinės maistinės vertės procentai gali būti pateikti ir grafine forma.

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1237, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26477

 

 

 

Lietuvos higienos normos

HN 17:2016 „Maisto papildai“

priedas

 

 

MAISTO PAPILDUOSE DRAUDŽIAMŲ NAUDOTI AUGALINĖS KILMĖS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Augalinės kilmės sudedamosios dalies pavadinimas lotynų kalba

Augalinės kilmės sudedamosios dalies šeimos pavadinimas lotynų kalba

Augalinės kilmės sudedamosios dalies pavadinimas lietuvių kalba

Draudžiama naudoti augalo dalis

1.

Aconitum spp.

Ranunculaceae

Kurpelė

Visas augalas

2.

Actaea spicata L.

Ranunculaceae

Varpotoji juodžolė

Visas augalas

3.

Adonis spp.

Ranunculaceae

Adonis

Visas augalas

4.

Aesculus hippocastanum L.

Sapindaceae

Paprastasis kaštonas

Sėklos

5.

Agrostemma githago L.

Caryophyllaceae

Dirvinė raugė

Visas augalas

6.

Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Boraginaceae

Dažinė alkana

Šaknys

7.

Ammi majus L.

Apiaceae

Didysis amis

Visas augalas

8.

Anacyclus pyrethrum (L.) Lag.

Asteraceae

Skaisteninis seilius

Visas augalas

9.

Anagallis arvensis L.

Primulaceae

Raudonžiedis progailis

Visas augalas

10.

Anamirta cocculus (L.) Wight & Am.

Menispermaceae

Riešutėlinė anamirta

Visas augalas

11.

Anchusa spp.

Boraginaceae

Godas

Visas augalas

12.

Anemone spp.

Ranunculaceae

Plukė

Antžeminė dalis

13.

Aquilegia vulgaris L.

Ranunculaceae

Paprastasis sinavadas

Visas augalas

14.

Areca catechu L.

Arecaceae

Katekinė areka

Sėklos

15.

Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer

Comvolvulaceae

Gyslotasis vyklys

Visas augalas

16.

Aristolochia spp.

Aristolochiaceae

Kartuolė

Visas augalas

17.

Arnica montana L.

Asteraceae 

Kalninė arnika

Visas augalas

18.

Artemisia annua L.

Compositae

Vienametis kietis

Antžeminė dalis

19.

Arum maculatum L.

Araceae

Šlakuotasis aronas

Visas augalas

20.

Asarum spp.

Aristolochiaceae

Pipirlapė

Visas augalas

21.

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.

Apocynaceae

Baltasis kvebrachas

Žievė ir mediena

22.

Atropa spp.

Solanaceae

Šunvyšnė

Visas augalas

23.

Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.

Compositae

Trigyslis kemerūnis

Visas augalas

24.

Azadirachta indica A. Juss. (Melia azadirachta L.)

Meliaceae

Indinis nimbamedis

Lapai ir sėklos

25.

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton

Malpighiaceae

Svaigusis kvaitulis

Visas augalas

26.

Baptisia tinctoria (L.) R. Br.

Fabaceae

Dažinė barškė

Visas augalas

27.

Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don

Solanaceae

Raudonoji brugmansija

Visas augalas

28.

Bryonia spp.

Cucurbitaceae

Brienė

Visas augalas

29.

Buxus sempervirens L.

Buxaceae

Paprastasis buksmedis

Visas augalas

30.

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thoms.

Annonaceae

Kvapioji kananga

Antžeminė dalis

31.

Cannabis sativa L.

Cannabaceae

Sėjamoji kanapė

Visas augalas,

išskyrus sėklas

32.

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Anderson

Rubiaceae

Ipekakuana

Visas augalas

33.

Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.

Celastraceae

Arabinis dusūnas

Visas augalas

34.

Catharanthus spp.

Apocynaceae

Katarantas

Visas augalas

35.

Chelidonium majus L.

Papaveraceae

Didžioji ugniažolė

Anžeminė dalis

36.

Cicuta virosa L.

Apiaceae

Nuodingoji nuokana

Visas augalas

37.

Cinchona spp.

Rubiaceae

Chininmedis

Žievė

38.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

Cucurbitaceae

Kartusis arbūzas

Visas augalas

39.

Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

Gelsvoji raganė

Visas augalas

40.

Colchicum autumnale L.

Colchicaceae

Rudeninis vėlyvis

Visas augalas

41.

Conium maculatum L.

Apiaceae

Dėmėtoji mauda

Visas augalas

42.

Consolida regalis Gray

Ranunculaceae

Dirvinis raguolis

Visas augalas

43.

Convallaria majalis L.

Asparagaceae

Paprastoji pakalnutė

Visas augalas

44.

Convolvulus scammonia L.

Convolvulaceae

Dervinis vijoklis

Šaknys

45.

Corydalis spp.

Papaveraceae

Rūtenis

Šakniastiebiai

46.

Croton spp. 

Euphorbiaceae

Krotonmedis

Visas augalas

47.

Cyclamen europaeum L.

Primulaceae

Europinis ciklamenas

Šakniagumbiai

48.

Cynoglossum officinale L.

Boraginaceae

Vaistinė šunlielė

Visas augalas

49.

Cytisus spp.

Leguminosae

Raipstas

Visas augalas

50.

Daphne spp.

Thymelaeaceae

Žalčialunkis

Visas augalas

51.

Datura spp.

Solanaceae

Durnaropė

Visas augalas

52.

Delphinium staphisagria L.

Ranunculaceae

Plukinis pentinius

Visas augalas

53.

Dictamnus albus L.

Rutaceae

Baltasis diktonas

Visas augalas

54.

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott

Araceae

Dėmėtoji difenbachija

Visas augalas

55.

Digitalis spp.

Plantaginaceae

Rusmenė

Visas augalas

56.

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

Dioscoreaceae

Paprastoji dioskorėja

Visas augalas

57.

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Leguminosae 

Kvapioji tongapupė

Visas augalas

58.

Drimia maritima (L.) Stearn

Asparagaceae

Paprastasis jūrsvogūnis

Visas augalas

59.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Dryopteridaceae

Kelminis papartis

Šakniastiebiai

60.

Duboisia spp.

Solanaceae

Žiaumis

Antžeminė dalis

61.

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Amaranthaceae

Vaistinė kirmžolė

Visas augalas

62.

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.

Cucurbitaceae

Paprastasis tryškenis

Antžeminė dalis

63.

Echium vulgare L.

Boraginaceae

Paprastasis ežeinis

Visas augalas

64.

Ephedra spp.

Ephedraceae

Efedra

Visas augalas

65.

Erysimum cheiri (L.) Crantz

Brassicaceae

Smalkinis tvertikas

Visas augalas

66.

Erythroxylum coca Lam.

Erythroxylaceae

Tikrasis kokainmedis

Lapai

67.

Euonymus europaeus L.

Celastraceae

Europinis ožekšnis

Vaisiai

68.

Eupatorium spp.

Asteraceae

Kemeras

Visas augalas

69.

Euphorbia spp.

Euphorbiaceae

Karpažolė

Visas augalas

70.

Frangula alnus Mill.

Rhamnaceae

Paprastasis šaltekšnis

Vaisiai ir žievė

71.

Fumaria officinalis L.

Papaveraceae

Vaistinė žvirbliarūtė

Antžeminė dalis

72.

Galega officinalis L.

Leguminosae

Vaistinis ožiarūtis

Antžeminė dalis

73.

Gelsemium spp.

Gelsemiaceae

Kampotris

Visas augalas

74.

Genista tinctoria L.

Leguminosae

Dažinis prožirnis

Antžeminė dalis

75.

Glechoma hederacea L.

Lamiaceae

Šliaužiančioji tramažolė

Antžeminė dalis

76.

Gloriosa superba L.

Colchicaceae

Puošnioji glorioza

Visas augalas

77.

Gratiola officinalis L.

Plantaginaceae

Vaistinė raitinytė

Visas augalas

78.

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Meliaceae

Nuodingasis sanūtras

Visas augalas

79.

Hedera helix L.

Araliaceae

Gebenė lipikė

Antžeminė dalis

80.

Heliotropium spp.

Boraginaceae

Heliotropas

Antžeminė dalis

81.

Helleborus spp.

Ranunculaceae

Heleboras

Visas augalas

82.

Hoodia gordonii (Masson) Sweet & Decne

Apocynaceae

Skydinė hudija

Visas augalas

83.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

Lycopodiaceae

Statusis atgiris

Visas augalas

84.

Hydrangea arborescens L.

Hydrangeaceae

Šviesioji hortenzija

Šakniastiebiai, šaknys

85.

Hydrastis canadensis L. 

Ranunculaceae

Kanadinė auksašaknė

Visas augalas

86.

Hyoscyamus spp.

Solanaceae

Drignė

Visas augalas

87.

Illicium anisatum L.

Schisandraceae

Japoninis žvaigždanyžis

Visas augalas

88.

Ipomoea violacea L.

Convolvulaceae

Linažiedis sukutis

Visas augalas

89.

Jacobaea vulgaris Gaertn.

Asteraceae

Pievinė žilė

Visas augalas

90.

Juniperus sabina L.

Cupressaceae

Kazokinis kadagys

Visas augalas

91.

Laburnum anagyroides Medik.

Leguminosae

Paprastasis pupmedis

Visas augalas

92.

Lactuca virosa L.

Compositae

Nuodingoji salota

Visas augalas

93.

Larrea tridentata (Ses. & Moc. ex DC.) Coville

Zygophyllaceae

Geltonasis keimaris

Visas augalas

94.

Lobelia spp.

Campanulaceae

Lobelija

Visas augalas

95.

Lonicera caprifolium L.

Caprifoliaceae

Apskritalapis sausmedis

Lapai, žiedai

96.

Lycopodium clavatum L.

Lycopodiaceae

Šarkakojis pataisas

Visas augalas

97.

Lycopus europaeus L.

Lamiaceae

Paprastoji vilkakojė

Anžeminė dalis

98.

Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Filipininis gniūžtenis

Visas augalas

99.

Mandragora officinarum L.

Solanaceae

Vaistinė mandragora

Visas augalas

100.

Marsdenia condurango Rchb.f.

Apocynaceae

Vaistinis kondurangas

Stiebo žievė

101.

Menispermum canadense L.

Menispermaceae

Kanadinis mėnuliasėklis

Visas augalas

102.

Mercurialis perennis L.

Euphorbiaceae

Daugiametis laiškenis

Antžeminė dalis

103.

Mucuna pruriens (L.) DC

Leguminosae

Niežulinė aksompupė

Visas augalas

104.

Nerium oleander L.

Apocynaceae

Paprastasis oleandras

Visas augalas

105.

Nicotiana spp.

Solanaceae

Tabakas

Lapai

106.

Nymphaea alba L.

Nymphaeaceae

Paprastoji vandens lelija

Žiedai ir šakniastiebiai

107.

Papaver somniferum L.

Papaveraceae

Daržinė aguona

Visas augalas

108.

Paris quadrifolia L.

Melanthiaceae

Keturlapė vilkauogė

Visas augalas

109.

Pausinystalia johimbe (K.Schum.) Pierre ex Beille

Rubiaceae

Afrikinis raugmis

Visas augalas

110.

Peganum harmala L.

Nitrariaceae

Tikrasis peganas

Anžeminė dalis, sėklos

111.

Petasites spp.

Compositae

Šaukštis

Visas augalas

112.

Physostigma venenosum Balf.

Leguminosae

Nuodingoji kalabarpupė

Visas augalas

113.

Phytolacca americana L.

Phytolaccaceae

Amerikinė fitolaka

Visas augalas

114.

Pilocarpus spp.

Rutaceae

Pilokarpas

Visas augalas

115.

Piper methysticum G. Forst.

Piperaceae

Svaigusis pipiras

Visas augalas

116.

Piscidia piscipula (L.) Sarg.

Leguminosae

Nuodingoji žuvėžuda

Visas augalas

117.

Podophyllum spp.

Berberidaceae

Pėdlapis

Visas augalas

118.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Asparagaceae

Vaistinė baltašaknė

Visas augalas

119.

Prunus africana (Hook. f.) Kalkman

Rosaceae

Afrikinė slyva

Lapai, žievė

120.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Dennstaedtiaceae

Didžialapis šakys

Šakniastiebiai

121.

Ptychopetalum olacoides Benth.

Olacaceae

Paprastasis geismis

Žievė ir šaknys

122.

Quillaja saponaria Molina

Quillajaceae

Putoklinis muilius

Žievė

123.

Ranunculus spp.

Ranunculaceae

Vėdrynas

Visas augalas

124.

Rauvolfia spp.

Apocynaceae

Rauvolfija

Visas augalas

125.

Rhamnus cathartica L.

Rhamnaceae

Dygioji šunobelė

Vaisiai, lapai, žievė

126.

Rheum palmatum L.

Polygonaceae

Plaštakinis rabarbaras

Šakniastiebiai

127.

Rhododendron spp.

Ericaceae

Rododendras

Visas augalas

128.

Ricinus communis L.

Euphorbiaceae

Paprastasis ricinmedis

Visas augalas

129.

Rubia tinctorum L.

Rubiaceae

Dažinė raudė

Šakniastiebiai

130.

Ruta graveolens L.  

Rutaceae

Žalioji rūta

Visas augalas

131.

Salvia divinorum Epling et Jativa

Lamiaceae

Kvaitulinis šalavijas

Visas augalas

132.

Sanguinaria canadensis L.

Papaveraceae

Kanadinė sangvinarija

Šakniastiebiai, šaknys

133.

Saponaria officinalis L.

Caryophyllaceae

Vaistinis putoklis

Visas augalas

134.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees

Lauraceae

Balkšvasis sasafras

Visas augalas

135.

Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br.

Aizoaceae

Kanna

Visas augalas

136.

Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth.

Melanthiaceae

Vaistinė sabadilė

Visas augalas

137.

Scopolia spp.

Solanaceae

Skopolija

Visas augalas

138.

Scrophularia umbrosa Dumort.

Scrophulariaceae

Sparnuotasis bervidis

Visas augalas

139.

Scutellaria lateriflora L.

Lamiaceae

Šviesioji kalpokė

Antžeminė dalis

140.

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 

Cactaceae

Didžiažiedis naktenis

Antžeminė dalis

141.

Senecio spp.

Compositae

Žilė

Antžeminė dalis

142.

Senna alexandrina Mill.

Fabaceae

Siauralapė velniapupė

Lapai

143.

Sida cordifolia L.

Malvaceae

Širdžialapė sida

Visas augalas

144.

Solanum dulcamara L.

Solanaceae

Paprastasis karklavijas

Visas augalas

145.

Spartium junceum L.

Leguminosae

Vikšrinis kiškiakrūmis

Žiedai, sėklos

146.

Stephania tetrandra S. Moore

Menispermaceae

Paprastoji stefanija

Šaknys

147.

Strychnos spp.

Loganiaceae

Činčiberas

Vaisiai, žievė

148.

Strophanthus spp.

Apocynaceae

Strofantas

Sėklos

149.

Symphytum spp.

Boraginaceae

Taukė

Visas augalas

150.

Tabernanthe iboga Baill.

Apocynaceae

Šventasis stogenis

Visas augalas

151.

Tanacetum vulgare L.

Compositae

Paprastoji bitkrėslė

Antžeminė dalis

152.

Taxus spp.

Taxaceae

Kukmedis

Visas augalas

153.

Teucrium spp.

Lamiaceae

Berutis

Antžeminė dalis

154.

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Apocynaceae

Peruvinė tevecija

Visas augalas

155.

Thuja occidentalis L.

Cupressaceae

Vakarinė tuja

Lapai, mediena

156.

Toxicodendron pubescens Mill.

Anacardiaceae

Nuodingasis raugmedis

Visas augalas

157.

Tussilago farfara L.

Compositae

Ankstyvasis šalpusnis

Žiedai, lapai

158.

Tylophora indica (Burm. f.) Merr.

Apocynaceae

Indinė sprogė

Lapai ir šaknys

159.

Veratrum spp.

Melanthiaceae

Čemerys

Visas augalas

160.

Viburnum prunifolium L.

Adoxaceae

Slyvalapis putinas

Žievė, vaisiai

161.

Vinca spp.

Apocynaceae

Žiemė

Antžeminė dalis

162.

Vincetoxicum spp.

Apocynaceae

Kregždūnė

Visas augalas

163.

Viscum album L.

Santalaceae

Paprastasis amalas

Visas augalas

164.

Voacanga africana Stapf ex Scott-Elliot

Apocynaceae

Afrikinė voakanga

Sėklos, žievė ir šaknys

165.

Withania somnifera (L.) Dunal

Solanaceae

Migdomoji vitanija

Visas augalas

166.

Xysmalobium undulatum (L.) W. T. Aiton

Apocynaceae

Rauktalapis kupetutis

Visas augalas

_____________________

Papildyta priedu:

Nr. V-1237, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26477

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-689, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 82-4309 (2012-07-13), i. k. 1122250ISAK000V-689

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-432 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 "Maisto papildai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-33, 2014-01-14, paskelbta TAR 2014-01-17, i. k. 2014-00246

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1237, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26477

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-432 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 "Maisto papildai" patvirtinimo" pakeitimo