Suvestinė redakcija nuo 2015-06-06

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 110-5626, i. k. 112106ANUTA00O3-251

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ REKOMENDACIJOMS, SUSIJUSIOMS SU PASLAUGŲ ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINŲ ATITIKTIMI SKAIDRUMO, NEDISKRIMINAVIMO IR KITIEMS REIKALAVIMAMS, PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. O3-251

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 4 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2013, Nr. 31-1528) 3 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL 2011 L 326, p. 1) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2012 m. rugsėjo 10 d. pažymą Nr. O5-211 „Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“, Komisija nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. O3-182, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 56-2833 (2013-05-30), i. k. 113106ANUTA00O3-182

 

Patvirtinti Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251

 

REIKALAVIMAI REKOMENDACIJOMS, SUSIJUSIOMS SU PASLAUGŲ ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINŲ ATITIKTIMI SKAIDRUMO, NEDISKRIMINAVIMO IR KITIEMS REIKALAVIMAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams (toliau – Reikalavimai) nustato pagrindines rekomendacijų rengimo procedūrines taisykles, rekomendacijų rengimo pagrindinius principus ir reikalavimus rekomendacijų turiniui.

2. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 4 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2013, Nr. 31-1528) 3 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL 2011 L 326, p. 1) ir kitus susijusius teisės aktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-182, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 56-2833 (2013-05-30), i. k. 113106ANUTA00O3-182

 

3. Nustatyti Reikalavimai taikomi Komisijos rengiamoms rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams (toliau – Rekomendacijos).

4. Reikalavimų tikslas – nustatyti reikalavimus Rekomendacijų rengimo tvarkai ir sąlygoms bei pagrindinius principus, kuriais vadovaudamasi Komisija rengia Rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-352, 2015-06-04, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08965

 

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Reglamente, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) ir kituose teisės aktuose.

 

II. REKOMENDACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGŲ ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINŲ ATITIKTIMI SKAIDRUMO, NEDISKRIMINAVIMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS, PRINCIPAI IR TURINYS

 

6. Komisija, rengdama Rekomendacijas, privalo vadovautis šiais principais:

6.1. skaidrumo ir viešumo – Rekomendacijos apie ūkio subjektų teikiamų energetikos paslaugų kainos struktūrą, apie šių paslaugų pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus turi būti skaidrios ir lengvai prieinamos;

6.2. nediskriminavimo – Rekomendacijos dėl teikiamų energetikos paslaugų kainų pagal skirtingas vartotojų kategorijas ir jų grupes turi būti pateiktos nediskriminuojant vartotojų ir ūkio subjektų pagal jų dydį, teikiamų paslaugų apimtį ar kt., siekiant įgyvendinti sąžiningą konkurenciją;

6.3. aiškumo – Rekomendacijos apie ūkio subjektų teikiamų energetikos paslaugų kainos struktūrą, apie šių paslaugų pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus turi būti išsamios, aiškios ir nesudėtingos bei informacijos gavėjų lengvai palyginamos;

6.4. objektyvumo – Rekomendacijos teikiamos nešališkai, taikant palyginamuosius rodiklius ir nesiekiant iškreipti energetikos rinkų bei ūkio subjektų veiklos rezultatų;

6.5. patikimumo – Rekomendacijose pateikiama informacija turi būti tiksli, joje neturi būti klaidų ir nukrypimų.

7. Komisija Rekomendacijose privalo, vadovaudamasi Reikalavimų 6 punkto principais, apibrėžti bent šias pagrindines sritis:

7.1. pagrindines nuostatas, apimančias Rekomendacijų tikslą;

7.2. Rekomendacijų taikymo sritį;

7.3. subjektus, kuriems taikytinos Rekomendacijos;

7.4. Rekomendacijos priežastis;

7.5. Rekomendacijos aiškinamąją dalį;

7.6. Rekomendacijos išvadas.

 

III. REKOMENDACIJŲ RENGIMO PROCEDŪRA

 

8. Pagal Reikalavimus Komisijos parengtos Rekomendacijos taikomos visiems ūkio subjektams, teikiantiems paslaugas (prekes) energetikos sektoriuje.

9. Standartines Rekomendacijas elektros, dujų ir šilumos sektoriams Komisija rengia vienu metu. Rekomendacijų pagrindinės sritys, atsižvelgiant į 7 punktą, kiekvienam sektoriui yra išskiriamos atskirai, išskyrus atvejus, kai pagrindinių sričių išskyrimas kiekvienam sektoriui atskirai būtų netikslingas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-182, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 56-2833 (2013-05-30), i. k. 113106ANUTA00O3-182

Nr. O3-352, 2015-06-04, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08965

 

10. Standartines Rekomendacijas Komisija parengia ne rečiau kaip kartą per metus iki liepos 1 d. Rengdama Rekomendacijas Komisija vadovaujasi šių Reikalavimų 2 punkte nurodytų teisės aktų nuostatomis bei šiuose Reikalavimuose nustatytais bendraisiais principais ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-182, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 56-2833 (2013-05-30), i. k. 113106ANUTA00O3-182

 

11. Specialiosios Rekomendacijos gali būti rengiamos bet kuriuo metu išvardintais atvejais:

11.1. kai Konkurencijos taryba raštu kreipiasi į Komisiją prašydama pateikti rekomendacijas bei tuo klausimu Komisija dar nėra pateikusi rekomendacijų;

11.2. kai Komisija atlikusi rinkos tyrimą nustato, kad yra tikslinga parengti rekomendacijas;

11.3. kitais atvejais, motyvuotu Komisijos sprendimu.

12. Prieš Rekomendacijų rengimą Komisija gali kreiptis į Konkurencijos tarybą, prašydama pateikti siūlymus dėl Rekomendacijų taikymo srities bei subjektų ir Rekomendacijų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Tokiu atveju, rengdama Rekomendacijas, Komisija atsižvelgia į Konkurencijos tarybos siūlymus.

13. Rengdama Rekomendacijas, Komisija naudoja turimus ir prieinamus duomenis, įskaitant informaciją, gautą vykdant rinkos tyrimus, elektros energijos rinkos stebėseną ir kitas funkcijas.

14. Komisija Rekomendacijas tvirtina nutarimu.

 

IV. REKOMENDACIJŲ SKELBIMAS IR KONTROLĖ

 

15. Komisija per 3 darbo dienas po Rekomendacijų patvirtinimo teikia jas Konkurencijos tarybai ir skelbia viešai.

16. Neteko galios nuo 2015-06-06

Punkto naikinimas:

Nr. O3-352, 2015-06-04, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08965

 

17. Gavusi papildomą informaciją dėl Rekomendacijų ar jų vykdymo iš Konkurencijos tarybos ar kitų asmenų, Komisija sprendžia dėl tolesnių veiksmų.

18. Rengiant Rekomendacijas ar atliekant Rekomendacijų vykdymo kontrolę, Komisija vadovaujasi teisės aktuose nustatytomis funkcijomis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Komisijos veiksmai ar neveikimas skelbiant Rekomendacijas gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-182, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 56-2833 (2013-05-30), i. k. 113106ANUTA00O3-182

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 "Dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-352, 2015-06-04, paskelbta TAR 2015-06-05, i. k. 2015-08965

Nutarimas dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“ pakeitimo