Suvestinė redakcija nuo 2020-10-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 39-1277, i. k. 1052250ISAKISAK-487

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-04:

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 23 d. Nr. V-188/A1-84/ISAK-487
Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 19 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtiname Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo bei švietimo, mokslo ir sporto viceministrams pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                       ŽILVINAS PADAIGA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

 MINISTRĖ                                                                                       VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                REMIGIJUS MOTUZAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro

2005 m. kovo 23 d. įsakymu

Nr. V-188/A1-84/ISAK-487

Pakeista priedo žyma:

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

 

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

1. Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja sunkaus, vidutinio ir lengvo asmenų neįgalumo lygio nustatymo tvarką bei numato kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas neįgalumo lygis.

2. Neįgalumo lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

3. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų (toliau – asmenys), išskyrus tuos asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. bazinis neįgalumo lygis – medicininis kriterijus, nustatomas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę: į visas jo neįgalumui įtaką darančias ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus;

4.2. gebėjimas dalyvauti – asmens gebėjimas dalyvauti kasdieniniame fiziniame, socialiniame bei ugdomajame gyvenime, atsižvelgiant į asmens amžiaus grupę;

4.3. lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti;

4.4. specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;

4.5. sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba;

4.6. vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

5. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-831/A1-310/V-590, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17691

 

II skyrius

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ NEĮGALUMO LYGIUI NUSTATYTI, PATEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

6. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu NDNT šiuos dokumentus:

6.1. asmens tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų laisvos formos prašymą dėl asmens siuntimo į NDNT neįgalumo lygiui nustatyti;

6.2. užpildytą siuntimą į NDNT;

6.3. medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus ir konsultantų išvadas arba jų kopijas, nurodančias diagnozę, ligos, būklės sunkumą ir (ar) organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį bei sunkumą, prireikus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a);

6.4. atsižvelgiant į organizmo funkcijų sutrikimo pobūdį, papildomai pateikiami dokumentai:

6.4.1. informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimams;

6.4.2 informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), atliktą Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantys silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus, esant psichikos ligoms ir sutrikimams;

6.4.3. informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį, esant regos ir klausos sutrikimams;

6.4.4. informuojantys apie kalbos įvertinimo išvadą, esant kalbos funkcijos sutrikimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

 

61. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo neįgalumo lygio vertinimo, rengdamas siuntimą į NDNT pakartotiniam neįgalumo lygio vertinimui, siuntime į NDNT pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis pateikia tikslią išplėstinę diagnozę ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio neįgalumo lygio vertinimo nepasikeitusi. Tokiu atveju papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia.

Papildyta punktu:

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

 

7. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia registruotu paštu į NDNT teritorinį skyrių. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

 

8. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):

8.1. asmens, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1500/A1-698/V-1161, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30185

 

8.2. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pagal Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 priedą, jeigu asmeniui, kurio neįgalumo lygis vertinamas, yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-831/A1-310/V-590, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17691

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

8.3. prašymą nustatyti neįgalumo lygį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-771/A1-254/ISAK-1867, 2007-09-24, Žin., 2007, Nr. 101-4122 (2007-09-27), i. k. 1072250ISAKSAK-1867

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

 

9. Nustačius asmeniui neįgalumo lygį, jo nustatymo data laikoma 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų NDNT gavimo diena.

10. Neįgalumo lygio terminas nustatomas vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

III skyrius

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

11. Neįgalumo lygį NDNT nustato:

11.1. asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų;

11.2. dalyvaujant tik vaiko tėvams (įtėviams), globėjui ar rūpintojui, kai neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai ir vaikas dėl organizmo funkcijų sutrikimo negali atvykti į NDNT ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

11.3. asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiame papunktyje nustatytais atvejais Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas pildomas ir su jo rezultatais supažindinama susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu. Tai, kad Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas užpildytas ir su jo rezultatais supažindinta telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu, pažymima Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyno pastabose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2236/A1-955/V-1537, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21156

 

12. Nustatydama neįgalumo lygį NDNT:

12.1. vertina medicininius ir kitus neįgalumo lygiui nustatyti reikalingus dokumentus, pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynus:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

12.2. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a) esama medicinine informacija bei dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, į pedagoginę psichologinę tarnybą, kuri priėmė sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, arba į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo, jeigu gauti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka neįgalumo lygiui nustatyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

12.3. sprendžia dėl asmens apžiūros poreikio, jos vietos, prireikus rekomenduoja asmenį gydantiems gydytojams papildomai ištirti jo sveikatos būklę;

12.4. vertina asmens bazinį neįgalumo lygį pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedą.

Kai dėl kelių ligų, traumų ar patologinių būklių atsiradę organizmo funkcijų sutrikimai vienas kitą veikia taip, kad jie sustiprėja, dėl sunkiausiojo organizmo funkcijos sutrikimo nustatytas bazinis neįgalumo lygis dauginamas iš šių koeficientų:

12.4.1. 0,9, jei kitos organizmo funkcijos sutrikimo bazinis neįgalumo lygis yra 50 balų;

12.4.2. 0,8, jei kitos organizmo funkcijos sutrikimo bazinis neįgalumo lygis yra 35 balai;

12.4.3. 0,7, jei kitos organizmo funkcijos sutrikimo bazinis neįgalumo lygis yra 20 balų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

12.41. Apskaičiuoja neįgalumo lygį:

12.41.1. bazinį neįgalumo lygį pirmiausia daugina iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento, kuris apskaičiuojamas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną pagal vertinamojo amžių:

12.41.1.1. vaikams nuo 4 iki 6 metų – 2 priedą;

12.41.1.2. vaikams nuo 7 iki 13 metų – 3 priedą;

12.41.1.3. vaikams nuo 14 iki 18 metų – 4 priedą.

Nustatant vaikų iki ketverių metų amžiaus neįgalumo lygį, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1;

12.41.2. gautą balų skaičių daugina iš specialiųjų ugdymosi poreikių koeficiento:

12.41.2.1. specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas yra 0,8, kai asmeniui nustatytas labai didelių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygis;

12.41.2.2. specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas yra 0,9, kai asmeniui nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygis;

12.41.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas yra 1, kai asmuo neturi specialiųjų ugdymosi poreikių, ar pažyma apie nustatytus specialiuosius poreikius nėra pateikta;

12.4ˡ.3. gautą balą apvalina iki sveikojo skaitmens (jeigu pirmas skaitmuo po kablelio yra didesnis arba lygus 5, apvalinama į didesniąją pusę; jeigu pirmas skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama į mažesniąją pusę) ir priima sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio:

12.4ˡ.3.1. tuo atveju, kai surenkami 027 balai, nustatomas sunkaus neįgalumo lygis;

12.4ˡ.3.2. tuo atveju, kai surenkami 28–47 balai, nustatomas vidutinio neįgalumo lygis;

12.4ˡ.3.3. tuo atveju, kai surenkami 48–55 balai, nustatomas lengvo neįgalumo lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

Papildyta punktu:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

12.5. pildo NDNT direktoriaus patvirtintos formos Neįgalumo lygio vertinimo aktą;

12.6. per 15 darbo dienų nuo šio Tvarkos aprašo 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimus dėl asmens neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino.

Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 15 kalendorinių dienų. Asmens atstovams apie termino pratęsimą pranešama raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

13. Nustačiusi neįgalumo lygį, NDNT užpildo ir išduoda socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos Neįgalumo lygio pažymą (toliau – Pažyma) ir Neįgaliojo pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

 

14. Pažyma ir Neįgaliojo pažymėjimas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išduodami ar išsiunčiami registruotu paštu asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams jų nurodytu adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

15. Jei asmuo, kuriam buvo nustatytas neįgalumo lygis, dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo laiką ir jei jo tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai prašo, neįgalumo lygis gali būti nustatytas atgaline data, jeigu NDNT pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini neįgalumo lygiui nustatyti, bet ne daugiau kaip už trejus praėjusius metus, skaičiuojant nuo dokumentų gavimo NDNT dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje asmuo negalėjo pateikti NDNT visų reikalingų dokumentų (duomenų), būtinų neįgalumo lygiui nustatyti atgaline data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-943/A1-338/V-590, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08367

 

151. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmeniui nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminas ir šiuo laikotarpiu asmuo nesikreipė į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo, nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminas tęsiamas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmeniui kreipusis į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo ir pratęsus nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminą, nauji dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 13 punkte, asmeniui neišduodami, o anksčiau išduoti galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

Papildyta punktu:

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

 

IV skyrius

PAKARTOTINIS NEĮGALUMO LYGIO VERTINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

16. NDNT atlieka pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą:

16.1. pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;

16.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei;

16.3. asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu;

16.4. vykdydama Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija) sprendimą;

16.5. jeigu, atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą, paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

17. Dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo gali kreiptis:

17.1. asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai;

17.2. išmoką mokanti institucija;

17.3. Ginčų komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

18. Tuo atveju, kai asmens neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai pagal šio Tvarkos aprašo 16.1 ar 16.2 punktus, turi būti pateikti (gauti) dokumentai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 6 ir 8 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

19. Asmens neįgalumo lygis pagal Tvarkos aprašo 16.1 ir (ar) 16.2 papunkčius pakartotinai įvertinamas ir sprendimas priimamas per 15 darbo dienų nuo visų pakartotinai neįgalumo lygiui įvertinti reikiamų dokumentų gavimo NDNT dienos, pagal Tvarkos aprašo 16.3 ir (ar) 16.5 papunkčiusper 30 kalendorinių dienų nuo visų pakartotinai neįgalumo lygiui įvertinti reikiamų dokumentų gavimo NDNT dienos, pagal Tvarkos aprašo 16.4 papunktį per Ginčų komisijos nustatytą terminą.

Kai pakartotinai neįgalumo lygis vertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.1 ir (ar) 16.2 papunkčiais, neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų dokumentų gavimo NDNT diena. Anksčiau NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ir išduotos pažymos nuo naujo sprendimo priėmimo dienos laikomos negaliojančiomis.

Kai pakartotinai neįgalumo lygis vertinamas vadovaujantis bent vienu iš Tvarkos aprašo 16.3–16.5 papunkčių, neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra NDNT sprendimo priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai, atlikus pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą, nustatomas sunkesnio neįgalumo lygis nei nurodytas keičiamame NDNT teritorinio skyriaus sprendime. Tokiu atveju neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT teritorinio skyriaus sprendime nurodyta neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia. Anksčiau NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ir išduotos pažymos nuo naujo sprendimo priėmimo dienos laikomos negaliojančiomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

191. Jei dėl objektyvių priežasčių per Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytus terminus pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali pakartotinį neįgalumo lygio vertinimo terminą pratęsti iki 15 kalendorinių dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo pratęsti pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo terminą priėmimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

192. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu asmens neįgalumo lygis buvo įvertintas pakartotinai ir, nepasibaigus NDNT sprendimo dėl neįgalumo lygio galiojimo pratęsimo priėmimo terminui, nurodytam Tvarkos aprašo 151 punkte, priimtas naujas NDNT sprendimas dėl neįgalumo lygio:

192.1. neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra kita diena po asmens neįgalumo lygio vertinimo, buvusio prieš Tvarkos aprašo 151 punkte nurodytą pakartotinį vertinimą, metu nustatyto neįgalumo lygio galiojimo termino pabaigos, jei asmeniui nustatomas mažesnis nei buvo neįgalumo lygis. Nuo šiame papunktyje nurodytos neįgalumo lygio nustatymo termino pradžios Tvarkos aprašo 151 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl neįgalumo lygio galiojimo termino pratęsimo netenka galios;

192.2. neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų reikalingų dokumentų neįgalumo lygiui įvertinti gavimo NDNT diena, jei nustatomas didesnis nei buvo asmens neįgalumo lygis. Nuo šiame papunktyje nurodytos neįgalumo lygio nustatymo termino pradžios Tvarkos aprašo 151 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl neįgalumo termino pratęsimo netenka galios.

Papildyta punktu:

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

 

20. NDNT apie pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo rezultatus informuoja asmens tėvus (įtėvius), globėjus ar rūpintojus, išmoką mokančią instituciją, prireikus – asmenį gydantį gydytoją ir Ginčų komisiją.

21. NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:

21.1. per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 13 punkte, įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos, kai asmens tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu;

21.2. per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo dienos, kai pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

211. Jeigu asmens tėvai (įtėviai), globėjas, rūpintojas, pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su NDNT priimtu sprendimu, šis sprendimas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško NDNT priimto sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas Ginčų komisijai, kuri ginčus dėl NDNT priimtų sprendimų nagrinėja ir sprendimus priima socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

22. NDNT, pakeitusi sprendimą, išduoda naują Pažymą ir Neįgaliojo pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

V skyrius

ASMENS TĖVŲ (ĮTĖVIŲ), GLOBĖJŲ AR RŪPINTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

23. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turi teisę:

23.1. kreiptis į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo jų vaikams, globotiniams ir rūpintiniams;

23.2. būti supažindinti su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, kriterijais, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tvarka ir asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei priimtu NDNT sprendimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

23.3. į informacijos apie asmenį bei dokumentų konfidencialumą;

23.4. per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos kreiptis raštu į NDNT direktorių dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo;

23.5. per 30 kalendorinių dienų po neįgalumo lygio NDNT peržiūrėjimo dienos kreiptis į Ginčų komisiją;

23.6. Ginčų komisijos sprendimą dėl neįgalumo lygio apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

24. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai privalo teikti neįgalumo lygiui nustatyti reikiamą informaciją.

 

VI skyrius

ATSAKOMYBĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

25. Už pateikto siuntimo į NDNT teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas. Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicinos dokumentus NDNT informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą. NDNT, gavusi iš asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas  ir NDNT direktoriaus nustatyta tvarka atlikusi išsamų tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys (objektyvūs duomenys paneigia asmeniui nustatytą diagnozę ar būklės sunkumą), t. y. padarytas šiurkštus pažeidimas ir šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė požymių, taip pat kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi ir tyrimo ar kitus dokumentus su išvada ar išvadomis, patvirtinančiomis priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-831/A1-310/V-590, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17691

 

26. Už pateiktos informacijos, reikalingos neįgalumo lygiui nustatyti, teisingumą atsako asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai.

27. Už sprendimo dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako NDNT teritorinio skyriaus, kuris priima sprendimą, vedėjas.

28. Už asmens, jo tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų supažindinimą su neįgalumo lygio vertinimo tvarka, kriterijais, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo tvarka, asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei priimtu NDNT sprendimu atsako NDNT darbuotojai, atlikę asmens neįgalumo lygio vertinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

29. Už pedagoginės psichologinės tarnybos išvados teisingumą atsako pedagoginių psichologinių tarnybų vadovai.

 

VII skyrius

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO PERIODINĖ KONTROLĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

30. Atliekant planinius ir neplaninius NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimus,  NDNT direktoriaus nustatyta ir su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderinta tvarka vykdoma NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų periodinė kontrolė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

31. Pensiją ar išmoką mokanti institucija turi teisę teikti NDNT pasiūlymus (inicijuoti patikrinimus) dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų bei dalyvauti nagrinėjant patikrinimo rezultatus.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

 

______________

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. balandžio 6 d.

įsakymo Nr. V-304/A1-189/V-614 redakcija)

1 priedas

 

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ LENTELĖ

 

I SKYRIUS

 

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI.

PSICHIKOS FUNKCIJOS

(Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija (toliau – TFK)

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai.

Bendrosios ir specifinės psichikos funkcijos (TFK)

Pastaba

Visais šiame skyriuje numatytais atvejais diagnozė turi būti patvirtinta gydytojo – vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro

1.1.

20 balų

1.1.1.

Gilus arba sunkus protinis atsilikimas

1.1.2.

Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, kai vaiko raidos koeficientas, vertinant DISC metodika ar kitu vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, bent trijose raidos srityse iki 30 % (vaikams iki 8 metų)

1.1.3.

Įvairiapusiai raidos sutrikimai (sunki forma)

1.1.4.

Autizmas (sunki forma)

1.1.5.

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, kai yra psichozės simptomų, užsitęsę ilgiau nei 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.2.

35 balai

1.2.1.

Vidutinis protinis atsilikimas

1.2.2.

Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, kai vaiko raidos koeficientas, vertinant DISC metodika ar kitu vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, bent trijose raidos srityse atitinka 31–50 % (vaikams iki 8 metų)

1.2.3.

Įvairiapusiai raidos sutrikimai (vidutinio sunkumo forma)

1.2.4.

Autizmas (vidutinio sunkumo forma)

1.2.5.

Šizofrenija ir šizoafektiniai sutrikimai, užsitęsę ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.2.6.

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, užsitęsę ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.2.7.

Nervinė anoreksija, kai kartu yra nuotaikos (afektinis) ir (ar) nerimo, ir (ar) obsesinis-kompulsinis sutrikimas, užsitęsusi ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.2.8.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas, užsitęsęs ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.2.9.

Potrauminio streso sutrikimas, užsitęsęs ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.2.10.

Sunkūs hiperkineziniai sutrikimai (elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje), užsitęsę ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.3.

50 balų

1.3.1.

Lengvas protinis atsilikimas

1.3.2.

Mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, kai vaiko raidos koeficientas, vertinant DISC metodika ar kitu vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, bent trijose raidos srityse atitinka 51–80 % (vaikams iki 8 metų)

1.3.3.

Įvairiapusiai raidos sutrikimai (lengva forma)

1.3.4.

Autizmas (lengva forma)

1.3.5.

Šizofrenija, šizoafektiniai, šizotipiniai sutrikimai, užsitęsę ilgiau nei 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.3.6.

Nervinė anoreksija, kai kartu yra nuotaikos (afektinis) ir (ar) nerimo, ir (ar) obsesinis-kompulsinis sutrikimas, užsitęsusi ilgiau nei 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.3.7.

Kombinuoti balso ir judesių tikai (de la Tourette sindromas), užsitęsę ilgiau nei 12 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.3.8.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas, užsitęsęs ilgiau nei 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.3.9.

Potrauminio streso sutrikimas, užsitęsęs ilgiau nei 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo

1.3.10.

Sunkūs hiperkineziniai sutrikimai (elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje), užsitęsę ilgiau nei 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo

 

II SKYRIUS

 

AKIŲ, AUSŲ LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

JUTIMO FUNKCIJOS IR SKAUSMAS (TFK)

 

Akių ligos ir patologinės būklės.

Regos ir susijusios funkcijos (TFK)

 

 

2.1.

 

20 balų

 

2.1.1.

Geriau matančios akies regėjimo aštrumas <= 0,1, kai yra

specifinis mišrus raidos sutrikimas ir (ar) įvairiapusis raidos sutrikimas

 

2.1.2.

Visiškas ar beveik visiškas abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija <=0,05 (<=3/60) arba geriau matančios akies regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško, kai yra:

 

2.1.2.1.

neišnešiotų naujagimių retinopatija (III–V randinė stadija);

 

2.1.2.2.

įgimta, vaikų ar jaunatvinė glaukoma (glaukomos stadijos nurodyti nereikia);

 

2.1.2.3.

įgimtos ar paveldimos tinklainės ir gyslainės ligos, pažeidusios užpakalinį akies polių;

 

2.1.2.4.

regos nervo atrofija ar displazija;

 

2.1.2.5.

neoperuotinos įgimtos pilnos komplikuotos kataraktos (esant operacinio gydymo kontraindikacijų dėl akių ar bendros sveikatos būklės)

 

2.1.3.

Įgimtas ar įgytas abiejų akių nebuvimas

 

2.1.4.

Abiejų akių obuolių subatrofija

 

2.1.5.

Įgimtas ar įgytas vienos akies nebuvimas, o antros akies regėjimo aštrumas su korekcija <=0,05 (<=3/60) arba akies regėjimo lauko koncentrinis sumažėjimas iki 5 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

2.1.6.

Retinoblastoma, patvirtinta histologiškai, kai navikas išplitęs į kitus organus (arba kitos akies regėjimas yra <=0,1)

 

2.1.7.

Ragenos centrinės drumstys ir randai dėl abiejų akių ragenų distrofijų, transplantacijų ar traumų

 

2.1.8.

Aktyvi akių tuberkuliozė, išliekanti po 4 mėnesių gydymo ir pasireiškianti regos funkcijos sutrikimu

 

2.2.

35 balai

 

2.2.1.

Abiejų akių regėjimo sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas 0,06 – <=0,1(<=6/60) arba geriau matančios akies regėjimo lauko susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško, kai yra:

 

2.2.1.1.

įgimta trumparegystė, esant distrofiniams pakitimams centrinėje tinklainės dalyje, nistagmui, žvairumui ar išnirus lęšiukui;

 

2.2.1.2.

įgimta, vaikų ar jaunatvinė glaukoma (glaukomos stadijos nurodyti nereikia);

 

2.2.1.3.

įgimtos bei paveldimos akies priekinio segmento formavimosi ydos: aniridija su lęšiuko išnirimu ar be jo išnirimo, ragenos distrofijos, centrinės ragenos III kategorijos drumstys, III–IV stadijos keratokonusas;

 

2.2.1.4.

įgimtos lęšiuko formavimosi ydos: lęšiuko išnirimas, įgimta ar įgyta komplikuota katarakta;

 

2.2.1.5.

neoperuotinos kataraktos (kai yra operacinio gydymo kontraindikacijų dėl akių ar dėl bendros sveikatos būklės);

 

2.2.1.6.

abiejų akių vidutinis ar ryškus įgimtas nistagmas, esant taisyklingai galvos padėčiai;

 

2.2.1.7.

abiejų akių uveitai kartu su katarakta (Štilio liga, vaikų poliartrozės ir kt.);

 

2.2.1.8.

įgimtos ar paveldimos tinklainės ir gyslainės ligos, pakenkusios užpakaliniam akies poliui;

 

2.2.1.9.

regos nervo atrofija ar displazija;

 

2.2.1.10.

neišnešiotų naujagimių retinopatija (II–III randinė stadija);

 

2.2.1.11.

kitos refrakcijos ydos, lydimos ambliopijos, nistagmo

 

2.2.2.

Įgimtas ar įgytas vienos akies nebuvimas, o kitos akies regėjimo aštrumas su korekcija 0,06 – <=0,1 (<=6/60) arba akies regėjimo lauko koncentrinis sumažėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

2.2.3.

Išplitusi aktyvi akių tuberkuliozė

 

2.2.4.

Retinoblastoma, patvirtina histologiškai, kai viena akis pašalinta ir navikas neišplitęs į kitus organus, o kitos akies regėjimo aštrumas su korekcija <=0,3

 

2.3.

50 balų

 

2.3.1.

Piktybiniai akių augliai, patvirtinti histologiškai, kai kita akis sveika (po taikyto gydymo iki 5 metų)

 

2.3.2.

Vienos akies visiškas aklumas ar jos nebuvimas, o kitos akies regėjimo aštrumas <0,3 vaikams iki 7 metų

 

2.3.3.

Visiškas arba beveik visiškas vienos akies aklumas: blogiau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija <=0,1 (<=3/60) arba tos akies regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 15 laipsnių nuo fiksacijos taško, esant geriau matančios akies regėjimo aštrumui ne daugiau kaip 0,5 (6/16) su visiška korekcija, kai yra:

 

2.3.3.1.

įgimta trumparegystė, kai yra akių dugno pakitimų;

 

2.3.3.2.

kitos refrakcijos ydos, lydimos ambliopijos, nistagmo;

 

2.3.3.3.

įgimta, vaikų ar jaunatvinė glaukoma (glaukomos stadijos nurodyti nereikia);

 

2.3.3.4.

įgimtos akies priekinio segmento formavimosi ydos ar įgyti pažeidimai (aniridija su lęšiuko išnirimu ar be išnirimo, ragenos distrofijos, centrinės ragenos III kategorijos drumstys, II–III stadijos keratokonusas);

 

2.3.3.5.

įgimtos lęšiuko formavimosi ydos (lęšiuko išnirimas, įgimta ar įgyta komplikuota katarakta);

 

2.3.3.6.

neoperuotina katarakta (kai yra operacinio gydymo kontraindikacijų dėl akių ar dėl bendros sveikatos būklės);

 

2.3.3.7.

vidutinis ar ryškus abiejų akių įgimtas nistagmas, esant taisyklingai galvos padėčiai;

 

2.3.3.8.

abiejų akių uveitai kartu su katarakta (Štilio liga, vaikų poliartrozės ir kt.);

 

2.3.3.9.

įgimtos ar paveldimos tinklainės ir gyslainės ligos, pakenkusios užpakaliniam akies poliui;

 

2.3.3.10.

regos nervo atrofija ar displazija

 

2.3.4.

Aktyvi vaistams atspari akių tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet tęsiant tuberkuliozės gydymą iki 18 mėnesių

 

 

Ausų ligos ir patologinės būklės.

Klausos ir prieangio funkcijos (TFK)

 

 

Pastaba.

Atsižvelgiama į klausos pablogėjimą, kuris nustatomas atliekant toninę ribinę audiometriją be klausos aparato tonoaudiometru (500, 1000, 2000, 4000 Hz).

Klausos funkcijos pablogėjimas nustatomas atsižvelgiant į geriau girdinčios ausies girdėjimo aštrumą.

 

2.4.

20 balų

 

2.4.1.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai ausies ir prieangio onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

 

2.5.

35 balai

 

2.5.1.

Kai klausos netekimo lygis yra:

 

2.5.1.1.

žymus (71–90 db);

 

2.5.1.2.

vidutinis (>=40db– =<70db) ir yra vidutinis ar žymus kalbos sutrikimas (pateikiama logopedo išvada)

 

2.5.2.

Visiškas kurtumas (>90db)

 

2.5.3.

Po klausos aparato implantavimo, išorinės klausomosios landos, būgninės ertmės plastikos (1 metai)

 

2.5.4.

Onkologinės ausies ir prieangio ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

 

2.6.

50 balų

 

2.6.1.

Kai klausos netekimo lygis yra:

 

2.6.1.1.

vidutinis (>=40db– =<70db);

 

2.6.1.2.

lengvas (> 35db–<40db) ir yra vidutinis kalbos sutrikimas (pateikiama logopedo išvada)

 

2.6.2.

Meniere'io liga. Sunkaus pobūdžio priepuoliai kelis kartus per mėnesį (tuo pačiu metu esantys pastovūs klausos sutrikimai ir ūžesys ausyse vertinami atskirai)

Pastaba

Priepuolius vertina otorinolaringologas ir pateikia toninių audiogramų išvadas

 

2.6.3.

Onkologinės ausies ir prieangio ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

 

Skausmas

2.7.

50 balų

2.7.1.

Galvinių nervų neuralgija, neuropatiniai skausmai, užsitęsę ilgiau kaip 6 mėnesius nuo specifinio gydymo pradžios, varginantys ne rečiau kaip keletą kartų per mėnesį, stipriai sutrikdantys kasdienę veiklą ir socialinę adaptaciją

 

III SKYRIUS

 

NOSIES, GERKLĖS LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

BALSO IR ŠNEKOS FUNKCIJOS (TFK)

 

Nosies, gerklės ligos ir patologinės būklės.

Balso ir šnekos funkcijos (TFK)

3.1.

20 balų

3.1.1.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai nosies, burnos, ryklės, gerklų onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

3.2.

35 balai

3.2.1.

Gerklų neturėjimas ar nuolatinis balso neturėjimas

3.2.2.

Onkologinės nosies, burnos, ryklės, gerklų ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

3.3.

50 balų

3.3.1.

Žymus balso ir (ar) šnekos sutrikimas

3.3.2.

Įgimtos nosies, burnos, ryklės, gerklų formavimosi ydos, kai operacijos metu neįmanoma atkurti balso ir (ar) šnekos funkcijos

3.3.3.

Makroglosija, kurios dėl apimties neįmanoma visiškai pašalinti ir po operacijos lieka sutrikusi šnekos funkcija

3.3.4.

Onkologinės nosies, burnos, ryklės, gerklų ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

IV SKYRIUS

 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ, KRAUJO, LIMFOS IR KVĖPAVIMO SISTEMŲ LIGOS, PATOLOGINĖS BŪKLĖS IR SINDROMAI.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ, KRAUJO, IMUNINĖS IR KVĖPAVIMO SISTEMŲ FUNKCIJOS (TFK)

 

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos ir patologinės būklės.

Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos (TFK)

 

Pastaba.

Širdies nepakankamumas nustatomas remiantis Širdies ir kraujagyslių Niujorko širdies asociacijos (NYHA) funkcinio pajėgumo klasėmis

4.1.

20 balų

4.1.1.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai širdies ir kraujagyslių sistemos struktūrų onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas.

4.1.2.

IV funkcinės klasės lėtinis kraujotakos nepakankamumas pagal NYHA

4.1.3.

Sudėtingi ar nepagydomi širdies ritmo sutrikimai (izoliuoti ar po širdies operacijų)

4.1.4.

III–IV° plaučių arterijos hipertenzija dėl širdies ligų ar pirminė plautinė hipertenzija

4.1.5.

Būklė po širdies persodinimo (pirmieji metai)

4.1.6.

Persodintos širdies nepakankamumas

4.2.

35 balai

4.2.1.

III ar II–III funkcinės klasės lėtinis kraujotakos nepakankamumas pagal NYHA

4.2.2.

Sunki arterinė hipertenzija, esant hipertenzinei kardiopatijai ir (ar) hipertenzinei nefropatijai

4.2.3.

Būklė po širdies ar širdies kraujagyslių operacijų, kurių metu buvo taikoma dirbtinė kraujotaka (pirmieji metai)

4.2.4.

Onkologinės širdies ir kraujagyslių sistemos struktūrų ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

4.3.

50 balų

4.3.1 .

Konduitu ar aortos vožtuvo protezu koreguota kylančios aortos aneurizma ar aortos vožtuvo nesandarumas, esant II funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui pagal NYHA

4.3.2.

Būklė po širdies ar širdies kraujagyslių operacijų, kurių metu nebuvo taikoma dirbtinė kraujotaka (pirmieji metai)

4.3.3.

Svetimkūnis (konduitai, stentas, lopai) širdies raumenyje ar perikarde, esant II funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui pagal NYHA

4.3.4.

II funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumas pagal NYHA

4.3.5.

Širdies vožtuvo protezai ar koronarinių kraujagyslių šuntai, esant I–II funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui pagal NYHA

4.3.6.

Hipertrofinė kardiomiopatija

4.3.7.

Ilgo QT sindromas

4.3.8.

Onkologinės širdies ir kraujagyslių sistemos struktūrų ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

Kraujo ir limfos ligos, patologinės būklės ir sindromai.

Kraujo ir imuninės sistemų funkcijos (TFK)

4.4.

20 balų

4.4.1.

Būklė po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos: sunki (III–IV°) lėtinė transplantato prieš šeimininką liga

4.4.2.

Neuroleukemija, esant žymiems centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiams:

4.4.2.1.

dekompensuota hidrocefalija;

4.4.2.2.

traukulių sindromas;

4.4.2.3.

motorikos sutrikimai;

4.4.2.4.

pastovus meningoabdominalinis šuntas

4.4.3.

Įgimtas sunkus imunodeficitas, esant dauginiams organų funkcijos pažeidimams

4.5.

35 balai

4.5.1.

Hemoblastozės ir piktybiniai navikai:

4.5.1.1.

stiprus (> 2 sav.) kraujodaros slopinimas po chemoterapijos ar radioterapijos – citostatinė mielosupresija (Hb < 100 g/l, granulocitų < l,5 * (10 ^ 9), trombocitų < 50 * (10 ^ 9)/l);

4.5.1.2.

mielosupresinė būklė po kaulų čiulpų transplantacijos: lėtinė transplantato prieš šeimininką liga (II–III°)

4.5.2.

Įgimta ar įgyta kaulų čiulpų aplazija:

4.5.2.1.

sunkios formos;

4.5.2.2.

ryški hemosiderozė (feritinas > 2000 µg /l) ir priklausomybė nuo kraujo komponentų transfuzijų (daugiau kaip 1 per mėnesį)

4.5.3.

Įgimta ar įgyta hemolizinė anemija:

4.5.3.1.

labai dažnos (daugiau nei 4 kartus per metus) hemolizinės krizės vaikams iki 5 metų;

4.5.3.2.

lėtinė persistuojanti sunki ar vidutinė anemija (Hb < 90 g/l) vaikams iki 5 metų

4.5.4.

Agranulocitozė, įgimtos ar įgytos neutropenijos ir genetinės leukocitų anomalijos: sunki ar labai sunki ligos forma (granulocitų kiekis < l,5 * 10 ^ 9)

4.5.5.

Histiocitozės, kiti histiocitozės sindromai:

4.5.5.1.

citostatinio gydymo metu;

4.5.5.2.

kai kaulo defektas sukelia judėjimo sutrikimą;

4.5.5.3.

komplikavęsi į necukrinį diabetą

4.5.6.

Įgimtas ar įgytas sunkus imunodeficitas:

4.5.6.1.

dažnos imunodeficito nulemtos (daugiau kaip 6 kartus per metus) bakterinės ir virusinės infekcijos;

4.5.6.2.

reguliariai taikant (kas mėnesį) substitucinę terapiją imunoglobulinais

4.5.7.

Įgimti ir įgyti krešėjimo defektai: sunkus judamojo aparato funkcijos sutrikimas dėl III–IV° hemofilinės artropatijos, kontraktūrų, periferinių nervų pažeidimo

4.5.8.

Lėtinė įgimta ar įgyta trombocitopenija:

4.5.8.1.

imunosupresinės terapijos metu vaikams iki 5 metų;

4.5.8.2.

kai yra priklausomybė nuo trombocitų transfuzijų;

4.5.8.3.

po splenektomijos

4.5.9.

Įgimta generalizuota mastocitozė:

4.5.9.1.

dažnos (daugiau kaip 4 per metus) histamininės krizės;

4.5.9.2.

išreikštas hipersplenizmas;

4.5.10.

Mielodisplastinis sindromas ir kitos mielodisplazijos:

4.5.10.1.

aplazinė kaulų čiulpų būklė;

4.5.10.2.

priklausomybė nuo kraujo transfuzijų;

4.5.10.3.

6 mėnesius ir daugiau vartojamas alfa interferonas ir GLIVEC

4.5.11.

Įgimtas sunkus ląstelinis ar humoralinis imunodeficitas

4.6.

50 balų

4.6.1.

Įgimta ar įgyta kaulų čiulpų aplazija:

4.6.1.1.

vidutinio sunkumo forma;

4.6.1.2.

ryški hemosiderozė;

4.6.1.3.

priklausomybė nuo kraujo transfuzijų (daugiau kaip 4 per metus);

4.6.1.4.

dažnos (daugiau kaip 6 kartus per metus) bakterinės ir virusinės infekcijos

4.6.2.

Įgimta ar įgyta hemolizinė anemija:

4.6.2.1.

hemolizinės krizės (iki 4 per metus) vaikams iki 5 metų;

4.6.2.2.

po splenektomijos

4.6.3.

Histiocitozės, kiti histiocitozės sindromai:

4.6.3.1.

kaulo defektas, sukeliantis judėjimo funkcijos sutrikimų;

4.6.3.2.

ryški pancitopenija dėl hemofagocitozės ir hipersplenizmo

4.6.4.

Įgimti ar įgyti krešėjimo defektai:

4.6.4.1.

sunki hemofilijos ar koagulopatijos forma;

4.6.4.2.

II–III° hemofilinė artropatija;

4.6.4.3.

dažni kraujavimai (12 kartus per mėnesį)

4.6.5.

Įgimtos ar įgytos trombocitopatijos: užsitęsę dažni (daugiau kaip 4 per metus) kraujavimai iš gleivinių, į vidaus organus ir iš jų

4.6.6.

Vidutinio sunkumo funkciniai sutrikimai dėl ligos ir dėl gydymo:

4.6.6.1.

vidutinio sunkumo (Hb < 90 g/l) anemija, užsitęsusi ilgiau kaip 6 mėn., nepaisant taikomo gydymo;

4.6.6.2.

persistuojamoji vidutinio sunkumo neutropenija (granulocitų kiekis < 2,0 * 10^9), užsitęsusi ilgiau kaip 6 mėn.

4.6.7.

Įgimtas ląstelinis ar humoralinis imunodeficitas

 

 

Kvėpavimo sistemos ligos ir patologinės būklės.

Kvėpavimo sistemos funkcijos (TFK)

4.7.

20 balų

4.7.1.

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas stabilios ligos eigos fazėje, patvirtintas išorinio kvėpavimo funkcijos, kraujo įsotinimo deguonimi mėginiais bei kraujo laboratorinių tyrimų duomenimis:

4.7.1.1.

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas (neadekvati dujų apykaita plaučiuose, dėl kurios kraujas nepakankamai įsotinamas deguonimi ir nepakankamai pasišalina anglies dioksido).

Diagnozuojamas, remiantis klinikiniais duomenimis ir laboratorinių tyrimų rodikliais:

a) kraujo dujų tyrimo rodikliai ir rūgščių-šarmų būklė, apibūdinanti lėtinį kvėpavimo nepakankamumą:

-arterinio kraujo p02 < 60 mm Hg,

-arterinio kraujo pC02 > 50 mm Hg,

-arterinio kraujo pH – 7,35–7,45;

b) periferinio kraujo rodikliai, apibūdinantys lėtinį kvėpavimo nepakankamumą:

-antrinė policitemija (padidėję: hemoglobino koncentracija kraujyje, eritrocitų skaičius, hematokrito rodiklis),

-sumažėjęs eritrocitų nusėdimo greitis;

c) išorinės kvėpavimo funkcijos rodikliai, jei tyrimą galima atlikti: FEV1 mažiau arba lygu 60 %, bet daugiau kaip 40%, o FEV1/VC rodiklis yra mažiau kaip 70%

4.7.1.2.

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas dėl kardiopulmoninių susirgimų, patvirtintas: kraujo dujų tyrimais (arterinio kraujo pO2<65mmHg, pCO2>45mmHg) ir kvėpavimo funkcijos rodikliais vaikams nuo 6 metų: FEV1<50% amžiaus normos ir (ar) VC, FVC<50% normos;

4.7.1.3.

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas dėl CNS ir nervų-raumenų sistemų susirgimų, patvirtintas:

- kraujo dujų tyrimais (arterinio kraujo pO2<70mmHg, pCO2>40mmHg);

- kvėpavimo funkcijos rodikliais (jei gali atlikti): VC, FVC<15ml/kg)

4.7.2.

III–IV° plaučių arterijos hipertenzija dėl plaučių ligų

4.7.3.

Aktyvi plaučių tuberkuliozė (neįgalumo lygis nustatomas 1 metams):

4.7.3.1.

rentgenologiniai pokyčiai apima didžiąją plaučio dalį (3 ar daugiau segmentų) ir išlieka po 4 mėnesių gydymo, yra kvėpavimo funkcijos sutrikimai FEV1, FVC, VC <80% normos (tiriama vaikams nuo 6 metų);

4.7.3.2.

aktyvi užkrečiama plaučių tuberkuliozė ir atspari vaistams tuberkuliozė, kai po 4 mėnesių nepertraukiamo gydymo skiriamos tuberkuliozės mikobakterijos

4.7.4.

Būklė po vieno plaučio ar kelių plaučio skilčių pašalinimo dėl lėtinių plaučių ligų (neįgalumo lygis nustatomas 1 metams)

4.7.5.

Vieno plaučio vėžys, tęsiant chemoterapiją ir (ar) radioterapiją

4.7.6.

Būklė po plaučių transplantacijos:

4.7.6.1.

neįgalumo lygis nustatomas 2 metams;

4.7.6.2.

praėjus 2 metams, atsižvelgiama į imunosupresiją (fagocitinio, ląstelinio ar humoralinio imuniteto pokyčiai patvirtinti imunologiniais tyrimais) ir (ar) kvėpavimo nepakankamumo laipsnį

4.7.7.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai kvėpavimo sistemos struktūrų onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

4.8.

35 balai

4.8.1.

Aktyvi plaučių tuberkuliozė, kai po 4 mėnesių gydymo išlieka rentgenologiniai pokyčiai, apimantys didžiąją plaučių dalį (3 ar daugiau segmentų)

4.8.2.

Lėtinės plaučių ligos (cistinė fibrozė, bronchektazinė liga, intersticinės plaučių ligos ir kt.), kai, skiriant ligos sunkumą atitinkantį gydymą, paūmėjimai kartojasi 4 ir daugiau kartų per metus ir (ar) kvėpavimo funkcijos rodikliai vaikams nuo 6 metų yra: 50%< FEV1?69% normos, 50?VC, FVC<70%

4.8.3.

Sunki nuolatinė nekontroliuojama bronchų astma, kai, nepaisant nuolatinio ligos sunkumą atitinkančio gydymo, dėl astmos paūmėjimų reikalingas gydymas stacionare ar intensyvios terapijos skyriuje 2 ir daugiau kartų per metus

4.8.4.

Būklė po vieno plaučio ar kelių plaučio skilčių pašalinimo:

4.8.4.1.

po vieno plaučio pašalinimo, praėjus 1 metams po operacinio gydymo;

4.8.4.2.

po kelių plaučio skilčių pašalinimo, praėjus 1 metams po operacinio gydymo

4.8.5.

Tracheostoma, kai pacientas gydomas ambulatorinėmis sąlygomis, pirmą kartą nustatant neįgalumo lygį 1 metams, vėliau – kol yra tracheostoma, vertinant kas 2 metus

4.8.6.

Sunkaus ir vidutinio sunkumo lygio miego apnėjos (obstrukcinės, centrinės, mišrios), kai diagnozė pavirtinta polisomnografijos tyrimu ir reikalingas gydymas pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose palaikymo aparatu

4.8.7.

Onkologinės kvėpavimo sistemos struktūrų ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

4.9.

50 balų

4.9.1.

Sunki nuolatinė bronchų astma, iš dalies kontroliuojama, taikant ligos sunkumą atitinkantį adekvatų gydymą

4.9.2.

Lėtinės plaučių ligos (cistinė fibrozė, bronchektazinė liga, intersticinės plaučių ligos ir kt.), kai paūmėjimai kartojasi 2–3 (ne daugiau kaip 3 kartus) kartus per metus, gaunant ligos sunkumą atitinkantį gydymą (būtini duomenys medicininėje dokumentacijoje), ir (ar) kvėpavimo funkcijos rodikliai vaikams nuo 6 metų yra 70%<FEV1< 90% ir (ar) 70%<VC, FVC<90%

4.9.3.

Cistinė fibrozė, esant kelių organizmo funkcinių sistemų pažeidimui.

Pirma neįgalumo lygio kontrolė po 1 metų.

Esant genetiniam patvirtinimui arba tipinei cistinei fibrozei, neįgalumo lygis nustatomas iki 18 metų.

Esant netipinei cistinei fibrozei, diagnozė turi būti patvirtinta konsiliumo tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje, vadovaujantis bendro sutarimo kriterijais

4.9.4.

Aktyvi vaistams atspari plaučių tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet išliekant ligos pradžioje buvusiems rentgenologiniems pokyčiams ir tęsiant tuberkuliozės gydymą iki 18 mėnesių

4.9.5.

Onkologinės kvėpavimo sistemos struktūrų ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

V SKYRIUS

 

VIRŠKINIMO SISTEMOS, ENDOKRININĖS LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

VIRŠKINIMO, MEDŽIAGŲ APYKAITOS IR BELATAKIŲ LIAUKŲ SISTEMŲ FUNKCIJOS (TFK)

 

Virškinimo sistemos ligos ir patologinės būklės.

Su virškinimo sistema susijusios funkcijos (TFK)

5.1.

20 balų

5.1.1.

Kepenų funkcijos nepakankamumas, pasireiškiantis portine hipertenzija, pasikartojančiu kraujavimu iš išsiplėtusių venų ar hepatine encefalopatija

5.1.2.

Kepenų nepakankamumo terminalinė stadija

5.1.3.

Būklė po kepenų ar jų dalies persodinimo (pirmieji metai)

5.1.4.

Persodintų kepenų funkcijos nepakankamumas

5.1.5.

Aktyvi virškinimo organų tuberkuliozė, išliekanti po 4 mėnesių gydymo ir pasireiškianti virškinimo organų funkcijos sutrikimu

5.1.6.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai virškinimo sistemos ir retroperitoninio tarpo onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

5.2.

35 balai

5.2.1.

Krono liga:

5.2.1.1.

pasikartojančios (2 ir daugiau paūmėjimų per metus) ligos eiga;

5.2.1.2.

ryškus fizinio vystymosi atsilikimas (svoris / ūgis <3%o);

5.2.1.3.

lytinio brendimo sulėtėjimas;

5.2.1.4.

fistulinė ar striktūrinė forma

5.2.2.

Pasikartojantis opinis kolitas (2 ir daugiau paūmėjimų per metus)

5.2.3.

Žarnų malabsorbcija:

5.2.3.1.

Kai, taikant medikamentinį ar specifinį dietinį gydymą vienerius metus, nepasiekiama efekto ir išlieka ryškus fizinio vystymosi atsilikimas (svoris / ūgis <3%o);

5.2.3.2.

kai reikia nuolatinio parenterinio maitinimo

5.2.4.

Kepenų cirozė

5.2.5.

Portinė hipertenzija, esant pasikartojančiam kraujavimui iš varikozinių mazgų

5.2.6.

Skrandžio pašalinimas, esant mitybos sutrikimui, kai yra ryškus fizinio vystymosi atsilikimas (svoris / ūgis<3%o)

5.2.7.

Enterostoma arba gastrostoma

5.2.8.

Trumpos žarnos sindromas

5.2.9.

Plonosios žarnos fistulė

5.2.10.

Storosios žarnos fistulė arba dirbtinė išangė

5.2.11.

Visiškas išmatų nelaikymas

5.2.12.

Išplitusi aktyvi virškinimo organų tuberkuliozė

5.2.13.

Onkologinės virškinimo sistemos ir retroperitoninio tarpo ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

5.3.

50 balų

5.3.1.

Achalazija, kai vienerių metų gydymas neefektyvus ir yra ryškus fizinio vystymosi atsilikimas (svoris / ūgis <3%o)

5.3.2 .

Po stemplės atrezijos operacijos ar, esant randinei stemplės stenozei, kol reikalingas bužavimas

5.3.3.

Storosios žarnos polipozė, komplikuota lėtinės vidutinio sunkumo (Hb<90g/l) anemijos

5.3.4.

Žarnų malabsorbcija, esant ryškiam fizinio vystymosi atsilikimui (svoris / ūgis <3%o)

5.3.5.

Lėtinis hepatitas, esant kepenų funkcijos sutrikimui:

išliekant biocheminiam kepenų aktyvumui ilgiau nei vienerius metus ir (ar) esant antro ir didesnio laipsnio fibrozei, vertinant pagal METAVIR (kepenų fibrozės laipsnio vertinimo klasifikacija)

5.3.6.

Kepenų fibrozė (antro ir didesnio laipsnio, vertinant pagal METAVIR)

5.3.7.

Portinė hipertenzija, nesant kraujavimo

5.3.8.

Lėtinis pasikartojantis sąauginis žarnų nepraeinamumas, kai reikalingas pakartotinis (3 ir daugiau kartų per metus) gydymas stacionare

5.3.9.

Būklė po kepenų persodinimo

5.3.10.

Dalinis išmatų nelaikymas

5.3.11.

Sukus maitinimosi (valgymo) funkcijos sutrikimas, esant ryškiam fizinio vystymosi atsilikimui (svoris / ūgis <3%o)

5.3.12.

Pirminis sklerozuojantis cholangitas, jei nėra fibrozės (antro ir didesnio laipsnio, vertinant pagal METAVIR)

5.3.13.

Aktyvi vaistams atspari virškinimo organų tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet tęsiant tuberkuliozės gydymą iki 18 mėnesių

5.3.14.

Onkologinės virškinimo sistemos ir retroperitoninio tarpo ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

Endokrininės ligos ir patologinės būklės.

Su medžiagų apykaitos ir belatakių liaukų sistemomis susijusios funkcijos (TFK)

5.4.

20 balų

5.4.1.

Necukrinis diabetas, nepaveikiamas antidiureziniais vaistais ir esant nesubalansuotai vandens ir natrio pusiausvyrai

5.4.2.

Poliglandulinė disfunkcija, pasireiškianti daugelio endokrininių liaukų nepakankamumu

5.4.3.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai su medžiagų apykaitos ir endokrinine sistemomis susijusios onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

5.5.

35 balai

5.5.1.

Įgimta hipotirozė, rezistentiška pakaitiniam gydymui skydliaukės hormonais

5.5.2.

Antinksčių nepakankamumas, esant kas pusę metų pasikartojančioms krizėms

5.5.3.

Cukrinis diabetas

5.5.4.

Hipoglikeminės būklės dėl įgimto insulino sekrecijos padidėjimo

5.5.5.

Ryškūs organizmo funkcijų sutrikimai, esant:

5.5.5.1.

Cushingo sindromui;

5.5.5.2.

hiperaldosteronizmui;

5.5.5.3.

hiperparatirozei

5.5.6.

Onkologinės su medžiagų apykaitos ir endokrinine sistemomis susijusios ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

5.6.

50 balų

5.6.1.

Liga, kai reikalingas nuolatinis pakaitinis gydymas hormonais:

5.6.1.1.

hipopituitarizmas;

5.6.1.2.

hipotirozė;

5.6.1.3.

hipoparatirozė;

5.6.1.4.

necukrinis diabetas;

5.6.1.5.

adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai;

5.6.1.6.

pirminis antinksčių žievės nepakankamumas

5.6.2.

Onkologinės su medžiagų apykaitos ir endokrinine sistemomis susijusios ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

5.6.3.

Paveldimas medžiagų apykaitos funkcijos įsisavinti baltymą nebuvimas, kai reikalingas nuolatinis specialus maitinimosi režimas, naudojant specialiosios paskirties maisto produktus.

 

VI SKYRIUS

 

ŠLAPIMO SISTEMOS, LYTIES IR DAUGINIMOSI STRUKTŪRŲ LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

ŠLAPIMO, LYTIES IR DAUGINIMOSI FUNKCIJOS (TFK)

 

Šlapimo sistemos, lyties ir dauginimosi struktūrų ligos ir patologinės būklės.

Šlapimo, lyties ir dauginimosi funkcijos (TFK)

6.1.

20 balų

6.1.1.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai šlapimo sistemos, inkstų, lyties ir dauginimosi struktūrų onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

6.1.2.

Lėtinės inkstų ir šlapimo takų ligos, esant inkstų funkcijos nepakankamumui, kai taikoma hemodializė

6.1.3.

Persodinto inksto nepakankamumas

6.1.4.

Aktyvi inkstų ar lyties organų tuberkuliozė, išliekanti po 4 mėnesių gydymo ir pasireiškianti inkstų ar lyties organų funkcijos sutrikimu

6.2.

35 balai

6.2.1.

II–IV° lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas, esant išreikštoms komplikacijoms (arterinė hipertenzija, acidozė, kanalėlių funkcijos sutrikimas)

6.2.2.

Organinės kilmės šlapimo nelaikymas:

6.2.2.1.

vaikų nuo 1 iki 5 metų, kai nustatytas įgimtas ar įgytas nugaros smegenų pažeidimas;

6.2.2.2.

vaikų nuo 5 metų, kai vaikas kateterizuojamas

6.2.3.

Išplitusi aktyvi inkstų ar lyties organų tuberkuliozė

6.2.4.

Onkologinės šlapimo sistemos, inkstų, lyties ir dauginimosi struktūrų ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

6.3.

50 balų

6.3.1

Po inksto pašalinimo dėl naviko, iki 18 metų

6.3.2.

Sisteminės inkstų ir medžiagų apykaitos ligos, esant I° inkstų funkcijos sutrikimui

6.3.3.

Dažnai (4 ir daugiau kartų per metus) pasikartojantis nefrozinis sindromas

6.3.4.

Sunki antrinė hipertenzija dėl inkstų ir (ar) inkstų kraujagyslių pakenkimo

6.3.5.

Po inksto persodinimo, iki 18 metų

6.3.6.

Šlapinimosi sutrikimai, kai reikalingas kateterizavimas

6.3.7.

Ureterostoma

6.3.8.

Aktyvi vaistams atspari inkstų ar lyties organų tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet tęsiant tuberkuliozės gydymą iki 18 mėnesių

6.3.9.

Onkologinės šlapimo sistemos, inkstų, lyties ir dauginimosi struktūrų ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

VII SKYRIUS

 

JUDAMOJO ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI, NERVŲ SISTEMOS LIGOS IR PATOLOGINĖS BŪKLĖS.

GRIAUČIŲ NEUROMOTORINĖS IR SU JUDESIAIS SUSIJUSIOS FUNKCIJOS (TFK)

 

Judamojo atramos aparato pažeidimai.

Sąnarių ir kaulų, raumenų, judesio funkcijos (TFK)

7.1.

20 balų

7.1.1.

Labai sunkus judamojo aparato funkcijos sutrikimas:

7.1.1.1.

vaikų iki 5 metų:

kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent 3 raidos srityse ne didesnis kaip 30%

7.1.1.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai Barthel indeksas iki 40 balų

7.1.2.

Daugybiniai viršutinių ir apatinių galūnių sąnarių funkcijų sutrikimai:

7.1.2.1.

vaikų iki 5 metų:

kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse ne didesnis kaip 30%;

7.1.2.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai Barthel indeksas iki 40 balų

7.1.3.

Visiška vienos galūnės amputacija, galūnės agenezė (iki protezavimo arba kai protezavimas neįmanomas)

7.1.4.

Neprotezuojamos dviejų galūnių bigės

7.1.5.

Abiejų plaštakų 4 pirštų, įskaitant pirmąjį, trūkumas

7.1.6.

Progresuojančios ir nepalankios eigos ligos, vystymosi anomalijos, esant nuolatiniams ryškiems su judesiais susijusios funkcijos sutrikimams:

7.1.6.1.

vaikų iki 5 metų:

kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse ne didesnis kaip 30%;

7.1.6.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai Barthel indeksas iki 40 balų

7.1.7.

Aktyvi kaulų ir sąnarių tuberkuliozė, išliekanti po 4 mėnesių gydymo ir pasireiškianti judamojo atramos aparato funkcijos sutrikimu

7.1.8.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai judamojo atramos aparato onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

7.2.

35 balai

7.2.1.

Sunkus judamojo aparato sutrikimas:

7.2.1.1.

vaikų iki 5 metų:

kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse 31–50%;

7.2.1.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai Barthel indeksas 45–60 balų

7.2.2.

Osteoporozė, komplikuota stuburo ir (ar) kitų kaulų lūžiais

7.2.3.

Skirtingų galūnių 2 ir daugiau sąnarių (išskyrus pirštų) ankilozė arba ryški kontraktūra, Barthel indeksas 45–60 balų

7.2.4.

Neprotezuojama šlaunies ar blauzdos bigė

7.2.5.

Plaštakos arba dilbio bigė ir blauzdos bigė

7.2.6.

Žasto ar dilbio bigė, esant sutrikusiai kitos rankos funkcijai

7.2.7.

Šlaunies bigė ir sutrikusios kitos kojos motorinės arba statinės funkcijos

7.2.8.

Šlaunies egzartikuliacija

7.2.9.

Vienos rankos penkių pirštų visų falangų trūkumas

7.2.10.

Išplitusi aktyvi kaulų ir sąnarių tuberkuliozė

7.2.11.

Onkologinės judamojo atramos aparato ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

7.3.

50 balų

7.3.1.

Vidutinis judamojo aparato funkcijos sutrikimas:

7.3.1.1.

vaikų iki 5 metų:

kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent dviejose raidos srityse 51–80%;

7.3.1.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai Barthel indeksas 65–80 balų

7.3.2.

Vieno sąnario ankilozė ar ryški kontraktūra

7.3.3.

Viena koja trumpesnė 4 ir daugiau centimetrų

7.3.4.

Skoliozė >40 laipsnių, esant kardiopulmoniniam nepakankamumui

7.3.5.

Plaštakos ar dilbio bigė

7.3.6.

Įgytas ar įgimtas netikras sąnarys (pseudoartrozė)

7.3.7.

Klibantis peties ar alkūnės sąnarys

7.3.8.

Plaštakos pirštų, išskyrus pirmą, visų falangų trūkumas arba 3 plaštakos pirštų, įskaitant pirmą, visų falangų trūkumas, ankilozė arba ryški minėtų pirštų funkciškai nepatogios padėties kontraktūra

7.3.9.

Pirmo ir antro piršto arba trijų pirštų ir atitinkamų delnakaulių trūkumas

7.3.10.

Abiejų plaštakų pirmųjų pirštų trūkumas

7.3.11.

Protezuota šlaunies ar blauzdos bigė

7.3.12.

Pėdos bigė po amputacijos pagal Pirogovą ar Šoparo sąnario lygyje

7.3.13.

Abiejų pėdų bigės Lisfranko sąnario lygyje

7.3.14.

Kelio arba klubo endoprotezas, sutrikus jo funkcijai

7.3.15.

Įgimtos ligos (hipofizinis nanizmas, artrogripozė, osteochondrodisplazijos, osteochondrodistrofijos ir kt.), susijusios su sąnarių pakenkimu arba judamojo aparato funkcijos sutrikimu

7.3.16.

Perteso liga, kai pažeidimas yra III–IV laipsnio arba po operacijos iki 2 metų

7.3.17.

Būklė po stuburo, kelio, klubo, peties, alkūnės, riešo sąnarių ar pėdos deformaciją (įgimtą, įgytą) koreguojančių operacijų iki 2 metų po operacijos

7.3.18.

Nudegimų randai, sukeliantys organizmo funkcijų sutrikimus

7.3.19.

Aktyvi vaistams atspari kaulų ir sąnarių tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet tęsiant tuberkuliozės gydymą 18 ir daugiau mėnesių

7.3.20.

Onkologinės judamojo atramos aparato ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

Nervų sistemos ligos ir patologinės būklės.

Judėjimo, smulkiosios motorikos, kalbos ir komunikacijos funkcijos

7.4.

20 balų

7.4.1.

Labai sunkus judėjimo funkcijos sutrikimas, esant nervų sistemos ligoms ir patologinėms būklėms (neįgalumą nustatant pirmą kartą, klinikinė diagnozė turi būti patikslinta tretinio lygio vaikų neurologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcinė būklė – tretinio lygio vaikų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar reabilitacijos centre, pritaikius amžių ir diagnozę atitinkančius diagnostinius testus), kai:

- vaikų iki 5 metų:

motorinės raidos koeficientas, vertinant vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu (DISC ar kita adaptuota metodika), yra 30% ar mažiau ir (ar) cerebrinio paralyžiaus diagnozę turinčių vaikų GMFCS (Stambiosios motorikos klasifikacijos sistema cerebriniam paralyžiui) atitinka IV–V lygį;

- vaikų nuo 5 metų:

Barthel indeksas iki 40 balų ir (ar) cerebrinio paralyžiaus diagnozę turinčių vaikų GMFCS atitinka IV–V lygį;

ir kai yra:

7.4.1.1.

abiejų kojų vangus, spastinis, diskinetinis, ataksinis paralyžius dėl įgimtų ir įgytų galvos, nugaros smegenų pažeidimų, nervų-raumenų ligų, kitų įgimtų ligų, susijusių su motorinės funkcijos sutrikimu;

7.4.1.2.

vienos kojos paralyžius ir funkciją apsunkina sunkus protinis atsilikimas;

7.4.1.3.

organinės kilmės hiperkinezės ir kiti judesių sutrikimai po neefektyvaus gydymo

7.4.2.

Epilepsija (kai pacientas, kuriam tyrimais patvirtintas galvos smegenų pažeidimas, yra gydomas vadovaujantis Lietuvoje patvirtinta metodika, vertinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo gydymo pradžios), kai:

7.4.2.1.

ne rečiau kaip 4 kartus per mėn. kartojasi generalizuoti priepuoliai;

7.4.2.2.

kasdien kartojasi sudėtingieji židininiai ar kitos rūšies priepuoliai su sąmonės sutrikimu, tačiau be traukulių, ir jie yra įrašyti vaizdo elektroencefalogramoje (toliau – EEG) ;

7.4.2.3.

ne rečiau kaip kas savaitę kartojasi sudėtingieji židininiai ar kiti priepuoliai su sąmonės sutrikimu, jei yra nustatyta ir pažintinių ir (ar) elgesio sutrikimų, trikdančių socialinę adaptaciją

7.4.3.

Narkolepsija, sunkus funkcijos sutrikimas (nustatomi visi keturi pagrindiniai narkolepsijos simptomai: nevalingi miego priepuoliai, katapleksija, miego paralyžius, hipnogoginės haliucinacijos), priepuoliai kartojasi 4 ir daugiau kartų per mėnesį. Ligonis ištirtas polisomnografijos tyrimu ir atliktas daugybinis užmigimo testas bei gydomas medikamentais 3 mėnesius

7.4.4.

Aktyvi centrinės nervų sistemos tuberkuliozė, išliekanti po 4 mėnesių gydymo ir pasireiškianti centrinės nervų sistemos funkcijos sutrikimu

7.4.5.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai onkologinės nervų sistemos ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

7.5.

35 balai

7.5.1.

Sunkus judėjimo funkcijos sutrikimas, esant nervų sistemos ligoms ir patologinėms būklėms (neįgalumą nustatant pirmą kartą, klinikinė diagnozė turi būti patikslinta tretinio lygio vaikų neurologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcinė būklė – tretinio lygio vaikų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar reabilitacijos centre, pritaikius amžių ir diagnozę atitinkančius diagnostinius testus), kai:

- vaikų iki 5 metų:

motorinės raidos koeficientas, vertinant vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu (DISC ar kita adaptuota metodika), yra 31–50% ir (ar) cerebrinio paralyžiaus diagnozę turinčių vaikų GMFCS (Stambiosios motorikos klasifikacijos sistema cerebriniam paralyžiui) atitinka III lygį;

- vaikų nuo 5 metų:

Barthel indeksas 45–60 balų ir (ar) cerebrinio paralyžiaus diagnozę turinčių vaikų GMFCS atitinka III lygį;

ir kai yra:

7.5.1.1.

abiejų kojų vangus, spastinis, diskinetinis, ataksinis paralyžius dėl įgimtų ir įgytų galvos, nugaros smegenų pažeidimų, nervų-raumenų ligų;

7.5.1.2.

vienos pusės abiejų galūnių paralyžius;

7.5.1.3.

vienos kojos paralyžius ir būklę apsunkina vidutinis protinis atsilikimas;

7.5.1.4.

organinės kilmės hiperkinezės ir kiti judesių sutrikimai po vienerių metų neefektyvaus gydymo

7.5.2.

Veidinio nervo abiejų pusių paralyžius ir (ar) kontraktūra, ir (ar) sinkinezės po 6 mėnesių nuo gydymo pradžios

7.5.3.

Žymus kalbos ir kalbėjimo funkcijos sutrikimas dėl įgimtų ar įgytų nervų ir kitų sistemų ligų ar pažeidimų (dizartrija, dislalija, alalija, disfazija, afazija ir kt.) ir sergant Landau-Klefnerio sindromu:

7.5.3.1.

vaikų nuo 1 iki 5 metų, kai ekspresyviosios kalbos ir kalbos suvokimo raida atitinka 30% ar mažiau;

7.5.3.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai nėra efektyvios verbalinės komunikacijos net ir su artimaisiais

7.5.4.

Epilepsija (kai pacientas, kuriam tyrimais patvirtintas galvos smegenų pažeidimas, yra gydomas vadovaujantis Lietuvoje patvirtinta metodika, vertinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo gydymo pradžios), kai:

7.5.4.1.

1–3 kartus per 2 mėn. kartojasi generalizuoti priepuoliai;

7.5.4.2.

ne rečiau kaip kas keletą dienų kartojasi sudėtingieji židininiai priepuoliai;

7.5.4.3.

kas keletą mėnesių kartojasi generalizuotų toninių-kloninių traukulių priepuoliai ar kiti priepuoliai su kritimu, jei yra nustatyta pažintinių ir (ar) elgesio sutrikimų, sutrikdančių socialinę adaptaciją;

7.5.4.4.

ne rečiau kaip 1–2 kartus per mėn. kartojasi priepuoliai su sąmonės sutrikimu ir yra nustatyta pažintinių ir (ar) elgesio sutrikimų, sutrikdančių socialinę adaptaciją

7.5.5.

Narkolepsija, vidutinis funkcijos sutrikimas (nustatomi trys iš keturių pagrindinių narkolepsijos simptomų: nevalingi miego priepuoliai, katapleksija, miego paralyžius, hipnogoginės haliucinacijos), priepuoliai kartojasi kas mėnesį. Ligonis ištirtas polisomnografijos tyrimu ir atliktas daugybinis užmigimo testas bei gydomas medikamentais 3 mėnesius

7.5.6.

Diagnozavus sparčiai progresuojančią nervų sistemos ligą (pvz., I tipo spinalinę amiotrofiją, leukodistrofijas ir kt.), kuriai būdingas įvairių funkcijų praradimas, per pirmuosius 2 gyvenimo metus

7.5.7.

Išplitusi aktyvi centrinės nervų sistemos tuberkuliozė

7.5.8.

Onkologinės nervų sistemos ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

7.6.

50 balų

7.6.1.

Vidutinis judėjimo funkcijos sutrikimas, esant nervų sistemos ligoms ir patologinėms būklėms (neįgalumą nustatant pirmą kartą, klinikinė diagnozė turi būti patikslinta tretinio lygio vaikų neurologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcinė būklė – tretinio lygio vaikų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar reabilitacijos centre, pritaikius amžių ir diagnozę atitinkančius diagnostinius testus), kai:

- vaikų iki 5 metų:

motorinės raidos koeficientas, vertinant vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu (DISC ar kita adaptuota metodika), yra 51–70% ir (ar) cerebrinio paralyžiaus diagnozę turinčių vaikų GMFCS (Stambiosios motorikos klasifikacijos sistema cerebriniam paralyžiui) atitinka II lygį;

- vaikų nuo 5 metų:

Barthel indeksas 65–80 balų ir (ar) cerebrinio paralyžiaus diagnozę turinčių vaikų GMFCS atitinka II lygį;

ir kai yra:

7.6.1.1.

abiejų kojų vangus, spastinis, diskinetinis, ataksinis paralyžius dėl įgimtų ir įgytų galvos, nugaros smegenų pažeidimų, nervų-raumenų ligų, kitų įgimtų ligų, susijusių su motorinės funkcijos sutrikimu;

7.6.1.2.

vienos pusės abiejų galūnių paralyžius;

7.6.1.3.

vienos kojos paralyžius ir būklę apsunkina lengvas protinis atsilikimas;

7.6.1.4.

organinės hiperkinezės ir kiti judesių sutrikimai pirmi metai po diagnozės nustatymo

7.6.2.

Veidinio nervo pusės paralyžius ir (ar) kontraktūra, ir (ar) sinkinezės po 6 mėnesių nuo gydymo pradžios

7.6.3.

Epilepsija (kai pacientas, kuriam tyrimais patvirtintas galvos smegenų pažeidimas, yra gydomas vadovaujantis Lietuvoje patvirtinta metodika, vertinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo gydymo pradžios), kai:

7.6.3.1.

kas keletą mėnesių kartojasi generalizuoti priepuoliai;

7.6.3.2.

ne rečiau kaip kas savaitę kartojasi paprastieji motoriniai židininiai priepuoliai ar priepuoliai su sąmonės sutrikimu

7.6.4.

Rankų funkcijos pažeidimas:

- vaikų nuo 1 iki 5 metų:

kai vienos rankos smulkiosios motorinės raidos koeficientas yra 50% ar mažiau arba kai 70% ar mažiau abiejų rankų (vertinant vaiko amžių ir diagnozę atitinkančiu testu);

- vaikų nuo 5 metų:

kai sunkiai manipuliuoja daiktais; reikia pagalbos pasiruošiant ir (ar) modifikuojant numatomas atlikti veiklas. Veikla lėta, prasčiau atliekama. Veiklos atliekamos savarankiškai, jei joms atlikti yra padaryti paruošiamieji darbai arba jos yra atitinkamai adaptuotos

7.6.5.

Vidutinis kalbos ir kalbėjimo funkcijos sutrikimas dėl įgimtų ar įgytų nervų ir kitų sistemų ligų ar pažeidimų (dizartrija, dizlalija, alalija, disfazija, afazija ir kt.) ir sergant Landau-Klefnerio sindromu:

7.6.5.1.

vaikų nuo 1 iki 5 metų:

kai, vertinant vaikų amžių ir diagnozę atitinkančiu testu, ekspresyviosios kalbos ir kalbos suvokimo raida atitinka 31–50%;

7.6.5.2.

vaikų nuo 5 metų:

kai kalbą supranta jo artimieji ir (ar) vaikas supranta savo artimųjų kalbą

7.6.6.

Aktyvi vaistams atspari centrinės nervų sistemos tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet tęsiant tuberkuliozės gydymą 18 ir daugiau mėnesių

7.6.7.

Onkologinės nervų sistemos ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

VIII SKYRIUS

 

ODOS LIGOS IR PAŽEIDIMAI.

ODOS IR SU JA SUSIJUSIŲ STRUKTŪRŲ FUNKCIJOS (TFK)

 

Odos ligos ir pažeidimai.

Odos, plaukų, nagų funkcijos (TFK)

8.1.

20 balų

8.1.1.

Neoperuotinos ar atsparios chemoterapijai odos ir su ja susijusių struktūrų onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas

8.1.2

Aktyvi odos tuberkuliozė, išliekanti po 4 mėnesių gydymo ir pasireiškianti odos funkcijos sutrikimu

8.2.

35 balai

8.2.1.

Išplitusi aktyvi odos tuberkuliozė

8.2.2.

Onkologinės odos ir su ja susijusių struktūrų ligos citotoksinio gydymo metu (chemoterapija ir (arba) radioterapija)

8.3.

50 balų

 

8.3.1.

Sunkus difuzinis atopinis dermatitas (SCORAD (atopinio dermatito eigos sunkumo) indeksas po gydymo daugiau kaip 50 balų)

8.3.2.

Sunki artropatinė ir (ar) generalizuota psoriazė

8.3.3.

Sunki paveldima ichtiozė ar pūslinė epidermolizė

8.3.4.

Aktyvi vaistams atspari odos tuberkuliozė, po 4 gydymo mėnesių jau neskiriant tuberkuliozės mikobakterijų, bet tęsiant tuberkuliozės gydymą iki 18 mėnesių.

8.3.4.

Onkologinės odos ir su ja susijusių struktūrų ligos palaikomosios chemoterapijos metu ir iki 5 metų po taikyto gydymo

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Nr. V-600/A1-272/V-459, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05790

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

2 priedas

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas

(4–6 metų amžiaus vaikai)

 

______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio klausimyną, vardas ir pavardė)

 

 

 

Su neįgalumo lygio vertinimo tvarka esu supažindintas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno reikšmė vertinant neįgalumo lygį man yra žinoma.

 

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                    _________________              ______________________ 

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

Į klausimus atsako asmuo ir (ar) asmens atstovas.

Toliau pateikti klausimai, susiję su kasdiene vaikų veikla. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

 

0 balų – kai asmuo nepatiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų;

 

1 balas – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje kartais reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

2 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

3 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: nėra savarankiškas, kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir visada reikalinga kito asmens pagalba;

 

4 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: savarankiškai negali atlikti jokio veiksmo, reikalinga absoliuti pagalba, kasdienėje veikloje visiškai priklausomas nuo techninės pagalbos priemonių ir kitų asmenų.

 

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų.

 

Veikla ir gebėjimas dalyvauti

Veikla kėlė rūpesčių per

paskutinį mėnesį (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

 

 

 

 

 

1.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su žaislais?

0

1

2

3

4

1.2. Ar turi sunkumų mokydamasis kalbėti?

0

1

2

3

4

1.3. Ar turi sunkumų suprasdamas sąvokas, apibūdinančias ilgį, kiekį, santykį?

0

1

2

3

4

1.4. Ar turi sunkumų mokydamasis skaityti?

0

1

2

3

4

1.5. Ar pažįsta raides?

0

1

2

3

4

1.6. Ar turi sunkumų mokydamasis skaičiuoti?

0

1

2

3

4

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

 

 

 

 

 

2.1. Ar turi sunkumų vykdydamas paprastą (vieną) užduotį?

0

1

2

3

4

2.2. Ar turi sunkumų vykdydamas užduotį, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus (pvz.: neužtenka jėgų, nesugeba sutelkti dėmesio, negali susikaupti, nesuvokia veiksmų sekos ir kt.)?

0

1

2

3

4

2.3. Ar turi sunkumų vykdydamas kasdienę veiklą (pvz.: išsivalyti dantis, nusiprausti, apsirengti ir kt.)?

0

1

2

3

4

3. Bendravimas

 

 

 

 

 

3.1. Ar turi sunkumų suprasdamas, ką sako kiti?

0

1

2

3

4

3.2. Ar turi sunkumų suprasdamas gestų ir (ar) paveikslėlių reikšmę?

0

1

2

3

4

3.3. Ar turi sunkumų kalbėdamas?

0

1

2

3

4

3.4. Ar turi sunkumų tardamas garsus?

0

1

2

3

4

3.5. Ar turi sunkumų naudodamas gestus, paveikslėlius ir (ar) piešinius bendravimui?

0

1

2

3

4

4. Mobilumas (judėjimas)

 

 

 

 

 

4.1. Ar turi sunkumų atsisėsdamas ir (ar) atsistodamas?

0

1

2

3

4

4.2. Ar turi sunkumų sėdėdamas ir (ar) stovėdamas ilgesnį laiką?

0

1

2

3

4

4.3. Ar turi sunkumų valdydamas plaštaką, pirštus ir (ar) nykštį?

0

1

2

3

4

4.4. Ar turi sunkumų valdydamas petį ir (ar) ranką?

0

1

2

3

4

4.5. Ar turi sunkumų vaikščiodamas?

0

1

2

3

4

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

 

 

 

 

 

5.1. Ar turi sunkumų prausdamasis?

0

1

2

3

4

5.2. Ar turi sunkumų naudodamasis tualetu?

0

1

2

3

4

5.3. Ar turi sunkumų rengdamasis?

0

1

2

3

4

5.4. Ar turi sunkumų valgydamas?

0

1

2

3

4

5.5. Ar turi savisaugos sunkumų (pvz.: vengdamas nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, ar gali saugiai pereiti gatvę ir kt.)?

0

1

2

3

4

6. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

 

 

 

 

 

6.1. Ar turi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais (pvz.: pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti ir kt.)?

0

1

2

3

4

7. Pagrindinės gyvenimo sritys

 

 

 

 

 

7.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su kitais?

0

1

2

3

4

7.2. Ar turi sunkumų dalyvaudamas ikimokykliniame ugdyme (pvz.: vaikų darželyje ar namuose susikaupti, išlaikyti dėmesį, įsisavinti žinias, įgyti naujų įgūdžių ir kt.)?

0

1

2

3

4

7.3. Ar turi sunkumų suprasdamas, kas yra pinigai?

0

1

2

3

4

Iš viso klausimų – 28

Balų suma

0

28

56

84

112

Asmens balų suma

 

 

 

 

 

Iš viso asmens balų

 

 

Atsakymų vertinimas:

Balai

 

Koeficientas

11276

0,9

7538

1,0

370

1,1

 

Vertinimą atlikęs darbuotojas                     __________              ____________________________  

(parašas)                                (pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                                         _____________          _______________________

(parašas)                          (vardas ir pavardė)

Pastabos ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

___________________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

3 priedas

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas

(7–13 metų amžiaus vaikai)

 

 

______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio klausimyną, vardas ir pavardė)

 

 

 

Su neįgalumo lygio vertinimo tvarka esu supažindintas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno reikšmė vertinant neįgalumo lygį man yra žinoma.

 

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                                 _________________              ______________________

(parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

Į klausimus atsako asmuo ir (ar) asmens atstovas.

Toliau pateikti klausimai, susiję su kasdiene vaikų veikla. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

 

0 balų – kai asmuo nepatiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų;

 

1 balas – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje kartais reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

2 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

3 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: nėra savarankiškas, kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir visada reikalinga kito asmens pagalba;

 

4 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: savarankiškai negali atlikti jokio veiksmo, reikalinga absoliuti pagalba, kasdienėje veikloje visiškai priklausomas nuo techninės pagalbos priemonių ir kitų asmenų.

 

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų.

 

Veikla ir gebėjimas dalyvauti

Veikla kėlė rūpesčių per

paskutinį mėnesį (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

 

 

 

 

 

1.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su žaislais?

0

1

2

3

4

1.2. Ar turi sunkumų naudodamas žodžius, frazes, sakinius?

0

1

2

3

4

1.3. Ar turi sunkumų suprasdamas sąvokas, apibūdinančias, ilgį, kiekį, santykį?

0

1

2

3

4

1.4. Ar turi sunkumų skaitydamas?

0

1

2

3

4

1.5. Ar turi sunkumų rašydamas?

0

1

2

3

4

1.6. Ar turi sunkumų skaičiuodamas?

0

1

2

3

4

2. Bendros užduotys ir reikalai

 

 

 

 

 

2.1. Ar turi sunkumų vykdydamas paprastą (vieną) užduotį?

0

1

2

3

4

2.2. Ar turi sunkumų vykdydamas užduotį, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus (pvz.: neužtenka jėgų, nesugeba sutelkti dėmesio, negali susikaupti, nesuvokia veiksmų sekos ir kt.)?

0

1

2

3

4

2.3. Ar turi sunkumų vykdydamas kasdienę veiklą (pvz.: ryte atlikti būtinus darbus: išsivalyti dantis, nusiprausti, apsirengti, susidėti daiktus, reikalingus mokykloje, susitvarkyti darbo vietą, pasiekti ugdymo įstaigą ir kt.)?

0

1

2

3

4

3. Bendravimas

 

 

 

 

 

3.1. Ar turi sunkumų suprasdamas, ką sako kiti?

0

1

2

3

4

3.2. Ar turi sunkumų suprasdamas gestų ir (ar) paveikslėlių reikšmę?

0

1

2

3

4

3.3. Ar turi sunkumų kalbėdamas?

0

1

2

3

4

3.4. Ar turi sunkumų tardamas skirtingus garsus?

0

1

2

3

4

3.5. Ar turi sunkumų naudodamas gestus, paveikslėlius ir (ar) piešinius bendravimui?

0

1

2

3

4

4. Mobilumas (judėjimas)

 

 

 

 

 

4.1. Ar turi sunkumų atsisėsdamas ir (ar) atsistodamas?

0

1

2

3

4

4.2. Ar turi sunkumų sėdėdamas ir (ar) stovėdamas ilgesnį laiką?

0

1

2

3

4

4.3. Ar turi sunkumų valdydamas plaštaką, pirštus ir (ar) nykštį?

0

1

2

3

4

4.4. Ar turi sunkumų valdydamas petį ir (ar) ranką?

0

1

2

3

4

4.5. Ar turi vaikščiojimo sunkumų?

0

1

2

3

4

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

 

 

 

 

 

5.1. Ar turi sunkumų prausdamasis?

0

1

2

3

4

5.2. Ar turi sunkumų naudodamasis tualetu?

0

1

2

3

4

5.3. Ar turi sunkumų rengdamasis?

0

1

2

3

4

5.4. Ar turi sunkumų valgydamas?

0

1

2

3

4

5.5. Ar turi savisaugos sunkumų (pvz.: vengdamas nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, ar gali saugiai pereiti gatvę ir kt.)?

0

1

2

3

4

6. Buitis

 

 

 

 

 

6.1. Ar turi sunkumų atlikdamas paprastus buities darbus (pvz.: paliepus suplauti indus, nušluostyti dulkes, susitvarkyti daiktus – susirinkti žaislus, piešimo priemones ir kt.)?

0

1

2

3

4

7. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

 

 

 

 

 

7.1. Ar turi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais (pvz.: pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti, tinkamai elgtis įvairiose situacijose, suprasti kitų žmonių jausmus ir į juos reaguoti ir kt.)?

0

1

2

3

4

7.2. Ar turi sunkumų susipažindamas su bendraamžiais ir tęsdamas draugystę?

0

1

2

3

4

8. Pagrindinės gyvenimo sritys

 

 

 

 

 

8.1. Ar turi sunkumų žaisdamas su kitais?

0

1

2

3

4

8.2. Ar turi sunkumų dalyvaudamas ugdymo procese (pvz.: mokykloje susikaupti ir sutelkti dėmesį pamokų metu, netrukdyti kitiems vaikams, įgyti dalykines žinias, jei vaikas mokomas namuose – susikaupti, išlaikyti dėmesį, įgyti dalykines žinias, įgyti naujų įgūdžių ir kt.)?

0

1

2

3

4

8.3. Ar turi sunkumų naudodamasis pinigais (pvz.: sumokėdamas už prekes parduotuvėje, suvokdamas daiktų vertę ir kt.)?

0

1

2

3

4

9. Bendruomeninis, socialinis ir pilietinis gyvenimas

 

 

 

 

 

9.1. Ar turi sunkumų dalyvaudamas neformaliojo vaikų švietimo veiklose  (pvz.: muzikos, dailės, sporto, technikos mokyklose, įvairiuose būreliuose, studijose, klubuose, draugijose ir kt.)?

0

1

2

3

4

Iš viso klausimų – 30

Balų suma

0

30

60

90

120

Asmens balų suma

 

 

 

 

 

Iš viso asmens balų

 

 

 

Atsakymų vertinimas:

Balai

 

Koeficientas

120–81

0,9

80–41

1,0

40–0

1,1

 

Vertinimą atlikęs darbuotojas                    __________              ____________________________  

(parašas)                                (pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                                         _____________          _______________________

(parašas)                          (vardas ir pavardė)

Pastabos ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

___________________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

4 priedas

 

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas

(14–17 metų amžiaus vaikai)

 

 

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(asmens tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio klausimyną, vardas ir pavardė)

 

 

 

Su neįgalumo lygio vertinimo tvarka esu supažindintas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno reikšmė vertinant neįgalumo lygį man yra žinoma.

 

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                        _________________              ______________________ 

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

_________________________

(data)

Į klausimus atsako asmuo ir (ar) asmens atstovas.

Toliau pateikti klausimai, susiję su kasdiene vaikų veikla. Pildant klausimyną reikia pažymėti (apibraukti), kaip dažnai kiekviena iš išvardintų veiklų kėlė rūpesčių per paskutinį mėnesį:

 

0 balų – kai asmuo nepatiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų;

 

1 balas – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje kartais reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

2 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: yra savarankiškas, tačiau kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir kartais reikalinga kito asmens pagalba;

 

3 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: nėra savarankiškas, kasdienėje veikloje visada reikalingos techninės pagalbos priemonės ir visada reikalinga kito asmens pagalba;

 

4 balai – kai asmuo patiria veiklos ir gebėjimų dalyvauti sunkumų: savarankiškai negali atlikti jokio veiksmo, reikalinga absoliuti pagalba, kasdienėje veikloje visiškai priklausomas nuo techninės pagalbos priemonių ir kitų asmenų.

 

Nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų.

 

Veikla ir gebėjimas dalyvauti

Veikla kėlė rūpesčių per

paskutinį mėnesį (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

 

 

 

 

 

1.1. Ar turi sunkumų skaitydamas?

0

1

2

3

4

1.2. Ar turi sunkumų rašydamas?

0

1

2

3

4

1.3. Ar turi sunkumų skaičiuodamas?

0

1

2

3

4

1.4. Ar turi sunkumų priimdamas adekvačius sprendimus (pvz.: pasirinkdamas veiklos būdą ir priemones, numatydamas galimas elgesio pasekmes bei atsakomybę ir kt.)?

0

1

2

3

4

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

 

 

 

 

 

2.1. Ar turi sunkumų vykdydamas paprastą (vieną) paliepimą?

0

1

2

3

4

2.2. Ar turi sunkumų vykdydamas užduotį, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus (pvz.: neužtenka jėgų, nesugeba sutelkti dėmesio, negali susikaupti, nesuvokia veiksmų sekos ir kt.)?

0

1

2

3

4

2.3. Ar turi sunkumų vykdydamas kasdienę veiklą (pvz.: ryte atlikti būtinus darbus: išsivalyti dantis, nusiprausti, apsirengti, susidėti daiktus, reikalingus mokykloje; susitvarkyti darbo vietą, pasiekti ugdymo įstaigą ir kt.)?

0

1

2

3

4

3. Bendravimas

 

 

 

 

 

3.1. Ar turi sunkumų suprasdamas, ką sako kiti?

0

1

2

3

4

3.2. Ar turi sunkumų suprasdamas gestų ar paveikslėlių reikšmę?

0

1

2

3

4

3.3. Ar turi kalbėjimo sunkumų?

0

1

2

3

4

3.4. Ar turi sunkumų naudodamas gestus, paveikslėlius ar piešinius bendravimui?

0

1

2

3

4

4. Mobilumas (judėjimas)

 

 

 

 

 

4.1. Ar turi sunkumų atsisėsdamas ir (ar) atsistodamas?

0

1

2

3

4

4.2. Ar turi sunkumų sėdėdamas ir (ar) stovėdamas ilgesnį laiką?

0

1

2

3

4

4.3. Ar turi sunkumų valdydamas plaštaką, pirštus ir (ar) nykštį?

0

1

2

3

4

4.4. Ar turi sunkumų valdydamas petį ir (ar) ranką?

0

1

2

3

4

4.5. Ar turi vaikščiojimo sunkumų?

0

1

2

3

4

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

 

 

 

 

 

5.1. Ar turi sunkumų prausdamasis?

0

1

2

3

4

5.2. Ar turi sunkumų naudodamasis tualetu?

0

1

2

3

4

5.3. Ar turi sunkumų rengdamasis?

0

1

2

3

4

5.4. Ar turi sunkumų valgydamas?

0

1

2

3

4

5.5. Ar turi savisaugos sunkumų (pvz.: vengdamas nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, ar gali saugiai pereiti gatvę ir kt.)?

0

1

2

3

4

6. Buitis

 

 

 

 

 

6.1. Ar turi sunkumų atlikdamas sudėtingesnius buities darbus (pvz.: išskalbti drabužius, tvarkyti kambarius, pagaminti valgį ir kt.)?

0

1

2

3

4

7. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

 

 

 

 

 

7.1. Ar turi sunkumų bendraudamas su aplinkiniais (pvz.: pasisveikinti, prireikus padėkoti, atsiprašyti, tinkamai elgtis įvairiose situacijose, suprasti kitų žmonių jausmus ir į juos reaguoti, adekvačiai priimti reiškiamą kritiką ir kt.)?

0

1

2

3

4

7.2. Ar turi sunkumų susipažindamas su bendraamžiais ir tęsdamas draugystę?

0

1

2

3

4

8. Pagrindinės gyvenimo sritys

 

 

 

 

 

8.1. Ar turi sunkumų dalyvaudamas ugdymo procese (pvz.: mokykloje susikaupti ir sutelkti dėmesį pamokų metu, netrukdyti kitiems, įgyti dalykines žinias, atlikti namų darbus, jei vaikas mokomas namuose – susikaupti, išlaikyti dėmesį, įgyti dalykines žinias, įgyti naujų įgūdžių, vykdyti paskirtas užduotis ir kt.)?

0

1

2

3

4

8.2. Ar turi sunkumų naudodamasis pinigais (pvz.: sumokėdamas už prekes parduotuvėje, suvokdamas daiktų vertę, paskirstydamas gaunamus smulkius pinigus nedidelėms reikmėms – kišenpinigius ir kt.)?

0

1

2

3

4

9. Bendruomenė, socialinis ir pilietinis gyvenimas

 

 

 

 

 

9.1. Ar turi sunkumų dalyvaudamas neformaliojo vaikų švietimo veiklose (pvz.: muzikos, dailės, sporto, technikos mokyklose, įvairiuose būreliuose, studijose, klubuose, draugijose ir kt.)?

0

1

2

3

4

Iš viso klausimų – 27

Balų suma

0

27

54

81

108

Asmens balų suma

 

 

 

 

 

Iš viso asmens balų

 

 

 

Atsakymų vertinimas:

Balai

Koeficientas

108–73

0,9

72–37

1,0

36–0

1,1

 

Vertinimą atlikęs darbuotojas            __________              ____________________________  

(parašas)                                (pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Asmens tėvas (įtėvis),

globėjas ar rūpintojas                                  _____________          _______________________

(parašas)                              (vardas ir pavardė)

Pastabos ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

_______________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-771/A1-254/ISAK-1867, 2007-09-24, Žin., 2007, Nr. 101-4122 (2007-09-27), i. k. 1072250ISAKSAK-1867

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-165/A1-87/V-233, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 24-1153 (2010-02-27), i. k. 1102250ISAK87/V-233

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-600/A1-272/V-459, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05790

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-831/A1-310/V-590, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17691

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1500/A1-698/V-1161, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30185

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 ,,Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-943/A1-338/V-590, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2236/A1-955/V-1537, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21156

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo