Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 124-6334, i. k. 1132060ISAK00V-1057

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS IR TARNYBOS REZERVE ATIDĖJIMO KARO PRIEVOLININKUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2013 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1057

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-448, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-05, i. k. 2015-06723

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-448, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-05, i. k. 2015-06723

 

1. T v i r t i n u Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-448, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-05, i. k. 2015-06723

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. V-1118 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 124-5894);

2.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. V-621 „Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3471).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2013 m. lapkričio 22 d.

įsakymu Nr. V-1057

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2018 m.  rugpjūčio  22  d.

įsakymo Nr. V-753

redakcija)

 

PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS IR TARNYBOS REZERVE ATIDĖJIMO KARO PRIEVOLININKUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14  punkte ir 25 straipsnio 1 dalyje numatyto privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve (toliau – tarnyba) atidėjimo karo prievolininkui, kai jam atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, tvarką.

2Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

4Karo prievolininkas, manydamas, kad jam atliekant tarnybą bus padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, gali pateikti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai (toliau – KPKT) ar jos teritoriniam padaliniui pagrįstą prašymą atidėti tarnybą (toliau – Prašymas, 1 priedas).

5Karo prievolininkas turi pagrįsti Prašyme nurodytą galimą neproporcingai didelę žalą, įrodyti, jog šios žalos būtų išvengta, jei karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Nepagrįsti Prašymai nenagrinėjami. Jei nepagrįsta tik Prašymo dalis, nagrinėjama pagrįsta dalis.

6Prašyme nurodomas karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

7Prašymas turi atitikti Taisyklių nustatytus reikalavimus.

8Prašymas turi būti pateiktas iki KPKT nurodyto termino pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba galėtų būti atidėta. Prašymas, pateiktas praleidus terminą, nenagrinėjamas.

9Jei aplinkybės, dėl kurių atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala, atsirado vėliau nei Tvarkos aprašo 8 punkte numatyto Prašymo pateikimo termino pabaiga, Prašymas gali būti pateiktas iki tarnybos pradžios datos.

10.  Dokumentai užsienio kalba pateikiami Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

11Prašymus nagrinėja KPKT atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo.

12Atrankos komisija turi išnagrinėti Prašymą ir priimti sprendimą per Taisyklių 25–27 punktuose numatytus terminus.

13Atrankos komisijos sprendimas įforminamas raštu, kuris išsiunčiamas karo prievolininkui registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

14Karo prievolininko ar jo įgalioto asmens prašymu sprendimas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu, nesiunčiant registruotu paštu.

15KPKT informaciją apie priimtą sprendimą atidėti tarnybą nedelsdama įrašo į Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16Atrankos komisijos sprendimas per 10 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas krašto apsaugos ministrui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-350, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-22, i. k. 2016-10269

Nr. V-753, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13309

 

 

Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo dėl tarnybos atidėjimo forma)

 

 

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

Lietuvos kariuomenės

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai                    

 

PRAŠYMAS

DĖL TARNYBOS ATIDĖJIMO

 

(data)

(sudarymo vieta)

 

Prašau atidėti* privalomąją pradinę karo tarnybą ar tarnybą rezerve (toliau – tarnyba), nes  man

(išbraukti nereikalinga)

atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala mano asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu tarnybą atlikčiau kitu metu.

Neproporcingai didelė žala būtų padaryta, nes_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žalos būtų galima išvengti tarnybą atliekant kitu metu, nes: ________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarnybą atliksiu _____________________________________________________________

(numatoma data, prašymo reg. Nr.)

PRIDEDAMA:*

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

Prašau informuoti mane el. paštu (jei nesutinkate, užbraukite šį sakinį).

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys bus tvarkomi krašto apsaugos sistemos institucijų privalomosios karo tarnybos atidėjimo tikslais, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

__________________________________________________________________________________________

(prašymą užpildžiusio karo prievolininko vardas, pavardė, parašas)

 

__________________________________________________________________________________________

(prašymą priėmusio karo prievolės specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktu, prašymas svarstomas dėl tarnybos atidėjimo (ne atleidimo), jei atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala karo prievolininko asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu. Karo prievolininkas turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Nepagrįsti prašymai nenagrinėjami

Papildyta priedu:

Nr. V-753, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13309

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-329, 2014-04-25, paskelbta TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04831

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-448, 2015-05-04, paskelbta TAR 2015-05-05, i. k. 2015-06723

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-758, 2015-07-23, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11614

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-350, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-22, i. k. 2016-10269

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-753, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13309

Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo