Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12 iki 2017-05-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 102-5278, i. k. 1101100NUTA00001219

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL NETEISĖTOS APYVARTOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1219

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkui kartu su Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriumi – iki šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) pavyzdžių paėmimo taisykles;

2.2. Lietuvos policijos generaliniam komisarui – iki šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Tipines narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) gavimo, saugojimo ir naudojimo kinologijos padaliniuose taisykles, suderintas su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos ir Lietuvos kariuomenės karo policija.

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, teritorinėms prokuratūroms ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui vadovautis šiuo nutarimu patvirtintu Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašu, sprendžiant paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naikinimo klausimus.

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                   REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. rugpjūčio 25 d.

nutarimu Nr. 1219

 

NETEISĖTOS APYVARTOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SUNAIKINIMO TVARKOS

APRAŠAS

 

1. Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) (toliau – medžiagos) sunaikinimo tvarką ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir kriminalinės žvalgybos subjektams, taip pat įgaliotoms valstybės institucijoms (pareigūnams), nagrinėjančioms administracinių teisės pažeidimų bylas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 136, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-893 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000136

 

2. Medžiagos gali būti sunaikinamos:

2.1. teismo, prokuroro sprendimu – įsiteisėjus nuosprendžiui arba suėjus terminui, per kurį gali būti apskųstas nutarimas ar nutartis nutraukti procesą;

2.2 prokuroro sprendimu – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24920

 

2.3. įstaigos, kurios įgaliotas padalinys vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovo sprendimu, suderintu su prokuroru, – baigus kriminalinės žvalgybos tyrimą (jeigu nepradedamas ikiteisminis tyrimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 136, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-893 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000136

 

2.4. teismo ar pareigūno, turinčio teisę valstybės institucijos vardu priimti nutarimą nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, sprendimu – išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, kai priimamas nutarimas skirti administracinę nuobaudą ar nutraukti bylą, ir suėjus nutarimo (sprendimo) apskundimo terminui.

3. Naikinant medžiagas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais, turi būti paimti jų pavyzdžiai. Medžiagų pavyzdžių paėmimo taisykles nustato Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir Lietuvos teismo ekspertizės centro vadovai. Medžiagų pavyzdžiai naikinami tik pasibaigus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatytiems terminams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 992, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24920

 

4. Dalis medžiagų, kurios nenaikinamos, įstatymų nustatytais atvejais gali būti perduodama teisėsaugos institucijų kinologijos padaliniams. Tipines narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) gavimo, saugojimo ir naudojimo teisėsaugos institucijų kinologijos padaliniuose taisykles, suderintas su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos ir Lietuvos kariuomenės karo policija, tvirtina Lietuvos policijos generalinis komisaras.

5. Medžiagos naikinamos ne rečiau kaip kartą per metus.

6. Naikinimo darbus, įskaitant medžiagų nuvežimą iki naikinimo vietos, organizuoja įstaiga, kurioje saugomos medžiagos (toliau – naikinimą organizuojanti įstaiga).

7. Naikinimą organizuojančios įstaigos vadovo įsakymu sudaroma ne mažiau kaip 5 narių nuolatinė medžiagų naikinimo komisija (toliau – komisija), kuriai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininko ir paskirtų narių dalyvavimas komisijos veikloje privalomas. Be komisijos narių teisę dalyvauti naikinant medžiagas turi policijos, kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų, kriminalinės žvalgybos subjektų, prokuratūros, medžiagų tyrimą atlikusios įstaigos, įmonės, kurios teritorijoje medžiagos naikinamos, Aplinkos ministerijos arba jai pavaldžių įstaigų atstovai ir kiti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 136, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-893 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000136

 

8. Komisija gali pradėti darbą tik tada, kai susirenka visi komisijos nariai. Komisijos nariai privalo dalyvauti medžiagų naikinimo procedūroje nuo pradžios iki jos pabaigos.

9. Pradėdama naikinimo procedūrą, komisija naikinimo vietoje apžiūri ir patikrina, ar ant perduotų naikinti medžiagų pakuočių nurodyti pavadinimai, kiekis ir kiti duomenys atitinka duomenis, nurodytus komisijai pateiktuose medžiagų sunaikinimo dokumentuose, ar nepažeistos pakuotės.

10. Naikinamos gamtinės (augalinės kilmės) medžiagos deginamos lauke, laikantis Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 (Žin., 1999, Nr. 75-2284). Kitos medžiagos ir tara, kurioje jos buvo laikomos (maišai, dėžės, buteliai ir panašiai), naikinamos įmonėse, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė deginti pavojingas atliekas. Komisijos sprendimu šiose įmonėse gali būti naikinamos ir gamtinės medžiagos.

11. Sunaikinus medžiagas, surašomas narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo aktas (pagal priedą), kurį pasirašo visi komisijos nariai ir kiti dalyvavę asmenys. Medžiagų sunaikinimo aktą komisijos pirmininkas pateikia naikinimą organizuojančiai įstaigai. Apie medžiagų sunaikinimą raštu pranešama sprendimą sunaikinti medžiagas priėmusiai institucijai (pareigūnui).

12. Jeigu komisija, atlikdama Aprašo 9 punkte nustatytą patikrinimą, nustato, kad medžiagų (pakuočių) kiekis, ant pakuočių nurodyti pavadinimai ar kiti duomenys neatitinka dokumentuose nurodytų duomenų, naikinimo procedūra komisijos pirmininko sprendimu nutraukiama ir daroma atitinkama žyma narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo akte. Komisijos pirmininkas nedelsdamas perduoda šį aktą naikinimą organizuojančios įstaigos vadovui. Nesunaikintos medžiagos grąžinamos į saugojimo vietą.

13. Medžiagų naikinimo išlaidos padengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete institucijoms, pagal kompetenciją organizuojančioms medžiagų naikinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų.

 

_________________

 

Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo akto forma)

 

__________________________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

NARKOTINIŲ iR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ ir JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) sunaikinimo

AKTAS

 

__________________ Nr. ______

(data)

___________________

(vieta)

 

Komisija apžiūrėjo šias medžiagas, kurias jai perdavė už medžiagų saugojimą atsakingas darbuotojas, ir nustatė, kad ant perduotų naikinti medžiagų pakuočių nurodyti pavadinimai, kiekis ir kiti duomenys atitinka duomenis, nurodytus komisijai pateiktuose medžiagų sunaikinimo dokumentuose, pakuotės nepažeistos:

 

Eil. Nr.

Medžiagos pavadinimas

Kontrolinis pavyzdys, laboratorinis pavyzdys ar likusi medžiaga

Bendras medžiagos kiekis, g (kg), ml (l), arba tablečių skaičius

Pakuočių skaičius, vnt.

Duomenys apie objektų pakuotes

Specialisto išvados data, numeris

Specialistas, atlikęs tyrimą (vardas, pavardė)

Institucija, priėmusi sprendimą sunaikinti medžiagas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras pakuočių skaičius __________________________________________________________________ .

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Visos šiame akte nurodytos medžiagos ir tara sunaikintos visiškai – __________________________________ .

(nurodyti sunaikinimo būdą)

Pastaba. Naikinimo procedūra nutraukta komisijai nustačius, kad medžiagų (pakuočių) kiekis, ant pakuočių nurodyti pavadinimai ar kiti duomenys neatitinka dokumentuose nurodytų duomenų: ________________________

(nurodyti)

____________________________________________________________________________________________ .

 

Už medžiagų saugojimą atsakingas darbuotojas

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Komisijos pirmininkas

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Kiti dalyvavę asmenys:

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 136, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-893 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000136

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 992, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24920

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo