Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 79-3124, i. k. 1082230ISAK00A1-234

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. A1-667, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19175

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 8 d. Nr. A1-234

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 71 straipsniu:

1. T v i r t i n u  Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. A1-355 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio transporto išlaidų kompensacijai ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. savivaldybių administracijų paskirtas transporto išlaidų kompensacijas nuo 2019 m. sausio 1 d. moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga (įstaigos);

4.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėti sprendimų dėl transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo priėmimo procesai baigiami iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka; 

4.3. savivaldybių administracijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (įstaigoms) iki 2018 m. gruodžio 28 d. perduoda dokumentus, reikalingus paskirtoms transporto išlaidų kompensacijoms nuo 2019 m. sausio 1 d. mokėti. Priėmusios sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo po 2018 m. gruodžio 28 d., dokumentus, reikalingus transporto išlaidų kompensacijai mokėti, savivaldybių administracijos perduoda per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                  VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 124

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-667

redakcija)

 

TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (toliau – asmenys).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota (įgaliotos) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga (įstaigos) (toliau – kompensacijas mokanti įstaiga).

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL KOMPENSACIJOS

 

4. Asmenys turi teisę gauti kompensaciją, jeigu jie gyvena Lietuvos Respublikoje ir yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

5. Asmenys, kuriems transporto išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., tačiau kreipiasi į kompensacijas mokančią įstaigą po 2019 m. sausio 1 d., pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia (atvykę į kompensacijas mokančią įstaigą, paštu, per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) kompensacijas mokančiai įstaigai prašymą skirti kompensaciją (toliau – prašymas). Prašymo formą tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai prašymas skirti kompensaciją teikiamas per EGAS;

5.2. specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.

6. Asmenys, kurie kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas. Jeigu iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) yra gaunami duomenys apie asmeniui nustatytą transporto išlaidų kompensacijos poreikį, nereikalaujama, kad asmuo pateiktų Aprašo 5.2 papunktyje nurodytą pažymą.

7. Jei prie prašymo pridėti ne visi Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai, kompensacijas mokanti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pranešti asmenims, kokie dokumentai turi būti pateikti. Asmenys, prašymą teikiantys kompensacijas mokančiai įstaigai, apie trūkstamus dokumentus informuojami prašymo teikimo metu. Jei asmenys prašymą teikia per EGAS, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jiems išsiunčiama informacinė žinutė apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus. Asmenys taip pat informuojami, kad, jeigu jie per mėnesį nuo pranešimo apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos nepateiks visų trūkstamų dokumentų, kompensacija nebus skiriama.

8. Kompensacijas mokanti įstaiga, skirdama ir (ar) mokėdama kompensaciją, turi teisę gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės, žinybinių registrų arba valstybės, savivaldybių informacinių sistemų informaciją, duomenis, reikalingus jos funkcijoms atlikti, įskaitant informaciją apie laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką (informacija apie laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką yra reikalinga, siekiant nustatyti, ar yra aplinkybė, nurodyta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje), ir juos tvarkyti. Kompensacijas mokanti įstaiga prašo pateikti tik tuos duomenis ir tik tiek jų, kiek reikia teisinei prievolei įvykdyti.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS

 

9. Sprendimus dėl kompensacijų skyrimo (atsisakymo jas skirti) asmenims, kuriems specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurie dėl kompensacijų skyrimo kreipėsi po 2019 m. sausio 1 d., priima kompensacijas mokanti įstaiga. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo ją skirti) ji priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Priėmusi sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo ją skirti), kompensacijas mokanti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti (atsisakymo ją skirti) kompensaciją priėmimo dienos asmenims turi išsiųsti (įteikti) šio sprendimo nuorašą.

10. Kompensacija skiriama nuo dienos, kurią NDNT (iki 2010 m. liepos 1 d. – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje asmuo buvo užsiregistravęs, gydytojų konsultacinė komisija) nustatė specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų kompensacijai skirti, pateikimo dienos.

11. Jei asmenys per nustatytą terminą nepateikia visų trūkstamų dokumentų, priimamas sprendimas neskirti kompensacijos. Kompensacijas mokanti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo neskirti kompensacijos priėmimo dienos asmenims išsiunčia (įteikia) sprendimo kopiją, kartu su ja grąžindama su prašymu pateiktus dokumentus.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJOS MOKĖJIMAS

 

12. Kompensacijos dydis nustatytas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje.

13. Kompensacija mokama kas mėnesį. Ji mokama už einamąjį mėnesį ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti. Asmeniui mirus, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo mirė, pirmos dienos, jei dokumentai (duomenys), patvirtinantys kompensacijos gavėjo mirtį, gaunami, kai kompensacija už mirties mėnesį jau yra išmokėta. Jei dokumentai (duomenys), patvirtinantys kompensacijos gavėjo mirtį, gaunami, kai kompensacija dar neišmokėta, jos mokėjimas nutraukiamas nuo tos dienos, iki kurios ši kompensacija buvo išmokėta. Kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

14. Kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmenims nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, t. y. kompensacija mokama iki tos dienos (imtinai), iki kurios buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jei, nepasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui, šis poreikis pripažįstamas negaliojančiu, paskirtos kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo tos dienos, nuo kurios šis poreikis pripažintas negaliojančiu, išskyrus tuos atvejus, kai duomenys iš NDNT apie asmeniui nustatyto specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio pripažinimą negaliojančiu gauti po to, kai kompensacija už tą mėnesį, kurį gauti šie duomenys, jau yra išmokėta. Tokiu atveju kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo tos dienos, iki kurios ši kompensacija buvo išmokėta.

15. Jeigu asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, gauna socialinio draudimo ir (ar) nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, Lietuvos Respublikos pirmojo ar antrojo laipsnio, pareigūnų ir karių valstybines pensijas, kompensacinę išmoką profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, rentą buvusiems sportininkams, šalpos pensiją, šalpos kompensaciją, kompensaciją už ypatingas arbo sąlygas, kompensacija mokama tokiu pat būdu, kokiu mokama pensija ar kita išmoka. Jei asmenys gauna kelias pensijas ir (ar) išmokas, kompensacija mokama tokiu būdu, kokiu asmenys gauna socialinio draudimo pensiją. Jei asmenys gauna kelias socialinio draudimo pensijas, kompensacija mokama tokiu būdu, kokiu mokama socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.

16. Nepasibaigus kompensacijos skyrimo terminui, jos mokėjimas stabdomas, jeigu kompensacijos gavėjas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka. Išnykus nurodytai aplinkybei, kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu teisė gauti kompensaciją yra išlikusi.

17. Asmeniui išvykus gyventi į užsienio valstybę, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienio valstybę, pirmos dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Kompensacijas mokanti įstaiga, skirdama ir mokėdama kompensaciją, turi užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-323, 2008-09-29, Žin., 2008, Nr. 113-4309 (2008-10-01), i. k. 1082230ISAK00A1-323

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-387, 2009-06-12, Žin., 2009, Nr. 72-2943 (2009-06-18), i. k. 1092230ISAK00A1-387

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-565, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 106-4437 (2009-09-05), i. k. 1092230ISAK00A1-565

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-226, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3426 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-226

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-240, 2011-05-17, Žin., 2011, Nr. 61-2929 (2011-05-21), i. k. 1112230ISAK00A1-240

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

2011-07-22, Žin., 2011, Nr. 98-4621 (2011-07-30), i. k. 111502VSPRERG116078               

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimas (Administracinė byla Nr. I-143-9/2011. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-395, 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 112-5281 (2011-09-10), i. k. 1112230ISAK00A1-395

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-556, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7826 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-556

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-342, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4558 (2012-07-21), i. k. 1122230ISAK00A1-342

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-359, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 72-3600 (2013-07-05), i. k. 1132230ISAK00A1-359

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 "Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-570, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-07, i. k. 2015-14844

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008  m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-548, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24737

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-667, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19175

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo