Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 5-163, i. k. 1071100NUTA00001414

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-21:

Nr. 478, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07981

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO Į RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1414

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

1. Patvirtinti Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisykles (pridedama).

2. Įgalioti Viešojo valdymo agentūrą atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nustatytas funkcijas ir veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                     Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                               Regimantas Čiupaila

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO Į RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJAS REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybės institucijose (toliau kartu – priimančioji institucija), į kurias gali būti deleguojami asmenys iš Lietuvos, (toliau – laisvos pareigos) pateikimą, pretendentų į laisvas pareigas, išskyrus laisvas pareigas civilinėse tarptautinėse arba Europos Sąjungos misijose ar operacijose, atrankos (toliau – atranka) organizavimą ir vykdymą, pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą (toliau – delegavimo rezervas) atrankos (toliau – atranka į delegavimo rezervą) organizavimą ir vykdymą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE LAISVAS PAREIGAS PATEIKIMAS

 

3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau kartu – valstybės institucijos), Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos, gavusios informaciją apie laisvas pareigas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos visą gautą informaciją pateikia Viešojo valdymo agentūrai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

4. Viešojo valdymo agentūra, gavusi informaciją apie laisvas pareigas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos paskelbia ją deleguojančiosioms institucijoms interneto svetainėje www.vva.lrv.lt. Informacija apie laisvas pareigas taip pat gali būti skelbiama kitų valstybės institucijų interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

5. Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka skelbiamoje informacijoje apie laisvas pareigas nurodoma:

5.1. laisvų pareigų pavadinimas;

5.2. laisvų pareigų skaičius;

5.3. priimančiosios institucijos nustatyti reikalavimai pretendentams į laisvas pareigas;

5.4. terminas, iki kurio deleguojančioji institucija Viešojo valdymo agentūrai ir Užsienio reikalų ministerijai gali Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikti motyvuotą pasiūlymą dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis nacionalinius delegavimo prioritetus ir delegavimo išlaidų padengimo tikslingumo iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų (toliau – motyvuotas pasiūlymas) arba Taisyklių 6 arba 8 punkte nustatyta tvarka informuoti apie savo sutikimą delegavimo išlaidas apmokėti iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų (toliau – valstybės biudžeto asignavimai) ar kitų deleguojančiosios institucijos teisėtai gautų lėšų pagal Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalį ir 20 straipsnio 3 dalį, kai veiklos sritys arba pareigos, į kurias numatoma deleguoti, neįtrauktos į nacionalinius delegavimo prioritetus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

5.5. terminas, iki kurio Taisyklių nustatyta tvarka atrinktų pretendentų į laisvas pareigas dokumentai turi būti pateikti priimančiajai institucijai.

6. Deleguojančioji institucija, įvertinusi Taisyklių 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka paskelbtą informaciją ir nusprendusi, kad delegavimas į laisvas pareigas atitinka deleguojančiosios institucijos delegavimo poreikius ir nacionalinius delegavimo prioritetus, Užsienio reikalų ministerijai ir Viešojo valdymo agentūrai pateikia motyvuotą pasiūlymą. Deleguojančioji institucija taip pat gali informuoti apie savo sutikimą delegavimo išlaidas apmokėti iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų deleguojančiosios institucijos teisėtai gautų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

7. Užsienio reikalų ministerija, gavusi Taisyklių 6 punkte nurodytą motyvuotą pasiūlymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 5.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos parengia išvadą dėl pareigybių priimančiojoje institucijoje pripažinimo atitinkančiomis nacionalinius delegavimo prioritetus ir delegavimo išlaidų padengimo galimybės, jeigu tokių išlaidų neapmoka priimančioji institucija (toliau – išvada). Užsienio reikalų ministerija, įvertinusi Taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka jai pateiktą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos gali parengti išvadą savo iniciatyva. Užsienio reikalų ministerija išvadą pateikia Viešojo valdymo agentūrai ir, jeigu išvada parengta atsižvelgiant į motyvuotą pasiūlymą, – motyvuotą pasiūlymą pateikusiai deleguojančiajai institucijai, išskyrus Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

8. Deleguojančioji institucija, įvertinusi Taisyklių 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka paskelbtą informaciją ir nusprendusi, kad delegavimas į laisvas pareigas atitinka deleguojančiosios institucijos delegavimo poreikius ir žinybinius delegavimo prioritetus (toliau – žinybiniai prioritetai), informuoja Užsienio reikalų ministeriją apie laisvų pareigų, į kurias ketina organizuoti ir vykdyti atranką, atitiktį žinybiniams prioritetams ir sutikimą, kad delegavimo išlaidos būtų apmokamos iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų deleguojančiosios institucijos teisėtai gautų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

9. Užsienio reikalų ministerija, įvertinusi Taisyklių 8 punkte nurodytą deleguojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 5.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos praneša Viešojo valdymo agentūrai ir deleguojančiajai institucijai, ar pritaria / nepritaria, kad deleguojančioji institucija vykdytų atranką į laivas pareigas, atitinkančias žinybinius prioritetus. Viešojo valdymo agentūra sutikimą / nesutikimą, kad atranką vykdytų deleguojančioji institucija, išreiškia Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

III SKYRIUS

ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

10. Atranka vykdoma Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 8 straipsnio 1–3 dalyse nurodytais atvejais.

11. Viešojo valdymo agentūra, iš Užsienio reikalų ministerijos gavusi išvadą, kurioje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka nacionalinius delegavimo prioritetus ir kad delegavimo išlaidos bus padengtos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų arba kad išlaidas apmoka priimančioji institucija, pradeda organizuoti atranką, išskyrus Taisyklių 12 punkte nustatytą atvejį. Viešojo valdymo agentūra nevykdo atrankos, jeigu per Taisyklių 5.4 papunktyje nurodytą terminą negauna šiame papunktyje nurodytos informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

12. Viešojo valdymo agentūra, nustačiusi, kad Taisyklių 11 punkte nurodytoje išvadoje nurodytų laisvų pareigų pobūdis susijęs tik su vienos valstybės institucijos atliekamomis funkcijomis ir pagal priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis toje valstybės institucijoje, esant motyvuotam deleguojančiosios institucijos prašymui ir pritarus Užsienio reikalų ministerijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos pateikia tai valstybės institucijai informaciją apie laisvas pareigas ir paveda atrinkti pretendentą į laisvas pareigas šio skyriaus nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodyta informacija suinteresuotai valstybės institucijai jos prašymu gali būti pateikiama ir elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

13. Kai valstybės institucija gauna Taisyklių 12 punkte nurodytą informaciją ir pavedimą atrinkti pretendentą į laisvas pareigas, valstybės institucijoje asmenis į pareigas priimantis asmuo (toliau – vadovas) priima sprendimą dėl atrankos organizavimo valstybės institucijoje tikslingumo. Valstybės institucijos vadovas, priėmęs sprendimą, kad šios atrankos organizuoti netikslinga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 12 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos apie šį sprendimą raštu informuoja Viešojo valdymo agentūrą ir Užsienio reikalų ministeriją, nurodydamas, kad jis nesutinka deleguoti į laisvas pareigas valstybės institucijoje dirbančių asmenų.

Jeigu valstybės institucijos vadovas priima sprendimą, kad valstybės institucijoje tikslinga organizuoti ir vykdyti atranką, visa gauta informacija apie laisvas pareigas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu ar elektroniniu paštu pateikiama valstybės institucijoje dirbantiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

14. Deleguojančioji institucija atranką šio skyriaus nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo:

14.1. kai išvadoje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka nacionalinius delegavimo prioritetus, bet delegavimo išlaidos negalės būti padengtos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, tačiau deleguojančioji institucija sutinka, kad delegavimo išlaidos bus apmokamos iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų deleguojančiosios institucijos teisėtai gautų lėšų ir Viešojo valdymo agentūra sutinka, kad atranką organizuotų ir vykdytų deleguojančioji institucija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

14.2. kai Užsienio reikalų ministerija pritaria, kad atranka būtų vykdoma į laisvas pareigas, atitinkančias žinybinius prioritetus, ir deleguojančioji institucija sutinka, kad delegavimo išlaidos būtų apmokamos iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų deleguojančiosios institucijos teisėtai gautų lėšų, arba delegavimo išlaidas apmoka priimančioji institucija, ir kai Viešojo valdymo agentūra sutinka, kad atranką organizuotų ir vykdytų deleguojančioji institucija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

14.3. Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais. 

15. Taisyklių 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytas Viešojo valdymo agentūros sutikimas / nesutikimas išreiškiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atitinkamai nuo deleguojančiosios institucijos sutikimo, kad delegavimo išlaidos bus apmokamos iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų deleguojančiosios institucijos teisėtai gautų lėšų, arba Užsienio reikalų ministerijos pritarimo, kad atranka būtų vykdoma į laisvas pareigas, atitinkančias žinybinius prioritetus, gavimo dienos. Negavus Viešojo valdymo agentūros sutikimo, pretendentų atranką organizuoja ir vykdo Viešojo valdymo agentūra šio skyriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

16. Pretendentus į laisvas pareigas atrenka Viešojo valdymo agentūros direktoriaus arba Taisyklių 12 ir 14 punktuose ir Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – deleguojančiosios institucijos vadovo sudaryta komisija (toliau – komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

17. Sprendime sudaryti komisiją nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisiją sudaręs asmuo negali būti komisijos nariu.

18. Į Viešojo valdymo agentūros direktoriaus sudaromą komisiją įtraukiami Viešojo valdymo agentūros, Užsienio reikalų ministerijos ir deleguojančiųjų institucijų, su kurių kompetencija susijusios laisvų pareigų funkcijos, atstovai. Į komisiją gali būti įtraukiami ir atitinkamų sričių specialistai. Atrenkant pretendentus į laisvas pareigas Europos Sąjungos institucijoje ir įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), į komisiją įtraukiamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas. Į deleguojančiosios institucijos sudaromą komisiją gali būti įtraukiami kitų valstybės institucijų atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

19. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai komisijos darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys,  komisija gali dirbti, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos narys nuo komisijos darbo turi nusišalinti pats arba jį nušalina Komisijos pirmininkas, kai atrankoje dalyvauja pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra komisijos nario sutuoktinis (sutuoktinė), sugyventinis (sugyventinė), partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), tėvas (motina), įtėvis (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (senelė), vaikaitis (vaikaitė), artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl komisijos nario nešališkumo.

20. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

21. Viešojo valdymo agentūra, Taisyklių 11 punkte nurodytais atvejais organizuodama ir vykdydama atranką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 11 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, informaciją apie laisvas pareigas, skirtą asmenims, paskelbia interneto svetainėje www.vva.lrv.lt. Tais atvejais, kai atranką organizuoja ir vykdo deleguojančioji institucija, šiame punkte nurodyta informacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 14.1 arba 14.2 papunktyje nurodyto Viešojo valdymo agentūros sutikimo gavimo dienos paskelbiama Taisyklių 13 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka. Skelbiamoje informacijoje nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

21.1. Taisyklių 5.1–5.3 papunkčiuose nurodyta informacija;

21.2. dokumentai, kuriuos pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti Viešojo valdymo agentūrai ar deleguojančiajai institucijai, kai atranką vykdo deleguojančioji institucija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

21.3. terminas, per kurį pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti dokumentus Viešojo valdymo agentūrai ar deleguojančiajai institucijai, kai atranką vykdo deleguojančioji institucija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

21.4.  elektroninio pašto adresas, kuriuo pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti skelbiamoje informacijoje nurodytus dokumentus.

22. Pretendentas į laisvas pareigas Viešojo valdymo agentūrai ar deleguojančiajai institucijai, kai atranką vykdo deleguojančioji institucija, nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

22.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

22.1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

22.1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

22.1.3. informaciją , ar:

22.1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

22.1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

22.2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

22.3. gyvenimo aprašymą;

22.4. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus ar informaciją, nurodytą Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka skelbiamoje informacijoje;

22.5. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas (toliau – sutikimas). Sutikimas pateikiamas, kai atranką Taisyklių 11 punkte nurodytais atvejais organizuoja Viešojo valdymo agentūra.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

23. Atrankoje gali dalyvauti asmenys, kurie pateikia visus Taisyklių 22 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją.

24. Viešojo valdymo agentūroje ar deleguojančiojoje institucijoje, jei atranką organizuoja ir vykdo deleguojančioji institucija, patikrinama, ar pateikti visi Taisyklių 22 punkte nurodyti dokumentai ir informacija.

Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi dokumentai ar juose pateikta ne visa reikalaujama informacija, pretendentas į laisvas pareigas apie tai elektroniniu paštu informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos ir jo paprašoma per Viešojo valdymo agentūros ar deleguojančiosios institucijos, jei atranką organizuoja ir vykdo deleguojančioji institucija, nustatytą, bet ne ilgesnį nei 2 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją. Pretendentai į laisvas pareigas, per nustatytą terminą nepateikę trūkstamų dokumentų ar kitos reikalaujamos informacijos, atrankoje nedalyvauja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

25. Komisijai paskyrus komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą, apie tai elektroniniu paštu informuojami pretendentai į laisvas pareigas, pateikę visus Taisyklių 22 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją.  

26. Atranka susideda iš pretendentų į laisvas pareigas pateiktų dokumentų ir informacijos, nurodytos Taisyklių 22 punkte, pretendento į laisvas pareigas atitikties Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimams įvertinimo ir pokalbio per komisijos posėdį. Per jį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitiktį priimančiosios institucijos nustatytiems reikalavimams, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti priimančiosios institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti. Jei reikia, komisijos pokalbis su pretendentais į laisvas pareigas gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

27. Komisija, nustačiusi, kad pretendentas į laisvas pareigas neatitinka priimančiosios institucijos nustatytų reikalavimų ar (ir) Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimų, jo  kandidatūros Taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka nevertina ir tai pažymi komisijos posėdžio protokole.

28. Kiekvienas komisijos narys pretendentus į laisvas pareigas, atitinkančius priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimus, vertina balais nuo 1 iki 10. Kiekvienam pretendentui į laisvas pareigas skirti komisijos narių balai sudedami. Atrenkamas (-i) tas (tie) pretendentas (-ai) į laisvas pareigas, kuris (-ie) surenka daugiausia balų. Jeigu atsižvelgiant į laisvų pareigų skaičių turėtų būti atrenkamas tik vienas ar keli iš vienodą balų skaičių surinkusių pretendentų į laisvas pareigas, pretendentas (-ai) į laisvas pareigas atrenkamas (-i) komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

Kai atrankoje į laisvas pareigas dalyvauja vienas pretendentas, komisijos sprendimu pretendentas į laisvas pareigas, atitinkantis priimančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimus, vertinamas komisijoms nariams balsuojant dėl pritarimo ar nepritarimo pretendento į laisvas pareigas kandidatūrai. Pretendentas į laisvas pareigas atrenkamas komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

29. Į laisvas pareigas atrenkamų pretendentų skaičius nustatomas Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu pretendentų į laisvas pareigas, atitinkančių priimančiosios institucijos nurodytus reikalavimus, yra mažiau negu laisvų pareigų, jų gali būti atrenkama mažiau.

30. Kiekvienas pretendentas į laisvas pareigas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo dėl atrankos rezultatų priėmimo dienos elektroniniu paštu informuojamas apie atrankos rezultatus. Visi atrankoje dalyvavę pretendentai į laisvas pareigas turi teisę susipažinti su komisijos posėdžio protokolu tiek, kiek tai nepažeidžia kitų pretendentų į laisvas pareigas teisės į asmens duomenų apsaugą.

31. Viešojo valdymo agentūra ar atranką organizavusi ir vykdžiusi deleguojančioji institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos raštu pateikia Užsienio reikalų ministerijai atrinktų pretendentų į laisvas pareigas dokumentus, nurodytus Taisyklių 22 punkte. Tais atvejais, kai atranką organizuoja ir vykdo deleguojančioji institucija, šiame punkte nurodyta informacija pateikiama ir Viešojo valdymo agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

32. Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į priimančiosios institucijos nustatytą terminą, raštu priimančiajai institucijai perduoda atrinktų pretendentų dokumentus, nurodytus Taisyklių 22 punkte.

 

IV SKYRIUS

ATRANKOS Į DELEGAVIMO REZERVĄ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

33. Valstybės tarnybos departamentas Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytu periodiškumu organizuoja atranką į delegavimo rezervą.

34. Pretendentai į delegavimo rezervą turi atitikti Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus. Pretendentai į delegavimo rezervą turi mokėti 2 užsienio kalbas ne mažesniu kaip B1 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos  sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (OL 2018 L 112, p. 42).

35. Viešojo valdymo agentūra atranką į delegavimo rezervą pradeda organizuoti gavusi iš Užsienio reikalų ministerijos pasiūlymą, kuriame nurodytas šioje atrankoje į delegavimo rezervą atrenkamų pretendentų skaičius (toliau – Užsienio reikalų ministerijos pasiūlymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

36. Viešojo valdymo agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 35 punkte nurodyto Užsienio reikalų ministerijos pasiūlymo gavimo dienos informaciją apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą paskelbia interneto svetainėje www.vva.lrv.lt.

Informacija apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą taip pat gali būti skelbiama kitų valstybės institucijų interneto svetainėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

37. Informacijoje apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą nurodoma:

37.1. Taisyklių 34 punkte nurodyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pretendentai į delegavimo rezervą;

37.2. Taisyklių 39 punkte nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai į delegavimo rezervą;

37.3. terminas, iki kurio pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus.

37.4. elektroninio pašto adresas, kuriuo pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus.

38. Pretendentus į delegavimo rezervą atrenka Viešojo valdymo agentūros direktoriaus sudaryta komisija (toliau – pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija). Į pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisiją įtraukiami Viešojo valdymo agentūros ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Į ją gali būti įtraukiami ir kitų deleguojančiųjų institucijų atstovai, taip pat atitinkamų sričių specialistai. Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sudarymui ir veiklos organizavimui taikomi Taisyklių 17, 19 ir 20 punktų reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

39. Pretendentas į delegavimo rezervą per Viešojo valdymo agentūrą pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijai nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

39.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į delegavimo rezervą nurodo:

39.1.1. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

39.1.2. informaciją , ar:

39.1.2.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

39.1.2.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

39.2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

39.3. gyvenimo aprašymą;

39.4. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas;

39.5. dokumentus, patvirtinančius užsienio kalbų mokėjimo lygį.

40. Viešojo valdymo agentūroje patikrinama, ar pateikti visi Taisyklių 39 punkte nurodyti dokumentai ir informacija.

Jeigu nustatoma, kad pretendentas į delegavimo rezervą pateikė ne visus dokumentus ar juose pateikta ne visa reikalaujama informacija, jis apie tai elektroniniu paštu informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos ir jo paprašoma per Viešojo valdymo agentūros nustatytą, bet ne ilgesnį nei 2 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

41. Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija vertina, ar pretendentas į delegavimo rezervą atitinka Taisyklių 34 punkte nustatytus reikalavimus.

Prireikus pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija gali pakviesti pretendentą į delegavimo rezervą dalyvauti šios komisijos posėdyje arba paprašyti pateikti patikslinančius dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją.

Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija, nustačiusi, kad pretendentas į delegavimo rezervą atitinka Taisyklių 34 punkte nustatytus reikalavimus, priima sprendimą atrinkti pretendentą į delegavimo rezervą, išskyrus šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytą atvejį. Pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija, nustačiusi, kad pretendentas į delegavimo rezervą neatitinka Taisyklių 34 punkte nustatytų reikalavimų, jo į delegavimo rezervą neatrenka ir šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytu atveju nevertina.

Jeigu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija nustato, kad visus dokumentus ir informaciją pateikusių ir nustatytus reikalavimus atitinkančių pretendentų į delegavimo rezervą skaičius yra didesnis už nurodytą Užsienio reikalų ministerijos pasiūlyme, pretendentai į delegavimo rezervą kviečiami dalyvauti pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos posėdyje. Pokalbio metu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija įvertina pretendentų į delegavimo rezervą žinias ir įgūdžius. Jei reikia, komisijos pokalbis su pretendentais į delegavimo rezervą gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Užsienio reikalų ministerijos pasiūlyme nurodytas pretendentų į delegavimo rezervą skaičius atrenkamas, laikantis Taisyklių 28 punkte nustatytų procedūrų.

42. Sprendimas atrinkti pretendentą/neatrinkti pretendento į delegavimo rezervą nurodomas pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos posėdžio protokole.

43. Kiekvienas pretendentas į delegavimo rezervą apie priimtą sprendimą atrinkti jį / neatrinkti jo į delegavimo rezervą informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

44. Viešojo valdymo agentūra per 7 darbo dienas nuo pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos sprendimo priėmimo dienos raštu pateikia Užsienio reikalų ministerijai atrinktų pretendentų į delegavimo rezervą dokumentus, nurodytus Taisyklių 39 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Taisyklėse nurodytų komisijų sprendimai per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiami komisiją sudariusiam asmeniui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

46. Komisiją sudaręs asmuo, išnagrinėjęs skunde nurodytas aplinkybes, per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą palikti galioti komisijos sprendimą arba jį panaikinti.

47. Komisiją sudariusio asmens sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

48. Pretendentų į laisvas pareigas ir pretendentų į delegavimo rezervą pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir tik atrankos, atrankos į delegavimo rezervą, informacijos pateikimo priimančiosioms institucijoms jų nustatytų tolesnių atrankos į laisvas pareigas procedūrų ir delegavimo įforminimo tikslais. 

49. Taisyklėse nustatytais atvejais deleguojančiajai institucijai, Viešojo valdymo agentūrai ir Užsienio reikalų ministerijai pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 478, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07981

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1017, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4605 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001017

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 "Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 115, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-787 (2013-02-12), i. k. 1131100NUTA00000115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 "Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1272, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 478, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07981

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 41, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00475

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo