Suvestinė redakcija nuo 2022-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 16-788, i. k. 111223VISAK0000V-50

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DirektoriAus

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ, KURIE PAGAL ĮSTATYMĄ LAIKOMI VIEŠAIS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 3 d. Nr. V-50

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalimis:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-724, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30095

Nr. V-134, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04989

 

1. Tvirtinu pridedamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Nustatau, kad Tvarkos aprašo 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 punktai įsigalioja 2011 m. kovo 1 d.

3. Įpareigoju:

3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Informacinės sistemos plėtros, Įmokų administravimo ir Draudimo organizavimo skyrius iki 2011 m. kovo 1 d. parengti ir įgyvendinti priemones, reikalingas Tvarkos aprašo 8 punkto nuostatų įgyvendinimui, pagal skyrių kompetenciją;

3.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

3.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos Gyventojų portale ir Fondo valdybos Draudėjų portale;

3.4. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.5. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių šio įsakymo nuorašą išsiųsti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, o elektroninius nuorašus pateikti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos struktūriniams padaliniams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

4. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.

Papildyta punktu:

Nr. V-148, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2213 (2011-04-16), i. k. 111223VISAK000V-148

 

 

 

 

Direktorius                                                                         Mindaugas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d.

įsakymu Nr. V-50

(Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2018 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-134

redakcija)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ, KURIE PAGAL ĮSTATYMĄ LAIKOMI VIEŠAIS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinėje sistemoje tvarkomų draudėjo duomenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 15 straipsnio 3 dalį laikomi viešais ir gali būti teikiami be draudėjo sutikimo (toliau – vieši duomenys), teikimo tretiesiems asmenims būdus ir tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis VSDĮ,  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS v1.0 patvirtinimo“ (toliau – EGAS taisyklės), Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EDAS taisyklės), Asmens duomenų teikimo automatiniu būdu pagal sutartis tvarkos aprašu, patvirtintu Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. lapkričio 19 įsakymu Nr. V-495 „Dėl Asmens duomenų teikimo automatiniu būdu pagal sutartis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-486 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir kitais norminiais teisės aktais.

 

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. Apdraustieji:

3.1.1. apskaičiuojant kasdien viešinamą draudėjo apdraustųjų skaičių (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – A) – fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas 1-SD pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, o atitinkami pranešimo duomenys teisės aktų nustatyta tvarka įrašyti į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras). Toks asmuo laikomas atitinkamo draudėjo apdraustuoju tol, kol į Registrą teisės aktų nustatyta tvarka nėra įrašyti atitinkamo draudėjo pateikto 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą duomenys;

3.1.2. apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V1 (toliau šis vidurkis – ir V1)  – 3.1.1 papunktyje nurodyti asmenys, kuriems draudėjas už kalendorinį mėnesį, už kurį skaičiuojamas V1, priskaičiavo draudžiamąsias pajamas, didesnes nei 0 cnt., (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – A1);

3.1.21.  apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V1.MO (toliau šis vidurkis – ir V1.MO) – tie iš 3.1.2 papunktyje nurodytų apdraustųjų, kurie  pagal Registre turimus duomenis yra  moterys (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – ir A1.MO);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.1.22.  apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V1.VY (toliau šis vidurkis – ir V1.VY) – tie iš 3.1.2 papunktyje nurodytų apdraustųjų, kurie  pagal Registre turimus duomenis yra  vyrai (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – ir A1.VY);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.1.3. apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V2 (toliau šis vidurkis – ir V2) – fiziniai asmenys, nurodyti VSDĮ 4 straipsnio 6 dalyje (asmenys, gaunantys tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, asmenys, atlygintinai einantys renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, išskyrus VSDĮ 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas pareigas, ir mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai), ir fiziniai asmenys, gaunantys ne individualios veiklos pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, nurodyti VSDĮ 5 straipsnio 1 dalyje, kuriems draudėjas už kalendorinį mėnesį, už kurį skaičiuojamas V2, priskaičiavo draudžiamąsias pajamas, didesnes nei 0 cnt., (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – A2);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03078

 

3.1.31.  apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V2.MO (toliau šis vidurkis – ir V2.MO) – tie iš 3.1.3 papunktyje nurodytų apdraustųjų, kurie  pagal Registre turimus duomenis yra  moterys (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – ir A2.MO);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.1.32.  apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V2.VY (toliau šis vidurkis – ir V2.VY) – tie iš 3.1.3 papunktyje nurodytų apdraustųjų, kurie  pagal Registre turimus duomenis yra  vyrai (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – ir A2.VY);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.1.4. apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V3 (toliau šis vidurkis – ir V3)  – 3.1.1 papunktyje nurodyti asmenys, kurie pas atitinkamą draudėją buvo draudžiami visą kalendorinį mėnesį, už kurį skaičiuojamas V3, tai yra jiems tą mėnesį nebuvo suteikti nedraudžiamieji laikotarpiai, atostogos vaikui prižiūrėti, nėštumo ir gimdymo atostogos, nebuvo paskirtos ligos išmokos ir už to mėnesio laikotarpį nebuvo pateiktas Pranešimas išmokai skirti NP-SD su nurodyta data ar laikotarpiu, kuriuo asmuo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar laikinojo nedarbingumo nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – A3).

3.1.41.  apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V3.MO (toliau šis vidurkis – ir V3.MO) – tie iš 3.1.4 papunktyje nurodytų apdraustųjų, kurie  pagal Registre turimus duomenis yra  moterys (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – ir A3.MO);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.1.42.  apskaičiuojant draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkį V3.VY (toliau šis vidurkis – ir V3.VY) – tie iš 3.1.4 papunktyje nurodytų apdraustųjų, kurie  pagal Registre turimus duomenis yra  vyrai (toliau šiame papunktyje nurodytų apdraustųjų skaičius – ir A3.VY);

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.2. Atidėta skola – draudėjo skolos, kurios sumokėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, suma.

3.3. Draudėjai – juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už 3.1 papunktyje nurodytus asmenis, išskyrus tuos, kurių duomenys tvarkomi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėje sistemoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03078

 

3.4. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis:

3.4.1. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V1 – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.2 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.2 papunktyje, skaičiaus;

3.4.11. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V1.MO – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.21 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.21 papunktyje, skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.4.12. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V1.VY – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.22 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.22 papunktyje, skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.4.2. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V2 – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.3 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.3 papunktyje, skaičiaus; 

3.4.21. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V2.MO – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.31 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.3papunktyje, skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.4.22. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V2.VY – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.32 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.3papunktyje, skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.4.3. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V3 – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.4 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.4 papunktyje, skaičiaus. 

3.4.31. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V3.MO – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.41 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.41 papunktyje, skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.4.32. Draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V3.VY – atitinkamo draudėjo visiems apdraustiesiems asmenims, nurodytiems 3.1.42 papunktyje, už atitinkamą kalendorinį mėnesį apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, suma, padalinta iš to draudėjo apdraustųjų asmenų, nurodytų 3.1.4papunktyje, skaičiaus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

3.5. Draudėjo skola – mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri pagal teisės aktus turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus atidėtos skolos sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-255, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12604

 

3.6. Draudėjo sritis – Fondo valdybos Draudėjų portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik autentifikuotiems ir autorizuotiems atitinkamo draudėjo EDAS naudotojams ir administratoriams.

3.7. Draudėjų portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://draudejai.sodra.lt.

3.8. EDAS Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, asmenims pasiekiama per Draudėjų portalą, kuria paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis EDAS taisyklėmis.

3.9. EDAS naudotojasfizinis asmuo, EDAS taisyklių nustatyta tvarka EDAS siūlomomis autentifikavimo priemonėmis prisijungęs (turintis teisę prisijungti) prie Draudėjo srities.

3.10. EGAS Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema, asmenims pasiekiama per EGAS portalą, kuria paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis EGAS taisyklėmis.

3.11. EGAS naudotojas – fizinis asmuo, EGAS taisyklių nustatyta tvarka užsiregistravęs EGAS ir EGAS siūlomomis autentifikavimo priemonėmis prisijungęs (turintis teisę prisijungti) prie EGAS naudotojo srities.

3.12. EGAS naudotojo sritis – EGAS portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik saugiu būdu (apsaugotu internetiniu protokolu) autentifikuotiems asmenims – Egas naudotojams.

3.13. EGAS portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://gyventojai.sodra.lt.

3.14. Fondo valdybos interneto svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu http://www.sodra.lt.

3.15. Įsipareigojimus, susijusius su valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir (ar) palūkanų mokėjimu, įvykdęs draudėjas (toliau – įsipareigojimus įvykdęs draudėjas) – draudėjas, kurio draudėjo skolos suma lygi nuliui arba kuris turi tik atidėtą skolą (draudėjo skolos suma lygi atidėtos skolos sumai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-255, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12604

 

3.16. K draudėjo apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, atitinkamas kvantilis:

3.16.1. K251 –   draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 25 procentų kvantilis;

3.16.2. K751draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 75 procentų kvantilis;

3.16.3. K252 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 25 procentų kvantilis;

3.16.4. K752 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 75 procentų kvantilis;

3.16.5. K253 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.4 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 25 procentų kvantilis;

3.16.6. K753 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.4 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, 75 procentų kvantilis.

3.17. M – draudėjo apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, mediana:

3.17.1. M1 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, mediana;

3.17.2. M2 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, mediana;

3.17.3. M3 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.4 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, mediana.

3.18.    Portalas „Atvira Sodra“ – portalas, pasiekiamas adresu http://atvira.sodra.lt.

3.19. S – draudėjo apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, standartinis nuokrypis:

3.19.1. S1 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, standartinis nuokrypis;

3.19.2. S2 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, standartinis nuokrypis;

3.19.3. S3 – draudėjo apdraustiesiems asmenims, nurodytiems Tvarkos aprašo 3.1.4 papunktyje, apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, standartinis nuokrypis.

3.20.  Trečiasis asmuo – asmuo, kuriam yra teikiami vieši duomenys ne apie jį patį ar jo atstovaujamą asmenį pagal Tvarkos aprašą.

3.21. Viešinama draudėjo įmokų suma – už atitinkamą kalendorinį mėnesį draudėjo priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius asmenis, nurodytus Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje, jei jų skaičius (A1) atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 3, sumos (toliau – VDĮS1) ir už apdraustuosius asmenis, nurodytus Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje, jei jų skaičius (A2) atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 3, sumos (toliau – VDĮS2) suma (jei atitinkamą kalendorinį mėnesį tik A1>3, viešinama draudėjo įmokų suma yra lygi VDĮS1, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį tik A2>3, viešinama draudėjo įmokų suma yra lygi VDĮS2).  

3.22. Viešinama draudėjo skola – pagal šį Tvarkos aprašą teiktina draudėjo skolos suma (nurodant bendrą draudėjo skolos sumą ir atidėtos skolos sumą).

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-139, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-03, i. k. 2018-05162

 

3.23. Jei Tvarkos apraše nenumatyta kitaip, kitos jame vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos suprantamos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-139, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-03, i. k. 2018-05162

 

II Skyrius

VIEŠI draudėjo DUOMENys, JŲ suformavimo, TEIKIMO TVARKA IR BŪDAI

 

Pirmasis skirsnis

Pagal šį Tvarkos aprašą teikiami vieši draudėjo duomenys

 

4. Viešais duomenimis laikomi ir pagal šį Tvarkos aprašą teikiami tokie draudėjo duomenys:

4.1. draudėjo kodas, jo suteikimo ir pabaigos datos;

4.2. draudėjo apdraustųjų skaičius (A);

4.3. viešinama draudėjo skola ir informacija apie tai, ar draudėjas yra įvykdęs įsipareigojimus;

4.4. Draudėjo V1, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A1>3, ir (arba) draudėjo V2, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A2>3,  ir (arba) draudėjo V3, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A3>3, taip pat draudėjo V1.MO ir V1.VY, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A1≥8 bei A1.MO>3 ir A1.VY>3, ir (arba)  draudėjo V2.MO ir V2.VY, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A2≥8 bei A2.MO>3 ir A2.VY>3, ir (arba)  draudėjo V3.MO ir V3.VY, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A3≥8 bei A3.MO>3 ir A3.VY>3;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

4.5. Viešinama draudėjo įmokų suma;

4.6. Draudėjo M1, K251, K751 ir S1, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A1>20; M2, K252, K752 ir S2, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A2>20; M3, K253, K753 ir S3, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį, kurio duomenys teikiami, to draudėjo A3>20;

4.7. kitų institucijų, registrų ir informacinių sistemų Fondo valdybos informacinei sistemai teikiami draudėjų duomenys, kurie gali būti skelbiami viešai (tik teikiant duomenis pagal Tvarkos aprašo 8.2.7 papunktį portale „Atvira Sodra“).

 

antrasis skirsnis

pagal šį Tvarkos aprašą Teikiamų duomenų suformavimo laikas ir jų aktualumas

 

5. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyti duomenys teikiami:

5.1. Tvarkos aprašo 8.1.1–8.1.4, 8.2.1 – 8.2.5 ir 8.2.7 papunkčiuose nurodytais būdais – atsakymo į užklausą (suvestinės) formavimo momentu arba rašytinės pažymos parengimo momentu aktualūs vieši konkretaus draudėjo duomenys, esantys Fondo valdybos informacinėje sistemoje, išskyrus Tvarkos aprašo 5.2 ir 5.3 papunkčiuose numatytus atvejus;

5.2. Tvarkos aprašo 8.1.2 ir 8.2.3 papunkčiuose nurodytais būdais išduodant pažymas apie draudėjo įsipareigojimų įvykdymą – rašytinės pažymos parengimo momentu aktualūs vieši konkretaus draudėjo duomenys, suformuoti atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) turimą informaciją;

5.3. Tvarkos aprašo 8.1.3, 8.2.4,  8.2.6 ir 8.2.7 papunkčiuose nurodytais būdais – draudėjų viešų duomenų rinkmenos, suformuotos Fondo valdybos informacinėje sistemoje Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta tvarka, ar jų pagrindu suformuoti (performuoti) duomenys.

6. Viešų duomenų rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.1–9.2 papunkčiuose, suformuojamos Fondo valdybos informacinėje sistemoje darbo dienomis vieną kartą per parą – įprastai 6 valandą, išskyrus atvejus, kai dėl techninių kliūčių neįmanoma rinkmenų suformuoti arba užtikrinti jų duomenų teisingumo (išsamumo).

Viešų duomenų rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.3 - 9.5 papunkčiuose, formuojamos už praėjusį kalendorinį mėnesį Fondo valdybos informacinėje sistemoje vieną kartą kiekvieną kalendorinį mėnesį ne anksčiau kaip 16 mėnesio dieną ir ne vėliau kaip paskutinę mėnesio dieną.

Šio punkto pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodytų duomenų pokyčiai, įvykę po jose nurodyto duomenų suformavimo momento, iki kito atitinkamų duomenų suformavimo momento teikiant duomenis viešų duomenų rinkmenose ar jų pagrindu nėra įvertinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-57, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03078

 

7. Teikiamų viešų draudėjo duomenų suformavimo laikas fiksuojamas teikiamose pažymose, suvestinėse, rinkmenose, atsakymuose į užklausas Fondo valdybos interneto svetainėje ar portale „Atvira Sodra“ dalyje „Atviri įmonių duomenys“.

 

trečiasis skirsnis

Viešų draudėjo duomenų teikimo būdai

 

8. Vieši draudėjų duomenys teikiami šiais būdais:

8.1. draudėjų-fizinių asmenų:

8.1.1. EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pagal atitinkamai EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją (išskyrus Tvarkos aprašo 4.6 papunktyje nurodytus duomenis);

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Įsigaliojimas pakeistas 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-308

Nr. V-170, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08278

 

8.1.2. išduodant rašytines pažymas asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinusiems savo tapatybę (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pateikusiems atitinkamus atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas (jei kreipiasi juridinio asmens atstovas) (toliau – asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinusiems savo tapatybę) pagal Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateiktus rašytinius prašymus;

8.1.3. pagal duomenų teikimo automatiniu būdu sutartis – viešojo administravimo subjektams, kuriems tokie duomenys reikalingi teisės aktuose nustatytoms jų funkcijoms vykdyti, ir kitiems asmenims, kurių teisė gauti atitinkamus duomenis pagal sutartį numatyta jų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

8.1.4. telefonu –  Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

8.2. kitų draudėjų:

8.2.1. Fondo valdybos interneto svetainėje pagal joje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją (išskyrus Tvarkos aprašo 4.6 papunktyje nurodytus duomenis);

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Įsigaliojimas pakeistas 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-308

Nr. V-170, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08278

 

8.2.2. EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pagal atitinkamai EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje pateiktą užklausą apie konkretų draudėją (išskyrus Tvarkos aprašo 4.6 papunktyje nurodytus duomenis);

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Įsigaliojimas pakeistas 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-308

Nr. V-170, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08278

 

8.2.3. išduodant rašytines pažymas pagal Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateiktus rašytinius prašymus;

8.2.4. pagal duomenų teikimo automatiniu būdu sutartis – viešojo administravimo subjektams, kuriems tokie duomenys reikalingi teisės aktuose nustatytoms jų funkcijoms vykdyti, ir kitiems asmenims, kurių teisė gauti atitinkamus duomenis pagal sutartį numatyta jų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

8.2.5. telefonu – paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 arba (+370) 5250 0883;

8.2.6. Fondo valdybos interneto svetainėje ir portalo „Atvira Sodra“ dalyje „Atviri įmonių duomenys“ skelbiant viešų duomenų rinkmenas;

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Įsigaliojimas pakeistas 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-308

Nr. V-170, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08278

 

8.2.7. portalo „Atvira Sodra“ dalyje „Atviri įmonių duomenys“ skelbiant viešus konkrečių draudėjų duomenis (Fondo valdybos nuožiūra, atsižvelgiant į technines galimybes ir duomenų naudotojų poreikių analizę, – visus Tvarkos aprašo 4.1-4.6 papunkčiuose nurodytus duomenis ar jų dalį),  papildytus kitų institucijų, registrų ir informacinių sistemų Fondo valdybos informacinei sistemai teikiamais  duomenimis, kurie gali būti skelbiami viešai (Tvarkos aprašo 4.7 papunktis).

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Įsigaliojimas pakeistas 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-308

Nr. V-170, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08278

 

ketvirtasis skirsnis

teikiamų draudėjo viešų duomenų apimtys

 

9. Tvarkos aprašo 8.2.6 punkte nurodytose rinkmenose pateikiama ši informacija (jei Tvarkos apraše tiesiogiai nenumatyta kitaip, su atitinkamais pakeitimais tokios pat draudėjo duomenų apimtys teikiamos ir kitais Tvarkos apraše nurodytais būdais):

9.1. rinkmenoje apie draudėjų skolas – draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, viešinamos draudėjo skolos dydis. Į šią rinkmeną įtraukiami tik tie draudėjai (išskyrus fizinius asmenis), kurie yra skolingi;

9.2. rinkmenoje apie draudėjo apdraustųjų skaičių – draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, draudėjo apdraustųjų skaičius (A). Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai (išskyrus fizinius asmenis), turintys apdraustųjų, nurodytų 3.1.1 papunktyje;

9.3. rinkmenoje apie draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkius – kalendorinis mėnesis, už kurį teikiami duomenys, draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V1 ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V2, ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkis V3, ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkiai V1.MO ir V1.VY, ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkiai V2.MO ir V2.VY, ir (arba) draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkiai V3.MO ir V3.VY. Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai (išskyrus fizinius asmenis), atitinkantys Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje nurodytas sąlygas (draudėjai, kurių bent vienos iš draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkių rūšies duomenų skelbimo sąlyga tenkinama). Jei ne visų rūšių draudėjo draudžiamųjų pajamų vidurkių duomenų teikimo sąlygos, nurodytos Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje, tenkinamos, rinkmenoje skelbiami tik tie iš jų, kurių skelbimo sąlygos tenkinamos (atitinkamai V1, V2, V3, V1.MO ir V1.VY, V2.MO ir V2.VY ar V3.MO ir V3.VY);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

9.4. rinkmenoje apie viešinamas draudėjo įmokų sumas – kalendorinis mėnesis, už kurį teikiami duomenys, draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, viešinama draudėjo įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį. Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai (išskyrus fizinius asmenis), kurių A1>3 ir (arba) A2>3;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-57, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03078

 

9.5. rinkmenoje apie draudėjo apdraustiesiems apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, medianą, standartinį nuokrypį, 25 procentų kvantilį ir 75 procentų kvantilį – kalendorinis mėnesis, už kurį teikiami duomenys, draudėjo mokesčių mokėtojo kodas, draudėjo kodas, apdraustiesiems apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, M1, K251, K751 ir S1, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį to draudėjo A1>20, ir M2, K252, K752 ir S2, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį to draudėjo A2>20, ir M3, K253, K753 ir S3, jei atitinkamą kalendorinį mėnesį to draudėjo A3>20. Į šią rinkmeną įtraukiami visi draudėjai, kurių bent vienos iš apdraustųjų kategorijų, nurodytų Tvarkos aprašo 3.1.2 – 3.1.4 papunkčiuose, skaičius atitinkamą kalendorinį mėnesį yra didesnis negu 20 (tai yra, jei draudėjo A1>20 ir (arba) A2>20 ir (arba) A3>20).

 

penktasis skirsnis

Rinkmenų skelbimo ir saugojimo laikas

 

10. Viešų duomenų rinkmenos, nurodytos Tvarkos aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose, Fondo valdybos interneto svetainėje paskelbiamos kiekvieną darbo dieną, ne vėliau kaip 14 valandą (išskyrus Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus atvejus, kai dėl techninių kliūčių neįmanoma rinkmenų suformuoti arba užtikrinti jų duomenų teisingumo (išsamumo), – tokiu atveju rinkmenos skelbiamos tik tą darbo dieną, kurią jas pavyko suformuoti tinkamai), o rinkmenos, nurodytos kituose Tvarkos aprašo 9 punkto papunkčiuose, – ne vėliau kaip kitos darbo dienos po jų suformavimo 14 valandą.

Fondo valdybos interneto svetainėje ir portalo „Atvira Sodra“ dalyje „Atviri įmonių duomenys“ paskelbta rinkmena šioje svetainėje ir portale saugoma ir yra viešai prieinama 6 mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-57, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03078

 

šeštasis skirsnis

Draudėjų duomenų skelbimo portale „Atvira Sodra“ ypatumai

 

11. Portalo „Atvira Sodra“ dalyje „Atviri įmonių duomenys“ vieši draudėjų duomenys skelbiami (atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 8.2.7 papunktyje nurodytas išlygas) kartu su kitų institucijų, registrų ir informacinių sistemų Fondo valdybos informacinei sistemai teikiamais  duomenimis, kurie gali būti skelbiami viešai, taip pat sudaroma galimybė  tarpusavyje  lyginti kelių konkrečių draudėjų viešus duomenis,  lyginti pasirinkto draudėjo duomenis su statistiniais kitų draudėjų, atrinktų pagal tam tikrus kriterijus (pavyzdžiui, tą pačią ekonominę veiklą vykdantys draudėjai, toje pačioje savivaldybėje  įregistruotos įmonės ir panašiai) ar jų derinius, duomenimis.

 

septintasis skirsnis

Pažymų su draudėjo viešais duomenimis išdavimo ypatumai

 

12. Rašytiniame prašyme išduoti pažymą apie draudėjo viešus duomenis turi būti nurodyta:

12.1. jei kreipiamasi dėl pažymos apie draudėjo-fizinio asmens viešus duomenis pateikimo – draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

12.2. jei kreipiamasi dėl pažymos apie draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, viešus duomenis pateikimo – draudėjo kodas, juridinio asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

12.3. Neteko galios nuo 2021-03-05

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

13. Kreipiantis į Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl pažymos išdavimo, kartu su prašymu privalo būti pateikiamas sumokėjimo faktą už viešų duomenų pateikimą patvirtinantis įrodymas (pavyzdžiui, mokėjimo nurodymo kopija su mokėjimo paslaugų teikėjų žyma arba kvitas, kitas Fondo valdybos teritoriniams skyriui priimtinas įrodymas, leidžiantis įsitikinti, kad buvo sumokėta reikiama suma už prašomos pažymos išdavimą) išskyrus atvejus, kai trečiasis asmuo turi teisę gauti duomenis neatlygintinai – tokiu atveju nurodomas teisės aktuose numatytas pagrindas juos gauti neatlygintinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

 

14. Pažyma parengiama per 1 darbo dieną nuo rašytinio prašymo, atitinkančio Tvarkos aprašo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

 

aštuntasis skirsnis

pagal šį tvarkos aprašą suformuotų suvestinių (užklausos rezultatų)  saugojimas Fondo valdybos informacinėje sistemoje

 

15. Duomenų gavėjo pageidavimu, išreiškiamu formuojant užklausą apie draudėją pagal Tvarkos aprašo 8.2.1 papunktį Fondo valdybos interneto svetainėje,  suteikiamas unikalus numeris, pagal kurį vėliau tokia anksčiau suformuota suvestinė gali būti pakartotinai pagal užklausą pateikiama Fondo valdybos interneto svetainėje ją suformavusiam ar kitam gavėjui (joje atvaizduojant ne tik toje suvestinėje suformuotus draudėjo duomenis, bet ir pirminį jos suformavimo laiką). Suvestinės, suformuotos šiuo būdu (kurioms suteiktas unikalus numeris), Fondo valdybos informacinėje sistemoje saugomos 3 metus, kitais atvejais suvestinės po jos atvaizdavimo Fondo valdybos interneto svetainėje Fondo valdybos informacinėje sistemoje nėra saugomos, ištrinamos iš karto, kai uždaromas atitinkamas tinklalapis.

Suvestinės, suformuotos pagal Tvarkos aprašo 8.1.1 ar 8.2.2 papunkčius EGAS naudotojo srityje ar Draudėjo srityje, saugomos atitinkamai Egas taisyklėse ir Edas  taisyklėse nustatyta tvarka.

Portalo „Atvira Sodra“ dalyje „Atviri įmonių duomenys“ suformuotų duomenų gavėjo konkretaus draudėjo (draudėjų) duomenų užklausų unikalūs rezultatai gavėjui nėra išsaugomi Fondo valdybos informacinėje sistemoje pakartotino tokių rezultatų peržiūros tikslu, todėl juos išsaugoti pageidaujantis  duomenų gavėjas turi tai atlikti savo priemonėmis.

 

devintasis skirsnis

Viešų duomenų teikimo atlygintinumas

 

16. Tvarkos aprašo 8.1.2, 8.1.3, 8.2.3 ir 8.2.4 punktuose nurodytais būdais vieši duomenys teikiami už teisės aktuose nustatyto dydžio atlyginimą, išskyrus atvejus, kai asmenys turi teisę gauti viešus duomenis neatlygintinai.

 

III Skyrius

KLAIDINGI DUOMENYS, JŲ ATITAISYMAS

 

17. Viešai pateikti duomenys nėra laikomi klaidingais, jei draudėjo duomenys (patikslinti draudėjo duomenys), kurie pagal šį Tvarkos aprašą skelbtini viešai ar kurių pagrindu apskaičiuojami pagal šį Tvarkos aprašą skelbtini viešai draudėjo duomenys, teisės aktų nustatyta tvarka į Fondo valdybos informacinę sistemą pateko po Tvarkos apraše nurodytų duomenų suformavimo/parengimo momentų.

18. Fondo valdyba, nustačiusi, kad Fondo valdybos informacinėje sistemoje yra klaidingų duomenų apie draudėją ir (ar) tretiesiems asmenims buvo pateikti klaidingi duomenys apie draudėją, privalo ištaisyti klaidą.

19. Draudėjas, patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę, turi teisę pateikti rašytinį prašymą Fondo valdybai dėl klaidingų duomenų apie jį atitaisymo.

20. Nustačius, kad Fondo valdybos interneto svetainėje pateikti klaidingi duomenys apie draudėją, Fondo valdybos interneto svetainėje paskelbiama informacija apie tam tikrą dieną pateiktus klaidingus duomenis apie draudėją. Ši informacija skelbiama 1 metus.

Nustačius, kad klaidingi duomenys apie draudėją buvo pateikti pagal sutartį, kitai sutarties šaliai pateikiama patikslinta informacija.

Nustačius, kad klaidingi duomenys apie draudėją buvo pateikti pažymoje, draudėjo ar kito asmens, kuriam buvo išduota pažyma, prašymu  nemokamai išduodama pažyma, kurioje nurodoma informacija apie tam tikroje pažymoje pateiktus klaidingus duomenis ir pateikiami teisingi duomenys.

21. Nustačius, kad buvo pateikti klaidingi duomenys apie draudėją, Fondo valdybos informacinėje sistemoje nedelsiant atitaisomi klaidingi duomenys.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-148, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2213 (2011-04-16), i. k. 111223VISAK000V-148

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-25, 2012-01-20, Žin., 2012, Nr. 11-496 (2012-01-24), i. k. 112223VISAK0000V-25

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-446, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-24, i. k. 2014-10504

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-724, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30095

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-134, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04989

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-139, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-03, i. k. 2018-05162

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-134 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

7.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-170, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08278

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-193, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09689

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-255, 2020-06-09, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12604

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-140, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04483

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-57, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-21, i. k. 2022-03078

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo