Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 35-1671, i. k. 1102330ISAK003D-246

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DUOMENŲ APIE MĖSOS GAMYBĄ, KIAUŠINIŲ GAVYBĄ IR PREKYBĄ ŠIAIS PRODUKTAIS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. kovo 19 d. Nr. 3D-246

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 10 ir 12 straipsniais, atsižvelgdamas į Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867):

1. T v i r t i n u Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusias galios Duomenų apie mėsos ir kiaušinių gamybą ir prekybą teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-261 „Dėl Duomenų apie mėsos ir kiaušinių gamybą ir prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 57-2151).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos archyvų departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010-03-15 raštu Nr. SD-330

2010-03-03 raštu Nr. (6.2)V4-297

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2010 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. 3D-246

 

DUOMENŲ APIE MĖSOS GAMYBĄ, KIAUŠINIŲ GAVYBĄ ir prekybĄ ŠIAIS PRODUKTAIS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos siekiant įgyvendinti 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinančiu reglamentu (ES) Nr. 52/2013 (OL 2013 L 20, p. 44), 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3), 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantį Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB (OL 2008 L 321, p. 1), 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 11 tomas, p. 70), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), 2003 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 546/2003 dėl tam tikrų pranešimų, susijusių su Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75 ir (EEB) Nr. 2783/75 taikymu kiaušinių ir paukštienos sektoriuose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 38 tomas, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 504/2009 (OL 2009 L 151, p. 22), 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL 2008 L 163, p. 6), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinančiu reglamentu (EB) Nr. 458/2013 (OL 2013 L 133, p. 17), 2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2008 L 157, p. 46), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinančiu reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 151, p. 74), 2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 315/2002 dėl šviežių ir atšaldytų avienos skerdenų kainų Bendrijos tipinėse rinkose ištyrimo (OL 2002 L 50, p. 47), Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo maisto tvarkymo subjektuose reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. B1-189 (Žin., 2005, Nr. 40-1304; 2008, Nr. 51-1917), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299), Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867), bei remiantis Europos Sąjungos žemės ūkio kainų statistikos vadovu (EUROSTAT, Liuksemburgas, 2001 m. 0572/1999 §1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

 

2. Šios taisyklės taikomos:

2.1. įmonėms ir (arba) ūkiams, užsiimantiems gyvulių, paukščių ir triušių supirkimu, skerdimu, vykdantiems visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamybą ir prekybą;

2.2. kiaušinių gavybos ir prekybos įmonėms ir (arba) ūkiams;

2.3. sertifikuotoms įmonėms ir (arba) ūkiams, užsiimantiems gyvulių, užaugintų ekologinės gamybos ūkiuose, supirkimu ir skerdimu bei vykdantiems ekologiškos mėsos ir jos gaminių gamybą ir prekybą;

2.4. sertifikavimo įstaigoms, užsiimančioms ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės darbų vykdymu pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178), reikalavimus;

2.5. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMPRIS) duomenų tvarkytojui.

3. Duomenys naudojami mėsos ir kiaušinių sektorių oficialiajai statistikai, rinkos stebėsenai, analizei, prognozei, taip pat mėsos ir kiaušinių sektorių politikai formuoti.

 

II. VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

ŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

Duomenų teikėjas – įmonė ir (arba) ūkis, užsiimantis gyvulių, triušių, paukščių supirkimu, skerdimu, kiaušinių gavyba ir prekyba bei visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamyba ir prekyba.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ekologinės gamybos vienetas.

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo įmonė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos sertifikuota įmonė, atitinkanti teisės aktų, reglamentuojančių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, reikalavimus, kuri augina ir (ar) superka ekologišką žaliavą iš sertifikuotų gamintojų ir (ar) iš sertifikuotų supirkimo arba perdirbimo įmonių, ją perdirba ir (ar) gamina ekologiškus gaminius ir juos parduoda.

Sertifikavimo įstaiga – juridinio asmens statusą turinti kontrolės institucija, sertifikuojanti ekologinę gamybą ir ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir kontroliuojanti ekologinės gamybos vienetus pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007, reglamento (EB) Nr. 889/2008, reglamento Nr. 1235/2008 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

 

III. DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJUI

 

5. Duomenų teikėjai privalo teikti duomenų tvarkytojui:

5.1. Įmonės ir (arba) ūkiai, kurie skerdžia savo skerdykloje pačių užaugintus ir (ar) supirktus gyvulius ir (ar) teikia skerdimo paslaugą (grąžintiniais pagrindais) bei klasifikuoja paskerstų gyvulių skerdenas:

5.1.1. kiekvieną darbo dieną iki 17 val. praėjusios skerdimo (darbo) dienos gyvulių skerdimo duomenis pagal Galvijų ir arklių supirkimo ir skerdimo dienos / mėnesio / metų ataskaitos MS-1 (taisyklių 6 priedas, toliau – ataskaita MS-1) A dalį ir Kiaulių supirkimo ir skerdimo dienos / mėnesio / metų ataskaitos MS-2 (taisyklių 7 priedas, toliau ataskaita MS-2) A dalį;

5.1.2. kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-1  A dalies priedą ir C dalį bei ataskaitos MS-2 C dalį;

5.1.3. kiekvienais metais iki einamųjų metų vasario 15 d. už praėjusius metus duomenis pagal ataskaitos MS-1 D dalį ir ataskaitos MS-2 D dalį;

5.2. įmonės ir (arba) ūkiai, kurie skerdžia savo skerdykloje pačių užaugintus ir (ar) supirktus gyvulius ir (ar) teikia skerdimo paslaugą, bet neklasifikuoja skerdenų:

5.2.1. kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus gyvulių skerdimo duomenis pagal ataskaitos MS-1 B ir C dalis ir ataskaitos MS-2 B ir C dalis;

5.2.2. kiekvienais metais iki einamųjų metų vasario 15 d. už praėjusius metus duomenis pagal ataskaitos MS-1 D dalį ir ataskaitos MS-2 D dalį;

5.3. įmonės ir (arba) ūkiai, kurie patys augina ir (ar) superka bei skerdžiasi galvijus pagal paslaugą kitoje skerdykloje, kurioje galvijų skerdenos buvo suklasifikuotos:

5.3.1. kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-1 A ir C dalis – tie, kurie vidutiniškai skerdžiasi 100 ir daugiau galvijų per mėnesį;

5.3.2. kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-1 B ir C dalis – tie, kurie vidutiniškai skerdžiasi mažiau nei 100 galvijų per mėnesį;

5.3.3. kiekvienais metais iki einamųjų metų vasario 15 d. už praėjusius metus duomenis pagal ataskaitos MS-1 D dalį;

5.4. įmonės ir (arba) ūkiai, kurie patys augina ir (ar) superka bei skerdžiasi kiaules pagal paslaugą kitoje skerdykloje, kurioje kiaulių skerdenos buvo suklasifikuotos:

5.4.1. kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-2 B ir C dalis;

5.4.2. kiekvienais metais iki einamųjų metų vasario 15 d. už praėjusius metus duomenis pagal ataskaitos MS-2 D dalį;

5.5. įmonės ir (arba) ūkiai, kurie patys augina ir (ar) superka ir skerdžia gyvulius pagal paslaugą kitoje skerdykloje, kurioje skerdenos nebuvo suklasifikuotos:

5.5.1. kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus gyvulių skerdimo duomenis pagal ataskaitos MS-1 B ir C dalis bei pagal ataskaitos MS-2 B ir C dalis;

5.5.2. kiekvienais metais iki einamųjų metų vasario 15 d. už praėjusius metus duomenis pagal ataskaitos MS-1 D dalį ir ataskaitos MS-2 D dalį;

5.6. įmonės ir (arba) ūkiai:

5.6.1. kurie patys augina ir (ar) superka bei skerdžia savo ar pagal paslaugą kitoje skerdykloje avis – kiekvieną antradienį iki 12 val. už praėjusią savaitę duomenis pagal Avių ir ožkų supirkimo ir skerdimo savaitės / mėnesio ataskaitos MS-3 (taisyklių 8 priedas, toliau – ataskaita MS-3) A dalį;

5.6.2. kurie patys augina ir (ar) superka ir skerdžia savo ar pagal paslaugą kitoje skerdykloje avis ir ožkas, tai pat atliekantys tik skerdimo paslaugą – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-3 B dalį;

5.7. sertifikuotos įmonės ir (arba) ūkiai, vykdantys ekologiškos mėsos ir jos gaminių gamybą – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-1 C dalies eilutę „iš to skaičiaus paskersta galvijų, užaugintų ekologinės gamybos ūkiuose“ ir ataskaitos MS-2 C dalies eilutę „iš to skaičiaus paskersta kiaulių, užaugintų ekologinės gamybos ūkiuose“, ataskaitos MS-3 B dalies eilutę „iš to skaičiaus paskersta avių, užaugintų ekologinės gamybos ūkiuose“;

5.8. įmonės ir (arba) ūkiai:

5.8.1. vykdantys visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamybą iš nuosavų žaliavų ir medžiagų, pusgaminių kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus mėsos ir jos gaminių gamybos ir prekybos duomenis pagal Mėsos ir jos gaminių gamybos bei prekybos mėnesio ataskaitos MS-4 (taisyklių 9 priedas, toliau – atskaita MS-4) I skyriaus A ir B dalis;

5.8.2. vykdantys visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamybą iš užsakovų žaliavų ir medžiagų, pusgaminių – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-4 II skyrių;

5.8.3. vykdantys visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamybą tik iš užsakovų žaliavų ir medžiagų bei pusgaminių ir neįtraukti į STD įmonių sąrašą, ataskaitos MS-4 II skyriaus nepildo;

5.9. sertifikuotos įmonės ir (arba) ūkiai, vykdantys ekologiškos mėsos ir jos gaminių gamybą – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus duomenis pagal ataskaitos MS-4 III skyrių;

5.10. įmonės ir (arba) ūkiai, užsiimantys triušių supirkimu ir skerdimu – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus triušių skerdimo duomenis pagal Triušių supirkimo ir skerdimo mėnesio ataskaitą MS-5 (taisyklių 10 priedas);

5.11. visų rūšių įmonės ir (arba) ūkiai, parduodantys vištieną didmeninėje prekyboje – kiekvieną antradienį iki 12 val. praėjusios savaitės vištienos pardavimo duomenis pagal Vištienos pardavimo savaitės ataskaitą KPS-1 (taisyklių 2 priedas);

5.12. įmonės ir (arba) ūkiai, užsiimantys paukščių skerdimu ir jų skerdenų ruošimu – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos praėjusio mėnesio paukščių skerdimo duomenis pagal Paukščių skerdimo mėnesio ataskaitos KPS-2 (taisyklių 3 priedas) A dalį;

5.13. kiaušinių gavybos įmonės ir (arba) ūkiai – kiekvieną antradienį iki 12 val. praėjusios savaitės kiaušinių pardavimo duomenis pagal Kiaušinių pardavimo savaitės ataskaitą KPS-3 (taisyklių 4 priedas);

5.14. kiaušinių gavybos įmonės ir (arba) ūkiai, vykdantys kiaušinių rinkimą, pakavimą ir prekybą – kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus kiaušinių rinkimo, pakavimo ir prekybos duomenis pagal Kiaušinių rinkimo, pakavimo ir prekybos mėnesio ataskaitos KPS-4 (taisyklių 5 priedas) A ir B dalis;

5.15. įmonės ir (arba) ūkiai, užsiimantys gyvūnų skerdimu, kiekvieną mėnesį iki 12 kalendorinės dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, duomenis pagal Šalutinių gyvūninių produktų mėnesio ataskaitą AS-1 (taisyklių 1 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

 

6. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos duomenų tvarkytojui teikia duomenis atskira sutartimi nustatyta tvarka ir terminais apie ūkių, žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje „Ekologinis ūkininkavimas“, patvirtintoje 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, bei užsiimančių ekologiškos mėsos gamyba ir prekyba, realizuotus ekologiškus produktus.

7. Sertifikavimo įstaigos duomenų tvarkytojui teikia duomenis atskira sutartimi nustatyta tvarka ir terminais apie ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir kooperatinėse bendrovėse pagamintą ekologišką mėsą ir mėsos gaminius.

8. Įmonės ir (arba) ūkiai, užsiimantys gyvulių, triušių, paukščių skerdimu, kiaušinių gavyba, pakavimu, prekyba, visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamyba ir prekyba, teikia duomenis pagal 5 punkte nurodytas formas per interaktyviąją duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS) adresu www.vic.lt/Registruotiems vartotojams. Tik nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenis teikti el. p. mesa@vic.lt, paukstiena_kiausiniai@vic.lt, faksu (8 52) 03 00 50 arba paštu ŽŪIKVC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriui adresu: Universiteto g. 8A (IV r.), LT-53345 Akademija, Kauno rajonas. Elektroninės ataskaitų formos skelbiamos interneto svetainėje adresu www.vic.lt/Teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

 

9. Pagal Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnį duomenų teikėjai privalo duomenų tvarkytojui neatlygintinai teikti tikslius duomenis šių taisyklių 5 punkte nustatytais terminais.

10. Ataskaitų duomenų tikrumą savo parašais patvirtina ataskaitas užpildę asmenys.

11. Duomenų teikėjai, pasikeitus apskaitos duomenims, pagal 5 punkte nurodytas ataskaitų formas privalo apie tai informuoti duomenų tvarkytoją, pateikdami duomenų teikėjo vadovo pasirašytą prašymą dėl leidimo patikslinti ataskaitas (nurodant patikslinimo priežastis), ir praėjusio mėnesio ir (arba) savaičių patikslintus duomenis pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 12 d.

 

IV. Duomenų teikimas Europos Komisijai, ŽŪMPRIS VALDYTOJUI, statistikos departamentui ir KITOMS INSTITUCIJOMS

 

12. Duomenų tvarkytojas šių taisyklių 5 punkte nurodytų ataskaitų atitinkamų dalių pagrindu rengia:

12.1. suvestines ataskaitas ir kiekvienos savaitės trečiadienį iki 12 val. perduoda jas Europos Komisijai;

12.2. suvestines ataskaitas ir kiekvieną mėnesį iki 30 d. perduoda jas ŽŪMPRIS valdytojui;

12.3. duomenis bei suvestines ataskaitas ir, vadovaudamasis su Statistikos departamentu (toliau – Statistikos departamentas) pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi bei suderinta technologija, kas mėnesį pagal suderintą kalendorių perduoda jas Statistikos departamentui ir kitoms ŽŪMPRIS valdytojos nustatytoms institucijoms;

12.4. suvestines ataskaitas ir apžvalgas bei jas skelbia ŽŪMPRIS interneto svetainės tinklalapyje adresu www.vic.lt, www.produktukainos.lt ir oficialiame informaciniame dvisavaitiniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ ir pusmečio leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

 

V. DUOMENŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

13. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, tvarkyti jų apskaitą ir duomenis saugoti 10 metų.

14. Duomenų teikėjai privalo tvarkyti ataskaitų apskaitą ir jas saugoti trejus metus.

15. Ataskaitos apskaitomos duomenų teikėjo vadovų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Duomenų tvarkytojas atlieka respondentų teikiamų duomenų patikrą pagal tam tikslui parengtą ir jo patvirtintą procedūrų aprašą.

17. Kiekvieno duomenų teikėjo, teikiančio duomenis tvarkytojui pagal 5 punkte nurodytas formas, duomenų patikra turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

18. Patikros rezultatai įforminami duomenų tvarkytojo patvirtintos formos ataskaitose.

19. Asmenys, nesilaikantys šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

2 priedo pakeitimas 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

3 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

4 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

5 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

6 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

7 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

8 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

9 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

10 priedo pakeitimas pagal 3D-1003 (2014-12-29)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-811, 2013-12-02, Žin., 2013, Nr. 125-6391 (2013-12-07), i. k. 1132330ISAK003D-811

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 "Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1003, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20891

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo