Įsakymas netenka galios 2008-01-30:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-50, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 12-407 (2008-01-29), i. k. 1082250ISAK0000V-50

Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2007-05-11 iki 2008-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 78-3577, i. k. 1032250ISAK000V-444

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

 

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-444

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą medicininės reabilitacijos organizavimą ir vykdymą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 23 straipsnį (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 11 straipsnį (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

1.2. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus.

1.3. Specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus.

1.4. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus.

1.5. Specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus.

1.6. Išlaidų sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

2. Pavedu:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams užtikrinti, kad iki 2003 m. gruodžio 31 d. būtų pasirengta teikti paslaugas pagal bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimus.

2.2. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai nuo 2004 m. sausio 1 d. tikrinti, ar įstaigos medicininės reabilitacijos veikla užsiima laikydamosi šio įsakymo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

2.3. Valstybinei ir teritorinėms ligonių kasoms kontroliuoti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

3. Laikau netekusiais galios nuo 2003m. rugsėjo 1 d.:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 92 „Dėl reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo organizavimo“ (Žin., 1999, Nr. 22-626);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 243 „Dėl SAM 1999 02 25 įsakymo Nr. 92 „Dėl reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo organizavimo“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 27-783).

4. Įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. rugsėjo 1 d., išskyrus Bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems bei sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų vaikams teikimo reikalavimus, kurie įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

5. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui V. Žilinskui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

444

 

IŠLAIDŲ MEDICININEI REABILITACIJAI KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Už asmenų medicininės reabilitacijos, po sunkių ligų ir traumų paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios yra licencijuotos užsiimti šia veikla ir atitinka šio įsakymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei yra sudariusios sutartis su TLK.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo (stacionarinio ir ambulatorinio gydymo) trukmę bei sumažinti neįgalumą ar padidinti darbingumo lygį, asmenims nuo pat gydymo pradžios pradedamos teikti medicininės reabilitacijos, t. y. pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos. Šios paslaugos apmokamos iš lėšų, skirtų atitinkamo profilio stacionariniam arba ambulatoriniam gydymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

3. Neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, medicininė reabilitacija tęsiama antruoju arba trečiuoju reabilitacijos etapu.

4. Antrojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos specializuotuose stacionariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse (normatyvas – 1 lova – 10000 apskrities gyventojų), reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose.

5. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos: vaikams specializuotuose 12-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 20 vieno profilio lovų), psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, ausų-nosies-gerklų, endokrininėmis, odos, inkstų, kraujo ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų); suaugusiesiems – 13-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio sutrikimų, sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų, endokrininėmis, ginekologinėmis ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 30 vieno profilio lovų), akių, ausų-nosies-gerklų, odos, inkstų, paveiktiems jonizuojančiosios spinduliuotės (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų). Daugiaprofilinių ligoninių bei mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose – turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų.

Medicininės reabilitacijos paslaugos stacionariniuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

6. Esant indikacijų ir neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, po antrojo reabilitacijos etapo teikiamos trečiojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.

7. Po retų, ypač sunkių ligų ar traumų, kai reikalinga kompleksinė reabilitacija, paslaugos teikiamos tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose. Normatyvas – vienas reabilitacijos padalinys 1,3 milijono šalies gyventojų; 2 lovos – 100000 gyventojų.

8. Vaikams (nuo vienerių iki 18 metų) medicininės reabilitacijos stacionarinės paslaugos turi būti teikiamos tik specializuotose vaikų medicininės reabilitacijos įstaigose/ padaliniuose, užtikrinančiuose mokymo ir ugdymo (mokyklų funkcija) proceso tęstinumą. Mokymo ir ugdymo veikla neapmokama PSDF biudžeto lėšomis.

9. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka siunčiamiems į reabilitacijos įstaigas, su kuriomis TLK sudariusios sutartis, medicininės reabilitacijos išlaidos kompensuojamos bazinėmis medicininės reabilitacijos paslaugų kainomis. Visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatos grąžinamąjį gydymą, kaina kompensuojama asmenims iki 18 metų; asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 0–25% darbingumas; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis; apdraustiesiems asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į šio įsakymo specialiuosius reikalavimus; I grupės invalidams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 dienos buvo nustatytas invalidumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil. Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio bazinė kaina (balais)

1.

Reabilitacija III

165,2

168,3

2.

Reabilitacija II

119,8

122,0

3.

Ambulatorinė reabilitacija

51,6

52,6

4.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

68,1

72,7

5.

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo atramos aparato pažeidimų ir nervų sistemos ligų

90,4

92,4

6.

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

77,5

79,2

7.1

Vaiką slaugantis asmuo

25,8

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-264, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 65-2303 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-264

Nr. V-294, 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1880 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-294

Nr. V-811, 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4633 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-811

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

Nr. V-336, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1973 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-336

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu

Nr. V-444

 

VAIKŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ETAPAI. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

I. MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAI

 

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kuris paskiria atitinkamas paslaugas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

1.2. Vaikams, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

1.4. Vaikams, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo bei paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija;

3.1.3. biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę bei paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, nutraukiama stacionarinė reabilitacija ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose teikiamos vaikų ligų specialistų paslaugos, ambulatorinės rebilitacijos skyriuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

4. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija:

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas, nustatytas iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 3 metus po neįgalumo nustatymo dėl šių priežasčių: A84–A85; A87; A89; B02.1–2; C70.0; C71; C72.2–8; C81–C83; C91, C92; D32–33; D55–D59; D60–D64; D76; (G00; G03; G04; G06 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G09; G10–G13; G23; G35; G37; G60–63; G70–G71; G80–G83; G93.0; G95.1; G99.2; (I60–I64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I69.0; M08–09; M20–22; M23–25; M91.0; M91.8; M92.5–M92.8; M93.0; M93.2; Q66; Q68–72; Q76; Q78; (S06 – tik pirmus metus po sužalojimo); S32; S72; T02; T90.5; Z94.8.

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas nustatytas, iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 2 metus po neįgalumo nustatymo dėl šių priežasčių: H53.0; H54; H90–H91.

4.3. Palaikomoji reabilitacija (stacionarinė arba ambulatorinė) taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po neįgalumo pripažinimo arba invalidumo nustatymo, jei invalidumas nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos, kurių neįgalumo ar invalidumo priežastys, nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po neįgalumo pripažinimo asmenims, kurių neįgalumo ar invalidumo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

II. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ SKIRTINGAIS REABILITACIJOS ETAPAIS

 

5. Pirmasis reabilitacijos etapas tęsiamas tol, kol pacientas ūmiu ligos periodu yra gydomas stacionarinėje ar ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

6. Antrasis reabilitacijos etapas

6.1. Reabilitacija II. Reabilitacijos trukmė priklauso nuo ligos profilio arba diagnozės:

6.1.1. 22 dienos – kraujotakos, kvėpavimo, endokrininės, virškinimo sistemos, akių, ausų, nosies, gerklės ligos;

6.1.2. 24 dienos – judamojo-atramos aparato pažeidimai (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), nervų sistemos, inkstų, kraujo ligos;

6.1.3. 30 dienų – galūnių pirminis protezavimas, po įgimtų atramos judamojo aparato sklaidos trūkumų operacinio gydymo, cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, po galūnių amputavimo;

6.1.4. 48 dienos – sunkūs galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, Bartelio indeksas 10-45;

6.1.5. 40 dienų – sunkūs galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, Bartelio indeksas 50-65;

6.1.6. 30 dienų – sunkūs galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, kai Bartelio indeksas 70-80 balų;

6.1.7. 60 dienų – osteomielitas po stacionarinio gydymo M-86, M-87;

6.1.8. 120 dienų (kalendoriniais metais, dalijant gydymo trukmę į kelis etapus. Pvz.: 90 ir 30 dienų) – stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0, M91.1, kai modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai;

6.1.9. 60 dienų (kalendoriniais metais, dalijant gydymo trukmę į kelis etapus. Pvz.: 30 ir 30 dienų) – stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0, M91.1, kai modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai.

6.2. Sveikatos grąžinamasis gydymas. Gydymo trukmė:

6.2.1. 18 dienų – kraujotakos, virškinimo, kvėpavimo sistemos, ausų, nosies, gerklės, endokrininės, akių, inkstų, odos ligomis;

6.2.2. 22 dienos – judamojo-atramos aparato pažeidimai (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio, nervų sistemos sutrikimai;

6.2.3. 24 dienos – galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, kai yra biosocialinių funkcijų sutrikimų.

7. Trečiasis reabilitacijos etapas

7.1. Jeigu ambulatorinė reabilitacija skiriama iš karto po pirmojo medicininės reabilitacijos etapo, reabilitacijai skiriama tiek apsilankymų, kiek dienų nustatyta antruoju reabilitacijos etapu.

7.2. Trečiasis reabilitacijos etapas gali prasidėti bet kuriuo antrojo etapo metu, kai paciento biosocialinės funkcijos leidžia tęsti reabilitaciją ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – iki 16 apsilankymų.

7.3. Užsitęsusių ligų atvejais, kai biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir po antrojo reabilitacijos etapo, reabilitacija tęsiama ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – papildomai iki 16 apsilankymų.

8. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija

8.1. Pakartotinės reabilitacijos trukmė – 24 dienos.

8.2. Palaikomosios reabilitacijos trukmė – 20 dienų.

9. Jeigu iškelti reabilitacijos tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti, reabilitacijos kursas baigiamas anksčiau.

10. Reabilitacijos trukmė dėl sudėtingų ir komplikuotų aplinkybių gali būti pratęsiama patvirtinus gydytojų konsiliumui ir suderinus su TLK.

11. Pacientas gali būti išrašomas į namus nebaigęs reabilitacijos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

12. Medicininė reabilitacija gydytojų konsiliumo sprendimu gali būti pertraukta, neviršijant nustatytos medicininės reabilitacijos trukmės.

 

III. VAIKŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

13. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą ir neįgalumo struktūrą bei indikacijų sąrašus, TLK sudaro sutartis su ASP įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

14. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

15. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų reikalingumą, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

16. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

17. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, įvertinęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Jeigu įstaigoje nėra fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, iki 2005 m. sausio 1 d. apie medicininės reabilitacijos būtinumą sprendžia gydantis gydytojas, vadovaudamasis šiuo įsakymu nustatytais reikalavimais. Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK-10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė (vaiką lydinčiam asmeniui), bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

18. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus vedėjui.

19. Už asmenų siuntimą, nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą atsako gydantis gydytojas.

20. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

21. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

22. Pakartotinę reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos įstaigos, teikusio reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

23. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

24. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui ar vienam iš tėvų arba paciento globėjui (rūpintojui) nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašu.

25. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas arba jį lydintis asmuo privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/ a) bei TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju, vadovaudamiesi Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis.

26. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

27. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais gydytojų konsiliumo, derinama su TLK.

28. Vaikai iki 7 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, kai reikalinga gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) nustatyta individuali slauga dėl adaptacijos ir elgesio sutrikimų, dėl sunkių organinių centrinės nervų sistemos pažeidimų, visiškos ir sunkios negalios, jei poreikis nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos. Vaikai turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) nustatė specialųjį nuolatinės slaugos arba specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, jei tai rekomenduoja siunčiančios įstaigos gydytojų konsiliumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

IV. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

29. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

29.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

29.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

29.1.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo specialisto.

29.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

29.2.1. kineziterapijos;

29.2.2. ergoterapijos;

29.2.3. fizioterapijos;

29.2.4. socialinio darbuotojo;

29.2.5. psichoterapijos;

29.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

29.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

29.2.8. dietinio gydymo;

29.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

29.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos (vaikų neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.) gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

29.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija II, Pakartotinė reabilitacija) paslaugas teikia specialistai:

29.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

29.4.2. gydytojas pediatras arba vaikų gydytojai specialistai;

29.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.4.4. kineziterapeutas;

29.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;

29.4.6. vaikų slaugytojas;

29.4.7. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.4.8. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

29.4.9. psichologas (psichoterapeutas);

29.4.10. socialinis darbuotojas;

29.4.11. logopedas (esant indikacijų).

30. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

30.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

30.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

30.1.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo specialisto.

30.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

30.2.1. kineziterapijos;

30.2.2. ergoterapijos;

30.2.3. fizioterapijos;

30.2.4. psichoterapijos;

30.2.5. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

30.2.6. funkcinės būklės įvertinimo;

30.2.7. dietinio gydymo;

30.2.8. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

30.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

30.4. Stacionarinės sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas teikia specialistai:

30.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

30.4.2. gydytojas pediatras arba vaikų gydytojai specialistai;

30.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

30.4.4. kineziterapeutas;

30.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;

30.4.6. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

30.4.7. vaikų slaugytojas;

30.4.8. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

30.4.9. psichologas (psichoterapeutas);

30.4.10. logopedas (esant indikacijų).

31. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

31.1. Teikiamos paslaugos:

31.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

31.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

31.1.3. kineziterapijos;

31.1.4. ergoterapijos;

31.1.5. fizioterapijos;

31.1.6. socialinio darbuotojo;

31.1.7. psichoterapijos;

31.1.8. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

31.1.9. funkcinės būklės įvertinimo;

31.1.10. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

31.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

31.3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

31.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

31.3.2. gydytojas pediatras arba vaikų gydytojai specialistai;

31.3.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

31.3.4. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

31.3.5. kineziterapeutas;

31.3.6. kineziterapeuto padėjėjas;

31.3.7. socialinis darbuotojas;

31.3.8. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

31.3.9. psichologas (psichoterapeutas);

31.3.10. logopedas (esant indikacijų).

32. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

32.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

32.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

32.1.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo specialisto;

32.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

32.2.1. kineziterapijos;

32.2.2. ergoterapijos;

32.2.3. fizioterapijos;

32.2.4. socialinio darbuotojo;

32.2.5. psichoterapijos;

32.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

32.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

32.2.8. dietinio gydymo;

32.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

32.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos paūmėjus ligai ar išryškėjus kitos ligos simptomams gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

32.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

32.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

32.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

32.4.3. vaikų slaugytojas;

32.4.4. kineziterapeutas;

32.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;

32.4.6. socialinis darbuotojas;

32.4.7. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

32.4.8. psichologas (psichoterapeutas);

32.4.9. logopedas (esant indikacijų).

33. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

33.1. Teikiamos paslaugos:

33.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

33.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

33.1.3. ergoterapijos;

33.1.4. fizioterapijos;

33.1.5. psichoterapijos;

33.1.6. logopedo.

33.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

33.3. Pavienes nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

33.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

33.3.2. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

33.3.3. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

33.3.4. ergoterapeuto padėjėjas;

33.3.5. psichologas (psichoterapeutas);

33.3.6. logopedas.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu

Nr. V-444

 

SPECIALIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

Medicininės reabilitacijos indikacijos. Ligos išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau – TLK 10).

 

VAIKŲ NERVŲ SISTEMOS LIGOS

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M50-M51, M43.1, M48.0, G95.2.

2. Intrakranijiniai sužalojimai S06.

3. Po nugaros smegenų pažeidimų, operacijų T09.3, S14.0, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, M48.0.

4. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų G 95. 0-G 95.2.

5. Po meningito, encefalito, mielito, cerebrinio ir spinalinio arachnoidito, epidurito G03-04, A84, A85, A87, A89, B02.1, B02.2, G80-83, G95.2, G00.

6. Cerebrovaskulinės ligos I60-I64.

7. CNS sužalojimų ir cerebrovaskulinių ligų padariniai T90.5, I69.0-I69.8.

8. Demielinizuojančios nervų sistemos ligos G35, G37.

9. Polineuropatija G60-G63.

10. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10-G 13, G23, G24, G70-G71.

11. Mielopatija G99.2.

12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių navikai C70- C72.

13. Po galvos ir nugaros smegenų ir jų dangalų auglių, abscesų bei cistų pašalinimo D32, D33, G06, G93.0, D16.6, C41.2.

14. Vaikų amžiaus paralyžiai G80-G83.

15. CNS uždegiminių ligų padariniai G09.

16. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q02-Q05.

17. Intrakranijinė hipertenzija G93.2, encefalopatija G93.4.

18. Veidinio nervo ligos G51.0-G51.9.

19. Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S44.

20. Hidrocefalija G91. 21. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.0, G54.1, G54.2.

22. Tuneliniai sindromai G56, G57.0, G57.2.

23. Epilepsija G40.0-G40.8. 24. Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G45. 25. Kraujagyslinis galvos skausmas G44.1

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų..

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt.

Paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų neurologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G80-G83

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

24

 

Po galvos smegenų pažeidimų* A84- A85, A87, A89, B02.1, B02.2; C70. 0; C71; C72.2-8; D32-33, G06, G93.0; G03, G04, GO9, G00; I60- I64; I69.0, S06, T90.5

Barthel indeksas 10-45 balai Barthel indeksas 50-65 balai Barthel indeksas 70-80 balų

48 40 30

 

Tarpslankstelinių diskų ligos M50- M51

Kai dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 3 balai Po tarpslankstelinių diskų operacijų

24

 

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos* G60-G63, G95.1, G99.2, G10-13, G23, G70, G71

Barthel indeksas 80 ir mažiau

24

 

Demielizuojančiosios CNS ligos * G35, G37

Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais

24

 

Įgimta hydrocefalija Q03

Su motorikos arba psichinės veiklos sutrikimais

24

 

Spina bifida Q05

Barthel indeksas 80 ir maž. bal.

24

 

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S44

Esant atskirų nervų parezei, sutrikus apsitarnavimo funkcijai

24

 

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl galvos ir nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų vaikams invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas:

medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų neurologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po galvos smegenų pažeidimų A84- A85, A87, A89, B02.1, B02.2; C70. 0; C71; C72.2-8; D32-33, G06, G93.0; G03, G04, GO9, G00; I60- I64; I69.0, S06, T90.5

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

24

 

Cerebrinis paralyžius ir kt. paralyžiaus sindromai G80-G83

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

22

 

Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M50-M51, M43.1, M48.0, G95.2

Po operacinio gydymo Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai

22

 

Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G95.1, G61-G63, G99.2, G10-G13, G23, G70-G71, G24

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

22

 

Hidrocefalija G91

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

22

 

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q02-Q05

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

22

 

Intrakranijinė hipertenzija G93.2

Barthel indeksas 80 balų ir daugiau

22

 

Encefalopatija G93.4

Su motorikos, psichikos sutrikimais

22

 

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.0, G54.1, G54.2

Esant pakenktų nervų tempimo simptomų Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai

22

 

Veidinio nervo ligos G51.0-G51.9

 

22

 

Tuneliniai sindromai G56, G57.0, G57.2

Esant nežymių jutimų sutrikimų

22

 

Epilepsija G40.0-G40.8

Esant kompensuotai traukulių eigai

22

 

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G45

 

22

 

Kraujagyslinis galvos skausmas G44.1

 

22

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas- 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: socialinis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po galvos smegenų pažeidimų C70.0; C71; C72.2-8; C72.8, D32-D33, G09, I60-I64, I69.0-I69.4, S06.2-S06.8, T90.5

 

16

 

Paveldimos nervų ligos, polineuropatija, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos G10-G13 G60-G63, G24, G70-G71 G95.1, G99.2

 

16

 

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G81-G83

 

16

 

Veidinio nervo ligos G51

Kai yra motorikos pakenkimas

16

 

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.0, G54.1, G54.2

Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai

16

 

Nervų sužalojimas peties ir žasto srity S44

 

16

 

Neuropatija, tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M50-M51, M43.1, M48.0, G95.2

Barthel indeksas 80 ir daugiau

16

 

Tuneliniai sindromai G56, G57.0, G57.2

 

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po galvos smegenų pažeidimų A84- 85; A87; A89; B02.1-2; C70.0; C71; C72.2-8; D32-33, GO9, G93.0; I69. 0; T90.5

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G60-63, G95.1, G99.2, G10-13, G23, G70, G71

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Demielizuojančiosios CNS ligos G35; G37

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G81-G83

Vaikai invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją, kai Barthel indeksas 90 balų ir daugiau

20

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir įgimtos bei įgytos deformacijos (po operacinio gydymo) Q65, Q66, Q67.5, Q68-70, Q72, Q76, Q78, M20, M21.0, M21.1, M21.7, M22, M23-25, M41, M42, M43, M45-48.

2. Kaulo vientisumo pažeidimas M84, M85.

3. Cerebrinis paralyžius G80-83.

4. Osteomielitas M86, M87.

5. Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-S52.7, S72, S82, S83.7, S86.0, T02.

6. Nudegimai T20-25, T27, T29, T34-35, T95.0, T95.1, T95.2, T95.3, T95.4, T95.8, T95.9.

7. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) M15-17, M19, M05, M75, S72.

8. Po mikrochirurginių operacijų S74.0-S74.1, S14.3, S44.0- S44.2, S44.7, S84.1, S84.7, S68, S78, S88, S58, S48, S98.

9. Po galūnių amputacijos T11.6, T13.6, T05.0-T05.6, Y83.5, Z89.1-Z89.9, Q71, Q72.

10. Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C40-C41, D16.

11. Infekcinės artropatijos M00-M03.

12. Jaunatvinis artritas M08-M09.

13. Trauminė artropatija M12.5.

14. Kitas artritas M13, M06.

15. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M30-M35.

16. Hemofilinė artropatija M36.2, D66-D68.

17. Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M75-M77, M79. Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių M70.

18. Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C45-C49, D21.

19. Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0; M91.1.

20. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2.

21. Funkciniai implantai Z47.0, Z47.8, Z 96.9, Z 96.8.

22. Lokali skleroderma L94.0.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų traumatologas, ortopedas, reumatologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Keleto kūno sričių lūžimai* T02

Barthel indeksas ne daugiau kaip 80 balų Keitelio indeksas <70, (Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau kaip 30 balai)

24

 

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S32*, S72,* S82

24

 

Funkciniai implantai Z47.0, Z47.8, Z 96.9, Z 96.8

24

 

Keleto kūno sričių trauminės amputacijos T 05.0-T05.6 Galūnių amputacija T11.6, Y83.5 Galūnių netektis Z89.1- Z89.8

Ligonių paruošimas pirminiam gydomajam protezavimui (bigių formavimas), mokymas naudotis protezu

30

 

Osteomielitas M86, M87

Po stacionarinio gydymo

60

 

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos* Q66, Q68, Q69, Q70 Redukcinės anomalijos* Q71, Q72, Q76, Q78 Galūnių įgytos deformacijos* M20- 22, M23-25

Po operacinio gydymo: Keitelio indeksas

30

 

Nudegimai T20 – T25, T29

Barthel indeksas ne daugiau kaip 80 balai

24

 

Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C40-C41, D16

Po radikalaus gydymo Karnovskio indeksas 50-60 balų

24

 

Juvenilinė stuburo osteochondrozė M42.0, šlaunikalnio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M91.1

Modif. Keitelio ind. =36 b.Modif. Keitelio ind. >36 b.

120 60

 

Spondiliolistezė M43.1

Po operacinio gydymo

24

 

Jaunatvinis artritas* M08 – M09 Hemofilinė artropatija D66-D68 Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C45-C49, D21

II ir didesnio laipsnio sąnarių funkcijos sutrikimas (pagal sąnarių judesių amplitudę) Keitel indeksas ne daugiau kaip 80 balų (arba modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau kaip 36 balai) Po radikalaus gydymo Karnovskio indeksas 50-60 balų

24

 

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos* M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2

 

24

 

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų vaikams invalidams(neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų traumatologas, ortopedas, reumatologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Įgimtos kaulų–raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q65, Q66, Q67.5-Q67.8, Q68 Galūnių įgytos deformacijos M20, M21.0-M21.1, M21.7, M22-24

Po operacinio gydymo, Keitelio indeksas>70 balų (Modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

 

Keleto kūno sričių lūžimai T 02

Keitelio indeksas70 -80 balų (Modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 30 balų

22

 

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-7, S72, S82, S83.7, S86.0,

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hiptrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

22

 

Skoliozė (idiopatinė vaikų), progresuojanti M41

Skoliozė III-IV laipsnio arba po operacinio gydymo

22

 

Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė M42.0

Kifozė, teigiamas Šobero mėginys

 

 

Kaulų navikai C40-C41, D16

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo. Karnovskio indeksas 60-80 balų.

22

 

Nudegimai T22.3, T22.7, T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T95.0-T95.4, T95.8, T95.9

Barthel indeksas ne daugiau kaip 80 balų

22

 

Nervų sužalojimas S74.0, S74.1, S14.3, S44.0-S44.2, S44.7, S84.1, S84.7 Trauminė amputacija S68, S78, S98, S88, S58, S48

Po mikrochirurginių galūnių operacijų, kai bent vienos raumenų grupės jėga

22

 

Galūnių amputacijos T11.6, T05.0- T05.6, Y83.5, Q71, Q72, Z89.1- Z89.8

Ilgalaikis protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo

22

 

Infekcinės artropatijos M00-M03 Jaunatvinis artritas M08-M09 Trauminė artropatija M12.5 Kitas artritas M13, M06 Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0; M91.1. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2

I-II laipsnio sąnarių funkcijos sutrikimas (pagal sąnarių judesių amplitudę) Keitel indeksas ne daugiau 85 balų (arba modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

 

Hemofilinė artropatija D66-D68, M36.2

 

22

 

Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių M70 Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M75-M77, M79

 

22

 

Lokali skleroderma L94.0

 

22

 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M30-M35

 

22

 

Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C45-C49, D21

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo Karnovskio indeksas 60-80 balų

22

 

Sąnarinės kontraktūros (po traumų, operacijų) M24.5, M25.8

 

22

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų traumatologas, ortopedas, reumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

Vaikų amžiaus paralyžiai lengvo laipsnio G80-83

Barthel ind. 80 ir daugiau

16

 

Kifozė Q67.5 Skoliozė M24.5 Dorsalgija M54 Įgimta stuburo deformacija M25.8 Girnelės išnirimas M22

 

16

 

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q65, Q66, Q67.5, Q68 Galūnių įgytos deformacijos M21.0- M21.1, M21.7

 

16

 

Hemofilinė artropatija M36.2, D66, D67, D68

 

16

 

Jaunatvinis artritas M08-M09 Sąnarių kontraktūros M24.5, M25.8 Infekcinė artropatija M00-M03

 

16

 

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M42.0;

M91.0-1, M91.8; M92.5-8; M93.0; M93.2

 

16

 

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-7, S72, S82, S83.7, S86.0,

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hiptrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Keleto kūno sričių lūžimai T 02

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S32; S72

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q66, Q68, Q69, Q70

Redukcinės anomalijos Q71, Q72, Q76, Q78

Galūnių įgytos deformacijos M20-22, M23-25

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Jaunatvinis artritas M08 – M09

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

 

 

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

 

 

 

VAIKŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Kardiomiopatijos I 42 – I 43.

2. Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q20 – Q28, I 05 – I 08.5.

3. Ūmus reumatas I 00, I 02.

4. Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10.

5. Nereumatinės etiologijos endokarditai, perikarditai, miokarditai I 30, I 31, I 33, I 40, I 41.

6. Širdies ritmo sutrikimai po chirurginio ir stacionarinio gydymo (paroksizminė tachikardija, AV pilnutinė

blokada) I 47, I 44.2, I45.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė (dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų kardiologas, reumatologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Kardiomiopatijos I42, I43

Esant kraujotakos nepakankamumui II klasės

22

 

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q20 – Q28, I 05-I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C38.0, C45.2; D15.1, S26; Z95; Z94.1

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterpija – 2 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų kardiologas, reumatologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Kardiomiopatijos I42, I43

Esant kraujotakos nepakankamumui I-II klasės

18

 

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q20 – Q28, I 05-I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

18

 

Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo I 47, I 45.6

Pilna AV blokada I 44.2

Po chirurginio arba medikamentinio gydymo

Po stimuliatoriaus implantavimo

18

 

Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas I 30, I 31,

Ūmus ir poūmis endokarditas I 33

Ūmus miokarditas I 40

Miokarditas, sergant kt. ligomis I 41

 

18

 

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

 

18

 

Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja) I 00 – I 02

 

18

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

 

16

 

Kardiomiopatijos I42-I43

 

16

 

 

VAIKŲ KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Pneumonijos J12–J18.

2. Bronchų astma J45.

3. Brochektazinė liga J47.

4. Po plaučių operacijų J85–J86.

5. Užsitęsęs obstrukcinis bronchitas J20.

6. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0.

7. Intersticinės plaučių ligos J84.

8. Kvėpavimo organų navikai C30–C39, D02.1-D02.4, D14.2, D15.

9. Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniame periode P27.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Kvėpavimo organų navikai C30–C39, D02.1-D02.4, D14.2, D15

Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų

22

 

Pneumonija J12–J18

Sunkios arba vidutinio sunkumo eigos segmentinė arba pleuropneumonija su buvusiu ūminio kvėpavimo nepakankamumu, patvirtintu kraujo dujų tyrimu arba sergant pneumonija 2 ir > kartų per metus

22

 

Bronchinė astma J45

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga, po paūmėjimo

22

 

Bronchektazės J47

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga, po paūmėjimo

22

 

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga, po paūmėjimo

22

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Pneumonija J12–J18

Lengvos arba vidutinio sunkumo eigos segmentinė arba bronchopneumonija

18

 

Bronchinė astma J45

Lengva persistuojanti eiga, po paūmėjimo

18

 

Obstrukcinės plaučių ligos J20

Sergant bronchitu 4 ir > kartų per metus arba užsitęsus kosuliui ilgiau kaip 6 sav.

18

 

Bronchektazės J47

Lengva eiga, po paūmėjimo

18

 

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0

Lengva eiga, po paūmėjimo

18

 

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J85-J86

Po operacinio gydymo

18

 

Kvėpavimo organų navikai C30–C39, D02.1-D02.4, D14.2, D15

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

 

Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniame periode P27

Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams po paūmėjimo

18

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų pulmonologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Obstrukcinės plaučių ligos J20

Sergant 3 ir > kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

 

Bronchų astma J45

Sergant 3 ir > kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

 

Bronchektazės J47

Sergant 3 ir > kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

 

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J85-J86

Sergant 3 ir > kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

 

Pneumonijos J12-J18

Sergant 3 ir > kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

 

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84

Sergant 3 ir > kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

 

 

Vaikų endokrininės ligos

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E10.

2. Vidutinio sunkumo tirotoksikozė arba po radikalaus gydymo E05.

3. Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E06.

4. Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E20.

5. Hiperparatirozė subkompensacijos fazėje E21.

6. Kitos hipotirozės (subkompensacijos fazėje) E03.

7. Pooperacinė hipotirozė (subkompensacijos fazėje) E89.0.

8. Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E27.1.

9. Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E89.6.

10. Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E25.

11. Cushing’o sindromas E24.

12. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E23.

13. Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C73-C76, D35.

14. Nutukimas E66.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. Antrasis REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas (po hiperglikeminės arba hipoglikeminės komos) E10

 

Užsitęsęs glikemijos nestabilumas

Svyruojantis insulino poreikis

Hiperglikeminės komos metu buvęs pH<7,2

Prislopintos psichomotorinės reakcijos

22

 

Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C73-C76, D35

Po radikalaus gydymo

22

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Cukrinis diabetas subkompensuotas E10

Glikolizuotas HbAc1> 7,5 %

18

 

Vidutinio sunkumo tirotoksikozė E05

Tiroiditai, pasižymintys vi dutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E06 Kita hipotirozė E03

Pooperacinė hipotirozė E89.0

Nepilna skydliaukės ir tropinių hormonų pusiausvyra

 

Subkompensuota

18

 

Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C73-C76, D35

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

 

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E20

Hiperparatirozė (subkompensuota) E21

Subkompensacijos būklėje

18

 

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E25

Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E89.6

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E27.1

Cushing’o sindromas E24

Subkompensacijos būklėje

18

 

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E23

 

18

 

Nutukimas E66

 

18

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Cukrinis diabetas subkompensuotas E10

Glikolizuotas HbAc1> 6 %

16

 

Kita hipotirozė E03

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

 

Lengva tirotoksikozė E05

 

16

 

Tiroiditas E06

 

16

 

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas. E27.1

 

16

 

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E20

Ca++, P pusiausvyros nestabilumas

16

 

Hiperparatirozė (subkompensuota) E21

 

16

 

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E25

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

 

Cushing’o sindromas E24

 

16

 

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E23

 

16

 

Nutukimas E66

 

16

 

 

VAIKŲ VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo K25-

K28, K40–K46, K55, K56.1-5, K80–85, K91.2.

2. Kepenų transplantacija Z94.4.

3. Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10-D13, D19, D20.

4. Virusiniai hepatitai B15–B17.

5. Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25–K28.

6. Erozinis gastritas K29.0.

7. Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar

nepakankamas didėjimas – daugiau kaip 20%) E43.

8. Opinis kolitas, Crohn’o liga K50–K51.

9. Ūmus pankreatitas K85.

10. Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K20, K29.0 K29.8.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 17 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10-D13, D19, D20

Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų

22

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10–D13, D19–D20

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo, Karnovskio indeksas >60 balų

18

 

Persodintos kepenys Z94.4

 

18

 

Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25–K28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją

18

 

Išvaržos K40–K46

Žarnų kraujagyslių ligos K25–K28, K55

Paralyžinis žarnų nepraeinamumas K56.1–5

Tulžies akmenligė, cholecistitas K80–85, K91.2

Po operacinio gydymo laparotominiu būdu arba po laparoskopijos metu atliktų operacijų su komplikacijom

18

 

Virusiniai hepatitai B15–B17

Vidutinė ar sunki eigos forma su astenijos požymiais

18

 Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K20, K29.0 K29.8

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

18

 

Ūmus pankreatitas K85

Užsitęsusi vidutinio sunkumo ligos eiga

18

 

Opinis kolitas, Crohn’o liga K50–K51

 

18

 

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E43

Daugiau kaip 20%

18

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25–K28

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

16

 

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E43

 

16

 

Opinis kolitas, Crohn’o liga K50 – K51

 

16

 

Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10–D13, D19–D20

 

16

 

 

VAIKŲ INKSTŲ LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Persodintas inkstas Z94.0.

2. Inkstų nepakankamumas N17, N18.

3. Tubulointersticinis nefritas N10–N12.

4. Inkstų ir šlapimo takų akmenys, obstrukcinė ir refliuksinė uropatija (po operacinio gydymo) N13, N20–N21.

5. Glomerulų ligos N00, N03–N05.

6. Hipertenzinė inkstų liga, antrinė hipertenzija I12, I15.

7. Šlapimą išskiriančių organų navikai (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo) C60–C68, D09.0-D09.1, D29-D30.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 10 procedūrų, fizioterapija – 8 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30

Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų

24

 

Persodintas inkstas Z94.0

 

24

 

Inkstų nepakankamumas N17

Po II–IV laipsnio funkcijos nepakankamumo

24

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,3, bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

Karnovskio indeksas >60 balų

18

 

Hipertenzinė inkstų liga I12,

Antrinė hipertenzija I15

1. Nestabilus kraujospūdis (hipertenzija), reikalaujantis dažnos kontrolės ir gydymo korekcijos

2. Pradiniai, laikini inkstų funkcijos sutrikimo požymiai

18

 

Inkstų nepakankamumas N17-18

Vidutinio laipsnio sutrikimai: hipertenzija, šarmų ir rūgščių balanso sutrikimas, elektrolitų balanso sutrikimas, nestabili diurezė, plazmos kreatininas > 110 mmol/l

18

 

Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija N13

Po operacinio gydymo

18

 

Šlapimo organų akmenligė N20–N21

 

18

 

Glomerulų ligos N00, N03–N05

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

 

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N10–N12

 

18

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Lėtinis inkstų nepakankamumas N18

Fizinio vystymosi atsilikimas

16

 

Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30

 

16

 

Glomerulų ligos N00, N03–N05

 

16

 

Hipertenzinė inkstų liga I12

Antrinė hipertenzija I15

 

16

 

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N10–N12

 

16

 

 

VAIKŲ PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Bipolinis afektinis sutrikimas F31.3-F31.7.

2. Depresinis epizodas F32-F34.

3. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40-F48, F50, F51, F53

4. Potrauminis sindromas F07.2.

5. Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F82-83.

6. Hiperkineziniai sutrikimai F90.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedamas sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

7. Psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai F 80.0-F80.9, F81.0-F81.9, F83, F94.0, F98.5, F98.6.

Papildyta punktu:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

II. ANTRASIS Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Neorganiniai miego sutrikimai F51

Bipolinis afektinis sutrikimas F31.3-F31.7

Depresinis epizodas F32.0--F34

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40-F48

Užsitęsusi eiga,

dalinės remisijos stadijoje, nėra psichozės simptomų

22

 

Potrauminis sindromas F07.2

Nervinė anoreksija F50.0

Po vaikų psichiatro arba neurologo konsultacijos

22

 

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F82-83

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

22

 

Hiperkineziniai sutrikimai F90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau 80 balų)

22

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Nervinė anoreksija F50.0

Po pravesto stacionarinės reabilitacijos kurso, esant teigiamai klinikinei dinamikai

ir reabilitacijos tęstinumo būtinumui

16

 

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F82-83

 

16

 

 

VAIKŲ AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po nosies, ausų, gerklų operacijų J38.1; J34.2; J38.0; J39; H80; H74.4.

2. Ūmus kochlearinis neuritas H93.3.

3. Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H90; H91.

4. Navikai C00-C14, D02.0, D14.

5. Nosies sinusų cista ir mukocelė J34.1. Nosies pertvaros iškrypimas J34.2. Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J34.8.

6. Ūmus sinusitas J01.

7. Ūmus serozinis vidurinis otitas H65.0.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

8. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R13, R47.0, R47.1, R47.8, R48.0, R48.8, R49.0, R49.1, R49.2, R49.8.

Papildyta punktu:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Klausos nervo pažeidimai H93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40 – 54 decibelai

22

 

 

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas* H90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.)* H91

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40 – 54 decibelai

22

 

 

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C00-C14

Gerklų navikai D02.0

Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų navikai (gėrybiniai) D14

Po radikalaus gydymo

Karnovskio indeksas 50 – 80 balų

22

 

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 5 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

Nosies sinusų cista ir mukocelė J34.1

Nosies pertvaros iškrypimas J34.2

Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J34.8

Užsitęsęs gydymas dėl komplikacijų ar po operacijų

18

 

 

Ūmus sinusitas J01

Užsitęsusi eiga, kai klinikiniai reiškiniai išlieka daugiau kaip 2 savaitės

18

 

 

Ūmus serozinis vidurinis otitas H65.0

Užsitęsus eigai, kai po 2 savaičių gydymo kondicinis klausos pakenkimas ne <15 decibelų oro kaulo tarpui

18

 

 

Klausos nervo pažeidimai H93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 16-39 decibelų

18

 

 

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C00-C14

Gerklų navikai D02.0

Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų navikai (gėrybiniai) D14

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H90 – H91

 

16

 

Ūmus sinusitas J01

Užsitęsusi eiga, nevisiškai efektyvus gydymas II etape, ligos paūmėjimas (atkrytis)

16

 

Ūmus serozinis vidurinis otitas H65.0

Užsitęsus eigai, nevisiškai efektyvus gydymas išliekant ne >16 decibelų oro kaulo tarpui ir C, B tipo timpanogramoms

16

 

Klausos nervo pažeidimai H93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40-54 decibelų

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas H90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H91

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

 

VAIKŲ AKIŲ LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po operacinio akių traumų gydymo S05.

2. Po tinklainės atšokimo operacijų H33.

3. Katarakta po operacinio gydymo H26, Q12.

4. Po stiklakūnio operacinio gydymo H43.

5. Ūmus aklumas H53, H54.

6. Žvairumas (po operacinio gydymo) H50.0.

7. Regos nervo neuritas H46.

8. Akies nudegimai T26.

9. Iridociklitas H20.

10. Užpakalinis ciklitas H30.2.

11. Keratitas H16.

12. Akių navikai C69, D09.2, D31.

11. Ragenos ligos H18.

12. Glaukoma H40.

13. Regos nervo atrofija H47.2.

14. Degeneracinė trumparegystė H44.2.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

15. Akomodacijos sutrikimai H52.5, progresuojanti trumparegystė H52.1.

Papildyta punktu:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

 

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 9 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

 

Aklumas ir silpnas regėjimas* H53.0, H54

Ūmus aklumas, silpnaregystė

22

 

 

 

Akių navikai C69, D31

 

22

 

 

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 9 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 4 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas- 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

 

Akies ir akiduobės sužalojimas S05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

18

 

 

 

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H33

1. Priekinio segmento išemija

2. Implanto atmetimas

3. Numatoma pakartotina operacija

4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

18

 

 

 

Iridociklitas H20

Po stacionarinio gydymo

18

 

 

 

Užpakalinis ciklitas H30.2

Po stacionarinio gydymo

18

 

 

 

Keratitas H16

 

18

 

 

 

Ragenos ligos H18

 

18

 

 

 

Regos nervo neuritas H46

 

18

 

 

 

Glaukoma H40

Nedidelė kraujosruva priekinėje akies

kameroje

Uždegiminės reakcijos

pooperaciniame periode

18

 

 

 

Regos nervo atrofija H47.2

Akipločio pokyčiai

Blogėjanti rega

18

 

 

 

Degeneracinė trumparegystė H44.2

Blogėjanti rega

18

 

 

 

Kataraktos H26, Q12

1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

2. Lęšių masių liekanos

18

 

 

 

Stiklakūnio ligos H43

1. Pakartotinis pakraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

18

 

 

 

Akių augliai D09.2, D31, C69

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

 

 

Žvairumas (po operacinio gydymo) H50

18

 

Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H52.5

18

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS Reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Aklumas ir silpnas regėjimas H53.0, H54

 

16

 

Akies ir akiduobės sužalojimas S05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

16

 

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H33

1. Priekinio segmento išemija

2. Implanto atmetimas

3. Numatoma pakartotina operacija

4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

16

 

Glaukoma H40

1. Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje

2. Uždegiminės reakcijos pooperaciniame periode

16

 

Kataraktos H26, Q12

1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

2. Lęšių masių liekanos

16

 

Stiklakūnio ligos H43

1. Pakartotinis pakraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

16

 

Akių augliai D09.2, D31, C69

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Aklumas ir silpnas regėjimas H53.0, H54

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

 

VAIKŲ ODOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Atopinis dermatitas L20.

2. Žvynelinė liga L40.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedamas sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 20 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų dermatologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Atopinis dermatitas L20

 

22

 

Žvynelinė liga L40

 

22

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų dermatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Atopinis dermatitas L20

 

16

 

Žvynelinė liga L40

 

16

 

 

VAIKŲ KRAUJO IR LIMFOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Limfoleukozė C91, mieloleukozė C92

2. Ne Hodžkin’o limfoma ir Hodžkin’o liga C81–C83.

3. Po kaulų čiulpų transplantacijos Z94.8.

4. Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D76

5. Aplazinė ir kitos anemijos* D60–D64

6. Hemolizinė anemija* D55–D59

7. Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D65-D69

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 6 psichologo konsultacijos, 3 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų hematologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Limfoleukozė*, mieloleukozė* C91, C92

Po operacinio, bei intensyvaus spindulinio, chemoterapinio ar hormoninio gydymo su fizinių ir psichinių funkcijų sutrikimu

24

 

Ne Hodžkin’o limfoma ir Hodžkin’o liga* C81–C83

24

 

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D76

24

 

Aplazinė ir kitos anemijos* D60–D64

24

 

Hemolizinė anemija* D55–D59

Po splenektomijos ir imunosupresinio gydymo

24

 

Persodinti kaulų čiulpai* Z94.8

6 mėn. laikotarpyje po transplantacijos

24

 

Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D65-D69

 

24

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo vaikams invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 7 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų:: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil. trukmė

(dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 12 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Limfoleukozė, mieloleukozė, poūmė limfoleukozė C91, C92

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Ne Hodžkin’o limfoma ir Hodžkin’o liga C81–C83

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai D76

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Aplazinė ir kitos anemijos D60–D64

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Hemolizinė anemija D55–D59

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Persodinti kaulų čiulpai Z94.8

Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu

Nr. V-444

 

SUAUGUSIŲJŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ETAPAI.

BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

1. Medicininės reabilitacijos etapai

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

1.2. Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

1.4. Asmenims, kuriems po pirmo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija, skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

1.5. Asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo pakanka pavienių nemedikamentinio gydymo arba pavienių medicininės reabilitacijos paslaugų, šios paslaugos teikiamos FMR padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas.

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo bei paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija;

3.1.3. biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę bei paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, nutraukiama stacionarinė reabilitacija ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

4. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija:

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25% darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40% darbingumo lygis; I ir II grupių invalidams, kuriems invalidumas buvo nustatytas iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 3 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl šių priežasčių: A84–85; A87; A89; B02.1–2; C41.2; C70.0; C70.1; C71; C72.0; C72.2–8; D16.6; D32.0; D32.1; D33.0; D33.1; D33.4; (G00; G03–04; G06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G09; G10–G13; G23; G35, G37; G61–63; G70–G71; G93.0–1; G95.0–2; G99.2; (I60–vI64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I69.0–69.8; M05–M06; M08; M16; M17; M19; M30–35; M43.1; M45; M48.0; (S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S72; T02; (S06; T09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T90.5; T91.3.

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25% darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka pripažintas 30–40% darbingumo lygis; I ir II grupių invalidams, kuriems invalidumas buvo pripažintas iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 2 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl šių priežasčių: H53; H54; H90–H91.

4.3. Palaikomoji reabilitacija (stacionarinė arba ambulatorinė) taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po darbingumo sumažėjimo pripažinimo asmenims, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

II. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ SKIRTINGAIS REABILITACIJOS ETAPAIS

 

5. Pirmasis reabilitacijos etapas tęsiasi tol, kol pacientas ūmiu ligos periodu yra gydomas stacionarinėje ar ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

6. Antrasis reabilitacijos etapas

6.1. Reabilitacija II. Reabilitacijos trukmė priklauso nuo ligos profilio arba diagnozės:

6.1.1. 20 dienų – kraujotakos, kvėpavimo, endokrininės, akių, ausų, nosies, gerklės, ginekologinės ligos;

6.1.2. 24 dienos – judamojo-atramos aparato pažeidimai (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), nervų sistemos;

6.1.3. 30 dienų – atliekant galūnių pirminį protezavimą, po endoprotezavimo;

6.1.4. 48 dienos – po ūmių insultų, sunkių galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, Bartelio indeksas 10–45;

6.1.5. 40 dienų – po ūmių insultų, sunkių galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, Bartelio indeksas 50–65;

6.1.6. 30 dienų – po ūmių insultų, sunkių galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, kai Bartelio indeksas 70–80 balų;

6.2. Reabilitacijos III trukmė:

6.2.1. Esant ūmiam nugaros smegenų pažeidimui (dėl traumos arba susirgimo), priklauso nuo pažeidimo:

6.2.1.1. 130 dienų – jei pažeidimas kaklo srityje (ASIA A, B, C tipai);

6.2.1.2. 100 dienų – jei pažeidimas krūtinės srityje (ASIA A, B, C tipai);

6.2.1.3. 70 dienų – jei pažeidimas kaklo srityje (ASIA D tipas);

6.2.1.4. 45 dienos – jei pažeidimas krūtinės ir juosmens srityje (ASIA D tipas, Bartelio indeksas iki 40 balų).

6.2.2. Esant labai ryškių biosocialinių funkcijų sutrikimų, po galvos smegenų pažeidimų, kai Bartelio indeksas 10–40 balų – 54 dienos.

6.2.3. Esant daugybinių kaulų lūžių, po politraumų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų – 35 dienos (gali būti vienas arba du etapai).

6.2.4. Kitais atvejais reabilitacijos III trukmė – 30 dienų.

6.3. Sveikatos grąžinamojo gydymo trukmė:

6.3.1. 16 dienų – kraujotakos, virškinimo, kvėpavimo sistemos, ausų, nosies, gerklės, endokrininės, ginekologinės, akių, inkstų, odos ligos;

6.3.2. 20 dienų – esant judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio, nervų sistemos sutrikimų;

6.3.3. 20 dienų – asmenims, paveiktiems jonizuojančiosios spinduliuotės;

6.3.4. 24 dienos – po ūmių insultų, galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, kai yra biosocialinių funkcijų sutrikimų.

6.3.5. onkologiniai susirgimai (žr. specialiuosius reikalavimus).

7. Trečiasis reabilitacijos etapas

7.1. Jeigu ambulatorinė reabilitacija skiriama iš karto po pirmojo medicininės reabilitacijos etapo, reabilitacijai skiriama tiek apsilankymų, kiek dienų nustatyta antruoju reabilitacijos etapu.

7.2. Trečiasis reabilitacijos etapas gali prasidėti bet kuriuo antrojo etapo metu, kai paciento biosocialinės funkcijos leidžia tęsti reabilitaciją ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – iki 16 apsilankymų.

7.3. Užsitęsusių ligų atvejais, kai biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir po antrojo reabilitacijos etapo, reabilitacija tęsiama ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – iki 16 apsilankymų.

8. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija

8.1. Pakartotinės reabilitacijos trukmė – 24 dienos.

8.2. Palaikomosios reabilitacijos trukmė – 20 dienų.

9. Jeigu iškelti reabilitacijos tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti, reabilitacijos kursas baigiamas anksčiau.

10. Reabilitacijos trukmė dėl sudėtingų ir komplikuotų aplinkybių gali būti pratęsiama patvirtinus gydytojų konsiliumui ir suderinus su TLK.

11. Pacientas gali būti išrašomas į namus nebaigęs reabilitacijos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

12. Medicininė reabilitacija gydytojų konsiliumo sprendimu gali būti pertraukta, neviršijant nustatytos medicininės reabilitacijos trukmės.

 

III. SUAUGUSIŲJŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

13. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą, neįgalumo ir nustatyto sumažėjusio darbingumo lygio struktūrą bei indikacijų sąrašus, TLK sudaro sutartis su ASP įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

14. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

15. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų poreikį, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

16. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

17. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvada apie pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas bei antrojo ar trečiojo etapo skyrimo motyvus. Šie duomenys turi būti pažymėti gydymo stacionare istorijos (forma Nr. 003/a) epikrizėje arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a). Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK-10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė, bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

18. Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje arba ambulatorinėje ASPI. Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 3 dienas. Jeigu pacientas atvyksta vėliau, asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas turi įvertinti reabilitacijos tikslingumą. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas.

19. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus vedėjui.

20. Už asmenų siuntimą atsako gydantis gydytojas. Reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo dėl tos pačios ligos apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

21. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

22. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

23. Pakartotinę reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos įstaigos (padalinio), teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

24. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

25. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašu.

26. Pacientą siunčianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga informuoja jį apie visus atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir dėl siuntimo derina su reabilitacijos įstaigos administracija (sudarant bendradarbiavimo sutartis arba derinant individualiai).

27. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) bei TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju, vadovaudamiesi Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis.

28. Jei pažeidžiama šiuo įsakymu patvirtinta medicininės reabilitacijos atrankos ir siuntimo tvarka, reabilitacijos įstaigos vadovas per 3 darbo dienas apie tai informuoja pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą ir TLK, o nustačius, kad reabilitacijos paslaugos neindikuotinos, pacientas išrašomas.

29. Jeigu stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija skiriama asmenims, kurie po ligos ar traumos yra laikinai nedarbingi, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai siunčia juos neužbaigę nedarbingumo pažymėjimo. Už nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pagrįstumą atsako pacientus gydantys gydytojai. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos apdraustiems asmenims, neturintiems nedarbingumo pažymėjimo, gali būti teikiamos su pertraukomis (ne kiekvieną dieną). Asmenims, kurių negalia sunki ir NDNT nustatytas darbingumo lygis yra 0–25%, ambulatorinės reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos paciento namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

30. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga (skyrius) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

31. Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs daugiau kaip 122 kalendorines dienas, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba daugiau kaip 153 kalendorines dienas, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per pastaruosius 12 mėnesių, GKK siunčiami nustatyti darbingumo lygį į NDNT. Kai darbingo amžiaus asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų, tęsiant nedarbingumo pažymėjimą ilgesniais terminais nei nurodyta, sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK posėdyje. Jeigu GKK pripažįsta asmenį ir toliau laikinai nedarbingu, nedarbingumo pažymėjimas tęsiamas. Nustačius žymių ilgalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų ir esant kriterijų nustatyti neįgalumo ar darbingumo lygį, pacientai nukreipiami į NDNT.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-602, 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

 

32. Dėl paciento perkėlimo iš vieno specializuoto reabilitacijos stacionarinio skyriaus į kitą derinama su TLK.

33. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais gydytojų konsiliumo, derinama su TLK.

 

IV. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

34. Reabilitacijos III ir Pakartotinės reabilitacijos III paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

34.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

34.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šias paslaugas teikiant vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reanimacijos paslaugų bazinių kainų nustatymo“ antro priedo dalies „Monitoravimas“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.8, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 punktais (Žin., 1999, Nr. 93-2718);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

34.1.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija ir kt.);

34.1.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos);

34.1.4. radiologijos (magnetinio rezonanso tyrimai, kompiuterinė tomografija, sonoskopija);

34.1.5. intensyvios slaugos ir gydytojo specialisto;

34.1.6. konsultantų (neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.).

34.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

34.2.1. kineziterapijos (salėje ir baseine);

34.2.2. ergoterapijos;

34.2.3. fizioterapijos;

34.2.4. socialinio darbuotojo;

34.2.5. psichoterapijos;

34.2.6. funkcinės būklės vertinimo;

34.2.7. klinikinės fiziologijos (EMG, EEG, cistoskopija, ekskretorinės urogramos, kompiuterinė spirometrija, fibrobronchoskopija, fibrogastroduodenoskopija);

34.2.8. konsultantų (anesteziologo, neurochirurgo, pulmonologo, endokrinologo, plastinės chirurgijos specialisto, onkologo, hematologo, dietologo, ortopedinės technikos specialisto);

34.2.9. laboratorijos (imunologijos);

34.2.10. dietinio gydymo;

34.2.11. paciento ir jo artimųjų mokymo.

34.3. Sudėtingos radiologijos (magnetinio rezonanso tomografijos) ir klinikinės fiziologijos (elektroencefalografijos, elektromiografijos), laboratoriniai (šarmų-rūgščių balanso, kraujo dujų, bakteriologiniai) tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei specialistų (anesteziologo-renimatologo, neurochirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, hematologo) konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

34.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija III ir Pakartotinė reabilitacija III) paslaugas teikia specialistai:

34.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

34.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;

34.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

34.4.4. kineziterapeutas;

34.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

34.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

34.4.7. socialinis darbuotojas;

34.4.8. logopedas (esant indikacijų).

35. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos II paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

35.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

35.1.1. būtinosios medicinos pagalbos, jei yra kardiologinių arba neurologinių ligonių reabilitacijos skyrius – reanimacijos ir intensyvios terapijos; teikiant šias paslaugas – vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reanimacijos paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pirmo priedo 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17 punktais ir antro priedo dalies „Monitoravimas“ 2.1, 2.8, 2.10 punktais (Žin., 1999, Nr. 93-2718);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

35.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

35.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

35.2.1. kineziterapijos;

35.2.2. ergoterapijos;

35.2.3. fizioterapijos;

35.2.4. socialinio darbuotojo;

35.2.5. psichoterapijos;

35.2.6. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

35.2.7. funkcinės būklės vertinimo;

35.2.8. dietinio gydymo;

35.2.9. paciento ir jo artimųjų mokymo.

35.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

35.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija ii ir Pakartotinė reabilitacija ii) paslaugas teikia specialistai:

35.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

35.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

35.4.3. kineziterapeutas;

35.4.4. kineziterapeuto padėjėjas;

35.4.5. bendrosios praktikos slaugytojas;

35.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

35.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

35.4.8. socialinis darbuotojas;

35.4.9. logopedas (esant indikacijų).

36. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

36.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

36.1.1. būtinosios medicinos pagalbos, jei yra kardiologinės reabilitacijos skyrius – intensyviosios terapijos;

36.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

36.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

36.2.1. kineziterapijos;

36.2.2. fizioterapijos;

36.2.3. psichoterapijos;

36.2.4. ergoterapijos;

36.2.5. laboratorijos (klinikinė, biocheminė) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

36.2.6. funkcinės būklės vertinimo;

36.2.7. dietinio gydymo;

36.2.8. paciento ir jo artimųjų mokymo.

36.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

36.4. Stacionarines sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas teikia specialistai:

36.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

36.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

36.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas;

36.4.4. kineziterapeutas;

36.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;

36.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

36.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

36.4.8. logopedas (esant indikacijų).

37. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

37.1. Teikiamos paslaugos:

37.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

37.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

37.1.3. kineziterapijos;

37.1.4. ergoterapijos;

37.1.5. fizioterapijos;

37.1.6. socialinio darbuotojo;

37.1.7. psichoterapijos;

37.1.8. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

37.1.9. funkcinės būklės vertinimo;

37.1.10. paciento bei jo artimųjų mokymo.

37.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

37.3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

37.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

37.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

37.3.3. kineziterapeutas;

37.3.4. kineziterapeuto padėjėjas;

37.3.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

37.3.6. psichologas (psichoterapeutas);

37.3.7. socialinis darbuotojas;

37.3.8. logopedas (esant indikacijų).

38. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

38.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

38.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

38.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

38.2. Kitos paslaugos:

38.2.1. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija);

38.2.2. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

38.2.3. funkcinės būklės vertinimo;

38.2.4. kineziterapijos;

38.2.5. ergoterapijos;

38.2.6. socialinio darbuotojo;

38.2.7. psichoterapijos.

38.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

38.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

38.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

38.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

38.4.3. kineziterapeutas;

38.4.4. kineziterapeuto padėjėjas;

38.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

38.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

38.4.7. socialinis darbuotojas;

38.4.8. logopedas (esant indikacijų).

39. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

39.1. Teikiamos paslaugos:

39.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

39.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

39.1.3. ergoterapijos;

39.1.4. fizioterapijos;

39.1.5. psichoterapijos;

39.1.6. logopedo.

39.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

39.3. Pavienes nemedikamentinio gydymo arba pavienes medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

39.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

39.3.2. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

39.3.3. ergoterapeuto padėjėjas;

39.3.4. psichologas (psichoterapeutas);

39.3.5. logopedas.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11d. įsakymu

Nr. V-444

 

Specialieji medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimai

 

Asmenims po sunkios ligos ar traumos, dėl grįžtamų trumpalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų, skiriamas sveikatos grąžinamasis gydymas, dėl ilgalaikių, tačiau kompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų – reabilitacija.

Medicininės reabilitacijos indikacijos. Ligos išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau – TLK 10).

Asmenys, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma visiškai kompensuoti, arba kai pacientai yra asocialus, stokoja motyvacijos, arba dėl suvokimo sutrikimo bei dėl kitų priežasčių negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, nereabilituojami. Sergantiems onkologinėmis ligomis, po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 balų skiriama slauga.

Pacientai į reabilitacijos skyrius siunčiami iš stacionaro arba ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos poūmiu ligos periodu.

 

Reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo bendrosios kontraindikacijos:

 

1. Nekoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

2. Kepenų, kasos funkcijų III laipsnio funkcijos nepakankamumas.

3. Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija <80g/l.

4. Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės B 67.

5. Ūmios infekcinės ligos.

6. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A15.0, A15.1, A15.5, A15.7, A15.8, A15.9.

7. Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.) A50 – A64.

8. Psichinės ligos su asmenybės desocializacija. F00, F02, F03, F05, F10-F29, F72-F73.

9. Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV F. kl. Pagal NYHA.

10. III ir didesnio laipsnio pragulos*.

11. Ūmus osteomielitas.

12. IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.

13. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (išskyrus pulmonologinės reabilitacijos skyrius).

14. Įvairūs pūliniai (plaučių) susirgimai, esant didelei intoksikacijai (J85, J86).

15. Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

16. Febrilus karščiavimas.

17. Ūmi giliųjų venų trombozė.

 

Pastabos: 1. Sergant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumu, dėl gretutinių susirgimų, gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekamos hemodializės.

2. Jei yra trečio laipsnio pragulų, iš pradžių skiriamas chirurginis gydymas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje, po to – reabilitacija arba, jei yra konservatyvaus gydymo galimybė ir nėra reabilitacijos priemonių taikymo apribojimų, suderinus su reabilitacijos skyrių vedėjais, gali būti skiriama reabilitacija.

 

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai C41.2, C70.1, C72.0, D16.6, D32.1, D33.4, G04, G09, G35, G95.0-G95.2, G99.2, M43.1, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3, I69.0-8, T90.5, T91.3.

2. Po galvos smegenų pažeidimų A84-A85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0, D33.0-1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60-I64, S06 T70.3.

3. Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios nervų sistemos ligos G35, G37.

4. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas G20-G21.

5. Paveldėtoji ir idiopatinė bei uždegiminė polineuropatija G61-63.

6. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G10-G13, G23, G70-G71.

7. Po tarpslankstelinių diskų, spondiliolistezių, stuburo stenozių operacijų M43.1 M48.0 M50-M51.

8. Radikulopatijos G55, M47.

9. Epilepsija G40.0-G40.8.

10. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.

11. Po nervų sužalojimo S14.3, S44.0-S44.2, S54.0-2, S74.0-S74.1, S84.0-S84.1.

12. Mononeuropatijos C47, G56, G57, G58-59.

13. Cerebralinis paralyžius G80-G83.

14. Dorsalgija M54.

15. Migrena G43.

16. Galvos skausmai G44.

17. Praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai G45.

18. Trišakio n. ligos G50.

19. Veidinio n. ligos G51.

20. Autonominės nervų sistemos ligos G90, G99.0.

21. Vibracinė liga T75.2, Z57.7.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, neurochirurgas, urologas, reanimatologas, kardiologas, pulmonologas, gastroenterologas, dietologas, psichiatras ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų *

C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G04; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0; S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3; T09.3; (T91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

 

35

24

 

Po galvos smegenų pažeidimų *

A84-85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0, D33.0, D33.1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60-I64, S06, (G09; I69.0-69.8; T90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

 

 

Barthel indeksas 10-45balai

 

Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

48

 

Barthel indeksas 50-65 balai

MMT 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi sugebėti vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

40

 

Barthel indeksas 70-80 balų,

 

Mini Mental Test (MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

 

Barthel indeksas 70–80 balų,

 

MMT 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi sugebėti vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos *

G35; G37

Po paūmėjimo,

Barthel indeksas iki 80 balų

24

 

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas* G20-G21

Barthel indeksas iki 80 balų

24

 

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos *

G10-G13; G23; G70-G71, G61-G63

Barthel indeksas iki 80 balų

24

 

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų

M50-M51; M43.1; M48.0

Ne vėliau kaip po 2 sav. po operacijos

Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

24

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, EKG – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, neurochirurgas, reanimatologas, urologas, traumatologas, ortopedas, mikrochirurgas, kardiologas, pulmonologas, gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose. Jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, reabilitacijos (įskaitant paciento reabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios reabilitacijos paslaugas, teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje.

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai *

C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G04; G35; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0

S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3; T09.3; (T91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

 

 

Tetraplegija,

esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui, –

jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija reabilitacijos (įskaitant paciento reabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskyroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios reabilitacijos paslaugas, Teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje

130

 

Tetraplegija,

esant ASIA-D tipo pažeidimui

70

 

 

Paraplegija,

esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui

100

 

Paraplegija,

esant ASIA-D tipo pažeidimui,

Barthel indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

 

Po galvos smegenų pažeidimų *

A84-85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0,

D33.0, D33.1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60-I64,

S06, (G09; I69.0-69.8; T90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Barthel indeksas 30 ir mažiau balų,

pirmenybė teikiama darbingo

amžiaus asmenims

Mini Mental Test (MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – ligonis turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

54

 

 

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos, Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas*

G20, G21; G35; G37

Kai ryškiai pablogėja funkcinė būklė, po gydymo stacionare, Barthel indeksas ne daugiau 45 balų

30

 

Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos*

G10-G13; G23; G61; G70-G71

Barthel indeksas ne daugiau 45 balų

Ligos eiga stabilizuota, ligonis gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

35

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, ortopedas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų

C41.2, C70.1; C72.0; D16.6, D32.1, D33.4, T09.3; S14.0; S14.1; S24.0-1; S34.0-1; S34.3.

G95.0; G95.1; G95.2; G99.2

Barthel indeksas > 80 balų

20

 

Po galvos smegenų pažeidimų

A84-A85; A87; A89; B02.1-2; C70.0, C71, C72.2-8; D32-D33; G03-G04; G00; G06; G40.0-40.8; G93.0; G93.1; I60-I64; S06; T70.3

 

Barthel indeksas > 80 balų, Mini Mental Test(MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomoto

rinės afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese).

20

 

Išsėtinė sklerozė (po stacionarinio gydymo) ir kitos demielinizuojančios ligos

G35; G37

Barthel indeksas daugiau 80 balų

20

 

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas

G20-G21

 

Barthel indeksas daugiau 80 balų

20

 

Uždegiminė polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos

G10-13; G23; G70-71;

G61-63.

Barthel indeksas daugiau 80 balų

20

 

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolistezių, stuburo stenozių operacijų be nugaros smegenų pažeidimo

(ne vėliau kaip po 2 savaičių)

M43.1; M48.0;

M50-M51

Kai bent dviejų raumenų grupių jėga lygi 4 balam

 

20

 

Vibracinė liga

T75.2, Z57.7

 

20

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, ortopedas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai

C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G04; G35; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0

S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3; T09.3;

 

Tetraplegija esant ASIA – A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

16

 

Paraplegija esant ASIA – A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

16

 

Po galvos smegenų pažeidimų

A84 – A85; A87; A89; B02.1- B02.2; C70.0, C71, C72.2-8; D32-D33; G06; G93.0;

G00; G03 – G04; G81 – G83; G95.2; G93.1

I60-I64; S06

Barthel ind. – 65-95 b.

Mini Mental testas – 11-30 b.

16

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos

G35; G37

Po paūmėjimo

Barthel indeksas – 55 – 95 balai

Mini Mental testas – 11-30 balų.

16

 

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas

G20-G21

Barthel ind. – 55-95 b.

Mini Mental testas – 11-30 b.

 

16

 

Uždegiminės

Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos

G10 – G13; G23; G70 – G71;

G61-63

Ligos

eiga stabili,

Barthel indeksas 55-95 balai

16

 

Po tarpslankstelinių diskų operacijų (2 sav. po operacijos)

M43.1, M48.0, M50-M51

 

16

 

Vibracinė liga

T75.2, Z57.7

 

16

 

Radikulopatijos ir nervų pažeidimai

C47; G54, G55.1; G55.2; G56-57, M47; M50 – M51; S14.3, S44.0-S44.2, S54.0-2, S74.0-S74.1, S84.0-S84.1

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacija, 2 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų

A84-85; A87; A89; B02.1-2; C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0; T91.3

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Po galvos smegenų pažeidimų

C70.0, C71, C72.2-8; D32.0; D33.0; D33.1; G09; G81 – G83; G93.0-1; I69.0-69.8; T90.5

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos

G35; G37

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos

G10-G13; G23; G61-63; G70-G71

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

 

JUDAMOJO – ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po daugybinių kaulų lūžių T02.

2. Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S42.7, S49.7, S52.2-7, S72, S82.

3. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, M05-06, M15-M17, M19, M75, S72.

4. Po sąnario pakeitimo operacijų M15-M17, M19, Z96.6.

5. Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo, dauginių išnirimų S12, S13.3, S22.0-1, S32.

6. Po nudegimų T22.3, T22.7, T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T95.0-T95.4, T95.8-9.

7. Ligonio paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kt. komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu T05.0-6, T11.6, Y83.5, Q71, Q72, Z89.1-8.

8. Reumatoidinis artritas, ankilozuojantis spondilitas, jaunatvinis artritas M05-M06, M08, M45.

9. Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M15-M17, M19.

10. Po galūnių amputacijos C40.1-3, D16.1-3, T05.4-5, T11.6, T13.6, Y83.5, Z89.1-9.

11. Osteoporozė su patologiniu stubur o slankstelio ar ilgųjų kaulų lūžimu M80.

12. Artritai ir periartritai M12.5 M14, M75.

13. Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30-M35.

14. Psoriazinė, hemofilinė artropatija M07, M36.2;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

 

15. Po raumenų ir sausgyslių traumos C49, S43, S46, S73, S76, S83, S86, S93.2.

16. Ūminis ir poūmis reumatinis artritas I00.

17. Uždegiminės spondilopatijos M46.

18. Psoriatinės ir enteropatinės artropatijos M07.

19. Įgytos galūnių deformacijos M20, M21.

20. Girnelės ligos M22.

21. Kelio sąnario pažeidimai M23, M24.

22. Kitos sąnarių ligos M25.

23. Dorsopatijos M40-M53.

24. Raumenų ligos M60-M62.

25. Sinovijos ir sausgyslių ligos M65-M67.

26. Bursitai M70.

27. Entezopatijos M76, M77.

28. Kaulo vientisumo pažeidimai M84.

29. Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas S16.

30. Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98.

31. Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, urologas, traumatologas, ortopedas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S72, S82, S83.7, S86.0, T02 *

Kai ligonį jau galima aktyvuoti, Barthel indeksas iki 80 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 30 b.

24

 

Po sąnario pakeitimo operacijų M15-M17; M19; Z96.6

Barthel indeksas iki 80 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 30 b.

30

 

Po nudegimų (po stacionarinio gydymo) T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3; T25.7; T29.3; T29.7; T95.0-4; T95.8-9

Barthel indeksas iki 80 balų

 

24

 

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kt. komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu** T05.0-6; T11.6; Y83.5; Q71; Q72; Z89.1-8

 

30

 

Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II° aktyvumas ir ne mažesnis kaip II° funkcijos sutrikimas M05-M06 *

Ankilozinis spondilitas M45 *

Jaunatvinis artritas M08*

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30-M35*

Po paūmėjimo, Barthel indeksas iki 80 balų, Keitel indeksas < 65 b.

24

 

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė (II-III st., II° ir didesnio funkc. nepakankamumo atvejais)

M16*; M17 *; M19 *

Modifikuotas Keitel indeksas mažiau 30 balų

24

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

** Papildomos sąlygos: galimybė pritaikyti protezą. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2; EKG – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, urologas, traumatologas, ortopedas, mikrochirurgas, kardiologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Daugybiniai kaulų lūžiai T02 *

 

Barthel indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitel ind. <15 b.

Vykdant reabilitaciją vienu ciklu

35

 

Vykdant reabilitaciją dviem etapais

Pirmas ciklas,

(kai yra kontraindikacija statiniam kojų kaulų apkrovimui, tačiau nėra kontraindikacijų mokant atlikti apsitarnavimo veiksmus vežimėlyje).

Barthel indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitel ind. <15 b.

 

Antras ciklas, vykdant reabilitaciją dviem etapais

(kai nėra kontraindikacijų aktyviai reabilitacijai, grąžinant vaikščiojimo f-ją).

14

 

21

 

Po dubens ir kojų kaulų lūžimų C40.2-3, C41.4, D16.2-3, D16.8, S72*

Esant ne mažiau 2 gretutinių susirgimų arba komplikuotai eigai.

Barthel indeksas ne daugiau 40 balų

Modifikuotas Keitel ind. mažiau 15 b.

30

 

Reumatoidinis artritas, jaunatvinis artritas, ankilozuojantis spondilitas M05-M06*; M08*; M45*

 

Esant ne mažiau 2-jų gretutinių susirgimų arba komplikuotai ligos eigai.

Barthel indeksas ne daugiau 40 balų, Keitel ind. <30 balų, pacientas gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

30

 

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,8, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: traumatologas, ortopedas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių (kai sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūros) ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S72; T02

Kai ligonį jau galima aktyvuoti

Barthel indeksas >80 balų

Modifikuotas Keitel ind. 30-40 b.

20

 

Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, M05-06, M08; M15-M17; M19; M75; S43.4; S72 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Barthel indeksas daugiau 80 balų

Modifikuotas Keitel ind. 30-40 b.

20

 

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžio, dauginių kaklo išnirimų S12; S13.3; S22.0-1; S32

Kai sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija(jei yra viena iš nurodytų komplikacijų), kai ligonį jau galima aktyvuoti

Barthel indeksas >80 balų

20

 

Po nudegimų T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3; T25.7; T29.3; T29.7; T95.0-4; T95.8-9

Barthel indeksas daugiau 80 balų

Po stacionarinio gydymo

20

 

Pastovus protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo T11.6; Y83.5; Q71-Q72; T05.0-6; Z89.1-8*

Modifikuotas Keitel indeksas 30 – 40 balų

20

 

Artritai ir periartritai (I-IIº aktyvumas ir IIº funkcijos sutrikimai tik po stacionarinio gydymo) M05-06, M08; M12.5, M14, M75

II-III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitel indeksas 70-85 (modifikuotas Keitel indeksas 30-40)

20

 

Ankilozinis spondilitas M45

II ir didesnio laipsnio funkcijos nepakankamumas.

Barthel indeksas daugiau kaip 80 balų

20

 

Kelio, klubo ir čiurnos sąnario osteoartrozė M16; M17; M19

II-III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitel indeksas 70-85 (modifikuotas Keitel indeksas 30-40)

20

 

Po galūnių amputacijos C40.1-3, D16.1-3, T05.4-5; T11.6; T13.6; Y83.5; Z89.1-9

Modifikuotas Keitel indeksas 30 – 40 balų

20

 

Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio lūžiu M80

Poūmiam ligos periode, esant grįžtamų biosocialinių funkcijų sutrikimų

Barthel indeksas >80 balų

20

 

Osteoporozė su patologiniu ilgųjų kaulų lūžiu M80

Barthel indeksas >80 balų

20

 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai), sisteminiai vaskulitai M30-M35

Barthel indeksas daugiau kaip 80 balų

20

 

Hemofilinė artropatija M36.2

 

II-III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitel indeksas 70-85 (modifikuotas Keitel indeksas 30-40)

20

 

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98

Jei nėra sąlygų taikyti ambulatorinę reabilitaciją

20

 

Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96

Gresia darbingumo pagal profesiją praradimas

20

 

* Papildomos sąlygos: individualaus protezo gamyba ir pritaikymas.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

Ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros,

fizioterapija – 9 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: traumatologas, ortopedas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po dauginių kaulų lūžimų T02

Kai ligonį galima aktyvuoti, Barthel indeksas75-95 balai

16

 

Po ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžių ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S42.7; S49.7; S52.0-S52.7; S72; S82

Kai ligonį galima aktyvuoti, Barthel indeksas75-95 balai

16

 

Po sąnario operacijų C40.1-3, D16.1-3, M05-06; M08; M15-M17; M19; M75; S43.4; S72 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau 40 balų

16

 

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S22.0-1, S32.0

Kai ligonį galima aktyvuoti.

Barthel indeksas 75-95 balai

16

 

Po nudegimų T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3 T25.7; T29.3; T29.7; T95.0-T95.4; T95.8; T95.9

Po stacionarinio gydymo

16

 

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) proetzavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu bei vaikščioti T05.0- T05.6; T11.6; T13.6; Y83.5 Q71; Q72; Z89.1-Z89.8

 

16

 

Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M05- M06, M12.5, M14

 

M16; M17; M19

Poūmiame periode; Keitel indeksas ne daugiau 85 balų

 

Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau kaip 40 balų

16

 

Ankilozinis spondilitas M45

Keitel ind. ne daugiau 85 balų

16

 

Po galūnių amputacijos C40.1-3, D16.1-3, T11.6; T13.6; T05.4; Y83.5*

Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau 40 balų

16

 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai), sisteminiai vaskulitai M30-M35

 

16

 

Raumenų ir sausgyslių pažeidimai C49; S43, S46, S73, S76, S83, S86, S93.2.

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

16

 

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98

 

16

 

* Papildomos sąlygos: protezo pritaikymas.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų S72; T02

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Reumatoidinis artritas M05-M06; M08

Ankilozinis spondilitas M45

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30-35

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė

M16; M17; M19

I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

 

Kraujotakos sistemos ligos

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Miokardo infarktas I21-I22.

2. Po širdies ir kraujagyslių operacijų, po širdies persodinimo operacijos C38.0, C45.2, D15.1, S26, Z 94.1, Z 95.

3. Krūtinės angina I20.0, I20.1, I20.8.

4. Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzija I10-I13.

5. Reumatinės vožtuvų ydos I05-I08.

6. Kardiomiopatijos I42.0-I42.5, I42.7.

7. Plaučių arterijos trombembolija I26.0, I26.9.

8. Reumatas su širdies pažeidimu ar choreja I01-I02, I09.

9. Lėtinė išeminė širdies liga I25.

10. Nereumatinės vožtuvų ydos I34-I37.

11. Galūnių arterijų aterosklerozė I70.2.

12. Rejno liga, obliteruojantis trombangitas I73.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II ir antrinė prevencija

Kardiologinių ligonių reabilitacijos skyriui vadovauja kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus).

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, ergoterapija – 2 procedūros. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1,3, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, neurologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Miokardo infarktas (poūmiu periodu iki 2 mėn.) I21-I22

Širdies nepakankamumas (ŠN) I – III funkcinė klasė pagal NYHA

20

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C38.0, C45.2; D15.1, S26; Z95; Z94.1

ŠN I – III funkcinė klasė pagal NYHA

20

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 5 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas„ ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7; biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 0,7; funkciniai tyrimai – 1,6, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, kardiologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Krūtinės angina I20.0; I20.1; I20.8

Yra stabili stenokardija, funkcinė klasė I-III

16

 

Reumatinės vožtuvų ydos I05-I08

ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

Kardiomiopatija I42.0-5, I42.7

ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS IR ANTRINĖS PREVENCIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija ir antrinė prevencija

Ambulatorinę reabilitaciją ir antrinę prevenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra stacionariniai kardiologijos skyriai, ambulatorinės reabilitacijos skyriai.

Reabilitacijos specialistų komandai vadovauja gydytojas kardiologas, turintis reabilitacijos ir antrinės prevencijos specializaciją arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis dokumentą, patvirtinantį baigtus tobulinimosi kursus kardiologijos ir antrinės prevencijos srityje.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas„ ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 0,7; funkciniai tyrimai – 1,6, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po ūmaus miokardo infarkto I21-I22

 

16

 

Po širdies operacijų (aorto-koronarinio šuntavimo, koronarų angioplastikos bei stentavimo) Z95

Ne vėliau kaip 2 mėn. po operacijos

16

 

Krūtinės angina, I-III funkcinės klasės (po stacionarinio gydymo) I20.0; I20.1; I20.8

Patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys, koronarografija)

16

 

Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I10 – I13

Didelės kardiovaskulinės rizikos asmenys (SA ministro 2002 m. 08.14 d įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“, punktas 22):

22. Didelės ir labai didelės rizikos grupė:

22.1. vien trečio laipsnio AKS padidėjimas arba

22.2. pirmojo, antrojo ar trečiojo laipsnio AKS padidėjimas ir > 3 rizikos veiksniai (užtenka vien rezistencijos insulinui ir/arba diabeto);

22.3. arterinės hipertenzijos komplikacijos („organų – taikinių“ pažeidimas);

22.4. lydinčios klinikinės būklės, sunkinančios AH eigą ar komplikuojančios AH gydymą.

16

 

Reumatinės vožtuvų ydos I05 –I08

ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

Kardiomiopatijos I42.0 –I42.5; I42.7

ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

 

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Obstrukcinės plaučių ligos J44.

2. Bronchų astma J45.

3. Bronchektazinė liga J47.

4. Po plaučių operacijų C33-C39, C45.0, D02.1- D02.4, D14.2- D15.

5. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0.

6. Ūmus plaučių uždegimas J12-J18.

7. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmus abscesas J85-86.

8. Ūminis obstrukcinis bronchitas J20.

9. Pneumokoniozė J60-64, J66, Z57.2

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, kardiologas, radiologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

Komplikuotos plaučių ligos LOPL J44

sunki LOPL stadija, paūmėjimas (FEV1/FVC< 70%, 30% > FEV1 < 50%;

 

labai sunki LOPL stadija, paūmėjimas FEV1/FVC < 70%,

FEV1 < 30% arba kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas

ir PO2 < 60 mmHg, PCO2 > 50 mmHg;

20

 

Persistuojanti bronchinė astma J45

Vidutinio sunkumo, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien, paūmėjimai gali trikdyti aktyvumą ir miegą, naktiniai simptomai kartojasi bent kartą per savaitę, 60% < FEV1 < 80% būtinojo ar 60% < PEF < 80% asmeninio geriausio; sunki forma, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien; naktiniai astmos simptomai ir paūmėjimai dažni, FEV1≤60% būtinojo ar PEF ≤60% asmeninio geriausio“;

 

 

20

 

Bronchektazinė liga J47

Sunki (3) stadija, dažni, užsitęsę ligos paūmėjimai, lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, PaO2 < 60 mmHg, PCO2> 50 mmHg; labai sunki (4) stadija, komplikuota eiga, dažni paūmėjimai (komplikacijos – amiloidozė ar plautinė širdis, kt.)

20

 

Cistinė fibrozė E84

vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma

20

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1,3, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonoloas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai LOPL :J44

Ligos paūmėjimas, eiga vidutinio sunkumo FEV1/FVC <70%, FEV1 < 80%

16

 

 

Po plaučių operacijų (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C33-C39, C45.0; D02.1- D02.4, D14.2- D15, J85-J86

 

16

 

 

Ūminis plaučių uždegimas J12-J18

Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams, kai ligos eiga užsitęsusi ir komplikuota

16

 

 

Ūminis abscesas su pneumonija ar be jos J85, daugybiniai plaučių abscesai

Sumažėjus proceso aktyvumui, ligos eiga užsitęsusi

16

 

 

Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J20

Užsitęsusi ne mažiau kaip 4 savaites ligos eiga. Obstrukcijos sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografiškai

16

 

 

Pneumokoniozė J60-64, J66, Z57.2

Ligos paūmėjimas

16

 

 

Bronchų astma J45

Lengva forma, paūmėjimas, simptomai dažniau kaip 1 kartą per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; naktiniai simptomai dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, bet rečiau kaip 1 kartą per savaitę; kvėpavimo funkcija tarp astmos epizodų normali

16

 

 

Bronchektazinė liga J47

Vidutinio sunkumo (2) stadija, paūmėjimas, be kvėpavimo nepakankamumo

16

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-94, 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Komplikuotos plaučių ligos C33-C39, C45.0; D02.1- D02.4, D14.2- D15, E84.0; J12-18, J20, J44; J45; J47, J85; Z57.2

I – II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas

16

 

 

ENDOKRININĖS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Cukrinis diabetas E10-E14.

2. Skydliaukės ligos C73-75, D44.0, E03, E05, E06.

3. Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C75.0, D44.2, E20.

4. Hipotireozė (po operacinio ir radiacinio gydymo) E89.

5. Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C74.0-1, D44.1, E27.

6. Antinksčių nepakankamumas E24, E25, E27.1.

7. Hipofizės hipofunkcija C75.1, D44.3, E23.

8. Nutukimas E66.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromų E10.5; E11.5; E12.5

Kai reikalinga hiropodisto pagalba, ortopedinės priemonės

20

 

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Vidutinė ir sunki cukrinio diabeto forma E10.4-7; E11.4-7; E12.4-7

Vidutinė ir sunki CD forma, subkompensacijos stadijoje

glikemija>6mmol/l nevalgius

glikemija>10mmol/l po valgio

gliukolizuotas HB 8,5 ir >

16

 

Skydliaukės ligos:

tirotoksikozė arba po jos radikalaus gydymo, C73-75, D44.0, E03, E05

Tiroiditai E06

Nenormali skydliaukės skydliaukės ir tirotropinių hormonų pusiausvyra, širdies metabolinio pakenkimo ar nervų sistemos pakenkimo požymiai (tik E03 ir E05)

16

 

Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C75.0, D44.2, E20

Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą ir kompensuota funkcija

16

 

Hipotirozė E89.0

Po operacinio ir radiacinio gydymo

16

 

Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C74.0-1, D44.1, E27 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Nesant pooperacinių komplikacijų

16

 

Antinksčių nepakankamumas, kompensuotas stacionare E24, E25, E27.1

Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą ir kompensuota funkcija

16

 

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai C75.1, D44.3, E23

Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą ir kompensuota funkcija

16

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromu E10.5; E11.5; E12.5

Kai reikia hiropodisto pagalbos, ortopedinių priemonių

16

 

Hipotireozė (po operacinio ar radiacinio gydymo) C73-75, D44.0, E89.0

 

16

 

Po chirurginio antinkščių žievės ir kitų ligų gydymo C74.0-1, D44.1, E27.1 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

 

16

 

 

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-340, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

 

I. PIRMASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (arba nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė K25-K28.

2. Po skrandžio rezekcijos, tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo C15-C26, C45.1, C48, D10-13, D19.1, D20, K25-K28, K40-K46, K55, K56.1-8, K80-K85, K91.2, S36, Z94.4.

3. Virusiniai hepatitai, Krono liga, opinis nespecifinis kolitas, celiakinė liga B15-B17, K50-51, K90.1.

4. Gastritas ir duodenitas K29.

5. Pilvaplėvės sąaugos K66.0.

6. Apendicitas K35.

7. Funkciniai žarnų sutrikimai K59.

8. Peritonitas K65.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

 

II. ANTRASIS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis

ir/arba būklės sunkumas

Reabil.

trukmė

(dienomis)

 

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K25-K28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją, esant komplikacijų

16

 

Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo C15-C26, C45.1, C48, D10-13, D19.1, D20, K25-K28; K55; K56.1-8; K80-K85; K91.2; K40-K46 – jei yra žarnų gangrena; S36; Z94.4 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Po laparoskopijos metodu atliktų operacijų¸ tik esant komplikacijų

16

 

Virusiniai hepatitai B15-B17