Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 82-4331, i. k. 112106ANUTA00O3-178

 

vALSTYBINĖs KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJos

NUTARIMAS

 

DĖL REIKALAVIMŲ NAUDOJIMOSI GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLĖMS IR NAUDOJIMOSI GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLĖMS PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. O3-178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186) 49 straipsnio 3 dalyje nustatytu įpareigojimu perdavimo, skirstymo sistemų operatoriams parengti Naudojimosi sistema taisykles, atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009, L 211, p. 94), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009, L 211, p. 36), taip pat į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2012 m. birželio 28 d. pažymą Nr. O5-151 „Dėl reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

Patvirtinti Reikalavimus naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė


Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178

 

REIKALAVIMAI NAUDOJIMOSI GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLĖMS IR NAUDOJIMOSI GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMA TAISYKLĖMS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms (toliau – Reikalavimai) nustato pagrindinius naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių (toliau – Taisyklės) principus ir gaires.

2. Šiais Reikalavimais siekiama užtikrinti, kad perdavimo, skirstymo sistemų (toliau – Sistemos) operatorių rengiamos Taisyklės būtų skaidrios, nediskriminuotų Sistemų naudotojų bei suteiktų jiems lygias, sąžiningas, objektyvias ir skaidrias galimybes bei sąlygas naudotis Sistemomis.

3. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (toliau – Įstatymas), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančia Direktyvą 2003/55/EB (toliau – Direktyva), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (toliau – Reglamentas) ir 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (toliau – Kodeksas).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

4. Reikalavimai taikomi perdavimo sistemos operatoriams (toliau – PSO), skirstymo sistemos operatoriams (toliau – SSO), kurie vartotojams, gamtinių dujų įmonėms ar asmenims, transportuojantiems gamtines dujas, suteikia teisę pagal sutartis naudotis Sistemomis.

5. Reikalavimuose vartojamos šios sąvokos:

Pajėgumų paskirstymo mechanizmas – PSO pasirinktų priemonių sistema, leidžianti perdavimo sistemos naudotojams paskirstyti pajėgumus ekonomiškiausiu, efektyviausiu ir optimaliausiu būdu. Galimi pajėgumų paskirstymo mechanizmai: aukcionai (angl. auctions), susietojo paskirstymo būdas (angl. implicit allocation method), proporcingumo principas (angl. pro rata), „pirmas atėjai, pirmas gavai“ (angl. first come first serve).

Perkrovos valdymo tvarka – PSO pasirinktas pajėgumų visumos valdymo mechanizmas, siekiant optimaliai ir maksimaliai išnaudoti techninius pajėgumus ir laiku nustatyti būsimos perkrovos vietas. Galimi perkrovos valdymo mechanizmai: perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistema (angl. oversubscription and buy-back scheme), prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“ (angl. firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism), sutartinių pajėgumų perleidimas (angl. surrender of contracted capacity), ilgalaikių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“ (angl. long term use of use-it-or-lose-it mechanism), pajėgumų pardavimas antrinėje rinkoje (angl. secondary capacity trading) bei kiti teisės aktuose numatyti mechanizmai, kurie užtikrintų efektyvų sistemos pajėgumų išnaudojimą.

Tinklo scenarijus – PSO sudarytas pajėgumų paskirstymo planas ir prognozė, atsižvelgiant į sudarytas perdavimo sutartis bei prielaidas, galinčias paveikti pajėgumų poreikį.

Pajėgumų skaičiavimo tvarka – procedūros ir metodai, kuriais vadovaujantis PSO suskaičiuoja ir viešai skelbia visų siūlomų pajėgumų kiekį perdavimo sistemoje.

Ilgalaikių pajėgumų užsakymo procedūra (angl. Open Seasons) – procedūra, kuri naudojama siekiant nustatyti naujai sukurtų pajėgumų paklausą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

6. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Reglamente, Kodekse ir kituose gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

II. NAUDOJIMOSI SISTEMOMIS PRINCIPAI

 

7. Sistemų operatoriai Taisykles parengia, vadovaudamiesi šiais bendraisiais principais:

7.1. skaidrumo ir viešumo;

7.2. Sistemų naudotojų nediskriminavimo, siekiant užtikrinti vienodas galimybes pasinaudoti Sistemomis;

7.3. sąžiningumo;

7.4. konkurencingumo skatinimo;

7.5. saugumo ir patikimumo, siekiant išlaikyti Sistemų saugumą bei patikimumą, kaip naudojimosi Sistemomis pagrindą;

7.6. aiškumo ir konkretumo, siekiant sukurti kiekvienam Sistemų naudotojui prieinamas ir aiškiai suprantamas taisykles;

7.7. techninio ir ekonominio efektyvumo, siekiant sukurti kuo efektyvesnius ir techniškai teisingus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, perkrovos valdymo tvarką, ekonomiškai efektyvias naudojimosi Sistemomis kainas, pajėgumų skaičiavimo tvarką.

7.8. Naudojimosi perdavimo sistema taisyklės turi būti parengtos ir jose nustatyti reikalavimai įgyvendinti remiantis įėjimo–išėjimo (angl. entry–exit) sistemos modelio principu.

 

III. TAISYKLIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Reikalavimų 7 punkto principais, rengdami Taisykles reglamentuoja šias pagrindines naudojimosi Sistema sritis:

8.1. bendrąsias nuostatas, įskaitant Taisyklių tikslą, pagrindines Taisyklėse vartojamas sąvokas, Taisyklių taikymo sritį bei subjektus, kuriems taikytinos Taisyklės;

8.2. Sistemų naudotojų teises ir pareigas, naudojantis sistema, bei Sistemų operatorių teises ir pareigas, leidžiant naudotis Sistema;

8.3. prašymo naudotis viena iš Sistemų pateikimo tvarką ir sąlygas;

8.4. naudojimosi viena iš Sistemų sutarties sudarymo tvarką, sąlygas ir formą;

8.5. naudojimosi Sistemomis paslaugų kainų nustatymo bei taikymo tvarką;

8.6. informacijos keitimosi tarp Sistemų naudotojų ir Sistemų operatorių tvarką;

8.7. Sistemų naudotojų bei Sistemų operatorių atsakomybę dėl Taisyklių reikalavimų nesilaikymo;

8.8. kitas sritis, nustatančias naudojimosi Sistemomis tvarką ir sąlygas.

9. PSO Taisyklėse papildomai reglamentuoja šias sritis:

9.1. perdavimo sistemos perkrovos valdymo tvarką ir principus;

9.2. pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir sąlygas;

9.3. prekybos antrinėje rinkoje pajėgumais veikimo tvarką ir sąlygas;

9.4. pajėgumų skaičiavimo tvarką;

9.5. PSO ir SSO bendradarbiavimo gaires.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TAISYKLĖSE REGLAMENTUOJAMOMS SRITIMS

 

10. Sistemų naudotojų teisių ir pareigų bei Sistemų operatorių teisių ir pareigų, leidžiant naudotis Sistemomis, sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.2 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

10.1. Taisyklės turi skatinti Sistemų naudotojus efektyviai išnaudoti savo užsisakytus pajėgumus, o Sistemų operatorius – kuo efektyviau paskirstyti turimus pajėgumus;

10.2. Taisyklės turi apibrėžti Sistemų operatorių atsisakymo suteikti teisę naudotis Sistemomis pagrindus. Sistemų operatoriams draudžiama, esant techninėms galimybėms, nepagrįstai Sistemų naudotojams nesuteikti galimybės užsisakyti pajėgumų;

10.3. Taisyklės turi apibrėžti galimus atvejus, kada Sistemų operatoriai turi teisę apriboti arba nutraukti gamtinių dujų perdavimo, skirstymo paslaugų teikimą, nustatyti tokių paslaugų apribojimo arba nutraukimo sąlygas, terminus ir tvarką;

10.4. Taisyklės turi numatyti Sistemų operatorių, Sistemų naudotojų teises bei pareigas avarinės situacijos, ekstremalios padėties atveju.

11. Prašymo naudotis viena iš Sistemų pateikimo tvarkos ir sąlygų sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.3 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

11.1. Taisyklėse turi būti apibrėžta prašymo pateikimo, nagrinėjimo procedūra ir vertinimo kriterijai;

11.2. Taisyklėse turi būti pateikta prašymo naudotis viena iš Sistemų forma bei kartu su prašymu pridedamų dokumentų sąrašas;

11.3. Taisyklėse nustatomi prašymo naudotis viena iš Sistemų nagrinėjimo terminai. Apie atsisakymo patenkinti prašymą naudotis viena iš Sistemų turi būti informuota Komisija;

11.4. Taisyklės turi numatyti terminą, per kurį asmeniui, pateikusiam prašymą sudaryti sutartį, ir Sistemos operatoriui nesudarius perdavimo, skirstymo sutarties, asmens pateiktas prašymas pasinaudoti viena iš Sistemų nustoja galiojęs.

12. Naudojimosi viena iš Sistemų sutarties sudarymo tvarkos, sąlygų ir formos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.4 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

12.1. Sistemų operatorių santykiai su Sistemų naudotojais grindžiami sutartimis;

12.2. Taisyklės turi numatyti, jog perdavimo, skirstymo sutarčių sąlygos tos pačios grupės Sistemų naudotojams turi būti vienodos;

12.3. Taisyklės turi nurodyti perdavimo, skirstymo sutarties galiojimo pratęsimo sąlygas;

12.4. Taisyklės turi apibrėžti perdavimo, skirstymo sutarties turinį: sutarties šalys ir jų rekvizitai, gamtinių dujų kiekis, kokybė, kaina, tiekimo, transportavimo tvarka, gamtinių dujų tiekimo, perdavimo, skirstymo ribojimo ar nutraukimo sąlygos, informacijos apie gamtinių dujų, teikiamų paslaugų kainas pateikimo tvarka, paslaugų teikimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, atsiskaitymo tvarka, sutarties terminas, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka;

12.5. naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse turi būti numatyta galimybė perdavimo sistemos naudotojams perleisti nepanaudotus pajėgumus kitiems perdavimo sistemos naudotojams;

12.6. Taisyklės turi numatyti galimybę Sistemų naudotojams sudaryti perdavimo, skirstymo paslaugų teikimo sutartis su Sistemų operatoriais ir trumpesniam nei 12 mėnesių terminui.

13. Naudojimosi Sistemomis paslaugų kainų nustatymo bei taikymo tvarkos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.5 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

13.1. Taisyklės turi nurodyti, kad Sistemų naudotojas privalo apmokėti už suteiktas perdavimo, skirstymo paslaugas;

13.2. Taisyklės turi numatyti, kokiu pagrindu Sistemos naudotojas atsiskaito už gamtinių dujų perdavimo, skirstymo paslaugas;

13.3. Taisyklėse nurodoma, jog Sistemų naudotojai už suteiktas perdavimo, skirstymo paslaugas moka Sistemų operatoriams pagal Sistemos operatorių pateikiamą sąskaitą;

13.4. Taisyklės turi apibrėžti Sistemų naudotojų atsiskaitymo už Sistemų operatorių teikiamas paslaugas tvarką, Sistemų naudotojui radus klaidą ar Sistemų operatoriui patikslinus sąskaitą – jos perrašymo tvarką;

13.5. Taisyklės turi numatyti terminą, per kurį abi sutarties šalys viena kitą raštu informuoja apie teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus;

13.6. naudojimosi perdavimo sistema taisyklėse apibrėžta naudojimosi Sistema paslaugų kainų nustatymo bei taikymo tvarka turi atitikti Reglamento 13 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias faktines aplinkybes, į kurias turi būti atsižvelgiama, nustatant naudojimosi perdavimo sistema tarifus.

14. Informacijos keitimosi tarp Sistemų naudotojų ir Sistemų operatorių tvarkos sričiai, nurodytai Reikalavimų 8.6 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

14.1. Sistemų operatoriai skelbia informacijos, reikalingos Sistemų naudotojams pasinaudoti Sistemomis, sąrašą, kurį sudaro: Sistemų operatorių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas sąrašas, toms paslaugoms sudaromų sutarčių sąrašas ir kt. informacija, susijusi su Reikalavimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimu;

14.2. PSO skelbia visus perdavimo sistemos taškus, kuriuose turi būti skelbiama informacija: dujų išleidimo ir įleidimo į perdavimo sistemą taškai, taškai, jungiantys PSO sistemą ir suskystintų gamtinių dujų terminalą, ir kt. svarbūs PSO sistemos taškai, nurodyti Reglamento I priedo 3 skyriaus 2 dalyje;

14.3. Reikalavimų 14.2 papunktyje numatytuose perdavimo sistemos taškuose PSO skelbia informaciją apie atitinkamuose taškuose turimus pajėgumus, bendrus sutartinius ir pertraukiamuosius pajėgumus, didžiausius techninius abipusių srautų pajėgumus ir kt. informaciją, nurodytą Reglamento I priedo3 skyriaus 3 dalyje;

14.4. Taisyklės turi apibrėžti, kaip PSO įgyvendins reikalavimą viešai skelbti investicinius projektus, kurie didina siūlomų pajėgumų kiekį;

14.5. PSO skelbia kitą, Komisijos nurodytą informaciją;

14.6. Taisyklės turi numatyti informacijos keitimosi tarp Sistemų naudotojų ir Sistemų operatorių būdus ir formas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

15. Perdavimo sistemos perkrovos valdymo tvarkos ir reikalavimų sričiai, nurodytai Reikalavimų 9.1 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

15.1. Taisyklėse PSO turi nurodyti pasirinktą perkrovos valdymo tvarką, kuri turi būti grindžiama šiais reikalavimais:

15.1.1. sutartinės perkrovos atveju perdavimo sistemos operatorius nepanaudotus pajėgumus bent prieš dieną turi siūlyti pirminėje rinkoje ir jie yra pertraukiamieji;

15.1.2. Sistemų naudotojai turi teisę perleisti nepanaudotus perdavimo sutartyje numatytus pajėgumus antrinėje rinkoje;

15.1.3. kitais perkrovos valdymo sutartinės perkrovos atveju reikalavimais, nurodytais Reglamento I priedo 2 skyriaus 2 dalyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

15.2. Taisyklės turi numatyti konkrečias procedūras, kurių imasi PSO perdavimo sistemos perkrovos atveju, bei jų terminus;

15.3. PSO nurodyta pasirinkta perkrovos valdymo tvarka turi netrukdyti ir nesukurti nepagrįstų kliūčių naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką;

15.4. PSO nurodyta pasirinkta perkrovos valdymo tvarka turi sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam ir maksimaliam techninių pajėgumų panaudojimui bei investicijoms į naują infrastruktūrą;

15.5. siekiant kuo efektyviau ir optimaliau paskirstyti PSO teikiamus pajėgumus, išvengiant perdavimo sistemos perkrovos, PSO pirminėje rinkoje siūlo tiek ilgalaikius (nuo vienerių metų imtinai), tiek trumpalaikius (iki metų) pajėgumus;

15.6. esant situacijai, kada PSO negali patenkinti asmenų prašymų dėl ilgalaikių pajėgumų, bei asmenys, pateikę prašymą užsakyti pajėgumus, negauna reikalingų pajėgumų antrinėje rinkoje, PSO taiko ilgalaikių pajėgumų „naudok arba prarask“ perkrovos valdymo metodą, kuomet nustačius, jog Sistemų naudotojai, užsisakę ilgalaikius pajėgumus, asmenims, pateikusiems prašymus užsakyti pajėgumus, reikalingo pajėgumų procento neišnaudoja per tam tikrą laiką (vieną žiemos mėnesį ir daugiau), tam tikras neišnaudotų užsisakytų pajėgumų procentas perleidžiamas pajėgumų prašantiems Sistemų naudotojams.

16. Pajėgumų paskirstymo mechanizmų ir sąlygų sričiai, nurodytai Reikalavimų 9.2 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

16.1. Taisyklėse nurodytas PSO pasirinktas pajėgumų paskirstymo mechanizmas turi užtikrinti:

16.1.1. Sistemų naudotojų teisę užsisakyti laisvus pajėgumus nediskriminaciniu būdu;

16.1.2. įvairios trukmės pajėgumų produktų pasiūlą, siekiant kuo efektyviau išnaudoti perdavimo sistemos technines galimybes;

16.1.3. kad kiekviena pajėgumų paskirstymo procedūra atitiktų laikotarpį, kuriam perdavimo sistemos naudotojai prašo PSO suteikti pajėgumus;

16.2. PSO nuolat prižiūri pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir siekia pasiūlyti visus įmanomus pajėgumus pirminėje rinkoje;

16.3. PSO naujai sukurtus techninius ilgalaikius pajėgumus paskirsto Kodekso nustatyta tvarka;

16.4. PSO paskirsčius dalį siūlomų pajėgumų (išskyrus pajėgumus išimtinai skirtus perdavimo veiklai vykdyti, balansavimui ir kt.), trumpalaikiai pajėgumai gali būti paskirstyti taikant „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, proporcingai arba susietojo paskirstymo būdu, arba aukcionų būdu, perdavimo sistemos naudotojams, kuriems trumpalaikiai pajėgumai yra reikalingi. Pajėgumų paskirstymo principas „pirmas atėjai, pirmas gavai“ gali būti taikomas tik tuo atveju, kai sistemoje nėra perkrovos;

16.5. PSO turi užtikrinti, jog paskirstomų pajėgumų trukmė atitiktų paskirstomų pajėgumų panaudojimo trukmę, numatytą perdavimo sutartyse;

16.6. PSO, siūlydamas skirtingos trukmės pajėgumus, kurių naudojimosi pradžios laikas sutampa, visų pirma paskirsto ilgesnės trukmės pajėgumus ir tik vėliau trumpalaikius pajėgumus, siekiant kuo lanksčiau ir efektyviau paskirstyti visus turimus pajėgumus;

16.7. Taisyklės turi apibrėžti, jog PSO siūlomi pajėgumai turi būti paskirstomi nediskriminaciniais principais;

16.8. PSO turi nurodyti pajėgumų paskirstymo tvarką avarinės situacijos perdavimo sistemoje atveju;

16.9. PSO pasirinktas pajėgumų paskirstymo mechanizmas turi atitikti Reglamento
16 straipsnio 2 dalies nuostatas, I priedo 2 dalies 2 skyriaus nuostatas,
Kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas reglamentuojančias PSO skirtus pajėgumų paskirstymo mechanizmų principus;

16.10. Taisyklės turi apibrėžti kitus PSO siūlomus pajėgumų paskirstymo mechanizmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

17. Prekybos antrinėje rinkoje pajėgumais veikimo tvarkos ir sąlygų sričiai, nurodytai Reikalavimų 9.3 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

17.1. Taisyklėse turi būti apibrėžtos antrinės rinkos dalyvių teisės ir pareigos;

17.2. Taisyklės turi numatyti prekybos antrinėje rinkoje procedūras;

17.3. Taisyklės turi nurodyti, jog PSO nustato, kokiais pajėgumų produktais gali būti prekiaujama antrinėje rinkoje;

17.4. Taisyklės turi numatyti, jog PSO turi nustatyti zonas, kuriose gali būti prekiaujama pajėgumais antrinėje rinkoje, ir antrinės prekybos pajėgumais apribojimus, atsižvelgiant į technines perdavimo sistemos galimybes.

18. Techninių pajėgumų skaičiavimo tvarkos sričiai, nurodytai Reikalavimų 9.4 papunktyje, nustatomi šie specialieji reikalavimai:

18.1. PSO turi paskelbti išsamų metodų ir procesų aprašymą, kuriais vadovaujantis atliekami techninių pajėgumų skaičiavimai ir aprašomas perskaičiavimų dažnumas;

18.2. PSO skelbiami techninių pajėgumų skaičiavimo metodai turi būti parengti pagal patvirtintus tinklo scenarijus;

18.3. rengiant tinklo scenarijus PSO turi įvertinti:

18.3.1. PSO pasiliekamų siūlomų pajėgumų kiekį, reikalingą užtikrinti perdavimo sistemos tinkamą funkcionavimą ir vientisumą;

18.3.2. išorines rizikas (avarinė situacija, paklausos kitimas ir kt.);

18.3.3. kitą istorinę faktinę perdavimo sistemos informaciją;

18.4. PSO parengti tinklo scenarijai turi atitikti blogiausią galimą situaciją (susiklosčius nepalankiai situacijai, mažiausias įmanomas siūlomų techninių pajėgumų kiekis) bei geriausią galimą situaciją (susiklosčius palankiai situacijai, didžiausias įmanomas siūlomų techninių pajėgumų kiekis). PSO siūlomas faktinis pajėgumų kiekis turi patekti tarp tinklo scenarijuje nurodytos galimai blogiausios ir geriausios situacijos;

18.5. PSO turi siekti, jog pasirinkti metodai, skaičiuojant ir vėliau pateikiant pirminėje rinkoje pajėgumus, leistų kuo tiksliau ir optimaliau išnaudoti turimus maksimalius techninius pajėgumus;

18.6. siekiant efektyviai patenkinti rinkos poreikį, PSO, skaičiuodamas galimus pajėgumus, turi atsižvelgti į visas perdavimo tinklo technines galimybes ir tinkamai jas įvertinti;

18.7. didžiausias galimas pajėgumų kiekis turi būti nustatytas, atsižvelgus į perdavimo sistemos saugumo reikalavimus;

18.8. investavus į tinklo plėtrą bei sukūrus naujus galimus pajėgumus, tinklo scenarijai bei pajėgumų skaičiavimas turi būti peržiūrėti;

18.9. PSO turi nustatyti vieną iš galimų siūlomų pajėgumų perskaičiavimo būdų:

18.9.1. automatinis būdas, pagrįstas kompiuterinių programų automatiniu skaičiavimu realiu laiko momentu, kuomet kiekvienai perdavimo, skirstymo sutarčiai pasibaigus, panaudoti pajėgumai vėl siūlomi rinkoje;

18.9.2. periodinio perskaičiavimo būdas, kuomet pajėgumų perskaičiavimas taikomas vertinant rinkos situaciją ne realiu laiku, o kas tam tikrą laiko atkarpą;

18.10. Taisyklėse turi būti numatyta, kad PSO rengia Techninių pajėgumų skaičiavimo tvarką, kuri gali būti nustatoma Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse arba Komisijos patvirtinama atskiru PSO dokumentu ir paskelbiama viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

19. PSO ir SSO bendradarbiavimo gairių sričiai, nurodytai Reikalavimų 9.5 papunktyje, Taisyklėse nustatomi šie specialieji reikalavimai:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

19.1. Taisyklės turi nustatyti, kaip PSO ir SSO bendradarbiauja keisdamiesi būtina technine ir komercine informacija;

19.2. Taisyklės turi nurodyti apsikeičiamos informacijos teikimo mastus bei periodiškumą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Sistemų operatoriai Taisykles parengia ir derina su Komisija. Sistemos operatorių patvirtintos ir su Komisija suderintos Taisyklės paskelbiamos ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Taisyklių įsigaliojimo momento.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

21. Komisija per 30 kalendorinių dienų įvertina Sistemų operatorių parengtas ir patvirtintas Taisykles bei raštu informuoja Sistemų operatorius dėl Taisyklių atitikimo šiems Reikalavimams.

22. Komisija turi teisę reikalauti, kad Sistemų operatoriai pakeistų Taisykles taip, kad jos atitiktų Reikalavimus ir kitus teisės aktus. Komisijos reikalavimas turi būti įvykdytas per 30 kalendorinių dienų nuo nurodymo gavimo dienos. Komisijos reikalavimo įvykdymo terminas gali būti pratęstas 20 kalendorinių dienų, esant motyvuotam Sistemų operatorių prašymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

 

23. Sistemų operatoriai privalo suderintas su Komisija Taisykles paskelbti viešai savo interneto tinklalapyje.

24. Sistemų operatoriai raštu gavę paklausimą iš subjektų, kurie naudojasi ar ketina naudotis Sistemomis Taisyklių nustatyta tvarka, privalo raštu atsakyti paklausėjui per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų terminą.

25. Už nustatytų Reikalavimų nesilaikymą Sistemų operatoriai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-291, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11207

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“ pakeitimo