Suvestinė redakcija nuo 2011-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 43-1421, i. k. 1042330ISAK003D-106

 

Nauja redakcija nuo 2011-04-01:

Nr. 3D-69, 2011-02-01, Žin. 2011, Nr. 16-741 (2011-02-08), i. k. 1112330ISAK0003D-69

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GALVIJO PASO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 12 d. Nr. 3D-106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267), ir 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1):

1. Tvirtinu Galvijo paso formą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. galvijų pasai, išduoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-106 „Dėl galvijo paso formos“ (Žin., 2004, Nr. 43-1421) patvirtinta paso forma, galioja visą galvijo laikymo laiką;

2.2. vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtinta galvijo paso forma, galvijų pasai turi būti išduodami pasibaigus blankų, pagamintų vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-106, atsargoms.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus pavaduotojas

 

l. e. direktoriaus pareigas

Petras Mačiulskis

2004-03-10

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2004 m. kovo 12 d.

įsakymu Nr. 3D-106

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2011 m. vasario 1 d.

įsakymo Nr. 3D-69 redakcija)

 

 

logo

(pav.)

ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS

 

GALVIJO PASAS

 

(Paso išdavimo data)  XX Nr. 000000

Galvijo individualus numeris

 

 

 

Bandos numeris

 

 

 

 

1. Galvijo aprašymas

1.1. Gimimo data

1.2. Gimimo vieta

Savivaldybė

Vietovė

1.3. Lytis

1.4. Veislė

1.5. Motinos numeris

Galvijo laikytojas

 

Vardas

Pavardė/pavadinimas

 

Adresas

 

2. Gimęs ne Lietuvoje

2.1. Įvežimo data

2.2. Valstybė

2.3. Buvęs individualus numeris

Kitos žymos

3. Skerdimo/gaišimo data

£[]£[]£[]£[] £[]£[] £[]£[]

 

Galvijo laikytojai ir bandos

 

 

1. Vardas, pavardė / pavadinimas......................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

2. Vardas, pavardė/pavadinimas........................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

3. Vardas, pavardė/pavadinimas…………………

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

4. Vardas, pavardė/pavadinimas........................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

5. Vardas, pavardė/pavadinimas........................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

6. Vardas, pavardė/pavadinimas........................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

7. Vardas, pavardė/pavadinimas........................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

8. Vardas, pavardė/pavadinimas........................

£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]£[]

(Bandos numeris)

Galvijo atvykimo data ......................................

Adresas: ............................................................

 

Laikytojo parašas .........................

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-69, 2011-02-01, Žin., 2011, Nr. 16-741 (2011-02-08), i. k. 1112330ISAK0003D-69

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 3D-106 "Dėl galvijo paso formos" pakeitimo