Suvestinė redakcija nuo 2020-04-03

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 159-5800, i. k. 1041100NUTA00001355

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŠIAULIŲ KARINIO AERODROMO NAUDOJIMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 28 d. Nr. 1355

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 394 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo“, 7 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

Nr. 317, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06883

 

1. Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomas Šiaulių aerodromas yra karinis.

2. Patvirtinti Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašą (pridedama).

3. Nustatyti, kad už Šiaulių karinio aerodromo tinkamumo naudoti civilinių orlaivių skrydžiams pažymėjimo išdavimą valstybės rinkliava nemokama.

4. Suteikti Šiaulių miesto savivaldybės įmonei Šiaulių oro uostui, nustatytąja tvarka gavus Šiaulių karinio aerodromo tinkamumo naudoti civilinių orlaivių skrydžiams pažymėjimą, teisę aptarnauti civilinį oro susisiekimą iš šio aerodromo (šį aerodromą).

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. 242 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių aerouostų veiklos“:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

5.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Pripažinti tarptautiniais Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių karinį aerouostus ir suteikti jiems teisę aptarnauti tarptautinį civilinį oro susisiekimą.“.

5.2. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                           LINAS LINKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. spalio 28 d. nutarimu

Nr. 1355

 

ŠIAULIŲ KARINIO AERODROMO NAUDOJIMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato Šiaulių aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarką, sąlygas ir atsakomybę.

2. Civilinių orlaivių skrydžius ir antžeminių paslaugų teikimą Šiaulių kariniame aerodrome (toliau vadinama – aerodromas) organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas (toliau vadinama – įmonė). Įmonė privalo turėti atitinkamai atestuotą personalą ir įrangą skrydžių organizavimo ir antžeminio aptarnavimo funkcijoms atlikti.

3. Įmonė aerodrome gali vykdyti tik su civilinių orlaivių skrydžių organizavimu ir antžeminiu aptarnavimu susijusią veiklą.

4. Aerodromą prižiūri ir civilinių orlaivių skrydžiams rengia Lietuvos kariuomenė. Jos įgaliotų pareigūnų sprendimai ir nurodymai privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems aerodrome veiklą. Pirmenybė naudotis aerodromu suteikiama karinių orlaivių skrydžiams. Civilinių orlaivių skrydžių tvarkaraščius įmonės teikimu tvirtina aerodromo vadovybė.

41.  Lietuvos kariuomenės aerodromo su infrastruktūra dalies, kurios reikia civilinių orlaivių skrydžiams aptarnauti, nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo atveju Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso  organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės    2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl  valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“, taikomas tiek, kiek kitaip nenustato šis Aprašas.

Papildyta punktu:

Nr. 317, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06883

 

II. AERODROMO NAUDOJIMAS

 

5. Į viešąją įstaigą Transporto kompetencijų agentūrą su prašymu išduoti aerodromo tinkamumo naudoti civilinių orlaivių skrydžiams pažymėjimą kreipiasi įmonė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

 

6. Aerodromo infrastruktūrą, išskyrus tą, kuri perduota naudoti įmonei, eksploatuoja, remontuoja ir rekonstruoja Lietuvos kariuomenė.

7. Aerodromo ir jo įrenginių tinkamumo naudoti civilinių orlaivių skrydžiams valstybinę priežiūrą atlieka viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

 

8. Lietuvos kariuomenė aerodromo su infrastruktūra dalį, kurios reikia civilinių orlaivių skrydžiams aptarnauti, įmonei išnuomoja be konkurso turto valdytojo sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 317, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06883

 

III. TARPUSAVIO ATSISKAITYMAS

 

9. Lietuvos kariuomenė ir įmonė teisės aktų nustatyta tvarka sudaro išlaidų už naudojimąsi aerodromu (jo dalimi) apmokėjimo sutartį. Abi sutarties šalys dengia tiesiogines aerodromo eksploatavimo išlaidas, laikydamosi šios atsiskaitymo tvarkos:

9.1. Kai vykdomos funkcijos ir su tuo susijusios išlaidos gali būti tik karinės ar civilinės, visas išlaidas dengia paslaugos naudotojas.

9.2. Kai aerodromo turtu ar paslauga (kilimo ir tūpimo, riedėjimo takų, peronų priežiūra, apsaugos organizavimas, ryšiai ir kita) naudojamasi bendrai, tiesioginės išlaidos dengiamos atsižvelgiant į aerodrome atliktų karinių ir civilinių skrydžių santykį.

10. Už suteiktas oro navigacijos ir meteorologijos paslaugas Lietuvos kariuomenė ir įmonė atsiskaito tiesiogiai su paslaugos teikėju.

11. Civilinių orlaivių naudotojai už naudojimąsi aerodromu moka įmonei rinkliavas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

111. Nuomos sutartyje nustatoma, kad nuompinigiai už įmonei išnuomotą aerodromo su infrastruktūra dalį mažinami lėšų, panaudotų išnuomotam turtui nuomotojo leidimu pagerinti, suma nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 317, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06883

 

IV. ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

12. Civiliniams orlaiviams antžemines paslaugas teikia arba jų teikimą organizuoja įmonė.

13. Įmonė užtikrina civilinės aviacijos saugumą pagal jos parengtą ir viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros patvirtintą Civilinės aviacijos saugumo programą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

13.1. Aerodromo perimetrą saugo ir saugomos aerodromo teritorijos kontrolę atlieka Lietuvos kariuomenė.

13.2. Aviacijos saugumą, aptarnaujant civilinių orlaivių skrydžius, užtikrina ir tuo tikslu reikiamas tarnybas įsteigia (atsakingus darbuotojus skiria) įmonė.

 

V. ORO EISMO IR ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

14. Oro eismo ir oro navigacijos informacijos paslaugas aerodrome karinės aviacijos ir civilinių orlaivių reikmėms 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę teikia valstybės įmonė „Oro navigacija“ pagal sudarytas su ja atskiras Lietuvos kariuomenės ir įmonės sutartis.

15. Lietuvos kariuomenė ir įmonė teikia valstybės įmonei „Oro navigacija“ duomenis, laikydamosi Lietuvos transporto saugos administracijos patvirtintų Oro navigacijos informacijos skelbimo taisyklių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

 

16. Meteorologijos paslaugas civilinių orlaivių skrydžiams aerodrome teikia aplinkos ministro paskirtas juridinis asmuo, turintis atitinkamą oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1126, 2007-10-24, Žin., 2007, Nr. 112-4568 (2007-10-30), i. k. 1071100NUTA00001126

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1126, 2007-10-24, Žin., 2007, Nr. 112-4568 (2007-10-30), i. k. 1071100NUTA00001126

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 "Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1232, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20315

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 317, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06883

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo