Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 38-1784, i. k. 1101100NUTA00000330

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL MINISTRAMS PAVEDAMŲ VALDYMO SRIČIŲ

 

2010 m. kovo 24 d. Nr. 330

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad ministrai yra atsakingi už šias valdymo sritis:

1.1. Aplinkos ministras:

1.1.1. Aplinkos apsauga ir taršos prevencija: kraštovaizdis ir biologinė įvairovė, genetiškai modifikuoti organizmai, vanduo ir nuotekos, atliekos (išskyrus radioaktyviąsias), cheminės medžiagos ir mišiniai, aplinkos oras, poveikio aplinkai vertinimas, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, klimato kaita, aplinkos monitoringas (išskyrus radiologinį), aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 1223, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5366 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001223

Nr. 351, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06040

Nr. 1408, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26876

 

1.1.2. Gamtos ištekliai: žemės gelmės, miškai, augalija ir gyvūnija (išskyrus žuvų išteklius jūrų vandenyse).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 351, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06040

 

1.1.3. Teritorijų planavimas ir priežiūra, teritorinė sanglauda, urbanistika ir architektūra, statyba ir jos priežiūra, gyvenamųjų pastatų valdymas, priežiūra ir atnaujinimas (modernizavimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1486, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 158-7475 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001486

Nr. 610, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09785

Nr. 351, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06040

 

1.1.4. Hidrometeorologija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 444, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 48-2293 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000444

 

1.1.5. Žemės tvarkymas: žemės reforma, žemėtvarka, nekilnojamojo turto kadastras, žemės naudojimo valstybinė kontrolė;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 994, 2022-10-05, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20483

 

1.1.6. Geodezija, kartografija, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 994, 2022-10-05, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20483

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.2. Energetikos ministras:

1.2.1. Energetinis saugumas: nacionalinė energetikos strategija, strateginiai energetikos projektai, Europos Sąjungos energetikos politika.

1.2.2. Branduolinė energetika: valstybės politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas, koordinavimas ir kontrolė, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, branduolinės energijos naudojimo plėtra.

1.2.3. Iškastiniai energijos ištekliai, atsinaujinantys energijos ištekliai, elektra ir šiluma, energijos vartojimo efektyvumas, valstybės energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 917, 2019-09-04, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14322

 

1.3. Finansų ministras:

1.3.1. Viešųjų finansų valdymas: fiskalinė politika (valstybės pajamos ir išlaidos), valstybės skolos valdymas, valstybės iždas.

1.3.2. Finansų rinkos ir finansinės paslaugos.

1.3.3. Viešojo ir privataus sektorių atskaitomybė ir finansinių ataskaitų auditas.

1.3.4. Oficialiosios statistikos valdymas ir valstybės duomenų valdysena.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1210, 2022-12-07, paskelbta TAR 2022-12-07, i. k. 2022-24960

 

1.3.5. Valstybės turto valdymas.

1.3.6. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos investicijos, kiek tai pavedama teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių investicijų organizavimą, koordinavimą ir kontrolę.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 340, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07369

 

1.3.7. Turto ir verslo vertinimas.

1.3.8. Valstybės dokumentų technologinė apsauga.

1.3.9. Tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinė priežiūra.

1.3.10. Fizinių ir juridinių asmenų nemokumas.

1.3.11. Mokesčiai ir jų administravimas.

1.3.12. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1000, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16051

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 1000, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16051

 

1.4. Krašto apsaugos ministras:

1.4.1. Krašto apsauga: pasirengimas valstybės gynybai ir kariuomenės mobilizacijai, valstybės teritorijos apsauga (įskaitant oro erdvės ir teritorinės jūros stebėjimą, kontrolę ir gynybą), išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo stebėjimas ir kontrolė, karinio tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolė, karo tarnyba ir civilinė krašto apsaugos tarnyba, paieška, gelbėjimas ir teršimo incidentų likvidavimas jūroje ir pagalba kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.4.2. Dalyvavimas tarptautinėse karinėse operacijose ir misijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.4.3. Gynybos politika: strateginis krašto apsaugos sistemos valdymas, karybos srities standartizacija, žvalgyba ir kontržvalgyba krašto apsaugos srityje, valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimo mobilizacijai organizavimas, koordinavimas ir kontrolė, pasirengimo pilietinei gynybai, bendradarbiavimo su Lietuvos šaulių sąjunga koordinavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.4.4. Nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių ir informacinių sistemų plėtojimo ir saugumo politika; įslaptintos informacijos apsaugos politika; valstybės informacinių išteklių saugos politika; kibernetinio saugumo politika.

Papildyta punktu:

Nr. 1288, 2013-12-31, Žin., 2013, Nr. 141-7118 (2013-12-31); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00310

Punkto pakeitimai:

Nr. 1500, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21085

Nr. 4, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00189

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.5. Kultūros ministras:

1.5.1. Profesionalusis menas, autorių teisės, atlikėjų ir kitos gretutinės teisės, nacionalinės kultūros sklaida užsienyje.

1.5.2. Kultūros paveldas, etninė kultūra, mėgėjų meninė veikla.

1.5.3. Valstybinė kalba, visuomenės informavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 209, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05495

 

1.5.4. Kultūrinės ir kūrybinės industrijos.

1.5.5. Kultūrinė edukacija.

1.5.6. Tautinės mažumos.

Papildyta punktu:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Punkto pakeitimai:

Nr. 209, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05495

 

1.5.7. Dokumentai ir archyvai.

Papildyta punktu:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Punkto pakeitimai:

Nr. 209, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05495

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.6. Socialinės apsaugos ir darbo ministras:

1.6.1. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas; socialinė partnerystė.

1.6.2. Darbo rinka ir užimtumo rėmimas.

1.6.3. Darbuotojų sauga ir sveikata.

1.6.4. Valstybinis socialinis draudimas: ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, pensijų.

1.6.5. Pensijos: pensijų kaupimas, socialinio draudimo, valstybinės, šalpos ir kitos pensinio pobūdžio išmokos.

1.6.6. Piniginė socialinė parama: socialinės pašalpos ir kompensacijos nepasiturintiems gyventojams, išmokos vaikams, socialinė parama mokiniams, parama mirties atveju, kita piniginė socialinė valstybės parama.

1.6.7. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti.

1.6.8. Socialinės paslaugos.

1.6.9. Šeima ir vaiko teisių apsauga.

1.6.10. Jaunimas.

1.6.11. Socialinė integracija ir lygios galimybės.

1.6.12. Moterų ir vyrų lygios galimybės.

1.6.13. Nevyriausybinių organizacijų plėtra, savanoriška veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 667, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10884

 

1.7. Susisiekimo ministras:

1.7.1. Transporto sistemos funkcionavimas: keleivių ir krovinių vežimas geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu, visų rūšių transporto infrastruktūros plėtra, visų rūšių transporto saugus eismas, kombinuotas vežimas, transporto tranzitas ir logistika.

1.7.2. Elektroniniai ryšiai ir paštas: elektroninių ryšių ir pašto paslaugų infrastruktūros plėtra.

1.7.3. Neteko galios nuo 2018-09-14

Punkto naikinimas:

Nr. 906, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14459

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.8. Sveikatos apsaugos ministras:

1.8.1. Asmens sveikatos priežiūra.

1.8.2. Visuomenės sveikatos priežiūra, įskaitant alkoholio, narkotikų ir tabako kontrolę.

1.8.3. Farmacinė ir kita veikla, susijusi su farmacijos produktais.

1.8.4. Sveikatos draudimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.9. Švietimo, mokslo ir sporto ministras:

1.9.1. Švietimas.

1.9.2. Mokslas.

1.9.3. Sportas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 379, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06877

 

1.10. Teisingumo ministras:

1.10.1. Nacionalinės teisinės sistemos plėtra.

1.10.2. Asmens teisių ir laisvių apsauga: teisinės paslaugos, vartotojų teisių apsauga, asmens duomenų apsauga, pramoninės nuosavybės apsauga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.10.3. Politinių partijų ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos ir registravimo politika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.10.4. Teisinių procesų reglamentavimas.

1.10.5. Civilinių teisinių santykių reglamentavimas.

1.10.6. Baudžiamoji ir bausmių vykdymo politika.

1.10.7. Neteko galios nuo 2011-04-24

Punkto naikinimas:

Nr. 444, 2011-04-13, Žin. 2011, Nr. 48-2293 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000444

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.10.8. Tarptautinis teisinis bendradarbiavimas ir atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose teismuose koordinavimas (užtikrinimas).

Papildyta punktu:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.10.9. Registrų teisinio reguliavimo srities politikos formavimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 320, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04332

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 906, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14459

 

1.10.10. Rinkimų sistemos reglamentavimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 320, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04332

 

1.10.11. Visuomenės teisinis švietimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 320, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04332

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

1.11. Ekonomikos ir inovacijų ministras:

1.11.1. Ekonomikos politika: bendroji ekonominė (makroekonominė) politika, konkurencijos politika, Europos Sąjungos vidaus rinkos politika, žmogiškųjų išteklių plėtros politika, viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, koncesijų politika, vidaus prekyba (įskaitant alkoholio ir tabako kontrolę), mokėjimų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos politika, prekių ir paslaugų reklama, netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimas, metrologija, standartizacija, akreditacija, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas.

1.11.2. Konkurencingumo didinimas: palankios aplinkos verslui kūrimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, geresnis reglamentavimo priemonių taikymas reguliuojant ūkio subjektų veiklą (administracinės ir kitos reguliavimo naštos mažinimas, teisės aktų supaprastinimas, teisinio reguliavimo kokybės gerinimas), verslo priežiūra, įmonių teisė, valstybės valdomos įmonės, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimas, investicijų, eksporto skatinimas, technologijų, inovacijų, kosmoso politika, pramonės ir paslaugų plėtra, turizmas, kurortai ir kurortinės teritorijos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 434, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07342

 

1.11.3. Valstybės informaciniai ištekliai, dokumentų pakartotinis naudojimas ir informacinės visuomenės plėtra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 360, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05814

Nr. 1391, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22027

 

1.12. Užsienio reikalų ministras:

1.12.1. užsienio reikalų ir saugumo politika: dvišalių ir daugiašalių santykių plėtojimas Lietuvos nacionalinio saugumo interesams užtikrinti, tarptautiniai santykiai ir narystė tarptautinėse organizacijose, ekonominis saugumas, užsienio prekyba, vystomasis bendradarbiavimas, komunikacija tarptautinei bendruomenei ir Lietuvos visuomenei, viešoji ir kultūrinė diplomatija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 340, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07369

 

1.12.2. Lietuvos Respublikos, jos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir interesų apsauga užsienyje, Lietuvos diasporos politika;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 340, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07369

 

1.12.3. atstovavimas Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatiniai ir konsuliniai santykiai, diplomatinė tarnyba, Lietuvos valstybinis ir diplomatinis protokolas, tarptautiniai sutartiniai santykiai;

1.12.4. Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungoje ir pozicijų Europos Sąjungos politikos klausimais koordinavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 76, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02686

 

1.13. Vidaus reikalų ministras:

1.13.1. Viešasis saugumas.

1.13.2. Viešasis administravimas.

1.13.3. Elektroninė atpažintis.

1.13.4. Viešosios įstaigos.

1.13.5. Vietos savivalda.

1.13.6. Regionų plėtra.

1.13.7. Valstybės tarnyba.

1.13.8. Migracija.

1.13.9. Bendruomeninių organizacijų plėtra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Nr. 994, 2022-10-05, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20483

 

1.14. Žemės ūkio ministras:

1.14.1. Žemės ir maisto ūkis ir kaimo plėtra.

1.14.2. Žuvininkystė (išskyrus vidaus vandenų žuvų išteklių naudojimo ir kontrolės (priežiūros) politikos formavimą ir jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę).

Punkto pakeitimai:

Nr. 351, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06040

 

1.14.3. Melioracija, žemės valdų struktūrų gerinimas ir apleistų žemės ūkio paskirties žemės plotų mažinimas, žemės išteklių stebėsena;

Punkto pakeitimai:

Nr. 855, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22085

Nr. 994, 2022-10-05, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20483

 

1.14.4. Neteko galios nuo 2023-01-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 994, 2022-10-05, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20483

Papildyta papunkčiu:

Nr. 855, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22085

 

1.14.5. Veterinarija ir fitosanitarija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 855, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22085

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS PALAITIS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1114, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4772 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001114

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1223, 2010-08-25, Žin., 2010, Nr. 104-5366 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001223

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 444, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 48-2293 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000444

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 798, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 84-4095 (2011-07-12), i. k. 1111100NUTA00000798

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1486, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 158-7475 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001486

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 495, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2770 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000495

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 763, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 75-3882 (2012-06-29), i. k. 1121100NUTA00000763

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1288, 2013-12-31, Žin., 2013, Nr. 141-7118 (2013-12-31); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00310

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 320, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04332

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 447, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-26, i. k. 2014-05697

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1500, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21085

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 360, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-15, i. k. 2015-05814

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 557, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09114

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 610, 2015-06-17, paskelbta TAR 2015-06-19, i. k. 2015-09785

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 897, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13066

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 223, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04794

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12187

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-04, i. k. 2018-00189

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 351, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06040

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 496, 2018-05-16, paskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08616

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 906, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14459

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1391, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22027

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 379, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06877

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 434, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07342

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 667, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-07-03, i. k. 2019-10884

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 917, 2019-09-04, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14322

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1000, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16051

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 76, 2020-01-29, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02686

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 209, 2020-03-10, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05495

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1408, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26876

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 855, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22085

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 340, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07369

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 994, 2022-10-05, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20483

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1210, 2022-12-07, paskelbta TAR 2022-12-07, i. k. 2022-24960

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo