Suvestinė redakcija nuo 2020-10-21

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 186-6930, i. k. 1041100NUTA00001656

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-01:

Nr. 531, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11186

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ IR DALINIO DARBO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. 1656

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, 12 straipsnio 7 ir 8 dalimis, 17 straipsnio 1 dalimi ir 21 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

Patvirtinti pridedamus:

1. Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatus.

2. Dalinio darbo išmokų nuostatus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 531
redakcija)

 

 

 

NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nedarbo socialinio draudimo (toliau – nedarbo draudimas) išmokų bedarbiams apskaičiavimo, skyrimo, mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo, pratęsimo ir pakartotinio skyrimo, teisės į nedarbo draudimo išmoką išsaugojimo, nedarbo draudimo laikotarpių sumavimo, dokumentų ir duomenų, susijusių su nedarbo draudimo išmokomis, saugojimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

 

II SKYRIUS

NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS, SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

3. Nedarbo draudimo išmokos apskaičiuojamos, skiriamos ir mokamos pagal Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) teikiamus, taip pat Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) bei kitų registrų ir informacinių sistemų duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

4. Nedarbo draudimo stažas apskaičiuojamas mėnesiais. Nepilnų kalendorinių mėnesių dienos sudedamos ir dalijamos iš 30. Jeigu taip apskaičiavus nedarbo draudimo stažą gaunamas vienas nepilnas mėnuo, ilgesnis kaip 15 dienų, nedarbo draudimo stažas prilyginamas mėnesiui.

5. Asmens vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos, naudojamos kintamai nedarbo draudimo išmokos daliai nustatyti, apskaičiuojamos paeiliui einančių 30 kalendorinių mėnesių, buvusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, draudžiamąsias pajamas dalijant iš šio laikotarpio mėnesių skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

6. Užimtumo tarnyba turimus duomenis, kurių reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką nustatyti ar išsaugoti, nedarbo draudimo išmokai apskaičiuoti, skirti ir mokėti, nedarbo draudimo išmokos mokėjimui sustabdyti, atnaujinti, pratęsti ar nutraukti (duomenis apie bedarbio registraciją Užimtumo tarnyboje, bedarbio statusą, bedarbio prašyme skirti nedarbo draudimo išmoką nurodytus duomenis, iš užsienio kompetentingų institucijų gaunamus duomenis apie nedarbo draudimo išmokos gavėjo registraciją kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje bei jo darbo paieškas), elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį Fondo valdybai neatlygintinai teikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių duomenų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

7. Institucijos ir įstaigos, kurių registruose ar informacinėse sistemose yra duomenys, reikalingi teisei į nedarbo draudimo išmoką nustatyti ar išsaugoti, nedarbo draudimo išmokai apskaičiuoti, skirti ir mokėti, nedarbo draudimo išmokos mokėjimui sustabdyti, atnaujinti, pratęsti ar nutraukti, Fondo valdybai turi pateikti duomenis elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paklausimo iš Fondo valdybos gavimo dienos.

8. Fondo valdyba paklausimą dėl duomenų, kurių reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką nustatyti ar išsaugoti, jai mokėti ar jos mokėjimui pratęsti, Nuostatų 7 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų apie suteiktą, sustabdytą, atkurtą ar panaikintą bedarbio statusą gavimo iš Užimtumo tarnybos dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

9. Jeigu duomenų, kurių reikia nedarbo draudimo išmokai apskaičiuoti ir skirti, Registre ir Nuostatų 7 punkte nurodytuose registruose ar informacinėse sistemose neužtenka, trūkstami duomenys (pavyzdžiui, iš užsienio kompetentingų institucijų ar įstaigų gaunami duomenys apie nedarbo draudimo išmokų gavimo ir nedarbo draudimo laikotarpius) gali būti nustatomi pagal buvusių darbdavių arba kitų institucijų ar įstaigų pateiktas pažymas ar duomenis, kurie nurodo ar patvirtina su trūkstamais duomenimis susijusias aplinkybes.

10. Duomenis apie tai, kuriems bedarbiams skirtos ar neskirtos nedarbo draudimo išmokos, sustabdytas, atnaujintas, nutrauktas ar pratęstas nedarbo draudimo išmokų mokėjimas (jeigu nedarbo draudimo išmokos skiriamos, nurodomas nedarbo draudimo išmokų dydis, jų mokėjimo pradžia ir pabaiga, nedarbo draudimo stažas, atleidimo iš darbo teisinis pagrindas; jeigu nedarbo draudimo išmokos neskiriamos, – nedarbo draudimo stažas, atleidimo iš darbo teisinis pagrindas ir nedarbo draudimo išmokų neskyrimo priežastis; jeigu nedarbo draudimo išmokų mokėjimas sustabdomas, atnaujinamas, nutraukiamas ar pratęsiamas, – data, nuo kurios išmokų mokėjimas sustabdytas, atnaujintas, nutrauktas ar pratęstas, ir nedarbo draudimo išmokų mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar pratęsimo priežastis), taip pat duomenis apie neįskaitytas į bedarbių sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų bedarbių sąskaitų) Fondo valdyba pateikia Užimtumo tarnybai nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Užimtumo tarnyba arba Fondo valdybos teritoriniai skyriai šiuos duomenis naudoja bedarbiams informuoti ir bedarbių sąskaitoms tikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

11. Bedarbis, kreipdamasis dėl nedarbo draudimo išmokos, Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje, paštu arba atvykęs į Užimtumo tarnybą ar Fondo valdybos teritorinį skyrių turi pateikti prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką ir nurodyti teisei į nedarbo draudimo išmoką nustatyti ir šiai išmokai mokėti reikalingus duomenis. Prašymo skirti nedarbo draudimo išmoką formą nustato Fondo valdyba, suderinusi su Užimtumo tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

12. Fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimus dėl nedarbo draudimo išmokų skyrimo (neskyrimo) priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų, kurių reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui nustatyti ar išsaugoti, gavimo dienos, o Įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, nurodytų atitinkamai Įstatymo 6 straipsnio 2 ar 4 dalyje, atsiradimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 780, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15605

 

13. Priėmęs sprendimą dėl nedarbo draudimo išmokos, Fondo valdybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pareiškėją informuoja sprendimo išrašą pateikdamas Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje, o asmeniui pateikus prašymą gauti sprendimo išrašą paštu – išsiųsdamas registruota pašto siunta per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Sprendimo išrašą asmuo gali atsiimti bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje. Sprendime turi būti nurodytos teisės aktų normos, kuriomis pagrįstas priimamas sprendimas, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai, o jei priimamas sprendimas dėl atsisakymo skirti nedarbo draudimo išmoką (taip pat dėl nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo ar stabdymo), turi būti nurodoma ir atsisakymo (taip pat nutraukimo ar stabdymo) priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

14. Nedarbo draudimo išmoka pervedama į bedarbio sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

15. Įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytiems bedarbiams nedarbo draudimo išmoka pradedama mokėti nuo kitos dienos po to, kai išnyksta atitinkamai Įstatymo 6 straipsnio 2 ar 4 dalyje nustatytos aplinkybės. Bedarbiams, gaunantiems ligos išmoką dėl laikinojo nedarbingumo, atsiradusio jiems dirbant, kai bedarbio statusas buvo sustabdytas ar panaikintas, nedarbo draudimo išmoka mokama Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

Nr. 780, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15605

 

16. Bedarbiui ar Užimtumo tarnybai pateikus arba Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslinus duomenis, turinčius įtakos nedarbo draudimo išmokos mokėjimui, nedarbo draudimo išmoka perskaičiuojama ir mokama Nuostatų 17  punkte nustatyta tvarka. Nedarbo draudimo išmoka taip pat perskaičiuojama, jeigu jos mokėjimo laikotarpiu pasikeičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

17. Fondo valdybos teritorinis skyrius per 10 darbo dienų nuo duomenų, nurodytų Nuostatų 16 punkte, gavimo dienos perskaičiuoja nedarbo draudimo išmoką ir prireikus pakeičia sprendimą dėl nedarbo draudimo išmokos skyrimo.

Jeigu perskaičiavus nedarbo draudimo išmoką paaiškėja, kad turi būti mokama mažesnė nedarbo draudimo išmoka, ir jeigu dar nebaigtas jos mokėjimas, nuo kito mėnesio pirmos dienos pradedama mokėti mažesnė nedarbo draudimo išmoka, tačiau permoka iš nedarbo draudimo išmokos neišskaičiuojama. Jeigu nedarbo draudimo išmoka ar jos dalis jau išmokėta,  po perskaičiavimo nustatyta permokėta suma Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka išieškoma iš asmenų, dėl kurių kaltės ji buvo permokėta.

Jeigu perskaičiavus nedarbo draudimo išmoką paaiškėja, kad turi būti mokama didesnė nedarbo draudimo išmoka, didesnė nedarbo draudimo išmoka mokama už visą laikotarpį nuo nedarbo draudimo išmokos skyrimo dienos Įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

18. Duomenis apie Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų laikotarpių (bedarbio dalyvavimo profesiniame mokyme arba stažuotėje) įskaitymą į nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpį teikia Užimtumo tarnyba pagal Nuostatų 6  punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

III SKYRIUS

NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO sustabdymas, atnaujinimas, NUTRAUKIMAS, PRATĘSIMAS ir pakartotinis skyrimas

 

19. Sprendimą dėl nedarbo draudimo išmokos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar pratęsimo Fondo valdybos teritorinis skyrius priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir (ar) dokumentų, nurodančių pasikeitusias aplinkybes, gavimo dienos. Sprendimą dėl nedarbo draudimo išmokos skyrimo pakartotinai Fondo valdybos teritorinis skyrius priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, nurodytų Įstatymo 10 straipsnyje, atsiradimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 780, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15605

 

20. Bedarbiams, laikinojo nedarbingumo laikotarpiu be svarbių priežasčių pažeidusiems elgesio nedarbingumo laikotarpiu tvarką, nustatytą sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, nedarbo draudimo išmokos mokėjimas Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos.

21. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas Įstatymo 12 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytiems asmenims pratęsiamas nuo kitos dienos, einančios po paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpio pabaigos, Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu per Nuostatų 19 punkte nurodytą terminą.

22. Nustatant bedarbio teisę gauti pakartotinai skiriamą nedarbo draudimo išmoką, bedarbio nedarbo draudimo stažas ir draudžiamosios pajamos apskaičiuojami Nuostatuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS Į NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKĄ IŠSAUGOJIMAS IR NEDARBO DRAUDIMO LAIKOTARPIŲ SUMAVIMAS

 

23. Tais atvejais, kai asmenys dirbo ir buvo draudžiami socialiniu draudimu užsienyje, nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama, mokama ir kitoje valstybėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai įskaitomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose ir Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse dėl socialinės apsaugos nustatyta tvarka. Nustatant asmens teisę į nedarbo draudimo išmoką, įskaitomi laikotarpiai, kuriais asmuo buvo draudžiamas pagal Europos Sąjungos institucijų bendrą socialinės apsaugos sistemą, vadovaujantis 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatančiu Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Tarnybos nuostatai), su visais pakeitimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

Nr. 1147, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21741

 

24. Vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, asmenų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir iš jos išvykstančių, teisės į nedarbo draudimo išmoką išsaugojimas ir nedarbo draudimo laikotarpių sumavimas nustatomi socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

25. Nedarbo draudimo stažas, įgytas Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Išstojimo susitarimas) 126 straipsnyje (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos ir Išstojimo susitarime nustatytais atvejais pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, įskaitomas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 229, 2019-03-06, paskelbta TAR 2019-03-14, i. k. 2019-04109

Punkto pakeitimai:

Nr. 1147, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21741

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ, SUSIJUSIŲ SU NEDARBO DRAUDIMO

IŠMOKOMIS, SAUGOJIMAS

 

26. Prašymai skirti nedarbo draudimo išmokas saugomi Užimtumo tarnyboje Užimtumo tarnybos nustatyta tvarka, o pateikti Fondo valdybos teritoriniams skyriams – šiuose skyriuose. Fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti prašymai skirti nedarbo draudimo išmokas bei kiti dokumentai ir duomenys, kuriais remiantis skirtos ir mokėtos nedarbo draudimo išmokos Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose, saugomi Fondo valdybos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 229, 2019-03-06, paskelbta TAR 2019-03-14, i. k. 2019-04109

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1551, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7857 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001551

Nr. 531, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11186

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 531

 

 

 

Dalinio darbo IŠMOKŲ NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalinio darbo išmokų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato dalinio darbo išmokų, numatytų Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme (toliau – Įstatymas), apskaičiavimo, skyrimo, mokėjimo, mokėjimo sustabdymo ir atnaujinimo, nutraukimo bei dokumentų ir duomenų, susijusių su dalinio darbo išmokomis, saugojimo tvarką.

2. Dalinio darbo išmokos apskaičiuojamos, skiriamos ir mokamos pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras), kitų registrų ir informacinių sistemų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinei sistemai teikiamus duomenis.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas).

 

 

II SKYRIUS

DALINIO DARBO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Dalinio darbo išmokos dydis apskaičiuojamas kaip nedarbo socialinio draudimo (toliau – nedarbo draudimas) išmokos dalis, apskaičiuota tokio dydžio, kiek procentų yra sutrumpintas darbo laikas, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nedarbo draudimo išmokos dydžio.

5. Dalinio darbo išmoka apskaičiuojama Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka kaip pastovios ir kintamos dalių suma:

5.1. Pastovią dalinio darbo išmokos dalį sudaro 23,27 procento tą mėnesį, už kurį mokama dalinio darbo išmoka, galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

5.2. Kintama dalinio darbo išmokos dalis apskaičiuojama taip:

5.2.1. asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pas tą darbdavį, kuris kreipėsi dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams, 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo darbdavio nustatytos pirmosios dalinio darbo dienos, laikotarpį gautas draudžiamąsias pajamas padalijus iš 30;

5.2.2. kintama dalinio darbo išmokos dalis sudaro 38,79 procento apdraustojo vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų, apskaičiuotų Nuostatų 5.2.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

 

5.3. Dalinio darbo išmokos dydis nustatomas Nuostatų 5.1 ir 5.2 papunkčiuose apskaičiuotą sumą perskaičiuojant proporcingai sutrumpintam darbo laikui.

 

III SKYRIUS

DALINIO DARBO IŠMOKŲ SKYRIMas

 

6. Darbdavys, kreipdamasis į Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams, per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą pateikia Fondo valdybos nustatytos formos motyvuotą prašymą skirti dalinio darbo išmoką darbuotojams (toliau – darbdavio prašymas). Kartu su darbdavio prašymu darbdavys turi pateikti Darbo kodekso 48 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus:

6.1. dokumentus, įrodančius veiklos vykdymą tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje, kuriuose Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino svarbias ekonomines priežastis;

6.2. vadovo pasirašytą paskutinio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3. dokumentus, patvirtinančius per paskutinį ketvirtį sumažėjusią apyvartą, darbų ar paslaugų apimtį;

6.4. dokumentus, patvirtinančius, kad darbdavys dėl grupės darbuotojų atleidimo konsultavosi su darbo taryba, kai jos nėra, – darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga.

7. Darbdavys gali, o, Fondo valdybos teritoriniam skyriui pareikalavus, privalo pateikti ir kitus papildomus dokumentus, pagrindžiančius svarbias ekonomines priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

8. Fondo valdybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų gavimo dienos įvertina darbdavio prašymą ir kartu pateiktus dokumentus, pateiktų dokumentų atitiktį darbdavio prašyme nurodytoms aplinkybėms, parengia siūlymą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo (neskyrimo) ir jį ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (pridėdamas darbdavio prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus) elektroniniu paštu pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai (toliau – Fondo taryba). Jeigu pateikti ne visi ar neišsamiai užpildyti Nuostatų 6 ir 7 punktuose nurodyti dokumentai, trūkstami ar tinkamai užpildyti dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus ir darbdaviui nesikreipus dėl termino pratęsimo, priimamas sprendimas darbdavio prašymo nenagrinėti, o pateiktų dokumentų originalai per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos grąžinami ir nurodoma grąžinimo priežastis.

9. Fondo taryba išvadą dėl pritarimo (nepritarimo) darbdavio prašymui priima per 5 darbo dienas nuo Fondo valdybos teritorinio skyriaus siūlymo gavimo dienos ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šios išvados priėmimo dienos elektroniniu paštu pateikia ją Fondo valdybos teritoriniam skyriui.

10. Fondo valdybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Fondo tarybos išvados gavimo dienos šios išvados pagrindu priima sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo ar neskyrimo ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo dėl dalinio darbo išmokos skyrimo ar neskyrimo priėmimo dienos per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą informuoja darbdavį.

 

IV SKYRIUS

DALINIO DARBO IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

11. Darbdavys, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo, per 2 darbo dienas priima sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie priimtą sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo informuoja Fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdamas per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo ir darbuotojų, kuriems nustatytas dalinis darbas, duomenis (pavyzdžiui, gavėjo sąskaitos kredito ar mokėjimo įstaigoje duomenis), reikalingus dalinio darbo išmokoms jiems išmokėti.

Trūkstamus dokumentus ar duomenis, reikalingus dalinio darbo išmokoms mokėti, darbdavys per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Fondo valdybos teritorinio skyriaus kreipimosi dėl trūkstamų dokumentų ar duomenų dienos.

12. Fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos mokėjimo priima per Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nuo Nuostatų 11 punkte nurodytų dokumentų (duomenų) gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

13. Jeigu dalinio darbo išmoką gaunantis asmuo tampa laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos ir nustatoma jo teisė į ligos išmoką pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą arba Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, dalinio darbo išmokos mokėjimas sustabdomas nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

14. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių dalinio darbo išmokos mokėjimas buvo sustabdytas, dalinio darbo išmokos mokėjimas atnaujinamas, jeigu dar nepasibaigęs laikotarpis, kuriam buvo nustatytas dalinis darbas, nuo kitos dienos po to, kai pasibaigė laikinasis nedarbingumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

15. Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas:

15.1. asmeniui, dalinio darbo išmokos mokėjimo laikotarpiu pasibaigus darbo santykiams, nuo kitos dienos po to, kai pasibaigė darbo santykiai;

15.2. asmeniui, dėl kurio priimtą sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo darbdavys panaikino, nuo sprendimo dėl dalinio darbo nustatymo panaikinimo dienos.

15.3. iškėlus darbdaviui nemokumo bylą, nuo teismo nutarties iškelti darbdaviui nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

16. Sprendimą dėl dalinio darbo išmokos mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo priima Fondo valdybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų ir (ar) dokumentų, įrodančių pasikeitusias aplinkybes, gavimo dienos.

17. Priėmęs sprendimą dėl dalinio darbo išmokų mokėjimo, jų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo, Fondo valdybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą informuoja darbdavį, šioje sistemoje pateikdamas jam sprendimą dėl dalinio darbo išmokų mokėjimo, jų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo ar jo išrašą.

Priėmęs sprendimą dėl dalinio darbo išmokų mokėjimo, jų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo, Fondo valdybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas informuoja darbuotojus – Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudotojus, šioje sistemoje pateikdamas jiems sprendimo dėl dalinio darbo išmokų mokėjimo, jų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo išrašą. Sprendimas dėl dalinio darbo išmokų mokėjimo, jų mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo (jo išrašas) darbuotojui siunčiamas paštu, elektroniniu paštu ar įteikiamas Fondo valdybos teritoriniame skyriuje tik jo prašymu.

18. Fondo valdybos teritorinis skyrius dalinio darbo išmokas darbuotojams mokėti pradeda nuo Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendime dėl dalinio darbo išmokos mokėjimo nurodytos darbdavio nustatytos dalinio darbo pradžios dienos.

19. Dalinio darbo išmoka mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Ne viso mėnesio dalinio darbo išmoka apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio, už kurį ji mokama, dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

20. Dalinio darbo išmoka pervedama į jos gavėjo sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

21. Jeigu darbdavys per Įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą neinformuoja Fondo valdybos teritorinio skyriaus apie sprendimo dėl dalinio darbo nustatymo darbuotojui panaikinimą, permokėta dalinio darbo išmokos suma išieškoma Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

22. Fondo valdybos teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo Registro duomenų patikslinimo dienos perskaičiuoja dalinio darbo išmoką ir, jeigu išmokos dydis keičiasi, pakeičia sprendimą dėl dalinio darbo išmokos mokėjimo.

Jeigu perskaičiavus dalinio darbo išmoką paaiškėja, kad turi būti mokama mažesnė išmoka, nuo kito mėnesio pirmos dienos pradedama mokėti mažesnė išmoka.

Jeigu perskaičiavus dalinio darbo išmoką paaiškėja, kad turi būti mokama didesnė išmoka, didesnė dalinio darbo išmoka (jos skirtumas) išmokama už laikotarpį nuo jos mokėjimo pradžios dienos.

23. Neteko galios nuo 2020-02-22

Punkto naikinimas:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

24. Neteko galios nuo 2020-02-22

Punkto naikinimas:

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ, SUSIJUSIŲ SU DALINIO DARBO IŠMOKOMIS, SAUGOJIMAS

 

25. Dokumentai ir duomenys, kuriais remiantis priimti sprendimai dėl dalinio darbo išmokos skyrimo, mokėjimo, jos mokėjimo sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo, Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose saugomi Fondo valdybos nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 531, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11186

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2013-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1551, 2012-12-19, Žin. 2012, Nr. 153-7857 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001551

Priedo pakeitimai:

Nr. 845, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 100-4186 (2009-08-22), i. k. 1091100NUTA00000845

Nr. 1760, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7146 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001760

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2013-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1551, 2012-12-19, Žin. 2012, Nr. 153-7857 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001551

Priedo pakeitimai:

Nr. 845, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 100-4186 (2009-08-22), i. k. 1091100NUTA00000845

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2011-03-01

Priedo naikinimas:

Nr. 221, 2011-02-23, Žin. 2011, Nr. 24-1171 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000221

Priedo pakeitimai:

Nr. 845, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 100-4186 (2009-08-22), i. k. 1091100NUTA00000845

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2009-08-23

Priedo naikinimas:

Nr. 845, 2009-08-19, Žin. 2009, Nr. 100-4186 (2009-08-22), i. k. 1091100NUTA00000845

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2009-08-23

Priedo naikinimas:

Nr. 845, 2009-08-19, Žin. 2009, Nr. 100-4186 (2009-08-22), i. k. 1091100NUTA00000845

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 544, 2005-05-17, Žin., 2005, Nr. 64-2292 (2005-05-21), i. k. 1051100NUTA00000544

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1038, 2006-10-23, Žin., 2006, Nr. 114-4346 (2006-10-26), i. k. 1061100NUTA00001038

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 325, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 44-1649 (2008-04-17), i. k. 1081100NUTA00000325

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 100-4186 (2009-08-22), i. k. 1091100NUTA00000845

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1760, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7146 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001760

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1115, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4773 (2010-07-29), i. k. 1101100NUTA00001115

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 221, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1171 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000221

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1551, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7857 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001551

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 "Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1172, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17977

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 531, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11186

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1361, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21861

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 229, 2019-03-06, paskelbta TAR 2019-03-14, i. k. 2019-04109

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 139, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03819

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 780, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-13, i. k. 2020-15605

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1147, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo