Suvestinė redakcija nuo 2005-09-11 iki 2007-12-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 42-1586, i. k. 102301MISAK00000173

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 12 d. Nr. 173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) ir Aplinkos ministerijos nuostatų 6.49 punktu (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (pridedama).

2. Nustatau, kad statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 128 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:1996 patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 93-2197);

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 234 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.06.01:1999 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ ir STR 1.02.04:1999 „Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas“ patvirtinimo ir STR 1.02.03:1997 „Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas“ bei STR 1.01.01:1996 „Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 67-2169) 6 punktą.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

STR 1.01.05:2002

 

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas išdėsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytus statybos techninio normavimo pagrindinius principus, nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos sudarymo nuostatas [6.1: 7, 8, 9 str.], nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus) rengimo ir tvirtinimo tvarką, tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais tvarką [6.1 ir 6.6].

2. Šio statybos techninio reglamento reikalavimai privalomi ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams asmenims, rengiantiems normatyvinius statybos techninius dokumentus.

3. Statybos techninių reglamentų, statybos taisyklių, techninių liudijimų, metodinių nurodymų, rekomendacijų rengimo ir tvirtinimo tvarką nustato Aplinkos ministerija [6.1 ir 6.6].

4. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką nustato Vyriausybės pagal normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis paskirta valstybės institucija. [6.7]. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, suderinusi su Aplinkos ministerija [6.1].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin., 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

 

5. Normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatomis turi būti siekiama:

5.1. optimizuoti statybos dalyvių ir viešojo administravimo subjektų veiklą statybos srityje;

5.2. užtikrinti gyventojų saugias ir sveikas gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas;

5.3. šalinti kliūtis, trukdančias neįgaliems žmonėms gyventi juos supančioje aplinkoje;

5.4. užtikrinti statybų darną su aplinka ir taupų žemės, vandens, miškų ir kitų išteklių naudojimą;

5.5. išsaugoti nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes;

5.6. suderinti sąlygas laisvam prekių judėjimui, Lietuvos Respublikai integruojantis į Europos Sąjungą, bei didinti projektavimo ir statybos įmonių rangos darbų konkurencingumą užsienio ir vidaus rinkoje.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

6. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945);

6.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 41-991; 1996, Nr. 68-1632, Nr. 111-2796; 1998, Nr. 6-114; 1999, Nr. 48-1527);

6.4. Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604, Nr. 125-2894; 1999, Nr. 48-1524, Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831);

6.5. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 35-972);

6.6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

6.8. LST 0-1:1999 „Standartizacija. Bendrosios nuostatos“. Parengė: Lietuvos standartizacijos departamentas;

6.9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 08 17 įsakymą Nr. 104 „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin., 1998, Nr. 87-2416);

6.10 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 03 30 įsakymu Nr. 19 patvirtintas „Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles“ (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr. 5-212);

6.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766).

7. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1] ir Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme [6.5] nurodytas sąvokas ir jų apibrėžimus.

 

IV SKYRIUS. STATYBOS TECHNINIO NORMAVIMO PRINCIPAI

 

9. Statybos techninio normavimo teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [6.1], kiti įstatymai bei reglamentuojantys ir sąlygojantys statybą poįstatyminiai teisės aktai [6.2 ir 6.11].

10. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos pagrindas yra Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo“ (toliau – SPD; šios raidės reiškia sutrumpintą minėtos direktyvos pavadinimą – Statybos produktų direktyva), jos priedai ir ją papildantys aiškinamieji dokumentai (94/C62/01), taip pat Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos 1996 m. išleisto dokumento „Pavyzdinių nurodymų statybos normoms rengti santrauka“ nuostatos.

11. Naujai rengiamų ir iš dalies keičiamų Lietuvos Respublikos nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatos turi būti derinamos su Europos (EN – Europos standartais; CEN – Europos standartizacijos komiteto; CENELEC – Europos elektrotechnikos komiteto; ETSI – Europos telekomunikacijų standartų instituto), tarptautinių organizacijų (ISO – Tarptautinės standartizacijos organizacijos; IEC – Tarptautinės elektrotechnikos komisijos; FIDIC – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) ar Europos Sąjungos šalių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

12. Normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai turi būti tokie, kad būtų gaminami ir į rinką patektų tik tinkami numatytai paskirčiai statybos produktai ir kad suprojektuotas bei pastatytas iš tokių statybos produktų statinys per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų savo paskirtį bei esminius statinio reikalavimus.

 

V SKYRIUS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SISTEMA

 

13. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai [6.1, 8 str.] yra privalomieji ir juos papildantys – savanoriškai taikomi:

13.1. privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra statybos techniniai reglamentai. Jų reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas;

13.2. savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai yra statybos bei statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės (toliau – Statybos taisyklės), Lietuvos standartai, techniniai liudijimai. Jie tampa privalomi, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad taisykles, standartus, liudijimus taikyti privaloma. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomos sutartį sudariusioms šalims;.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-300, 2004-06-01, Žin., 2004, Nr. 90-3332 (2004-06-08), i. k. 104301MISAK00D1-300

 

14. Privalomieji ir savanoriškai taikomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai, jų indeksai, normavimo sritys bei juos tvirtinančios institucijos nurodyti 1 ir 2 lentelėse.

 

1 lentelė

 

Privalomųjų normatyvinių statybos techninių dokumentų – statybos techninių reglamentų normavimo sritys, indeksai, tvirtinančios institucijos

 

Pavadinimas

Normavimo sritys

Indeksas

Tvirtina

Statybos techniniai reglamentai [6.1: 8 str. 1 dalies 1 p., 4 str. 2 ir 3 dalys, 2 str. 55 dalis].

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos dalyvių pareigos ir teisės, statybos dalyvių bei viešojo administravimo subjektų tarpusavio santykiai, pareigos ir teisės organizuojant (gaunant, išduodant, tvarkant, rengiant dokumentus) statybinius tyrinėjimus, statinio projektavimą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, statinio projekto ekspertizę, statinio ekspertizę, naujų statinių statybos, rekonstravimo ir remonto darbus, statinio statybos techninę priežiūrą, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, statinio naudojimą, statinio griovimą. Statybos produktų atitikties įvertinimas.

STR 1

Aplinkos ministerija (branduolinės energetikos objektų – Aplinkos ministerija ir Valstybinė atominės energetikos sau-gos inspekcija).

Įvairios paskirties, tipų ir techninių parametrų statinių projektavimas ir statyba; įvairios paskirties statinių esminių reikalavimų (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo), saugos ir paskirties reikalavimų (tarp jų ir įrašomų iš normatyvinių statinių saugos ir paskirties dokumentų) techninės charakteristikos; Statybos produktų (medžiagų, gaminių, dirbinių, konstrukcijų, statinio elementų) techninės savybės bei charakteristikos.

STR 2

 

 

Statybos ekonomika.

STR 3

 

 

2 lentelė

 

Savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų normavimo sritys, indeksai, tvirtinančios institucijos

 

Pavadinimas

Normavimo sritys

Indeksas

Tvirtina (priima)

Statybos taisyklės [6.1: 8 str. 1 dalies 2 p.].

Statybinių tyrinėjimų, statinių, jų dalių, elementų, konstrukcijų, statybos produktų projektavimo, projektų bei statinio ekspertizės, statinio statymo bei naudojimo ir techninės priežiūros būdai, procedūros, praktikos nuostatos, kuriomis įgyvendinami statybos techninių reglamentų reikalavimai.

ST

Tvirtina (priima) parengusi ministerija, Vyriausybės įstaiga, valstybės institucija, juridiniai asmenys; registruoja Aplinkos ministerija.

Lietuvos standartai [6.1: 8 str.

1 dalies 3 p. 4 str. 2 ir 3 dalys].

Statybos produktai, statinio projektavimas, statinio statyba, statinio naudojimas ir priežiūra, statinio griovimas.

LST

Rengimo ir priėmimo tvarką nustato nacionalinė standartizacijos institucija.

Techniniai liudijimai [6.1: 8 str.

1 dalies 4 p.,

4 str. 2 dalis].

Tiekėjo savanoriškai inicijuotas statybos produkto tinkamumo naudoti techninis vertinimas pagal statinio, kuriame numatyta šį produktą naudoti, esminius reikalavimus bei statybos produktų techninių reikalavimų nustatymas.

TL

Rengimo ir priėmimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-300, 2004-06-01, Žin., 2004, Nr. 90-3332 (2004-06-08), i. k. 104301MISAK00D1-300

 

VI SKYRIUS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

I SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Aplinkos ministerija, vykdydama jos kompetencijai priskirtos nacionalinės normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos plėtros ir priežiūros darbus:

15.1. rengia perspektyvines (trimetes) nacionalinės normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos plėtros ir priežiūros programas, programų vykdymui reikalingų lėšų suvestines, valstybės valdžios institucijoms nustatytąja tvarka teikia dokumentus asignavimams skirti;

15.2. rengia ir tvirtina metinius normatyvinių statybos techninių dokumentų peržiūros, rengimo planus ir juos įgyvendina;

15.3. statybos srityje naudojamų Lietuvos standartų rengimo planą teikia Lietuvos standartizacijos departamentui įrašyti į bendrąją Lietuvos standartų rengimo programą;

15.4. periodiškai rengia normatyvinių statybos techninių dokumentų sąvadus;

15.5. registruoja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, valstybės institucijų, juridinių asmenų patvirtintas (priimtas) statybos taisykles;

15.6. kaupia nacionalinių bei tarptautinių Europos organizacijų ir Europos Sąjungos šalių normatyvinius statybos techninius dokumentus, analizuoja juos, informuoja visuomenę.

16. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, susijusių su statinių bei juos naudojančių žmonių apsauga ir sauga, taip pat su statinių paskirties reikalavimais rengimą planuoja pagal normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis paskirta valstybės institucija [6.7].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin., 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

 

17. Siūlymus dėl statybos techninių reglamentų ir kitų valstybei aktualių normatyvinių statybos techninių dokumentų peržiūrėjimo ar naujų rengimo teikia mokslo studijų institucijos, statybos specialistų visuomeninės organizacijos, projektavimo ir statybos įmonės, pavieniai mokslininkai bei specialistai, statybos valstybinę priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos.

18. Statybos techniniai reglamentai rengiami (peržiūrimi, keičiami, papildomi) valstybės biudžeto lėšomis. Gali būti panaudotos ir donorų (visuomeninių organizacijų, privačių asmenų) lėšos.

19. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai ir rekomendacijos rengiami, perimami, ekspertuojami valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių ir fizinių asmenų, inicijavusių jų rengimą, lėšomis.

20. Nacionalinių bei tarptautinių Europos organizacijų ir Europos Sąjungos šalių normatyvinių statybos techninių dokumentų duomenų kaupimas bei pastarųjų vertimas į valstybinę kalbą finansuojami valstybės lėšomis.

 

II SKIRSNIS. STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

21. Statybos techninių reglamentų projektus gali rengti projektavimo, statybos, konsultavimo, ekspertizės įmonės, mokslo studijų institucijos, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, specialistų grupės. Aplinkos ministerija parenka rengėjus savo nuožiūra arba konkurso tvarka (kai jis privalomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar taip nusprendžia Aplinkos ministerija).

22. Su rengėju sudaroma rašytinė sutartis pagal aplinkos ministro nustatytus reikalavimus.

23. Pagrindinės statybos techninių reglamentų rengimo nuostatos yra:

23.1. statybos techniniais reglamentais nustatomi valstybės reguliuojami ir kontroliuojami privalomieji reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti, metodai bei procedūros, kurių būtina laikytis:

- statybos dalyvių ir valstybės institucijų, viešojo administravimo subjektų veikloje;

- tiekiant ir naudojant statybos produktus;

- atliekant statybinius tyrimus, projektuojant, statant naujus, rekonstruojant, remontuojant, pripažįstant tinkamais naudoti bei griaunant statinius;

23.2. pirmiausiai nagrinėjama tarptautinių, Europos organizacijų bei užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų perėmimo Lietuvos statybos techniniais reglamentais galimybė ir, jei ji yra, – taikomas šis statybos techninių reglamentų rengimo būdas;

23.3. statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, išreikšti techniniais parametrais, įrašomi į statybos techninius reglamentus arba statybos techniniuose reglamentuose į juos pateikiamos nuorodos;

23.4. į statybos techninius reglamentus neįrašomi tie valstybės institucijų parengtų ir patvirtintų normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, kurie yra nesusiję su statinio sauga ir jo paskirtimi (pvz., technologinių ir energetikos įrenginių bei technologinių sistemų projektavimo, gamybos, montavimo);

23.5. statybos techniniu reglamentu nustatomas statybos taisyklių, Lietuvos standartų, techninių liudijimų privalomas taikymas;

23.6. statybos techninio reglamento reikalavimai gali būti be išlygų privalomi arba pasirinktinai privalomi (žr. šio reglamento 39.5 p.).

24. Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai pateikti 3 lentelėje.

 

3 lentelė

 

Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai

 

Statybos techniniai reglamentai

Normavimo objektai

Indeksai

STR 1

Bendrosios nuostatos (normatyviniai statybos techniniai dokumentai; statybos produktų atitikties įvertinimas bei „CE“ ženklinimas; ypatingi statiniai; nesudėtingi statiniai; statinių klasifikavimas; statybos rūšys; statinių ilgaamžiškumas ir kt.)

01

Atestavimas (statybos techninės veiklos pagrindinių veiklos sričių vadovų; projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių ir kt.)

02

Statybos produktai (sertifikavimas; deklaravimas; techniniai liudijimai ir kt.)

03

Statybiniai tyrinėjimai

04

Statinio projektas (projektavimo sąlygos; projektų rengimas ir tvirtinimas ir kt.)

05

Statinio projekto bei statinio ekspertizė

06

Statybos leidimas (naujo statinio statybai; statinio rekonstravimui; statinio remontui; nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams ir kt.)

07

Statinio statyba (statybos darbai; statybos darbų technologijos projektas; statinio konservavimas; statinio griovimas ir kt.)

08

Statinio statybos priežiūra (statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos sustabdymas ir kt.)

09

Statinio avarija (tyrimas; likvidavimas ir kt.)

10

Statinio pripažinimas tinkamu naudoti

11

Statinio naudojimas, priežiūra

12

Kiti, aukščiau nenurodyti valstybės reguliuojami ir kontroliuojami objektai

14

STR 2*

Bendrosios nuostatos (mechaninis atsparumas ir stabilumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; saugus naudojimas; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; civilinė sauga ir kt.)

01

Statinių paskirties reikalavimai (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją gyvenamieji bei negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai)

02

Statybos sklypas; aplinka

03

Statinio architektūra

04

Statinio konstrukcijos

05

Susisiekimo sistemos

06

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

07

Dujų tiekimas

08

Šildymas ir vėdinimas, šilumos tiekimas

09

Elektros tiekimas ir apšvietimas

10

Nuotolinis ryšys (telekomunikacijos)

11

Kiti statinio techniniai reikalavimai

12

STR 3

Investicijos

01

Kainodara

02

 

 Neteko galios nuo 2004-04-18

Pastraipos naikinimas:

Nr. D1-180, 2004-04-09, Žin. 2004, Nr. 56-1952 (2004-04-17), i. k. 104301MISAK00D1-180

 

25. Statybos techninių reglamentų šifro struktūra turi būti tokia:

 

XXX X. XX. XX:XXXX

Statybos techninio reglamento

indeksas

 

 

 

Tvirtinimo metai

 

Objekto indeksas

Dokumento numeris

 

 

 

26. Tvirtinant statybos techninį reglamentą, aplinkos ministrui pateikiami:

26.1. Aplinkos ministerijos suinteresuotų departamentų ir viceministro (pagal kompetenciją) aprobuotas statybos techninio reglamento projektas;

26.2. reglamento rengėjo pažyma apie priimtus ir nepriimtus statybos techninio reglamento projektą derinusių organizacijų bei nepriklausomų ekspertų atsiliepimus;

26.3. aplinkos ministro įsakymo dėl statybos techninio reglamento tvirtinimo projektas.

Statybos techninio reglamento tvirtinimo įsakyme nustatoma jo įsigaliojimo data, nurodoma, kokie anksčiau galioję normatyviniai dokumentai netenka galios.

27. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, suderinusi su Aplinkos ministerija [6.1]. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė [6.7].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

III SKIRSNIS. STATYBOS TAISYKLIŲ RENGIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

28. Statybos taisykles priima (tvirtina) ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės institucijos ar juridiniai asmenys [6.1]: statinių projektavimo, statinių statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonės, tiekėjai bei visų išvardytų įmonių asociacijos.

Bet kurio iš subjektų, nurodytų šio punkto pirmoje pastraipoje, priimtas (patvirtintas) statybos taisykles, įregistruotas Aplinkos ministerijoje po 2002 m. birželio 30 d. (toliau – Pirminės statybos taisyklės), gavęs šio subjekto sutikimą raštu, turi teisę priimti (patvirtinti) savo veiklos reikmėms (toliau – Kartotinės statybos taisyklės) kitas subjektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

29. Pagrindinės statybos taisyklių rengimo nuostatos yra:

29.1. statybos taisyklės turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams, nekeisti statybos techninių reglamentų reikalavimų, o nurodyti jų įgyvendinimo būdus ir metodus (nesukuriant naujų teisės normų);

29.2. statybos taisyklėmis siekiama statybos techninę veiklą vykdančiose įmonėse (organizacijose) įvesti optimalią tvarką:

29.2.1. įmonės valdyme;

29.2.2. santykiuose su užsakovais ir partneriais;

29.2.3. gamyboje;

29.2.4. gamybos (darbų) kokybės valdyme;

29.2.5. kitose veiklos srityse;

29.3. statybos taisyklėse būtina atsižvelgti į:

29.3.1. priimtus Lietuvos standartus, techninius liudijimus, praktikos nuostatas;

29.3.2. naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas;

29.3.3. nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka taikytinus tarptautinius, Europos, užsienio šalių standartizacijos organizacijų bei institucijų standartus ar kitus dokumentus;

29.3.4. statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus;

29.4. už statybos taisyklių techninį lygį, jų taikymo pasekmes atsako jas patvirtinusi (priėmusi) organizacija.

30. Statybos taisyklių šifro struktūra turi būti tokia:

 

XX XXXXXXX. XX:XXXX

Taisyklių indeksas

 

 

 

Priėmimo metai

Įmonės, įstaigos, organizacijos kodas pagal įmonių rejestrą

Dokumento numeris

 

 

31. Statybos taisykles Reglamento 28 punkte išvardyti subjektai turi teisę priimti (patvirtinti) tik po to, kai gaunamos teigiamos išvados dėl jų atitikimo įstatymams bei kitiems teisės aktams. Išvadas turi teisę rengti juridiniai asmenys: mokslo studijų institucijos, architektūros, statybos ir šioms veikloms artimų sričių specialistus bei įmones vienijančios visuomeninės organizacijos ir asociacijos, taip pat fiziniai asmenys, turintys habilituoto daktaro ar daktaro mokslo laipsnius (gautus už darbus architektūros, statybos ar jiems artimų mokslų srityje). Subjektas, parengęs statybos taisykles, negali rengti joms išvadų. Išvados nereikalingos, priimant (tvirtinant) Kartotines statybos taisykles.

Tuo atveju, kai statybos taisyklės reglamentuoja statinio saugos ir paskirties reikalavimus, iki jų priėmimo (patvirtinimo) jos turi būti suderintos su atitinkamomis šių reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis [6.1].

Punkto pakeitimai:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

32. Bet kuris statybos taisykles priėmęs (patvirtinęs) subjektas, nurodytas Reglamento 28 punkte (išskyrus atvejį, nurodytą Reglamento 321 punkte), privalo jas įregistruoti Aplinkos ministerijoje, pateikdamas šiuos dokumentus:

32.1. bendruoju atveju:

32.1.1. prašymą įregistruoti statybos taisykles;

32.1.2. Statybos taisyklių priėmimo (patvirtinimo) dokumentą (įsakymą ar kitą organizacinį dokumentą, priklausomai nuo subjekto juridinio statuso) ir šiuo dokumentu priimtas (patvirtintas) statybos taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1952 (2004-04-17), i. k. 104301MISAK00D1-180

 

32.1.3. išvadas dėl statybos taisyklių, nurodytas Reglamento 31 punkte;

32.1.4. statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų suderinimų kopijas (tuo atveju, kai statybos taisyklės reglamentuoja statinio saugos ir paskirties reikalavimus);

32.2. tuo atveju, kai pateikiamos registruoti Kartotinės statybos taisyklės:

32.2.1. prašymą įregistruoti Kartotines statybos taisykles. Prašyme nurodoma: Kartotines statybos taisykles priėmusio (patvirtinusio) subjekto pavadinimas, Pirminių statybos taisyklių pavadinimas, jų šifras (žr. Reglamento 30 punktą), Pirmines statybos taisykles priėmusio (patvirtinusio) subjekto pavadinimas, Kartotinių statybos taisyklių šifras (žr. Reglamento 30 punktą);

32.2.2. Kartotinių statybos taisyklių priėmimo (patvirtinimo) dokumentą (įsakymą ar kitą organizacinį dokumentą, priklausomai nuo subjekto juridinio statuso);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1952 (2004-04-17), i. k. 104301MISAK00D1-180

 

32.2.3. subjekto, priėmusio (patvirtinusio) Pirmines statybos taisykles, raštiško sutikimo, leidžiančio kitam konkrečiam subjektui perimti šias statybos taisykles ir priimti (patvirtinti) jas kaip Kartotines statybos taisykles, kopiją;

32.2.4. ištrauką iš Kartotinių statybos taisyklių su duomenimis apie subjektą, priėmusį (patvirtinusį) šias taisykles, pagal Reglamento 39.1 papunkčio penktą pastraipą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

321. Subjektas, kuris yra asociacijos narys ir priėmė (patvirtino) tos asociacijos priimtas (patvirtintas) Pirmines statybos taisykles Kartotinėmis statybos taisyklėmis, Aplinkos ministerijoje pastarųjų neregistruoja.

Papildyta punktu:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

322. Statybos taisykles įregistruoja Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Projektavimo normavimo skyrius. Registruojant, dokumentai, nurodyti Reglamento 32.1.2 ir 32.2.2 papunkčiuose, pažymimi specialiu spaudu, įrašant registracijos datą ir numerį. Informacija apie įregistruotas statybos taisykles ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų paskelbiama Aplinkos ministerijos tinklapyje (www.am.lt), nurodant juridinio asmens pavadinimą, adresą, statybos taisyklių pavadinimą, jų šifrą, registracijos numerį ir datą. Duomenys iš statybos taisyklių įregistravimo suvestinės kiekvieną metų ketvirtį skelbiami leidinyje „Informaciniai pranešimai.

Papildyta punktu:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-180, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1952 (2004-04-17), i. k. 104301MISAK00D1-180

 

IV SKIRSNIS. LIETUVOS STANDARTŲ RENGIMAS, DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

33. Statybos srityje taikomi Lietuvos standartai rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [6.5; 6.8].

34. Europos, tarptautiniai ir užsienio valstybių standartai perimami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos dokumentais nustatyta tvarka [6.8].

 

V SKIRSNIS. TECHNINIŲ LIUDIJIMŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

35. Techninius liudijimus tiekėjo (gamintojo) iniciatyva rengia Aplinkos ministerijos paskirta techninio įteisinimo įstaiga. Statybos produktų techninių liudijimų rengimo, tvirtinimo, registravimo, leidybos, platinimo ir taikymo tvarką nustato atskiras aplinkos ministro įsakymu patvirtintas statybos techninis reglamentas.

 

VI SKIRSNIS. METODINIŲ NURODYMŲ, REKOMENDACIJŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

36. Projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų rengiamuose metodiniuose nurodymuose ar rekomendacijose pateikiami statinio tyrimo, statinio projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, statinio pripažinimo tinkamu naudoti, statinio griovimo darbų vykdymo, statybos taisyklių bei Lietuvos standartų rengimo siūlymai. Metodiniai nurodymai ir rekomendacijos skelbiami periodinėje spaudoje, informaciniuose leidiniuose.

 

VII SKIRSNIS. STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO IR STATYBOS TAISYKLIŲ BENDRIEJI SUDARYMO, IŠDĖSTYMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

37. Prie tvirtinimo įsakymo pridedamas statybos techninis reglamentas (statybos taisyklės) įforminamas A4 (210 x 297 mm) popieriaus lapuose. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Lapo dešinėje pusėje rašoma dokumento tvirtinimo žyma. Žemiau – išilginiu centruotu būdu, atskirose eilutėse, didžiosiomis pajuodintomis raidėmis rašoma: normatyvinio statybos techninio dokumento rūšies pavadinimas, šifras, normuojamo objekto pavadinimas. Dokumento pavadinimas turi būti trumpas, tiksliai apibūdinantis normuojamą objektą [6.10]. Dokumentą sudaro:

37.1. bendruoju atveju – šie skyriai:

37.1.1. „BENDROSIOS NUOSTATOS“;

37.1.2. „NUORODOS“;

37.1.3. „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“;

37.1.4. „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“;

37.1.5. reikalavimų skyriaus (skyrių) pavadinimas (pavadinimai). Šis skyrius (skyriai) gali būti skirstomas į skirsnius;

37.1.6. „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

37.2. jo tekste nurodyti priedai.

38. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrius sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai [6.9; 6.10]. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po skaitmenimis dedamas taškas. Punktų pastraipos nenumeruojamos. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto bei savo eilės skaitmenį. Tarp punkto ir papunkčio skaitmens bei po papunkčio skaitmens dedami taškai. Visų dokumento skyrių punktų numeracija yra ištisinė. Skyriai „BENDROSIOS NUOSTATOS“, „NUORODOS“, reikalavimų skyrius, „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“ yra privalomosios statybos techninio reglamento dalys.

39. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrių ir priedų įforminimas:

39.1. Skyrius „BENDROSIOS NUOSTATOS“.

„BENDROSIOS NUOSTATOS“ yra pirmasis dokumento skyrius. Pavadinimas „BENDROSIOS NUOSTATOS“ bei visų kitų skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir numeruojami romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t. t.). Skyrius pradedamas nurodant normavimo objektą ar dokumento taikymo sritį.

Kai nurodomas normavimo objektas, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas taikomas...“.

Kai apibrėžiama dokumento taikymo sritis, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas nustato (apibrėžia)...“.

Statybos taisyklių skyriuje „Bendrosios nuostatos“ taip pat pateikiami duomenys apie subjektą, kurio veiklos reikmėms bus taikomos statybos taisyklės: subjekto pavadinimas ir jo juridinis statusas, įregistravimo data ir registravimo pažymėjimo Nr., kodas, adresas, telefonas, faksas, trumpas kokybės valdymo sistemos aprašymas.

Jei dokumente yra be išlygų privalomų, pasirinktinai privalomų, pagrindines nuostatas detalizuojančių reikalavimų, taip pat normatyvinių statinio saugos ir paskirties privalomų reikalavimų, turi būti aptartas jų atskyrimas tekste.

Punkto pakeitimai:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

39.2. Skyrius „NUORODOS“.

Šiame skyriuje pateikiami dokumentai, į kuriuos statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) tekste yra pateiktos nuorodos.

Pateikiami dokumentai numeruojami tęsiant skyriaus „BENDROSIOS NUOSTATOS“ punktų numeraciją. Nurodomas dokumento žymuo, pavadinimas, informacijos šaltinis (skliausteliuose). Kai informacijos šaltinio nurodyti negalima, nurodoma dokumentą patvirtinusi institucija, tvirtinimo data ir įsakymo numeris. Dokumento tekste nuoroda – laužtiniuose skliausteliuose įrašytas dokumento punktas (papunktis) „NUORODŲ“ skyriuje.

39.3. Skyrius „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“.

Šiame skyriuje pateikiamos dokumento tekste vartotos sąvokos, kurių reikšmė nėra įtvirtinta įstatymuose arba kurios turi kelias skirtingas reikšmes. Sąvokos dėstomos kaip punkto pastraipos ar papunkčiai; sąvokos paryškinamos.

39.4. Skyrius „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“.

Šiame skyriuje pateikiamas dokumente pavartotų žymenų ir sutrumpinimų sąrašas. Kai žymenų ar sutrumpinimų nedaug, šis skyrius nerengiamas, žymuo ar sutrumpinimas nurodomi (skliausteliuose) pirmą kartą pavartojus trumpinamą tekstą.

39.5. Reikalavimų skyrius (skyriai).

Šioje pagrindinėje normatyvinių statybos techninių dokumentų dalyje pateikiami normuojamo objekto reikalavimai, charakteristikos, nuorodos į kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus.

Reikalavimai yra privalomi ir pasirinktinai privalomi. Privalomas reikalavimas – normatyvinio dokumento reikalavimas, kuris privalo būti įvykdytas tam, kad būtų pasiekta šio dokumento atitiktis. Pasirinktinai privalomas reikalavimas – normatyvinio dokumento reikalavimas, kuris turi būti įvykdytas pasirinktinai šio dokumento nurodytose ribose.

Skyrius gali būti skirstomas į skirsnius, numeruojamus romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t. t.). Jeigu nėra dviejų lygių skirstymo, laikoma, kad dokumentas suskirstytas skyriais.

39.6. Skyrius „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

Šiame skyriuje nustatoma dokumento reikalavimų vykdytojų atsakomybė, ginčų tarp dokumento reikalavimų vykdytojų sprendimo tvarka, statybos taisyklių leidybos, platinimo reikalavimai ir kt. Skyriaus teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

39.7. Neteko galios nuo 2003-04-19

Punkto naikinimas:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin. 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

40. Neteko galios nuo 2003-04-19

Punkto naikinimas:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin. 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

41. Neteko galios nuo 2004-11-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

42. Neteko galios nuo 2004-11-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

VIII SKIRSNIS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PERŽIŪRA

 

43. Naujai parengti ir patvirtinti normatyviniai statybos techniniai dokumentai peržiūrimi pagal nustatytą jų peržiūros periodiškumą, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.

44. Peržiūros metu nustatoma, ar normatyvinius statybos techninius dokumentus reikia:

44.1. palikti galioti;

44.2. iš dalies pakeisti [6.3: 11 str.];

44.3. laikyti netekusiais galios.

45. Statybos techniniai reglamentai (statybos taisyklės) keičiami šio reglamento 15-32 punktuose nustatyta tvarka.

46. Jei statybos techniniame reglamente (statybos taisyklėse) pakeista daugiau kaip pusė jo straipsnių, dokumento šifre pakeičiami metai.

47. Statybos techninis reglamentas, jiems prilygintas normatyvinis statybos techninis dokumentas (RSN) netenka galios, kai vietoj jo parengiamas naujas ar kai Aplinkos ministerija nusprendžia, kad jis nebereikalingas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin., 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

 

48. Netekę galios statybos techniniai reglamentai bei jiems prilyginti normatyviniai statybos techniniai dokumentai nurodomi aplinkos ministro įsakyme.

 

IX SKIRSNIS. NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TAIKYMAS

 

49. Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

50. Statybos taisyklių, Lietuvos standartų, techninių liudijimų taikymo tvarką nustato jį patvirtinusi (priėmusi) įmonė, įstaiga ar organizacija.

Be statybos taisykles patvirtinusios (priėmusios) įmonės, įstaigos ar organizacijos sutikimo kita įmonė (įstaiga ar organizacija) negali naudoti Aplinkos ministerijoje įregistruotų kitos įmonės statybos taisyklių. Sutikimo nereikia, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodomas šių statybos taisyklių privalomas taikymas.

51. Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai yra privalomi, jei jie yra patvirtinti atitinkamos valstybės institucijos vadovo ir:

51.1. suderinti su buvusios Statybos ir urbanistikos ministerija – iki 1996-09-01;

51.2. statybos ir urbanistikos ministro – nuo 1996-09-01 iki 1998-09-22;

51.3. aplinkos ministro – nuo 1998-09-22 iki 2004-05-01;

51.4. suderinti su Aplinkos ministerija – nuo 2004-05-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

52. Neteko galios nuo 2004-11-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

X SKIRSNIS. TARPTAUTINIŲ IR EUROPOS ORGANIZACIJŲ, UŽSIENIO VALSTYBIŲ NACIONALINIŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ORGANIZACIJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEISINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKA. ŠIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO,

NEPERĖMUS JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

53. Lietuvos Respublikoje gali būti taikomi (jei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionaliniai), užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai dokumentai (toliau – Užsienio dokumentai). Šie Užsienio dokumentai gali būti perimami:

53.1. statybos techniniais reglamentais, rengiamais Reglamento nustatyta tvarka ir tvirtinamais aplinkos ministro įsakymu;

53.2. Lietuvos standartais, rengiamais ir tvirtinamais Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [6.5], [6.8];

53.3. normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, tvirtinamais valstybės institucijų, kurioms priskirtas atitinkamo statinio normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų normavimas [6.7], vadovo įsakymu.

54. Kai valstybės institucijų, rengiančių normatyvinius statybos techninius dokumentus, patvirtintuose galiojančių šių dokumentų sąrašuose nėra kai kurių paskirčių statinių techninius reikalavimus nustatančių normatyvinių statybos techninių dokumentų, iki šių dokumentų patvirtinimo Užsienio dokumentai gali būti taikomi tiesiogiai, t. y. neperimant jų Lietuvos dokumentais. Šių dokumentų tiesioginio taikymo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento 55 ir 56 punktuose.

55. Taikant Užsienio dokumentą tiesiogiai, statytojas (užsakovas) pateikia prašymą valstybės institucijai (toliau – Institucija), kuriai pagal kompetenciją [6.7] priskirtas atitinkamo statinio paskirties dokumentų normavimas, leisti taikyti Užsienio dokumentą (nurodomas dokumento pavadinimas užsienio ir valstybine kalbomis) projektuojant konkretų statinį. Jei projektuojama statinių grupė su skirtingos paskirties statiniais, prašymai pateikiami atitinkamoms valstybės institucijoms pagal statinio paskirties normavimo sritį [6.7]. Prie prašymo pridedama: Užsienio dokumento vertimas į valstybinę kalbą (Institucijai pareikalavus), statinio statybos pagrindimas ar projektiniai pasiūlymai. Jei jie nebuvo rengiami, pateikiami šie duomenys apie statinį: statinio pavadinimas, adresas, statinio pagrindiniai matmenys, statinyje numatomos veiklos aprašymas.

56. Institucija (Institucijos), jei reikia, suderinusi su kitomis valstybės institucijomis, kurių normavimo sričiai priskirtas atitinkamų statinių saugos dokumentų normavimas [6.7], Institucijos vadovo įsakymu leidžia taikyti Užsienio dokumentą (jei reikia, nustatant taikymo sąlygas), projektuojant ir statant prašyme nurodytą statinį, arba raštu informuoja statytoją (užsakovą) apie motyvus, dėl kurių Užsienio dokumento taikyti neleidžiama.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Aplinkos ministro įsakymai dėl statybos techninių reglamentų patvirtinimo skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ įstatymo nustatyta tvarka [6.4].

Aplinkos ministerija savo interneto tinklapyje (www.am.lt) talpina statybos taisyklių įregistravimo suvestinę, statybos techninių reglamentų projektus, jų tvirtinimo įsakymus, patvirtintus statybos techninius reglamentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

58. Duomenys iš Statybos taisyklių įregistravimo suvestinės kas mėnesį skelbiami leidinyje „Informaciniai pranešimai“. Kartu su šiais duomenimis taip pat skelbiami duomenys, gauti iš asociacijų, apie asociacijų narių priimtas (patvirtintas) Kartotines statybos taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

 

59. Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598) nustato, kad įregistruoti teisės aktų projektai, teisės aktai ar norminio pobūdžio dokumentai nelaikomi autorių teisių objektais.

60. Lietuvos standartų leidybos ir platinimo išimtinę teisę turi Lietuvos standartizacijos departamentas.

61. Statybos taisyklės, metodiniai nurodymai bei rekomendacijos leidžiamos ir platinamos juos patvirtinusių (priėmusių) juridinių asmenų nustatyta tvarka.

62. Aplinkos ministerija inicijuoja kasmet leidžiamą Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklę bei ją aprobuoja.

___________

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2005-09-11

Priedo naikinimas:

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin. 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

 


 

STR 1.01.05:2002

2 priedas (privalomasis)

 

(Statybos taisyklių pirmojo lapo pavyzdys)

 

 

 

 

 

STATYBOS TAISYKLĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOGO DANGŲ ĮRENGIMAS

 

ST XXXXXXX. XX:2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus technikos universitetas

VILNIUS

2002

 

______________

3 priedas. Neteko galios nuo 2004-11-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2004-11-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-56, 2004-02-04, Žin., 2004, Nr. 25-780 (2004-02-14), i. k. 104301MISAK000D1-56

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-180, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1952 (2004-04-17), i. k. 104301MISAK00D1-180

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-300, 2004-06-01, Žin., 2004, Nr. 90-3332 (2004-06-08), i. k. 104301MISAK00D1-300

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin., 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo