Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 42-1586, i. k. 102301MISAK00000173

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-12:

Nr. D1-669, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24939

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO

STR 1.01.02:2016 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“

PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 12 d. Nr. 173

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.7, 1.8, 1.9. papunkčiais,

t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-669

redakcija)

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS


STR 1.01.02:2016

 

NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai reglamentai“ (toliau – Reglamentas) išdėsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytus statybos techninio normavimo pagrindinius principus, nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos sudarymo nuostatas [3.1], nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus) rengimo ir tvirtinimo tvarką, tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais tvarką [3.1].

2. Reglamento reikalavimai privalomi ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams asmenims, rengiantiems normatyvinius statybos techninius dokumentus.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

3. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

3.2. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą;

3.3. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p.5-43), 2014 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 568/2014, kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas (OL 2014 L 157, p.76-79), ir 2014 m. vasario 21 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 574/2014, kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas (OL 2014 L 159, p.41-46) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011).

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [3.1] ir Standartizacijos įstatyme [3.2] nurodytas sąvokas.

 

IV SKYRIUS

STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ RENGIMAS

 

5. Statybos techniniai reglamentai rengiami (peržiūrimi, keičiami, papildomi) valstybės biudžeto lėšomis.

6. Pagrindiniai statybos techninių reglamentų rengimo principai yra:

6.1. statybos techniniais reglamentais nustatomi valstybės reguliuojami ir kontroliuojami privalomieji reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti, metodai bei procedūros, kurių būtina laikytis:

– statybos dalyvių ir viešojo administravimo subjektų veikloje;

tiekiant rinkai ir vertinant statybos produktus, neturinčius darniųjų techninių specifikacijų;

– atliekant statybinius tyrimus, projektuojant, statant naujus, rekonstruojant, remontuojant, pripažįstant tinkamais naudoti ir griaunant esamus statinius;

6.2. pirmiausia nagrinėjama tarptautinių, Europos organizacijų bei užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų perėmimo Lietuvos statybos techniniais reglamentais galimybė ir, jei ji yra, – taikomas šis statybos techninių reglamentų rengimo būdas;

6.3. esminiai statinių reikalavimai (vienas, keli ar visi) ir statinio techniniai parametrai pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases, statinio saugos ir paskirties reikalavimai įrašomi į statybos techninius reglamentus arba statybos techniniuose reglamentuose į juos nustatančius dokumentus pateikiamos nuorodos;

6.4. į statybos techninius reglamentus neįrašomi tie reikalavimai, kurie yra nesusiję su statinio sauga ir jo paskirtimi (pvz., technologinių ir energetikos įrenginių bei technologinių sistemų projektavimo, gamybos, montavimo);

6.5. statybos techniniu reglamentu gali būti nustatomas statybos taisyklių, Lietuvos standartų, techninių įvertinimų ar jų dalies privalomas taikymas.

7. Statybos techniniais reglamentais normuojami objektai ir jų indeksai pagal normavimo sritis ir objektą nurodyti 1 lentelėje.

 

1 lentelė

 

STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ NORMAVIMO OBJEKTAI IR INDEKSAI PAGAL NORMAVIMO SRITIS ir objektą

 

Indeksas pagal normavimo sritis

Normavimo objektai

Indeksai pagal normavimo objektą

STR 1

Bendrosios nuostatos (normatyviniai statybos techniniai dokumentai; statybos produktai; statinių klasifikavimas; statybos rūšys ir kita)

01

Kvalifikaciniai, atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai (statybos techninės veiklos pagrindinių veiklos sričių vadovų; ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės rangovo ir kita)

02

Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

03

Statinio projektas (projektavimo sąlygos; projektų rengimas ir tvirtinimas ir kitos procedūros), statinio projekto ir statinio ekspertizė

04

Statybą leidžiantys dokumentai (naujo statinio statybai; statinio rekonstravimui; statinio remontui; nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams ir kita), statinio statybos užbaigimas, statybos sustabdymas, savavališkos statybos padarinių šalinimas, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

05

Statinio statyba (statybos darbai; statinio konservavimas; statinio griovimas, statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra ir kita)

06

Statinio naudojimas, priežiūra

07

Kiti aukščiau nenurodyti valstybės reguliuojami ir kontroliuojami objektai

08

STR 2

Bendrosios nuostatos (mechaninis atsparumas ir stabilumas; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; saugus naudojimas; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ir kita)

01

Statinių paskirties reikalavimai (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją)

02

Statybos sklypas; aplinka

03

Statinio konstrukcijos

04

Susisiekimo sistemos

05

Inžineriniai tinklai ir statinio inžinerinės sistemos

06

Kiti statinio techniniai reikalavimai

07

 

8. Statybos techninių reglamentų šifro struktūra turi būti tokia:

 

XXX X.XX.XX:XXXX

Indeksas pagal

normavimo sritis

 

 

 

Tvirtinimo metai

 

 

Indeksai pagal

normavimo objektą

 

 

Dokumento numeris

 

 

V SKYRIUS

STATYBOS TAISYKLIŲ IR KITŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ NORMAVIMO SRITYS IR INDEKSAI

 

9. Statybos taisyklių ir kitų normatyviniai statybos techniniai dokumentai, jų normavimo sritys ir indeksai nurodyti 2 lentelėje.

 

 

2 lentelė

 

STATYBOS TAISYKLIŲ IR KITŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ NORMAVIMO SRITYS, INDEKSAI

 

Pavadinimas

Normavimo sritys

Indeksas

Statybos taisyklės

Statybinių tyrimų, statinių, jų dalių, elementų, konstrukcijų, statybos produktų, projektavimo, projektų ir statinio ekspertizės, statybos darbų, statinio statybos techninės priežiūros, statinio naudojimo ir techninės priežiūros būdai, procedūros, praktikos nuostatos, kuriomis įgyvendinami statybos techninių reglamentų reikalavimai.

ST

Lietuvos standartai

Pagal Tarptautinę standartų klasifikaciją.

LST

Techniniai įvertinimai

Techninio vertinimo įstaigos parengtas ir išduotas statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimo, atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, dokumentas.

Metodiniai nurodymai, rekomendacijos

Statinio projektavimo ir statybos įmonių, valstybės, mokslo, studijų ir kitų institucijų paskelbti savanoriškai taikomi dokumentai, kuriuose nurodomi būdai ir metodai, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus.

 

 

VI SKYRIUS

STATYBOS TAISYKLIŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

10. Statybos taisykles priima (tvirtina) ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės institucijos ar juridiniai asmenys [3.1].

Bet kurio iš subjektų, nurodytų šio punkto pirmojoje pastraipoje, patvirtintas statybos taisykles, gavęs šio subjekto sutikimą raštu, turi teisę naudoti kitas subjektas, prieš tai įteisinęs jas vadovo tvarkomuoju dokumentu.

11. Pagrindinės statybos taisyklių rengimo nuostatos yra:

11.1. statybos taisyklės turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams, nekeisti statybos techninių reglamentų reikalavimų, o nurodyti jų įgyvendinimo būdus ir metodus (nesukuriant naujų teisės normų);

11.2. statybos taisyklėmis siekiama statybos techninę veiklą vykdančiose įmonėse (organizacijose) nustatyti tvarką:

11.2.1. santykiuose su užsakovais ir partneriais;

11.2.2. statybos procese;

11.2.3. statybos (darbų) kokybės valdyme;

11.2.4. kitose veiklos srityse;

11.3. statybos taisyklėse būtina atsižvelgti į statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) tinkamai vykdyti nustatomus statybos metodus;

11.4. esminius statinių reikalavimus, statinio saugos ir paskirties reikalavimus nustatančių dokumentų, statybos techninių reglamentų, kurie nustato statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės, žemės darbų, bendrųjų statybos darbų, specialiųjų statybos darbų, statinio vykdymo priežiūros, statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir kt., nuostatos neperrašomos į statybos taisykles, kai tai įmanoma, o tiesiog pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus;

11.5. už statybos taisyklių techninį lygį, jų taikymo pasekmes atsako jas patvirtinusi organizacija.

12. Statybos taisyklių šifro struktūra turi būti tokia:

 

XX XXXXXXX.XX:XXXX

Taisyklių indeksas

 

 

 

Priėmimo metai

 

Įmonės, įstaigos, organizacijos kodas pagal įmonių registrą

 

Dokumento numeris

 

 

13. Statybos taisyklės tvirtinamos tvarkomaisiais dokumentais (įsakymais, potvarkiais ir kt.).

 

VII SKYRIUS

STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO IR STATYBOS TAISYKLIŲ BENDRIEJI SUDARYMO, IŠDĖSTYMO IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

14. Prie tvirtinimo įsakymo pridedamas statybos techninis reglamentas ar statybos taisyklės įforminamos A4 (210 x 297 mm) popieriaus lapuose. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Viršuje lapo dešinėje pusėje rašoma dokumento tvirtinimo žyma. Žemiau – išilginiu centruotu būdu atskirose eilutėse didžiosiomis paryškintomis raidėmis rašoma: normatyvinio statybos techninio (statybos taisyklių) dokumento rūšies pavadinimas, šifras, normuojamo objekto pavadinimas (antraštė). Dokumento pavadinimas (antraštė) turi būti trumpas, tiksliai apibūdinantis normuojamą objektą. Nustatoma tokia statybos techninių reglamentų ir statybos taisyklių struktūra:

14.1. „BENDROSIOS NUOSTATOS“;

14.2. „NUORODOS“;

14..3. „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“;

14..4. „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“;

14.5. reikalavimų skyriaus (skyrių) pavadinimas (pavadinimai). Skyriai gali būti skirstomi į skirsnius;

14.6. „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“;

14.7. jo tekste nurodyti priedai, kurie išdėstomi po normatyviniu statybos techniniu dokumentu.

15. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrius sudaro punktai, jų pastraipos ir punktų papunkčiai. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po skaitmenimis dedamas taškas. Punktų pastraipos nenumeruojamos. Punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto bei savo eilės skaitmenį. Tarp punkto ir papunkčio skaitmens bei po papunkčio skaitmens dedami taškai. Visų dokumento skyrių punktų numeracija yra ištisinė. Skyriai „BENDROSIOS NUOSTATOS“, „NUORODOS“, reikalavimų skyrius yra privalomosios statybos techninio reglamento dalys.

16. Statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) skyrių ir priedų įforminimas:

16.1. Skyrius „BENDROSIOS NUOSTATOS“.

„BENDROSIOS NUOSTATOS“ yra pirmasis dokumento skyrius. Pavadinimas „BENDROSIOS NUOSTATOS“ bei visų kitų skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir numeruojami romėniškais skaitmenimis (I, II, III ir t. t.). Skyrius pradedamas nurodant normavimo objektą ar dokumento taikymo sritį.

Kai nurodomas normavimo objektas, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas reguliuoja...“.

Kai apibrėžiama dokumento taikymo sritis, vartojama tokia formuluotė: „Šis statybos techninis reglamentas nustato...“.

Statybos taisyklių skyriuje „BENDROSIOS NUOSTATOS“ taip pat pateikiami duomenys apie subjektą, kurio veiklos reikmėms bus taikomos statybos taisyklės: subjekto pavadinimas ir jo juridinis statusas, įregistravimo data ir registravimo pažymėjimo numeris., įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, trumpas kokybės valdymo sistemos aprašymas;

16.2. Skyrius „NUORODOS“.

Šiame skyriuje pateikiami dokumentai, į kuriuos statybos techninio reglamento (statybos taisyklių) tekste yra pateiktos nuorodos.

Pateikiami dokumentai numeruojami tęsiant skyriaus „BENDROSIOS NUOSTATOS“ punktų numeraciją. Nurodomas dokumento žymuo, pavadinimas, dokumentą patvirtinusi institucija, tvirtinimo data, įsakymo numeris ir pavadinimas. Dokumento tekste nuoroda – laužtiniuose skliausteliuose įrašytas dokumento punktas (papunktis) „NUORODŲ“ skyriuje;

16.3. Skyrius „PAGRINDINĖS SĄVOKOS“.

Šiame skyriuje pateikiamos dokumento tekste vartotos sąvokos, kurių reikšmė nėra įtvirtinta įstatymuose arba kurios turi kelias skirtingas reikšmes. Sąvokos dėstomos kaip punkto pastraipos ar papunkčiai; sąvokos paryškinamos;

16.4. Skyrius „ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI“.

Šiame skyriuje pateikiamas dokumente pavartotų žymenų ir sutrumpinimų sąrašas. Kai žymenų ar sutrumpinimų nedaug, šis skyrius nerengiamas, žymuo ar sutrumpinimas nurodomi (skliausteliuose) pirmą kartą pavartojus trumpinamą tekstą;

16.5. Reikalavimų skyrius (skyriai).

Šioje pagrindinėje normatyvinių statybos techninių dokumentų dalyje pateikiami normuojamo objekto reikalavimai, charakteristikos, nuorodos į kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus;

16.6. Skyrius „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

Šiame skyriuje nurodoma dokumento reikalavimų vykdytojų atsakomybė, ginčų tarp dokumento reikalavimų vykdytojų sprendimo tvarka, statybos taisyklių leidybos ir  platinimo reikalavimai, konkrečių dokumentų saugojimo terminai ir kita. Skyriaus teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

 

VIII SKYSIUS

LIETUVOS STANDARTŲ, TECHNINIŲ ĮVERTINIMŲ, METODINIŲ NURODYMŲ, REKOMENDACIJŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

17. Statybos srityje taikomi Lietuvos standartai rengiami ir priimami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [3.2].

18. Europos ir tarptautiniai standartai perimami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka.

19. Nacionalinių techninių įvertinimų rengimo ir išdavimo tvarką nustato atskiras Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu tvirtinimas statybos techninis reglamentas. Europos techniniai įvertinimai rengiami ir išduodami Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [3.3] nustatytais atvejais ir tvarka.

20. Metodiniai nurodymai, rekomendacijos – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbti savanoriškai taikomi dokumentai, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus, rengiami ir tvirtinami šių įmonių ar institucijų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PERŽIŪRA

 

21. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai peržiūrimi pagal nustatytą jų peržiūros periodiškumą, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.

22. Peržiūros metu nustatoma, ar normatyvinius statybos techninius dokumentus reikia:

22.1. palikti galioti;

22.2. iš dalies pakeisti;

22.3. laikyti netekusiais galios.

23. Jei statybos techniniame reglamente (statybos taisyklėse) pakeista daugiau kaip pusė jo punktų, dokumento šifre pakeičiami metai.

 

X SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ IR EUROPOS ORGANIZACIJŲ, UŽSIENIO VALSTYBIŲ NACIONALINIŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ORGANIZACIJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEISINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKA. ŠIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO, NEPERĖMUS JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

24. Lietuvos Respublikoje gali būti taikomi (jei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionaliniai), užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai dokumentai (toliau – Užsienio dokumentai). Šie Užsienio dokumentai gali būti perimami:

24.1. statybos techniniais reglamentais, rengiamais Reglamento nustatyta tvarka ir tvirtinamais aplinkos ministro įsakymu;

24.2. Lietuvos standartais, rengiamais ir priimamais Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [3.2];

24.3. esminius statinių reikalavimus nustatančiais dokumentais pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, tvirtinamais valstybės institucijų, kurioms priskirtas atitinkamo statinio normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų normavimas, vadovo įsakymu.

25. Užsienio dokumentai gali būti taikomi tiesiogiai, t. y. neperimant jų Lietuvos dokumentais šiais atvejais:

25.1. kai reikia nustatyti Lietuvos Respublikoje retai pasitaikančių statinių techninius reikalavimus ir todėl netikslinga rengti normatyvinius statybos techninius dokumentus;

25.2. kai dėl investicijos į statybą panaudojimo trumpų terminų nėra galimybės perimti 24 punkte nurodytų dokumentų;

25.3. kai Lietuvos Respublikoje nėra kai kurių paskirčių statinių techninius reikalavimus nustatančių dokumentų – iki tų dokumentų parengimo ir patvirtinimo.

Šių dokumentų tiesioginio taikymo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento 26 ir 27 punktuose.

26. Taikant Užsienio dokumentą tiesiogiai, statytojas (užsakovas) pateikia prašymą valstybės institucijai (toliau – Institucija), kuriai pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją priskirtas esminių statinio reikalavimų normavimas ar atitinkamo statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimas, leisti taikyti Užsienio dokumentą (nurodomas dokumento pavadinimas užsienio ir valstybine kalbomis) projektuojant konkretų statinį. Jei projektuojama statinių grupė su skirtingos paskirties statiniais, prašymai pateikiami atitinkamoms valstybės institucijoms pagal statinio paskirties normavimo sritį. Prie prašymo pridedama: Užsienio dokumento vertimas į valstybinę kalbą (Institucijai pareikalavus), statinio statybos pagrindimas ar projektiniai pasiūlymai. Jei jie nebuvo rengiami, pateikiami šie duomenys apie statinį: statinio pavadinimas, adresas, statinio pagrindiniai matmenys, statinyje numatomos veiklos aprašymas.

27. Institucija (Institucijos), jei reikia, suderinusi su kitomis valstybės institucijomis, kurių normavimo sričiai priskirtas atitinkamų esminių statinių reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius bei klases ir statinių saugos ir paskirties dokumentų normavimas, Institucijos vadovo įsakymu leidžia taikyti Užsienio dokumentą (jei reikia, nustatant taikymo sąlygas), projektuojant ir statant prašyme nurodytą statinį, arba raštu informuoja statytoją (užsakovą) apie motyvus, dėl kurių Užsienio dokumento taikyti neleidžiama.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-665, 2007-12-06, Žin., 2007, Nr. 131-5326 (2007-12-13), i. k. 107301MISAK00D1-665

Nr. D1-669, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24939

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2005-09-11

Priedo naikinimas:

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin. 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2007-12-14

Priedo naikinimas:

Nr. D1-665, 2007-12-06, Žin. 2007, Nr. 131-5326 (2007-12-13), i. k. 107301MISAK00D1-665

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2004-11-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2004-11-17

Priedo naikinimas:

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin. 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 170, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 37-1634 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000170

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-56, 2004-02-04, Žin., 2004, Nr. 25-780 (2004-02-14), i. k. 104301MISAK000D1-56

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-180, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1952 (2004-04-17), i. k. 104301MISAK00D1-180

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-300, 2004-06-01, Žin., 2004, Nr. 90-3332 (2004-06-08), i. k. 104301MISAK00D1-300

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-564, 2004-11-05, Žin., 2004, Nr. 166-6079 (2004-11-16), i. k. 104301MISAK00D1-564

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-428, 2005-08-31, Žin., 2005, Nr. 110-4020 (2005-09-10), i. k. 105301MISAK00D1-428

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-665, 2007-12-06, Žin., 2007, Nr. 131-5326 (2007-12-13), i. k. 107301MISAK00D1-665

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-669, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24939

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo