Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 64-2313, i. k. 1052270ISAK001R-158

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 1R-387, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21169

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAs

DĖL PRAŠYMO IŠMOKĖTI UŽMOKESTĮ UŽ SUTEIKTĄ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 13 d. Nr. 1R-158

Vilnius

 

Vadovaudamasis Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą,  koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 33 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-168, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13885

 

tvirtinu prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1R-158

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-182 

redakcija)

 

(Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą forma)

 

Advokato ar advokato padėjėjo vardas, pavardė

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam padaliniui

PRAŠYMAS

 

20_____ m. _______________ mėn. _____ d.

Prašau išmokėti man užmokestį / dalį užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą administracinėje □ administracinio nusižengimo baudžiamojoje □ civilinėje byloje □ (pažymėti reikiamą)

Byla ar ikiteisminio tyrimo medžiaga (bylos ar ikiteisminio tyrimo medžiagos numeris, institucija, kurios žinioje yra byla):

 

Pavojingiausios nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą:

 

Proceso stadija arba atskiras procesinis veiksmas (pagal Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės):

 

Sprendimas (nutartis, nutarimas), kurio pagrindu buvo suteikta antrinė teisinė pagalba:

 

Asmenų, kuriems buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, vardai ir pavardės:

 

Koordinatoriaus, parinkusio advokatą, vardas, pavardė, parašas, data (pildoma tik baudžiamosiose bylose):

Vardas

Pavardė

Parašas

Data

 

 

 

 

Antrinės teisinės pagalbos turinys (pagal taisyklių 3.1 papunktį nurodomi atlikti procesiniai, pagalbiniai veiksmai ir kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas)

Eil. Nr.

Veiksmas[1]

Veiksmo atlikimo data

Veiksmo atlikimo pradžia ir pabaiga (nurodyti valandas ir minutes)

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo vardas, pavardė, parašas arba

asmens, gavusio antrinę teisinę pagalbą, vardas, pavardė, parašas[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas, skirtas susipažinti su bylos medžiaga (susipažinti su vieno dokumento bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip 1 valanda)

Veiksmo atlikimo data

Veiksmo atlikimo pradžia ir pabaiga (nurodyti valandas ir minutes)

Dokumentų bylos tomų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas (laiko normatyvas apskaičiuojamas teisingumo ministro nustatyta tvarka)

Veiksmo eilės numeris

Kelionei skirtas laikas (nurodyti valandas ir minutes)

Kelionės maršrutas

Išvykimo vietos pavadinimas ir adresas

Atvykimo vietos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas iš viso

(nurodyti valandas ir minutes)

 

Papildomos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu:

Eil. Nr.

Patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

Suma (sumą nurodyti eurais)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Iš viso:

 

Advokato ar advokato padėjėjo sąskaitos numeris:

 

Prie prašymo pridedu šiuos dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą ir turėtas išlaidas[3]:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi.

Advokato ar advokato padėjėjo parašas

Advokato ar advokato padėjėjo vardas, pavardė

 

 

 

______________

Formos pakeitimai:

Nr. 1R-185, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2778 (2005-06-18), i. k. 1052270ISAK001R-185

Nr. 1R-444, 2008-11-18, Žin., 2008, Nr. 135-5281 (2008-11-25), i. k. 1082270ISAK001R-444

Nr. 1R-261, 2013-11-11, Žin., 2013, Nr. 117-5892 (2013-11-13), i. k. 1132270ISAK001R-261

Nr. 1R-325, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14370

Nr. 1R-387, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21169

Nr. 1R-182, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11040

Nr. 1R-168, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13885

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-185, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2778 (2005-06-18), i. k. 1052270ISAK001R-185

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 "Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-444, 2008-11-18, Žin., 2008, Nr. 135-5281 (2008-11-25), i. k. 1082270ISAK001R-444

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-261, 2013-11-11, Žin., 2013, Nr. 117-5892 (2013-11-13), i. k. 1132270ISAK001R-261

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-325, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14370

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-387, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21169

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-182, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11040

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-168, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13885

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1]Pasirengti nagrinėti bylą gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda prieš kiekvieną teismo posėdį; prašymui dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rengti gali būti skiriama ne daugiau kaip 0,5 valandos.

[2] Pildoma tais atvejais, kai advokatas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių antrinės teisinės pagalbos suteikimą, arba kai advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas viršija taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką.

[3] Jeigu advokatas ar advokato padėjėjas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam padaliniui dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas, yra pateikęs kartu su prašymu dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo (toliau – prašymas) ar pranešimu apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas (toliau – pranešimas), pakartotinai šių dokumentų pridėti neprivalo. Advokatas ar advokato padėjėjas turi pažymėti, kad išlaidas patvirtinantis dokumentas buvo pateiktas kartu su prašymu ar pranešimu.