Suvestinė redakcija nuo 2019-09-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 64-2313, i. k. 1052270ISAK001R-158

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 1R-387, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21169

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAs

DĖL PRAŠYMO IŠMOKĖTI UŽMOKESTĮ UŽ SUTEIKTĄ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 13 d. Nr. 1R-158

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą,  koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 33 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-168, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13885

 

tvirtinu prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1R-158

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo

Nr. 1R-268 redakcija)

 

(Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą forma)

 

Advokato ar advokato padėjėjo vardas, pavardė

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam padaliniui

PRAŠYMAS

 

20_____ m. _______________ mėn. _____ d.

1. Prašau išmokėti man užmokestį ar dalį užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą administracinėje □ administracinio nusižengimo □ baudžiamojoje □ civilinėje □ konstitucinės justicijos byloje (pažymėti reikiamą):

1.1. Byla ar ikiteisminio tyrimo medžiaga (bylos ar ikiteisminio tyrimo medžiagos numeris, institucija, kurios žinioje yra byla):

 

1.2. Pavojingiausios nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą:

 

1.3. Proceso stadija arba atskiras procesinis veiksmas (pagal Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

 

1.4. Sprendimas (nutartis, nutarimas), kurio pagrindu buvo suteikta antrinė teisinė pagalba:

 

1.5. Asmenų, kuriems buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, vardai ir pavardės:

 

1.6. Koordinatoriaus, parinkusio advokatą, vardas, pavardė, parašas, data (pildoma tik baudžiamosiose bylose):

Vardas

Pavardė

Parašas

Data

 

 

 

 

1.7. Antrinės teisinės pagalbos turinys (pagal Taisyklių 3.1 papunktį nurodomi atlikti procesiniai, pagalbiniai veiksmai ir kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas):

1.7.1. Procesiniams ir pagalbiniams veiksmams atlikti skirtas laikas (pasirengti nagrinėti bylą gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda prieš kiekvieną teismo posėdį; prašymui dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rengti gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė valandos. Paskutinis šio papunkčio lentelės stulpelis pildomas tais atvejais, kai advokatas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių antrinės teisinės pagalbos suteikimą, arba kai advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas viršija Taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką):

Eil. Nr.

Veiksmas

Veiksmo atlikimo data

Veiksmo atlikimo pradžia ir pabaiga (nurodyti valandas ir minutes)

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo vardas, pavardė, parašas arba asmens, gavusio antrinę teisinę pagalbą, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Laikas, skirtas susipažinti su bylos medžiaga (susipažinti su vieno dokumento bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip valanda, o jeigu advokatas antrinę teisinę pagalbą toje pačioje byloje teikė keliose proceso stadijose, susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga vėlesnėje proceso stadijoje gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė valandos):

Eil. Nr.

Veiksmo atlikimo data

Veiksmo atlikimo pradžia ir pabaiga (nurodyti valandas ir minutes)

Dokumentų bylos tomų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3. Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas (laiko normatyvas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka):

Eil. Nr.

Automobilis / viešojo tarpmiestinio transporto priemonė (pabraukti tinkamą)

Kelionei skirtas laikas (nurodyti valandas ir minutes)

Kelionės maršrutas

 

Išvykimo vietos pavadinimas ir adresas

Atvykimo vietos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4. Faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas iš viso (nurodyti valandas ir minutes) – negali 0,5 karto viršyti Taisyklėse bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirto laiko, išskyrus baudžiamąsias bylas dėl tyčinių sunkių ir tyčinių labai sunkių nusikaltimų:

 

1.8. Papildomos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu:

Eil. Nr.

Patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

Suma (sumą nurodyti eurais)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

1.9. Advokato ar advokato padėjėjo sąskaitos numeris:

 

2. Prie prašymo pridedu šiuos dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą ir turėtas išlaidas (jeigu advokatas ar advokato padėjėjas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam padaliniui dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas, yra pateikęs kartu su prašymu dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo ar pranešimu apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, pakartotinai šių dokumentų pridėti neprivalo. Advokatas ar advokato padėjėjas turi pažymėti, kad išlaidas patvirtinantis dokumentas buvo pateiktas kartu su šiuo prašymu ar šiuo pranešimu):

 

 

 

 

 

 

3. Patvirtinu, kad šiame prašyme nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi.

Advokato ar advokato padėjėjo parašas

Advokato ar advokato padėjėjo vardas, pavardė

 

 

 

______________________

Formos pakeitimai:

Nr. 1R-185, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2778 (2005-06-18), i. k. 1052270ISAK001R-185

Nr. 1R-444, 2008-11-18, Žin., 2008, Nr. 135-5281 (2008-11-25), i. k. 1082270ISAK001R-444

Nr. 1R-261, 2013-11-11, Žin., 2013, Nr. 117-5892 (2013-11-13), i. k. 1132270ISAK001R-261

Nr. 1R-325, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14370

Nr. 1R-387, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21169

Nr. 1R-182, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11040

Nr. 1R-168, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13885

Nr. 1R-268, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14936

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-185, 2005-06-14, Žin., 2005, Nr. 76-2778 (2005-06-18), i. k. 1052270ISAK001R-185

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 "Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-444, 2008-11-18, Žin., 2008, Nr. 135-5281 (2008-11-25), i. k. 1082270ISAK001R-444

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-261, 2013-11-11, Žin., 2013, Nr. 117-5892 (2013-11-13), i. k. 1132270ISAK001R-261

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-325, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14370

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-387, 2014-12-31, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21169

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-182, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11040

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-168, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13885

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-268, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14936

Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo