Suvestinė redakcija nuo 2005-01-07 iki 2007-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 81-3503, i. k. 102301MISAK00000348

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 348

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936),

1. Tvirtinu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Jungtinio tyrimų centro Monitoringo ir informacijos departamentą kartu su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentu organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitai vykdyti būtinos programinės įrangos parengimą;

2.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentą iki 2003 m. rugsėjo 15 d. parengti tvarką, pagal kurią regionų aplinkos apsaugos departamentai turi teikti Aplinkos ministerijai pakuočių apskaitos ataskaitas.

3. Neteko galios nuo 2004-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin. 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

4. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę p a v e d u Aplinkos ministerijos valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams.

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                        ZIGMANTAS BALČYTIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499).

2. Šios taisyklės nustato ribinius leistinus kenksmingų medžiagų kiekius pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių, pakartotinio naudojimo pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas bei reikalavimus organizuojant pakuočių atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.

3. Šių taisyklių reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Kenksmingos medžiagos sunkieji metalai (švinas (Pb), kadmis (Cd), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr)), esantys pakuotėje ar jos komponentuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.2. kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.3. pakuotės komponentas – pakuotės dalis, kuri gali būti atskirta rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.4. ppm – kenksmingų medžiagų milijoninė (10–6) pakuotės svorio dalis;

5.5. sudėtinė pakuotė – pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones.

5.6. vyraujanti medžiaga pakuotėje – medžiaga, kuri sudėtinėje pakuotėje sudaro 90 procentų ir daugiau pakuotės svorio ir kurios kombinuotoje pakuotėje pagal svorį yra daugiausia.

5.7. Atsitiktinis medžiagos buvimas – atvejis, kai į pakuotę ar jos komponentus atsitiktinai patenka kenksminga medžiaga (-os).

Papildyta punktu:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.8. Sąmoningas panaudojimas – kenksmingų medžiagų (-os) panaudojimas gaminant pakuotes ar jos komponentus, kai pageidaujama, kad medžiagos suteiktų pakuotei ar jos komponentui tam tikras savybes, geresnę išvaizdą ar kokybę. Antrinių žaliavų, kuriose gali būti kenksmingų medžiagų, naudojimas gaminant pakuotes nelaikomas sąmoningu panaudojimu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.9. Uždara ir valdoma grandinė – sistema, kurioje pakuotės cirkuliuoja kontroliuojant jų pakartotinį naudojimą bei paskirstymą, o antrinės žaliavos gaunamos tik perdirbant sistemoje esančias pakuočių atliekas taip, kad pašalinių medžiagų įterpimo galimybė yra minimali.

Papildyta punktu:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

III. RIBINIAI LEISTINI KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ KIEKIAI PAKUOTĖSE

 

6. Visos pakuotės turi neviršyti šiose taisyklėse nustatytų kenksmingų medžiagų koncentracijos normų.

7. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad švino (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir šešiavalenčio chromo (Cr) bendra koncentracija pakuotėje ar jos komponentuose neviršytų 100 ppm pakuotės svorio.

8. šių Taisyklių 7 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

8.1. pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo;

8.2. plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, naudojamiems uždaroje ir valdomoje grandinėje, kaip numatyta Komisijos sprendime 1999/177/EB, nustatančiame sąlygas, kuriomis šioms pakuotėms gali būti taikomos išimtys, susijusios su Direktyvoje 94/62/EB pakuotėms ir pakuočių atliekoms nustatytais sunkiųjų metalų koncentracijos lygiais. Į plastikines dėžes ir plastikinius padėklus kenksmingos medžiagos gali patekti tik atsitiktinai, o jų koncentracijos lygis, nurodytas šių Taisyklių 7 punkte, gali būti viršytas tik tuo atveju, kai šioms pakuotėms gaminti naudojamos antrinės žaliavos;

TAR pastaba. 8.2 punktas galioja iki 2009 m. kovo 4 d.

8.3. stiklinėms pakuotėms, kurių gamybai nebuvo sąmoningai panaudotos kenksmingos medžiagos (-a), kaip nustatyta Komisijos sprendime 2001/171/EB, nustatančiame išimtis dėl sunkiųjų metalų koncentracijos stiklinėse pakuotėse lygių, nustatytų Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Šiose pakuotėse kenksmingų medžiagų koncentracijos lygis gali būti viršytas tik tuo atveju, kai joms gaminti naudojamos antrinės žaliavos.

TAR pastaba. 8.3 punktas galioja iki 2006 m. birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

9. Kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse kontrolės tvarką nustato Ūkio ministerija.

 

IV. PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

10. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, pakuotėms pagaminti naudotos medžiagos ar medžiagų identifikavimui, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas.

11. Pakuočių gamintojai, ženklindami pakuotes, gali naudotis šių taisyklių 1 priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.

12. Pakuotėms pagaminti naudojamos medžiagos priskiriamos vienai ar kitai grupei ir joms suteikiami šie kodai:

12.1. plastikams – nuo 1 iki 19;

12.2. popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39;

12.3. metalams – nuo 40 iki 49;

12.4. medžiui – nuo 50 iki 59;

12.5. tekstilei – nuo 60 iki 69;

12.6. stiklui – nuo 70 iki 79;

12.7. kombinuotoms pakuotėms – nuo 80 iki 99.

13. Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui naudojami ir raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis.

14. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, pateiktos šių taisyklių 1 priedo sąraše, ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą ir kodą (pvz., jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – PS 6).

15. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos (-ų), kuri nenurodyta šių taisyklių 1 priedo sąraše ir (ar) nėra nurodytas jos raidinis sutrumpinimas, gali būti ženklinama nurodant tik kodą (pvz., pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuris nenurodytas 1 priedo sąraše, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir t. t., iki 19).

16. Kodas ir (ar) raidinis sutrumpinimas turi būti ant pačios pakuotės arba pakuotės etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas net ir atidarius pakuotę.

17. Kombinuota pakuotė gali būti ženklinama pagal vyraujančią medžiagą priskyrus ją vienai ar kitai grupei. Naudojami šių taisyklių 1 priede kombinuotoms pakuotėms suteikti kodai.

18. Sudėtinė pakuotė gali būti ženklinama pagal vyraujančią medžiagą, t. y. nurodoma jai pagaminti panaudota vyraujanti medžiaga.

19. Jeigu negalima išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, sudėtinė pakuotė gali būti ženklinama atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą.

20. Ženklinimo reikalavimai gali būti nustatyti, atsižvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų pakeitimus, priėmus naują direktyvą ar kitą teisės aktą dėl pakuočių ženklinimo ir pakuočių atitikties įvertinimo procedūrų.

21. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, pačios organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes žymėti ženklu, pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis.

22. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali prisijungti prie jau įkurtos organizacijos, kaip numatyta šių taisyklių 31-36 punktuose, ir naudotis jos ženklu, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

 

V. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITA

 

23. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą įmonėje.

24. Pakuočių apskaita įmonėje turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka, ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Pakuočių apskaitoje nurodomi duomenys:

24.1. prekinių vienetų (gaminių) pirminės pakuotės sąrašas;

24.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje panaudotos gaminiui pakuoti pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.3. importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.4. eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.5. išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminių užpildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris;

24.6. iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės svoris (tuo atveju, jei gamintojas ir importuotojas išleidžia į vidaus rinką į pakartotinio naudojimo pakuotę supakuotus gaminius). Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Taip pat Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote.

24.7. tuščios pakuotės sąrašas, rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris (privaloma tik tuščios pakuotės gamintojams ir importuotojams).

25. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas, pagal pakuočių apskaitos įmonėje duomenis turi rengti metinę į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą (toliau – Ataskaita) pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą.

26. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas parengtą ir vadovo bei ją rengusio asmens patvirtintą Ataskaitą už praeitus metus teikia tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje jis yra registruotas. Ataskaita turi būti pateikta iki kovo 1 d.

27. Tuo atveju, kai pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), pagrindinė įmonė parengia Ataskaitą ir prie jos prideda Padalinių sąrašą. Ataskaita pateikiama tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia pagrindinė įmonė. Ataskaitos kopijos (-a), patvirtintos pagrindinės įmonės vadovo bei ją rengusio asmens turi būti saugomos visuose Padaliniuose.

28. Tuo atveju, kai pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas (įmonė) yra registruotas vieno, o veiklą vykdo kito Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, Ataskaita pateikiama tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje registruota įmonė. Šiuo atveju įmonė, vykdanti veiklą kito Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, turi turėti Ataskaitos kopiją (-as).

29. Užsienio valstybių asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per filialą ar kitą nuotolinę buveinę arba nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba kurių atstovybės yra Lietuvoje, ir išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes ar gaminantys, importuojantys tuščią pakuotę, užpildytą ir įmonės vadovo bei ją rengusio asmens patvirtintą Ataskaitą pateikia atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui pagal to filialo arba kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės arba atstovybės įregistravimo Lietuvos Respublikoje vietą.

30. Gamintojas ir (ar) importuotojas, Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka (Žin., 2002, Nr. 4-152; 2004, Nr. 184-6805) turi Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaraciją.

31. Gamintojas ir (ar) importuotojas, vykdantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis (Žin., 2002, Nr. 101-4509; 2003, Nr. 123-5603), Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka kartu su Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracija turi pateikti pažymą (-as) – dokumentą, patvirtinantį pakuočių atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį (toliau – Pažyma), išduotą atliekas naudojančios ar eksportuojančios įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, parengtą pagal Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarką (Žin., 2003, Nr. 42-1958).

32. Gamintojas ir (ar) importuotojas, gaminantis ir (ar) importuojantis ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleidžiantis pakartotinio naudojimo pakuotėje supakuotus gaminius turi vykdyti pakartotinio naudojimo pakuotės apskaitą įmonėje, pateikti Ataskaitas šių taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas, Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka. Gamintojas ir (ar) importuotojas, į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleidžiantis pakartotinio naudojimo pakuotėje supakuotus gaminius, turi vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2002, Nr. 70-2943; 2003, Nr. 115-5235) nustatytas pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis, bet neteikia Pažymų.

33. Kitos, šiose taisyklėse nenurodytos įmonės, tvarkančios pakuočių atliekas, turi vesti pakuočių atliekų apskaitą Atliekų tvarkymo taisyklėse (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 68-2381) nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

VI. ORGANIZACIJOS

 

34. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali patys tvarkyti pakuotės atliekas, kurti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (-as), įkurti jiems atstovaujančią organizaciją (-as) (toliau – Organizacija) ir pagal sutartis jai pavesti:

34.1. organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą taip, kad būtų įvykdytos nustatytos pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotys;

34.2. organizuoti pakartotinio naudojimo pakuočių surinkimą taip, kad būtų įvykdytos šių pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys;

34.3. teikti savo narių Ataskaitas;

34.4. vykdyti kitus įpareigojimus.

35. Įkurtos Organizacijos veikloje gali dalyvauti visi ūkinės veiklos vykdytojai, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

36. Organizacija, pagal sutartis vykdanti savo narių pakuočių apskaitą, turi atskirai pateikti kiekvieno jos nario (pakuočių gamintojo, gamintojo ar importuotojo) Ataskaitą.

37. Organizacija gali pati organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimą ir tvarkymą arba konkretiems darbams atlikti samdyti atliekų tvarkymo įmones, arba sudaryti sutartis su savivaldybių institucijomis. Pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo veikla turi būti derinama su apskričių bei savivaldybių atliekų tvarkymo planais nepriklausomai nuo pasirinkto pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdo.

38. Jeigu Organizacija neįvykdo gamintojams ir (ar) importuotojams (Organizacijos nariams) nustatytų pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo arba pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių, šie gamintojai ir (ar) importuotojai turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, nustatytą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

VII. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS

 

39. Prekybos vietoje susidarančios pakuočių atliekos turi būti surenkamos ir rūšiuojamos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

40. Pardavėjai gali patys organizuoti prekybos vietoje susidarančių pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas, suderintas su savivaldybėmis, arba pagal sutartis naudotis savivaldybių organizuotomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

41. Pardavėjai gali pavesti organizacijai vykdyti šių taisyklių 37 ir 38 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

42. Pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, turi imti nustatyto dydžio užstatą ir jį grąžinti vartotojams ar gaminių naudotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

43. Pakuočių atliekų surinkimą ir rūšiavimą, kuriose prekybine veikla užsiima ir smulkaus verslo subjekto statusą turintys, ir kiti prekybininkai (pvz., turgavietėse), turi užtikrinti prekyvietės administracija (toliau – Prekyvietės administracija).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

44. Prekyvietės administracija gali pati organizuoti pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas, suderintas su savivaldybėmis, arba pagal sutartis naudotis savivaldybių organizuotomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

45. Prekyvietės administracija gali pavesti Organizacijai vykdyti šių taisyklių 41 ir 42 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

VIII. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

46. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

 

 

 

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Gofruotas kartonas

PAP

20

Negofruotas kartonas

PAP

21

Popierius

PAP

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

Metalai

 

 

 

 

 

Plienas

FE

40

Aliuminis

ALU

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Medis

FOR

50

Kamštis

FOR

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

Tekstilė

 

 

 

 

 

Medvilnė

TEX

60

Džutas

TEX

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

Bespalvis stiklas

GL

70

Žalias stiklas

GL

71

Rudas stiklas

GL

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

Kombinuotos pakuotės

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas/ įvairūs metalai

 

80

Popierius ir kartonas/ plastikas

 

81

Popierius ir kartonas/ aliuminis

 

82

Popierius ir kartonas/ alavuota skarda

 

83

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis

 

84

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis/ alavuota skarda

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastikas/ aliuminis

 

90

Plastikas/ alavuota skarda

 

91

Plastikas/ įvairūs metalai

 

92

 

 

93

 

 

94

Stiklas/ plastikas

 

95

Stiklas/ aliuminis

 

96

Stiklas/ alavuota skarda

 

97

Stiklas/ įvairūs metalai

 

98

 

 

99

 

 

 

 

Pastabos:

1. Raidinis medžiagos sutrumpinimas pateikiamas tik didžiosiomis raidėmis.

2. Kombinuota pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai grupei pagal vyraujančią medžiagą.

3. Sudėtinė pakuotė ženklinama, atsižvelgus į vyraujančią pakuotei pagaminti panaudotą medžiagą arba atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą, jeigu negalima išskirti sudėtinei pakuotei pagaminti panaudotos vyraujančios medžiagos

______________

 

 

 

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

1. Įmonės rekvizitai:

1.1. Įmonės pavadinimas

1.2. Įmonės kodas

 

1.3. Įmonės adresas

 

1.4. Telefono Nr.

1.5. Fakso Nr.

1.6. El. pašto adresas

 

 

2. Aplinkos ministerijos ____________________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ 200 _ m. apskaitos ataskaita

 

                                                       

Pildymo data

 

3. Padalinių, už kuriuos teikiama ataskaita, skaičius

4. Papildomų lapų skaičius

5. Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę:

Pakuotė

(pagal medžiagą)

Pagaminta ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) tuščia pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) tuščia pakuotė, t

Panaudota gaminiams pakuoti ir išleista į vidaus rinką pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) užpildyta pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

 

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PET*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (taip pat ir medinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PET – polietilentereftalatas.

Eilutės „PET“ ir „medinė“ pakuotė pildomos pildant ataskaitą už 2005 metus.

 

 

_______________________________                                                                                _______________

                          (vadovas)                                                                             (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________________                                                                                _______________

                                           (ataskaitos rengėjas)                                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

6. Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę:

Pakartotinio naudojimo pakuotė

(pagal medžiagą)

Panaudota gaminiams supakuoti ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Susigrąžinta tuščia pakartotinio naudojimo pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

PET*

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita (taip pat ir medinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

* PET – polietilentereftalatas.

Eilutės „PET“ ir „medinė“ pakuotė pildomos pildant ataskaitą už 2005 metus.

 

 

 

 

_______________________________                                                                                _______________

                          (vadovas)                                                                             (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

_______________________________                                                                                _______________

                                           (ataskaitos rengėjas)                                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS ATASKAITOS PILDYMAS

 

1 dalis „Įmonės rekvizitai“. Šioje dalyje įrašomi pakuočių gamintojos, gamintojos ir (ar) importuotojo (įmonės) rekvizitai:

1.1 laukelyje – įmonės pavadinimas.

1.2 laukelyje įmonės identifikacijos numeris (kodas juridinių asmenų registre).

1.3 laukelyje – įmonės adresas. Adresas užrašomas pagal Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), 12 punktą:

-savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre);

-seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas);

-gyvenamoji vietovė;

-gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos);

-žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

-korpuso numeris, jeigu jis yra suteiktas;

-buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas);

-adreso objekto pavadinimas (jeigu jis suteiktas);

(pvz., Vilnius, Pelesos g. 0, Laisvės pr. 0 (jei objektas yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 00).

1.4, 1.5 ir 1.6 laukeliuose įmonės kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

2 dalis. Šioje dalyje įrašomas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra įmonė, pavadinimas (pvz., Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui).

3 dalis. Šioje dalyje įrašomas Padalinių, už kuriuos pagrindinė įmonė teikia Ataskaitą, skaičius (šiuo atveju prie Ataskaitos pridedamas Padalinių sąrašas, kuriame nurodomi jų pavadinimai, adresai, telefono Nr., fakso Nr., elektroninio pašto adresai).

4 dalis. Šioje dalyje įrašomas papildomų lapų skaičius (pvz., kai įmonė pildo tik Ataskaitos 5 dalį „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“, šiame laukelyje įrašomas 0. Kai pildoma ir (ar) Ataskaitos 6 dalis „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“, šiame laukelyje įrašomas 1. Kai prie Ataskaitos pridedamas Padalinių sąrašas (kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 punkte), įrašomas 2 ar 3 ir t. t. priklausomai nuo pridedamų lapų skaičiaus).

5 dalis „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“. Šioje dalyje pateikiami duomenys apie tuščias pagamintas, importuotas (įvežtas į Lietuvos Respubliką) ir išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką bei eksportuotas (išvežtas iš Lietuvos Respublikos) pakuotes, užpildytas (panaudotas gaminiams pakuoti), importuotas (įvežtas į Lietuvos Respubliką) kartu su gaminiais, išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką bei eksportuotas (išvežtas iš Lietuvos Respublikos) kartu su gaminiais pakuotes. Pakuotės svoris nurodomas tonomis. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

Pasirenkama 5.1 laukelyje nurodyta pakuotė atitinkamai pagal pakuotės medžiagą. Pildant Ataskaitą už 2004 metus, eilutės „PET“ ir „medinė“ pakuotė nepildomos.

5.2 laukelyje – Lietuvos Respublikoje pagamintos ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.3 laukelyje – importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.4 laukelyje – eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.5 laukelyje – Lietuvos Respublikoje pagamintos ir (ar) importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką), bet į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neišleistos tuščios pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.6 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos užpildytos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.7 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos užpildytos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.8 laukelyje – importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.9 laukelyje – importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.10 laukelyje – eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių užpildytos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.11 laukelyje – eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių užpildytos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.12 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir (ar) importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos, bet į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neišleistos pirminės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

5.13 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir (ar) importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių užpildytos, bet į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neišleistos antrinės ir (ar) tretinės pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6 dalis „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“. Šioje dalyje pateikiami duomenys tik apie pakartotinio naudojimo pakuotę, kuri naudojama gaminiams pakuoti, importuojama (įvežama į Lietuvos Respubliką), išleidžiama į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, eksportuojama (išvežama iš Lietuvos Respublikos), susigrąžinama ir naudojama pakartotinai. Pakuotės svoris nurodomas tonomis. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

Pasirenkama 6.1 laukelyje nurodyta pakartotinio naudojimo pakuotė atitinkamai pagal pakuotės medžiagą. Pildant Ataskaitą už 2004 metus, eilutės „PET“ ir „medinė“ pakartotinio naudojimo pakuotė nepildomos.

6.2 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.3 laukelyje – Lietuvos Respublikoje panaudotos gaminiams pakuoti ir išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką antrinės ir (ar) tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.4 laukelyje – kartu su gaminiu importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.5 laukelyje – kartu su gaminiu importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos antrinės ir (ar) tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.6 laukelyje – kartu su gaminiu eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.7 laukelyje – kartu su gaminiu eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) antrinės ir (ar) tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris atitinkamai pagal pakuotės medžiagą.

6.8 laukelyje – iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos tuščios pirminės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris. Tuščia pirminė pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja tuščia pirminė pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote.

6.9 laukelyje – iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos tuščios antrinės ir tretinės pakartotinio naudojimo pakuotės svoris. Tuščia antrinė ir (ar) tretinė pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja tuščia antrinė ir (ar) tretinė pakartotinio naudojimo pakuotė taip pat nelaikoma susigrąžinta pakuote.

PASTABOS:

1. Kombinuota pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie kombinuotos pakuotės kiekį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos kombinuotoje pakuotėje, duomenys apie kombinuotos pakuotės svorį įrašomi į eilutę „kombinuota pakuotė“.

2. Sudėtinė pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą, t. y. duomenys apie sudėtinės pakuotės svorį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, atskirai nurodomas visų sudėtinę pakuotę sudarančių medžiagų svoris atitinkamai pagal sudėtinę pakuotę sudarančias medžiagas.

3. Eilutėje „kita“ pakuotė nurodomas kitos nepaminėtos pakuotės medžiagos, pvz., keramika, tekstilė ir kt., pakuotės svoris.

4. Įmonė pateikia tik tą Ataskaitos dalį, kurią turi pildyti (pvz., kai įmonė teikia duomenis tik apie tuščias ir (ar) užpildytas pakuotes, ji pildo Ataskaitos 5 dalį „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“, o Ataskaitos 6 dalies „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“ nepildo).

5. Jei Ataskaitą įmonė rengia pati, Ataskaita pasirašoma įmonės vadovo ir Ataskaitą rengusio asmens.

6. Jei įmonės pakuočių apskaitą vykdo ir (ar) Ataskaitą rengia Organizacija, Ataskaita pasirašoma įmonės (Organizacijos nario) vadovo ir Ataskaitą rengusios Organizacijos atsakingo asmens (darbuotojo) (nurodomos atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė).

______________

Formos pakeitimai:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

3 forma. Neteko galios nuo 2005-01-07

Formos naikinimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin. 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo