Suvestinė redakcija nuo 2010-05-09 iki 2010-07-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 81-3503, i. k. 102301MISAK00000348

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 348

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936),

1. Tvirtinu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Jungtinio tyrimų centro Monitoringo ir informacijos departamentą kartu su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentu organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitai vykdyti būtinos programinės įrangos parengimą;

2.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentą iki 2003 m. rugsėjo 15 d. parengti tvarką, pagal kurią regionų aplinkos apsaugos departamentai turi teikti Aplinkos ministerijai pakuočių apskaitos ataskaitas.

3. Neteko galios nuo 2004-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin. 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

4. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams.

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atliekos“, „valdymo sistema“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                        ZIGMANTAS BALČYTIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499).

2. Šios taisyklės nustato ribinius leistinus kenksmingų medžiagų kiekius pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių, pakartotinio naudojimo pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas bei reikalavimus organizuojant pakuočių atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.

3. Šių taisyklių reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Kenksmingos medžiagos sunkieji metalai (švinas (Pb), kadmis (Cd), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr)), esantys pakuotėje ar jos komponentuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.2. kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.3. pakuotės komponentas – pakuotės dalis, kuri gali būti atskirta rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

5.4. ppm – kenksmingų medžiagų milijoninė (10–6) pakuotės svorio dalis;

5.5. sudėtinė pakuotė – pakuotė, sudaryta iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos gali būti atskirtos rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones.

5.6. vyraujanti medžiaga pakuotėje – medžiaga, kuri sudėtinėje pakuotėje sudaro 90 procentų ir daugiau pakuotės svorio ir kurios kombinuotoje pakuotėje pagal svorį yra daugiausia.

5.7. Atsitiktinis medžiagos buvimas – atvejis, kai į pakuotę ar jos komponentus atsitiktinai patenka kenksminga medžiaga (-os).

Papildyta punktu:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.8. Sąmoningas panaudojimas – kenksmingų medžiagų (-os) panaudojimas gaminant pakuotes ar jos komponentus, kai pageidaujama, kad medžiagos suteiktų pakuotei ar jos komponentui tam tikras savybes, geresnę išvaizdą ar kokybę. Antrinių žaliavų, kuriose gali būti kenksmingų medžiagų, naudojimas gaminant pakuotes nelaikomas sąmoningu panaudojimu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.9. Uždara ir valdoma grandinė – sistema, kurioje pakuotės cirkuliuoja kontroliuojant jų pakartotinį naudojimą bei paskirstymą, o antrinės žaliavos gaunamos tik perdirbant sistemoje esančias pakuočių atliekas taip, kad pašalinių medžiagų įterpimo galimybė yra minimali.

Papildyta punktu:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

5.10. ataskaitų elektroninio teikimo aplikacija (toliau – AETA) – atliekų apskaitos informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

5.11. į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų duomenų bazė (toliau – IVRIPAA) – AETA programinis modulis, skirtas įvesti į duomenų bazę metinių į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų duomenis, atlikti įvestų duomenų redagavimą bei paiešką, patvirtinti ataskaitų priėmimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

III. RIBINIAI LEISTINI KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ KIEKIAI PAKUOTĖSE

 

6. Visos pakuotės turi neviršyti šiose taisyklėse nustatytų kenksmingų medžiagų koncentracijos normų.

7. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad švino (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir šešiavalenčio chromo (Cr) bendra koncentracija pakuotėje ar jos komponentuose neviršytų 100 ppm pakuotės svorio.

8. šių Taisyklių 7 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

8.1. pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo;

8.2. plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, naudojamiems ir taisomiems uždaroje ir valdomoje grandinėje, kaip numatyta 2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendime Nr. 2009/292/EB, nustatančiame sąlygas, kuriomis šioms pakuotėms gali būti taikomos išimtys, susijusios su Direktyvoje 94/62/EB pakuotėms ir pakuočių atliekoms nustatytais sunkiųjų metalų koncentracijos lygiais. Į plastikines dėžes ir plastikinius padėklus kenksmingos medžiagos gali patekti tik atsitiktinai, o jų koncentracijos lygis, nurodytas šių Taisyklių 7 punkte, gali būti viršytas tik tuo atveju, kai šioms pakuotėms gaminti naudojamos antrinės žaliavos. Siekiant sumažinti sunkiųjų metalų kiekį plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose iki šių Taisyklių 7 punkte nurodyto koncentracijos lygio, rekomenduojama pakuočių gamintojams plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų gamybos proceso metu taikyti geriausiai prieinamus sunkiųjų metalų šalinimo būdus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-347, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2622 (2010-05-08), i. k. 110301MISAK00D1-347

 

8.4. stiklinėms pakuotėms, kai laikomasi 2001 m. vasario 19 d. Komisijos sprendime 2001/171/EB, nustatančiame sąlygas dėl išimčių sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 199), su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimu 2006/340/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2001/171/EB siekiant pratęsti išimčių, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB, sąlygų galiojimą (OL 2006 L 125, p. 43), nustatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

 

9. Kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse kontrolės tvarką nustato Ūkio ministerija.

 

IV. PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

10. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, pakuotėms pagaminti naudotos medžiagos ar medžiagų identifikavimui, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas.

11. Pakuočių gamintojai, ženklindami pakuotes, gali naudotis šių taisyklių 1 priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.

12. Pakuotėms pagaminti naudojamos medžiagos priskiriamos vienai ar kitai grupei ir joms suteikiami šie kodai:

12.1. plastikams – nuo 1 iki 19;

12.2. popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39;

12.3. metalams – nuo 40 iki 49;

12.4. medžiui – nuo 50 iki 59;

12.5. tekstilei – nuo 60 iki 69;

12.6. stiklui – nuo 70 iki 79;

12.7. kombinuotoms pakuotėms – nuo 80 iki 99.

13. Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui naudojami ir raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis.

14. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, pateiktos šių taisyklių 1 priedo sąraše, ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą ir kodą (pvz., jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – PS 6).

15. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos (-ų), kuri nenurodyta šių taisyklių 1 priedo sąraše ir (ar) nėra nurodytas jos raidinis sutrumpinimas, gali būti ženklinama nurodant tik kodą (pvz., pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuris nenurodytas 1 priedo sąraše, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir t. t., iki 19).

16. Kodas ir (ar) raidinis sutrumpinimas turi būti ant pačios pakuotės arba pakuotės etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas net ir atidarius pakuotę.

17. Kombinuota pakuotė gali būti ženklinama pagal vyraujančią medžiagą priskyrus ją vienai ar kitai grupei. Naudojami šių taisyklių 1 priede kombinuotoms pakuotėms suteikti kodai.

18. Sudėtinė pakuotė gali būti ženklinama pagal vyraujančią medžiagą, t. y. nurodoma jai pagaminti panaudota vyraujanti medžiaga.

19. Jeigu negalima išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, sudėtinė pakuotė gali būti ženklinama atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą.

20. Ženklinimo reikalavimai gali būti nustatyti, atsižvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų pakeitimus, priėmus naują direktyvą ar kitą teisės aktą dėl pakuočių ženklinimo ir pakuočių atitikties įvertinimo procedūrų.

21. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, pačios organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes žymėti ženklu, pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis.

22. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali prisijungti prie jau įkurtos organizacijos, kaip numatyta šių taisyklių 38–42 punktuose, ir naudotis jos ženklu, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

V. PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITA

 

23. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

24. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma pakuočių gamintojo, gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Pakuočių apskaitoje nurodomi duomenys:

24.1. prekinių vienetų (gaminių) pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės sąrašas;

24.2. Lietuvos Respublikos teritorijoje panaudotos gaminiui pakuoti pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir polietilenterftalatas (toliau – PET)), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.3. importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.4. eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.5. išleistos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminių užpildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;

24.6. iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės svoris (tuo atveju, jei gamintojas ir importuotojas išleidžia į vidaus rinką į pakartotinio naudojimo pakuotę supakuotus gaminius). Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Susigrąžinta pakuote taip pat nelaikoma Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė;

24.7. tuščios pakuotės sąrašas, rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė (taip pat ir PET), tik PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris (privaloma tik tuščios pakuotės gamintojams ir importuotojams).

25. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti praėjusiais kalendoriniais metais į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą (toliau – Ataskaita) šių taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka.

26. Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2004, Nr. 68-2381), nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

VI. METINĖS Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

27. Pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas (toliau – Ataskaitos teikėjas) teikia praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą iki kiekvienų metų kovo 1 d.

28. Ataskaitos teikėjas Ataskaitą teikia tam regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje Ataskaitos teikėjas yra registruotas.

29. Kai Ataskaitos teikėjas yra užsienio valstybės asmuo, vykdantis ūkinę veiklą per filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje ir išleidžiantis į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes ar gaminantis, importuojantis tuščią pakuotę, Ataskaitą teikia tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra filialas ar atstovybė.

30. Kai Ataskaitos teikėjas yra užsienio valstybės asmuo, kuris yra registruotas Europos Sąjungos narėje valstybėje, bet neturintis filialo ar atstovybės Lietuvos Respublikoje, ir išleidžiantis į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes ar gaminantis, importuojantis tuščią pakuotę, Ataskaitą teikia vienam iš RAAD pasirinktinai.

31. Tuo atveju, kai Ataskaitos teikėjas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (toliau – Padaliniai), Ataskaitą rengia ir teikia pagrindinė įmonė prie Ataskaitos pridėdama Padalinių sąrašą. Ataskaitoje pateikiami apibendrinti (susumuoti) pagrindinės įmonės ir visų Padalinių duomenys.

32. Ataskaitos teikėjas Ataskaitą gali teikti vienu iš nurodytų būdų:

32.1. raštu pateikti Ataskaitą atitinkamam RAAD;

32.2. pateikti Ataskaitą elektroniniu būdu (internetu), įvedant Ataskaitos duomenis į atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – AAIS) duomenų bazę panaudojus ataskaitų elektroninio teikimo aplikaciją (AETA);

32.3. pavesti Ataskaitos teikimą jį atstovaujančiai organizacijai, turinčiai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau – Organizacija).

33. Tuo atveju, kai Ataskaita teikiama raštu, Ataskaitos teikimo tvarka yra tokia:

33.1. Ataskaitos teikėjas pateikia užpildytą šių Taisyklių 2 priede pateiktos formos Ataskaitą atitinkamam RAAD;

33.2. RAAD AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba įveda Ataskaitos duomenis į AAIS duomenų bazę ir, patikrinęs Ataskaitos duomenis, patvirtina Ataskaitos priėmimą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d.;

33.3. RAAD, nustatęs, kad Ataskaitos teikėjas Ataskaitoje pateikė neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, per 5 darbo dienas informuoja apie tai Ataskaitos teikėją ir pareikalauja ištaisyti trūkumus.

34. Tuo atveju, kai Ataskaita teikiama elektroniniu būdu, Ataskaitos teikimo tvarka yra tokia:

34.1. Ataskaitos teikėjas raštu pateikia užpildytą šių Taisyklių 3 priede pateiktos formos paraišką registruotis AETA vartotoju (toliau – Paraiška) tam RAAD, kuriam Ataskaitos teikėjas privalo teikti Ataskaitą;

34.2. RAAD, patikrinęs Paraiškoje pateiktus duomenis, per 7 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo dienos užregistruoja Ataskaitos teikėją AETA vartotoju, suteikdamas jam AETA vartotojo vardą ir slaptažodį. Apie suteiktą AETA vartotojo vardą ir slaptažodį RAAD praneša Ataskaitos teikėjui Paraiškos 5 punkte nurodytu adresu (būdu);

34.3. užsiregistravęs AETA vartotoju, Ataskaitos teikėjas Ataskaitą pateikia AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba įvesdamas Ataskaitos duomenis į AAIS duomenų bazę;

34.4. RAAD, patikrinęs įvestus Ataskaitos duomenis, patvirtina Ataskaitos priėmimą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d., apie tai informuodamas Ataskaitos teikėją AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba;

34.5. RAAD, nustatęs, kad Ataskaitos teikėjas Ataskaitoje pateikė neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, per 5 darbo dienas AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba informuoja apie tai Ataskaitos teikėją ir pareikalauja ištaisyti trūkumus.

35. Tuo atveju, kai Ataskaitos teikėjas Ataskaitos teikimą paveda Organizacijai, Organizacija teikia savo narių Ataskaitas elektroniniu būdu tokia tvarka:

35.1. Organizacija pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau Agentūra):

35.1.1. užpildytą šių Taisyklių 4 priede nurodytos formos Licencijuotos organizacijos paraišką registruotis Ataskaitų elektroninio teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju (toliau – Paraiška);

35.1.2. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos kopiją (toliau – Licencijos kopija);

35.2. gavusi Paraišką ir Licencijos kopiją, Agentūra patikrina Paraiškoje pateiktus duomenis ir per 14 darbo dienų nuo Paraiškos ir Licencijos kopijos gavimo dienos užregistruoja Organizaciją AETA vartotoju, suteikdama AETA vartotojo vardą ir slaptažodį. Apie suteiktą AETA vartotojo vardą ir slaptažodį Agentūra praneša Organizacijai Paraiškos 4 punkte nurodytu adresu (būdu);

35.3. Agentūra per 5 darbo dienas nuo Organizacijos užregistravimo AETA vartotoju dienos praneša atitinkamam RAAD apie Organizacijos narius, kurie yra registruoti atitinkamo RAAD kontroliuojamoje teritorijoje;

35.4. užsiregistravusi AETA vartotoju, Organizacija narių Ataskaitas pateikia AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba įvesdama Organizacijos narių Ataskaitų duomenis į AAIS duomenų bazę;

35.5. RAAD, patikrinęs įvestus Ataskaitų duomenis, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d. patvirtina Ataskaitų priėmimą, apie tai pranešdamas Organizacijai AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba;

35.6. RAAD, nustatęs, kad Organizacijos narių Ataskaitose pateikti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys, per 5 darbo dienas AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba informuoja apie tai Organizaciją ir pareikalauja ištaisyti trūkumus.

36. Organizacija iki einamųjų metų sausio 15 d. privalo raštu pateikti Agentūrai per praėjusius kalendorinius metus iš Organizacijos pasitraukusių bei naujų narių sąrašą (jei tokių buvo). Agentūra per 10 darbo dienų nuo sąrašo gavimo dienos praneša apie iš Organizacijos pasitraukusius bei naujus narius atitinkamiems RAAD. Pasitraukęs iš Organizacijos narys teikia Ataskaitą vienu iš šių Taisyklių 32.1 arba 32.2 punktuose nurodytu būdu.

37. Teikiant Ataskaitą elektroniniu būdu, taikomi šie bendrieji reikalavimai:

37.1. Paraišką registruotis AETA vartotoju Ataskaitos teikėjas ar Organizacija gali pateikti nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.;

37.2. AETA vartotojui, kuris prarado (užmiršo, prarado vardo bei slaptažodžio slaptumo kontrolę) AETA vartotojo vardą ir (ar) slaptažodį, AETA vartotojo vardas ir slaptažodis atnaujinamas arba suteikiamas naujas, pateikus naują Paraišką šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

37.3. RAAD arba Agentūra neregistruoja Ataskaitos teikėjo arba Organizacijos AETA vartotoju, jei Paraiškoje pateikti duomenys yra neteisingi, arba, RAAD ar Agentūrai paprašius, Ataskaitos teikėjas ar Organizacija nepatikslina registravimui būtinų duomenų. Apie sprendimą neregistruoti AETA vartotoju Ataskaitos teikėjas ar Organizacija raštu informuojami per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, nurodant atsisakymo registruoti AETA vartotoju priežastis;

37.4. AETA vartotojas RAAD priimtos Ataskaitos duomenis gali taisyti tik RAAD AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba atšaukus Ataskaitos priėmimą. Apie pageidavimą taisyti Ataskaitos duomenis AETA vartotojas informuoja Ataskaitą priėmusį RAAD AETA programinio modulio IVRIPAA pagalba pastaboms skirtoje vietoje. RAAD atšaukus Ataskaitos priėmimą, AETA vartotojas įveda Ataskaitos duomenis, o RAAD patvirtina Ataskaitos priėmimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka;

37.5. AETA vartotojai, teikdami Ataskaitą, naudoja AETA programinius modulius bei vadovaujasi AETA vartotojo instrukcijomis, paskelbtomis Agentūros svetainės (http://aaa. am. lt) rubrikoje „Atliekų apskaitos informacinė sistema.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

VI. ORGANIZACIJOS

 

38. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai bei kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali patys tvarkyti pakuotės atliekas, kurti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (-as), įkurti jiems atstovaujančią organizaciją (-as) (toliau – Organizacija) ir pagal sutartis jai pavesti:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

38.1. organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą taip, kad būtų įvykdytos nustatytos pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotys;

38.2. organizuoti pakartotinio naudojimo pakuočių surinkimą taip, kad būtų įvykdytos šių pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys;

38.3. teikti savo narių Ataskaitas;

38.4. vykdyti kitus įpareigojimus.

39. Įkurtos Organizacijos veikloje gali dalyvauti visi ūkinės veiklos vykdytojai, jeigu sutinka su iš anksto nustatytomis dalyvavimo organizacijoje sąlygomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

40. Organizacija, pagal sutartis vykdanti savo narių pakuočių apskaitą, turi atskirai pateikti kiekvieno jos nario (pakuočių gamintojo, gamintojo ar importuotojo) Ataskaitą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

41. Organizacija gali pati organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimą ir tvarkymą arba konkretiems darbams atlikti samdyti atliekų tvarkymo įmones, arba sudaryti sutartis su savivaldybių institucijomis. Pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo veikla turi būti derinama su apskričių bei savivaldybių atliekų tvarkymo planais nepriklausomai nuo pasirinkto pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

42. Jeigu Organizacija neįvykdo gamintojams ir (ar) importuotojams (Organizacijos nariams) nustatytų pakuočių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo arba pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių, šie gamintojai ir (ar) importuotojai turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, nustatytą Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

VII. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS

 

43. Prekybos vietoje susidarančios pakuočių atliekos turi būti surenkamos ir rūšiuojamos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

44. Pardavėjai gali patys organizuoti prekybos vietoje susidarančių pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas, suderintas su savivaldybėmis, arba pagal sutartis naudotis savivaldybių organizuotomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

45. Pardavėjai gali pavesti organizacijai vykdyti šių taisyklių 43 ir 44 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

46. Pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, turi imti nustatyto dydžio užstatą ir jį grąžinti vartotojams ar gaminių naudotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

47. Pakuočių atliekų surinkimą ir rūšiavimą, kuriose prekybine veikla užsiima ir smulkaus verslo subjekto statusą turintys, ir kiti prekybininkai (pvz., turgavietėse), turi užtikrinti prekyvietės administracija (toliau – Prekyvietės administracija).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

48. Prekyvietės administracija gali pati organizuoti pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemas, suderintas su savivaldybėmis, arba pagal sutartis naudotis savivaldybių organizuotomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

49. Prekyvietės administracija gali pavesti Organizacijai vykdyti šių taisyklių 47 ir 48 punktuose jiems nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

VIII. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

50. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

 

 

 

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Gofruotas kartonas

PAP

20

Negofruotas kartonas

PAP

21

Popierius

PAP

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

Metalai

 

 

 

 

 

Plienas

FE

40

Aliuminis

ALU

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Medis

FOR

50

Kamštis

FOR

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

Tekstilė

 

 

 

 

 

Medvilnė

TEX

60

Džutas

TEX

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

Bespalvis stiklas

GL

70

Žalias stiklas

GL

71

Rudas stiklas

GL

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

Kombinuotos pakuotės

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas/ įvairūs metalai

 

80

Popierius ir kartonas/ plastikas

 

81

Popierius ir kartonas/ aliuminis

 

82

Popierius ir kartonas/ alavuota skarda

 

83

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis

 

84

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis/ alavuota skarda

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastikas/ aliuminis

 

90

Plastikas/ alavuota skarda

 

91

Plastikas/ įvairūs metalai

 

92

 

 

93

 

 

94

Stiklas/ plastikas

 

95

Stiklas/ aliuminis

 

96

Stiklas/ alavuota skarda

 

97

Stiklas/ įvairūs metalai

 

98

 

 

99

 

 

 

 

Pastabos:

1. Raidinis medžiagos sutrumpinimas pateikiamas tik didžiosiomis raidėmis.

2. Kombinuota pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai grupei pagal vyraujančią medžiagą.

3. Sudėtinė pakuotė ženklinama, atsižvelgus į vyraujančią pakuotei pagaminti panaudotą medžiagą arba atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą, jeigu negalima išskirti sudėtinei pakuotei pagaminti panaudotos vyraujančios medžiagos

______________


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-21

redakcija)

 

(Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos forma)

 

______________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

Į VIDAUS RINKĄ IŠLEISTŲ PAKUOČIŲ 200 _ M. APSKAITOS ATASKAITA

__________________________

(pildymo data)

 

1. Pakuočių gamintojo, gamintojo (importuotojo) rekvizitai:

 

1.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

 

 

 

1.3. PVM mokėtojo kodas

 

1.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

(1.3. pildo tik LR neregistruoti užsienio fiziniai asmenys)

 

šalies[1]

pavadinimas

kodas

savivaldybė[2]

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas[3]

namo Nr.

korpusas

buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ryšio duomenys

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Gamintojui (importuotojui) atstovaujančios organizacijos rekvizitai[4]:

 

2.1. juridinio asmens pavadinimas

2.2. juridinio asmens kodas

 

 

 

2.3. juridinio asmens buveinės adresas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo Nr.

korpusas

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ryšio duomenys

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

3. Padalinių skaičius

 

4. Ekonominės veiklos rūšies kodas

 

 

 

 

 

Nurodyti gamintojo (importuotojo) padalinių (filialų) skaičių

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) paskelbtas šiuo adresu: http://www.stat.gov.lt

 

5. Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę:

 

Pakuotė

(pagal medžiagą)

Pagaminta ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t5

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką tuščia pakuotė, t5

Eksportuota (išvežta) tuščia pakuotė, t5

Nerealizuota (neperleista) tuščia pakuotė, t[5]

Panaudota gaminiams pakuoti ir išleista į vidaus rinką pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką pripildyta pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) užpildyta pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET[6])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________                                          

                             (vadovo pareigos)[7]                                                                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________                                          

        (ataskaitą priėmusio darbuotojo pareigos)                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

___________________________________________________________                                          

                    (ataskaitos rengėjo pareigos)                                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

__________________________________

                     (ataskaitos priėmimo data)

 

6. Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę:

 

Pakartotinio naudojimo pakuotė (pagal medžiagą)

Panaudota gaminiams supakuoti ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Importuota (įvežta) ir išleista į vidaus rinką užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Eksportuota (išvežta) užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Susigrąžinta tuščia pakartotinio naudojimo pakuotė, t

Nerealizuota (neperleista) užpildyta pakartotinio naudojimo pakuotė, t

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

pirminė

antrinė ir tretinė

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Stiklinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________                                          

                             (vadovo pareigos)[8]                                                                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________                                          

        (ataskaitą priėmusio darbuotojo pareigos)                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

___________________________________________________________                                          

                    (ataskaitos rengėjo pareigos)                                             (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                                            A. V.

__________________________________

                     (ataskaitos priėmimo data)

 

Pastabos:

1. Duomenys apie kombinuotos pakuotės svorį įrašomi į eilutę „kombinuota pakuotė“, skliausteliuose nurodant vyraujančią medžiagą (naudojant šių Taisyklių 1 priede kombinuotoms pakuotėms nurodytus kodus).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-347, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2622 (2010-05-08), i. k. 110301MISAK00D1-347

 

2. Sudėtinė pakuotė apskaitoma pagal vyraujančią medžiagą t. y. duomenys apie sudėtinės pakuotės svorį įrašomi į bet kurią eilutę pagal vyraujančią pakuotės medžiagą (visos pakuotės svoris įrašomas į eilutę atitinkamai pagal vyraujančią medžiagą). Tuo atveju, kai neįmanoma išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, atskirai nurodomas visų sudėtinę pakuotę sudarančių medžiagų svoris atitinkamai pagal sudėtinę pakuotę sudarančias medžiagas.

3. Ataskaitos 6 punkto eilutėje „Kita“ nurodomas kitos nepaminėtos pakuotės medžiagos, pvz., keramika, tekstilė ir kt., pakuotės svoris.

4. Turi būti pateikiama tik ta Ataskaitos dalis, kuri yra pildoma (pvz., kai teikiami duomenys tik apie tuščias ir (ar) užpildytas pakuotes, pildoma Ataskaitos 5 punkte pateikta lentelė „Duomenys apie tuščią ir užpildytą pakuotę“, o Ataskaitos 6 punkte pateikta lentelė „Duomenys apie pakartotinio naudojimo pakuotę“ nepildoma).

______________

Formos pakeitimai:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

3 forma. Neteko galios nuo 2005-01-07

Formos naikinimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin. 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

taisyklių

4 priedas

 

(Paraiškos registruotis Ataskaitų elektroninio teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju forma)

 

__________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PARAIŠKA

REGISTRUOTIS ATASKAITŲ ELEKTRONINIO TEIKIMO APLIKACIJOS (AETA) VARTOTOJU

 

____________________

(pildymo data)

 

1. Gamintojo (importuotojo) rekvizitai:

 

1.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.2. juridinio arba fizinio asmens kodas

 

 

 

1.3. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

 

šalies[9]

pavadinimas

kodas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas[10]

namo Nr.

korpusas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ryšio informacija

 

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Šią paraišką pateikęs juridinis ar fizinis asmuo norėtų būti užregistruotas ataskaitų elektroninio teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju.

3. Gamintojas (importuotojas) sutinka:

3.1. užtikrinti suteikto AETA vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo kontrolę;

3.2. nedelsiant pranešti RAAD apie ERA vartotojo vardo ir slaptažodžio neteisėtą atskleidimą, naudojimą ar praradimą.

4. AETA vartotojo vardą ir slaptažodį norėtų gauti vienu iš šių būdų (pasirinktą pabraukti):

4.1. raštu 1.3 punkte nurodytu adresu;

4.2. elektroniniu paštu.

 

___________________________________________________________                                          

                            (vadovo pareigos)[11]                                                                                (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo

taisyklių

5 priedas

 

(Licencijuotos organizacijos paraiškos registruotis elektroninio ataskaitų teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju forma)

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

LICENCIJUOTOS ORGANIZACIJOS PARAIŠKA

REGISTRUOTIS ELEKTRONINIO ATASKAITŲ TEIKIMO APLIKACIJOS (AETA)

VARTOTOJU

______________________

(pildymo data)

 

1. Licencijuotos organizacijos rekvizitai:

1.1. pavadinimas

1.2. juridinio asmens kodas

 

 

 

1.3. buveinės adresas

savivaldybė

vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas[12]

namo Nr.

korpusas

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ryšio informacija

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

2. Šią paraišką pateikusi Licencijuota organizacija norėtų būti užregistruota elektroninio ataskaitų teikimo aplikacijos (AETA) vartotoju kaip organizacija, atstovaujanti gamintojus ir (ar) importuotojus, išleidžiančius į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminiais užpildytas pakuotes.

3. Licencijuota organizacija sutinka:

3.1. užtikrinti suteikto AETA vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo kontrolę;

3.2. nedelsdama pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie Licencijuotos organizacijos AETA vartotojo vardo ir slaptažodžio neteisėtą atskleidimą, naudojimą ar praradimą.

4. AETA vartotojo vardą ir slaptažodį norėtų gauti vienu iš šių būdų (pasirinktą pabraukti):

4.1. raštu Licencijuotos organizacijos buveinės adresu;

4.2. Licencijuotos organizacijos elektroniniu paštu.

 

5. Licencijuotos organizacijos narių sąrašas

Juridinio ar fizinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

Juridinio asmens buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________                                          ___                                 

(Licencijuotos organizacijos vadovo pareigos)                                          (parašas)                                  (vardas, pavardė)

A. V.

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-347, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2622 (2010-05-08), i. k. 110301MISAK00D1-347

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

 [1] Pildoma, kai gamintojo (importuotojo) buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje. Šalies pavadinimas ir kodas nurodomas pagal LST EN ISO 3166-1:2002 reikalavimus (pvz., Latvija, LV).

[2] Jei gamintojo (importuotojo) buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje, nurodomas regiono (žemės, grafystės ir pan.) pavadinimas.

[3] g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.

[4] Pildoma, kai gamintojas (importuotojas) yra organizacijos, turinčios pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, narys.

[5] Pildo tik tuščios pakuotės gamintojai ir importuotojai.

[6] PET – polietilentereftalatas.

[7] Pildoma, jei ataskaitą teikia juridinis asmuo.

[8] Pildoma, jei ataskaitą teikia juridinis asmuo.

[9] Pildoma tuo atveju, kai gamintojo (importuotojo) buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

[10] g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.

[11] Pildoma, jei ataskaitą teikia juridinis asmuo.

[12] g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.