Suvestinė redakcija nuo 2018-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 8-297, i. k. 1082070ISAK0ISAK-72

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-10:

Nr. V-643, 2018-07-09, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11604

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANKSTESNIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 11 d. Nr. ISAK-72

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u  Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                  ROMA ŽAKAITIENĖ

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72

(Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymo

Nr. V-643 redakcija)

 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų ĮSKAITYMO tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens, tobulinančio turimą ar siekiančio įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymą.

2. Mokymosi pasiekimų įskaitymas – asmens anksčiau įgytų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimas pagal atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRIIMTŲ MOKYTIS ASMENŲ Ankstesnio mokymosi pasiekimų ĮSKAITYMAS

 

4. Tobulinantis turimą ar siekiantis įgyti kitą kvalifikaciją asmuo, kuris yra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, ir pageidaujantis,  kad jo ankstesnio mokymosi pasiekimai būtų įskaityti, profesinio mokymo teikėjui teikia:

4.1. prašymą (laisva forma) įskaityti jo ankstesnio mokymosi pasiekimus;

4.2. ankstesnio mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

4.2.1. profesinio mokymo diplomus;

4.2.2. kvalifikacijos pažymėjimus;

4.2.3. profesinio mokymo pažymėjimus;

4.2.4. profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimus;

4.2.5. kompetencijų vertinimo pažymėjimus;

4.2.6. pažymėjimus;

4.2.7. neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo (pripažinimo) dokumentus;

4.2.8. rekomendacijas (jei turi);

4.2.9. profesinę ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamais įskaityti pasiekimais, patvirtinančius dokumentus (jei tokie yra).

5. Ankstesnio mokymosi pasiekimus vertina profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu paskirti profesijos mokytojai. Prireikus gali būti konsultuojamasi su įmonių ar įstaigų darbuotojais, dirbančiais su atitinkama formaliojo profesinio mokymo programa susijusiose veiklos srityse.

6. Asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, įskaitomi, įvertinus pateiktuose dokumentuose įvardytų mokymosi pasiekimų atitiktį nurodytiems atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje. Esant neatitikimui ar neaiškumui, gali būti atliekamas asmens ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas pagal atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus.

7. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymas įteisinamas profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu, jo paskirtų profesijos mokytojų teikimu.

 

III SKYRIUS

KITŲ ASMENŲ ANKSTESNIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ  ĮSKAITYMAS

 

8. Asmuo, kuris nėra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau nori tobulinti turimą kvalifikaciją ar pageidaujantis, kad jo neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaitytos kaip kvalifikacijos dalis, kreipiasi į jo paties pasirinktą profesinio mokymo teikėją, kuris turi licenciją asmens pageidaujamai formaliojo profesinio mokymo programai ir ją vykdo.

9. Asmeniškai arba paštu pasirinktam profesinio mokymo teikėjui teikia:

9.1. prašymą (laisva forma) dėl įgytų kompetencijų įvertinimo ir įskaitymo;

9.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

9.3. jei nėra Lietuvos Respublikos pilietis ‒  leidimą gyventi Lietuvoje;

9.4. mokymosi pasiekimus ir (ar) darbo patirtį liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

9.5. rekomendacijas (jei turi);

9.6. profesinę ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus (jei tokie yra);

9.7. sutikimą (laisva forma) dėl jo asmens duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo) panaudojimo Neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išvadoje.

10. Neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu įgytas kompetencijas įvertina profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu paskirti profesijos mokytojai.

11. Neformaliojo mokymosi ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos  įskaitomos, įvertinus asmens pateiktuose dokumentuose įvardytų mokymosi pasiekimų atitiktį nurodytiems atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje ir atlikus jų įvertinimą pagal atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimus.

12. Teigiamai įvertinęs asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, profesinio mokymo teikėjas įskaito asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas ir išduoda Neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išvadą pagal Aprašo priede pateiktą formą.

13. Neigiamai įvertinęs asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, profesinio mokymo teikėjas neįskaito kvalifikacijos dalies (modulio) kompetencijų ir pagal Aprašo priede pateiktą formą išduodamoje Neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išvadoje įrašo siūlymą atitinkamai tobulinti asmens turimas kompetencijas.

14. Jei asmuo siekia įgyti kvalifikaciją ir profesinio mokymo diplomą, teisės aktų nustatyta tvarka gali dalyvauti vertinant asmens įgytas kompetencijas.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-643, 2018-07-09, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11604

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo