Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 104-5298, i. k. 1122250ISAK000V-810

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-24:

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMO IR IŠLAIDŲ SĄNARIŲ ENDOPROTEZAMS ĮSIGYTI KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-810

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 12 straipsniu:

1Tvirtinu Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenims, kuriems nuo 2019 m. lapkričio 14 d. iki 2020 m. kovo 4 d. buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas ir buvo suderinta jų operacijos data, tačiau dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo operacija nebuvo atlikta, ši operacija, nesant kontraindikacijų ir asmenims sutikus, gali būti atlikta iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Asmeniui atsisakius operuotis nustatytu terminu, nesutikus su siūloma operacijos data, neatvykus operuotis numatytu laiku arba gydytojui ortopedui traumatologui nustačius, kad  asmuo negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, asmens prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 40 punkto nuostatomis arba, vadovaujantis Aprašo 47 punkto nuostatomis, asmuo išbraukiamas iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės;

2.2. asmenys, kuriems nuo 2019 m. lapkričio 14 d. iki 2020 m. kovo 4 d. buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, tačiau dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikoje  nebuvo suderinta operacijos data ir šių asmenų prašymų skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas buvo sustabdytas arba šie asmenys buvo išbraukti iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės, pakartotinai (vienkartinai) įrašomi į pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir jiems pakartotinai skiriamas kompensuojamasis sąnario endoprotezas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1547, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14214

 

3. P a v e d u:

3.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos asmenis, nurodytus šio įsakymo 2.2 papunktyje, pakartotinai įrašyti į pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai jiems skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nepriklausomai nuo to, ar asmeniui sąnario endoprotezas buvo skirtas pirmą kartą, ar pakartotinai;

3.2. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Papildyta punktu:

Nr. V-1547, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14214

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-810

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-309 redakcija)

 

 

SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMO IR SĄNARIŲ ENDOPROTEZŲ

ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS

APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios Nuostatos

 

1. Sąnarių endoprotezavimo ir sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja sąnarių endoprotezavimo paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, teikimo reikalavimus, prašymo skirti PSDF biudžeto lėšomis perkamą sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus (toliau – kompensuojamasis sąnario endoprotezas ir (ar) jo priedai) teikimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) tvarką, asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustųjų) įrašymo į kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo eiles, sąnarių endoprotezavimo operacijų skyrimo, atlikimo ir atidėjimo, kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų pirkimo, paskirstymo, perskirstymo ir  apdraustųjų išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarką, taip pat panaudotų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų, jų priedų ir papildomų medžiagų bei sąnarių endoprotezavimo operacijų, kuriose šie endoprotezai, jų priedai bei papildomos medžiagos buvo naudojami, apskaitos tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos apdraustiesiems, pageidaujantiems gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus arba kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, gydytojams, atliekantiems sąnarių endoprotezavimo operacijas, asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigoms, teikiančioms sąnarių endoprotezavimo paslaugas arba ketinančioms jas teikti, valstybinių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už sąnarių endoprotezavimo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis.

3. Teisę gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus arba kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus turi tik apdraustieji.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas – Apraše nustatytus kriterijus atitinkančios ASP įstaigos, implantuojančios apdraustiesiems kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus ir (ar) jų priedus.

4.2. Sąnario endoprotezas – dirbtinis implantas, pakeičiantis natūralų sąnarį. Sąnarių endoprotezai gali būti:

4.2.1. pagal sąnaryje vykstančio patologinio proceso pobūdį ir jo išplitimą į sąnarį sudarančius kaulus:

4.2.1.1. standartiniai – sąnarinius paviršius ir greta esančių kaulų dalis pakeičiantys dirbtiniai implantai;

4.2.1.2. specialieji – Specialiųjų sąnarių endoprotezų sąraše išvardyti implantai (šis sąrašas skelbiamas VLK interneto svetainėje);

4.2.1.3. Neteko galios nuo 2019-07-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

4.2.1.4. individualūs – individualiai apdraustąjam gaminami ir (ar) pritaikomi implantai;

4.2.2. pagal tvirtinimo prie kaulo būdą:

4.2.2.1. cementinio tvirtinimo;

4.2.2.2. mechaninio tvirtinimo;

4.2.2.3. mišraus tvirtinimo (kai vienas komponentas fiksuojamas naudojant kaulinį cementą, o kitas – jo nenaudojant);

4.2.3. pagal lokalizaciją:

4.2.3.1. klubo sąnario;

4.2.3.2. kelio sąnario;

4.2.3.3. peties sąnario;

4.2.3.4. alkūnės sąnario;

4.2.3.5. čiurnos sąnario.

4.2.3.6. riešinio nykščio sąnario.

4.3. Sąnario endoprotezavimo operacija – pažeisto sąnario pakeitimas sąnario endoprotezu. Sąnarių endoprotezavimo paslaugas teikia gydytojai ortopedai traumatologai. Sąnarių endoprotezavimo operacijos skirstomos:

4.3.1. pagal atlikimo eiliškumą į:

4.3.1.1. pirmines – pirmą kartą atliekamas sąnario endoprotezavimo operacijas;

4.3.1.2. revizines – pakartotines sąnario endoprotezavimo operacijas;

4.3.2. pagal atlikimo laiką į:

4.3.2.1. planines – šios operacijos atliekamos pagal indikacijas, išvardytas Planinių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijų sąraše (1 lentelė). Atliekant planinę endoprotezavimo operaciją implantuojamas standartinis kompensuojamasis sąnario endoprotezas, skiriamas pagal apdraustųjų įrašymo į jų pasirinktų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eiles (tvarkomas VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje) datą;

4.3.2.2. skubias – šios operacijos atliekamos nedelsiant pagal indikacijas, išvardytas Skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijų sąraše (2 lentelė). Atliekant skubią endoprotezavimo operaciją, implantuojamas kompensuojamasis standartinis sąnario endoprotezas, skiriamas iš ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų rezervo, arba kompensuojamasis specialusis sąnario endoprotezas ir (ar) kompensuojamieji sąnario endoprotezo komponentai bei priedai, tiekėjo tiesiogiai pristatomi į ASP įstaigą pagal sutartį su VLK;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

4.4. Sąnarių endoprotezų priedai – sąnariams endoprotezuoti naudojami komponentai ir pagalbinės medžiagos. Sąnarių endoprotezų priedai skirstomi į:

4.4.1. sudarančius sąnario endoprotezo komplektą (kaulinis cementas, vakuuminė kaulinio cemento maišymo sistema, cemento įšvirkštimo į kaulą instrumentai, kaulo plovimo sistema);

4.4.2. papildomus (implantai gūžduobei suformuoti, implantai kaulams, esantiems greta protezuojamojo sąnario, sutvirtinti, implantai trūkstamai kaulo daliai atkurti);

 

4.4.3. visų lokalizacijų, įvardytų Aprašo 4.2.3 papunktyje, sąnarių endoprotezų komponentus ir priedus, naudojamus visoms Aprašo 4.3 papunktyje įvardytoms operacijoms, kurių metu keičiama operacijos taktika (jei dėl klinikinių aplinkybių negali būti naudojamas standartinis sąnario endoprotezas), atlikti. Šie sąnarių endoprotezų komponentai ir priedai turi būti techniškai suderinami su VLK nupirktų (perkamų) ir pacientams implantuotų sanarių endoprotezų komponentais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASP ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMO PASLAUGAS, IR ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJŲ INDIKACIJOS

 

5. ASP įstaigoms, teikiančioms sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami kompensuojamieji sąnarių endoprotezai, taikomi šie reikalavimai:

5.1. ASP įstaigos privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią licenciją teikti antrinio ir (ar) tretinio lygio ortopedijos traumatologijos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2. ASP įstaigos turi užtikrinti sąnarių endoprotezavimo operacijų atlikimą atskirose planinėms operacijoms skirtose operacinėse;

5.3. ASP įstaigos turi atlikti ne mažiau kaip 60 sąnarių endoprotezavimo operacijų per metus;

5.4. ASP įstaigos turi užtikrinti, kad apdraustiesiems po sąnarių endoprotezavimo operacijų būtų išduodami medicininės reabilitacijos siuntimai, remiantis sutartimis su teritorinėmis ligonių kasomis.

6. Sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos pagal planinių ir skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijas.

7. Planinės sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos pagal 1 lentelėje nurodytas indikacijas (indikacijos apibrėžiamos remiantis Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu) (toliau – TLK-10-AM):

1 lentelė. Planinių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijų sąrašas

Eil. Nr.

Kodas pagal  TLK-10-AM

Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM

Papildomos sąlygos

1

M05

Seropozityvus reumatoidinis artritas

 

Klubo, kelio, peties, alkūnės, riešinio nykščio arba čiurnos sąnario funkcijos nepakankamumas, skausmai ir (ar) deformacijos

2

M06

Kitas reumatoidinis artritas

3

M07

Psoriazinės ir enteropatinės artropatijos

4

M12

Kitos specifinės artropatijos

5

M15

Poliartrozė

6

M16

Koksartrozė (klubo sąnario artrozė)

7

M17

Gonartrozė (kelio sąnario artrozė)

8

M19

Kita artrozė

9

Q65

Įgimta klubo sąnario deformacija

10

M18

Riešinio nykščio sąnario artrozė

 

8. Skubios sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos pagal 2 lentelėje nurodytas indikacijas:

2 lentelė. Skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijų sąrašas

Eil. Nr.

Kodas pagal TLK-10-AM

Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM

Papildomos sąlygos

1

C40

Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

Navikas, suardantis kaulo struktūrą ar pažeidžiantis klubo, kelio, peties, alkūnės arba čiurnos sąnario paviršius

2

C79.5

Kaulo ir kaulų čiulpų metastazinis piktybinis navikas

3

D16.0

Mentės ir rankos ilgųjų kaulų gerybinis navikas

4

D16.1

Rankos trumpųjų kaulų gerybinis navikas

5

D16.2

Kojos ilgųjų kaulų gerybinis navikas

6

D16.8

Dubens kaulų, kryžkaulio ir uodegikaulio gerybinis navikas

7

M80

Osteoporozė su patologiniu lūžiu

 

8

M84.0

Netaisyklingai suaugęs kaulas po lūžio

 

9

M84.1

Nesuaugęs kaulas po lūžio (pseudoartrozė)

 

10

M84.2

Užsitęsęs kaulo suaugimas

 

11

M84.3

Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur

 

12

M84.4

Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur

Nekrozė apima visą šlaunikaulio galvą, yra patologinio lūžio požymių. Gydytojų ortopedų traumatologų ir radiologų bendras konsiliumas, kompiuterinė tomografija (radiologo sprendimu)

13

M87

Osteonekrozė

 

14

M96.6

Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

 

15

S42.2

Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

Sąnarinis, skeveldrinis

16

S42.4

Žastikaulio apatinės dalies lūžis

17

S52.0

Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

 

18

S72.0

Šlaunikaulio kaklo lūžis

 

19

S72.1

Pergubrinis (pertrochanterinis) lūžis

Artrozės požymiai, nustatomi atliekant radiologinį tyrimą, ir (ar) konsiliumo sprendimas

20

S72.4

Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis

 

21

S82.1

Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis

 

22

S82.3

Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

 

23

T84

Ortopedinių endoprotezų, implantų ir transplantatų komplikacijos

Gresiantis lūžis, poslinkis, išklibimas, bloga pozicija, infekcija ar kita komplikacija, kurios numatyti neįmanoma, ir (ar) konsiliumo sprendimas

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ SKIRTI KOMPENSUOJAMĄJĮ SĄNARIO ENDOPROTEZĄ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

9. Šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, įtaręs ligą, dėl kurios apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, ir įvertinęs bendrą apdraustojo būklę, siunčia jį konsultuoti į ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas.

10. Apdraustasis gali pasirinkti ASP įstaigą, kurioje jam būtų suteiktos konsultavimo ir prireikus sąnario endoprotezavimo paslaugos.

11. Apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas nustato diagnozę ir informuoja apdraustąjį apie sąnario endoprotezavimo operacijos tikslingumą bei sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimą.

12. Jei apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija ir jis sutinka operuotis, konsultaciją suteikęs gydytojas ortopedas traumatologas užpildo Prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą formą (1 priedas), kurioje nurodoma:

12.1. apdraustojo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai, telefono numeris);

12.2. apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančio sąnarių endoprotezavimo paslaugas pavadinimas;

12.3. ASP įstaigos, kurioje buvo teikiama gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija bei pateiktas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pavadinimas;

12.4. nustatytos ligos diagnozės kodas pagal TLK-10-AM;

12.5. indikuotinos operacijos tipas pagal laiką (planinė ar skubi) ir pagal eiliškumą (pirminė ar revizinė);

12.6. reikiamo sąnario endoprotezo lokalizacija (klubo, kelio, peties, alkūnės, čiurnos ar riešinio nykščio), pusė (kairysis ar dešinysis), sąnario endoprotezo tipas (standartinis, specialusis ar individualus) arba sąnario endoprotezo komponentai revizinei operacijai atlikti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

12.7. konsultaciją suteikusio gydytojo traumatologo ortopedo vardas, pavardė, spaudo numeris;

12.8. jei apdraustajam turi būti implantuojamas individualus sąnario endoprotezas, nurodoma ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada. Konsiliumą organizuoja konsultaciją suteikęs gydytojas ortopedas traumatologas ASP įstaigos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo konsultacijos dienos.

13. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas ar įgaliotasis darbuotojas registruoja apdraustųjų prašymus skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje ir per šią informacinę sistemą juos pateikia VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konsultacijos dienos. Jei prašyme turi būti nurodoma gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada, prašymas turi būti pateikiamas VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konsiliumo dienos.

14. Jei VLK pateikiamas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ne per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą, VLK jo nenagrinėja – prašymas per 5 darbo dienas grąžinamas jį užpildžiusiai ASP įstaigai ir apie tai informuojamas apdraustasis.

15. Apdraustojo pasirašytas prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą saugomas ASP įstaigoje.

 

IV SKYRIUS

APDRAUSTŲJŲ ĮRAŠYMAS Į KOMPENSUOJAMOJO SĄNARIO ENDOPROTEZO SKYRIMO EILĘ

 

16. VLK pagal ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, pateiktus Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka apdraustųjų prašymus įtraukia šiuos  apdraustuosius į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę (toliau – eilė)  apdraustojo pasirinktoje ASP įstaigoje. Jei apdraustajam turi būti atliekama skubi sąnario endoprotezavimo operacija, jis į eilę įtraukiamas pirmumo tvarka (įrašomas į eilės pradžią).

17. Jei apdraustajam indikuotinos dvi (ar daugiau) sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno kompensuojamojo sąnario endoprotezo, kurį numatoma implantuoti, turi būti teikiamas atskiras apdraustojo prašymas. Visi to paties  apdraustojo pateikti prašymai registruojami VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje vienu metu, bet į eilę apdraustasis, užregistravus jo prašymus, įtraukiamas tik dėl vieno iš jam reikiamų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo. Dėl kiekvieno kito sąnario endoprotezo skyrimo jis bus įtraukiamas į eilę ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinio jo įrašymo į eilę dienos. Skubioms sąnarių endoptotezavimo operacijoms nuostata dėl 6 mėnesių laikotarpio tarp  apdraustojo įrašymų į eilę netaikoma.

18. VLK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  apdraustojo įrašymo į jo pasirinktos (nurodytos apdraustojo prašyme skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą) ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę dienos išsiunčia paštu jam pranešimą apie įrašymą į šios įstaigos eilę. Pranešime nurodoma  apdraustojo įtraukimo į eilę data ir prašymo registravimo VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje numeris, apdraustojo pasirinkta ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, ir apdraustojo eilės numeris jo pasirinktoje ASP įstaigoje.

181. Visi pranešimai siunčiami apdraustojo prašyme skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą nurodytu korespondencijos adresu. Pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei, korespondencijos adresui ir kt.), asmuo apie tai privalo informuoti teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK), pateikdamas laisvos formos prašymą pakeisti asmens duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

182. TLK, gavusi apdraustojo prašymą pakeisti asmens duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje atnaujina šiuos duomenis ir informuoja apie tai apdraustąjį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

19. Informacija apie vidutinę atitinkamo kompensuojamojo sąnario endoprotezo laukimo trukmę įvairių ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilėse viešai skelbiama VLK interneto svetainėje.

20. Jei apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jo įrašymą į eilę, pageidauja pasirinkti kitą ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas, jis turi pateikti TLK laisvos formos prašymą ne vėliau kaip iki:

20.1. VLK sprendimo kompensuoti individualaus endoprotezo įsigijimo išlaidas priėmimo dienos (jei apdraustajam turi būti implantuojamas individualus sąnario endoprotezas);

20.2. kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

21. Jei apdraustasis, jam skyrus kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pageidauja operuotis kitoje ASP įstaigoje, pagal anksčiau jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas neperduodamas vėliau jo pasirinktai ASP įstaigai: endoprotezas skiriamas eilės tvarka kitam asmeniui, įrašytam į apdraustojo anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę. Šiuo atveju Eilių ir atsargų informacinėje sistemoje pažymima kad apdraustasis atsisako operuotis jo prašyme nurodytoje ASP įstaigoje, kurioje jam buvo skirtas sąnario endoprotezas, ir yra įrašomas į naujai pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę datą. Naujai pasirinktoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamasis sąnario endoprotezas  apdraustajam skiriamas pagal šios įstaigos eilę.

22. TLK, gavusi apdraustojo prašymą įrašyti jį į kitos jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įrašo jį į naujai pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASP įstaigos eilę datą. Apdraustajam išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į eilę kitoje jo pasirinktoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas (pranešime nurodoma įtraukimo į šios įstaigos eilę data, registravimo VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje numeris ir apdraustojo eilės numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

V SKYRIUS

KOMPENSUOJAMŲJŲ SĄNARIŲ ENDOPROTEZŲ PASKIRSTYMAS

 

23. Apdraustiesiems kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus skiria arba kompensacijas už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus moka VLK PSDF biudžeto lėšomis.

24. VLK organizuoja ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas apdraustiesiems, aprūpinimą kompensuojamaisiais sąnarių endoprotezais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.

241. Planuojamų pirkti kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekis (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją, pagal tvirtinimo prie kaulo būdą ir sistemą sąnarių endoprotezų poreikis skaičiuojamas atskirai) apskaičiuojamas atsižvelgiant į visų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, per praėjusius paskutinius keturis ketvirčius panaudotų standartinių sąnarių endoprotezų komplektų skaičių, standartinių sąnarių endoprotezų likutį bei apdraustųjų, įrašytų į laukiančiųjų eilę, skaičiaus per praėjusius paskutinius keturis ketvirčius pokytį taikant šią formulę:

 

P = (M x (F / E)) / 12 x T – L

 

čia:

P – planuojamų pirkti kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekis (visoms ASP įstaigoms) (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją, pagal tvirtinimo prie kaulo būdą ir sistemą sąnarių endoprotezų poreikis skaičiuojamas atskirai);

M – visų ASP įstaigų per praėjusius paskutinius keturis ketvirčius panaudotų standartinių sąnarių endoprotezų komplektų skaičius (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją, pagal tvirtinimo prie kaulo būdą ir sistemą sąnarių endoprotezų kiekis skaičiuojamas atskirai);

T – laikotarpis mėnesiais, kuriam planuojamas pirkti kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekis;

E – apdraustųjų, visose ASP įstaigose laukusių atitinkamos lokalizacijos kompensuojamojo standartinio sąnario endoprotezo skyrimo praėjusių paskutinių keturių ketvirčių laikotarpio pradžioje, skaičius;

F – apdraustųjų, laukiančių kompensuojamojo standartinio sąnario endoprotezo skyrimo, skaičius visose ASP įstaigose einamųjų metų einamojo ketvirčio pirmą dieną;

L – kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų likutis visose ASP įstaigose einamųjų metų einamojo ketvirčio pirmąją dieną (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją, pagal tvirtinimo prie kaulo būdą ir sistemą sąnarių endoprotezų kiekis skaičiuojamas atskirai).

Papildyta punktu:

Nr. V-68, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00887

 

25. VLK nustato kiekvienai ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, skiriamų kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekį, atsižvelgdama į ASP įstaigoje praėjusiais kalendoriniais metais atliktų pirminių sąnarių endoprotezavimo operacijų, kai buvo implantuojami standartiniai sąnarių endoprotezai, skaičių ir ASP įstaigos standartinių sąnarių endoprotezų poreikį, apskaičiuojamą Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka. Taip pat nustatomas kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų, skiriamų skubių operacijų atvejais, rezervas.

26. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, metų ketvirčio kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų poreikis (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją ir pagal tvirtinimo prie kaulo būdą sąnarių endoprotezų poreikis skaičiuojamas atskirai) ir metų ketvirčiui skiriamų kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekis (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją sąnarių endoprotezų kiekis skaičiuojamas atskirai) nustatomas taikant šias formules:

 

KP = MAX ((E × M / (M + A)) / 4; 15) – L

 

S = MIN (MAX (KP; 0) / KPV × P; E),

 

čia:

KP – ASP įstaigos metų ketvirčio kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų poreikis;

KP– visų sąnarių endoprotezavimo paslaugas teikiančių ASP įstaigų metų ketvirčio sąnarių endoprotezų poreikis;

MAX – maksimali reikšmė;

MIN – minimali reikšmė;

E – apdraustųjų, praėjusiais kalendoriniais metais įrašytų į ASP įstaigos eilę dėl kompensuojamojo standartinio sąnario endoprotezo skyrimo, skaičius;

A – apdraustųjų, praėjusiais kalendoriniais metais gavusių kompensuojamąjį standartinį sąnario endoprotezą, bet atsisakiusių operacijos ar ją atidėjusių, skaičius;

M – praėjusiais kalendoriniais metais atliktų sąnarių endoprotezavimo operacijų (kai implantuojamas standartinis sąnario endoprotezas) skaičius;

L – ASP įstaigos kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų likutis (einamųjų metų ketvirčio, kuriam skiriami kompensuojamieji standartiniai sąnarių endoprotezai, pirmąją dieną);

S – ASP įstaigai metų ketvirčiui skiriamų kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekis;

P – bendras visoms ASP įstaigoms, teikiančioms sąnarių endoprotezavimo paslaugas, metų ketvirčiui skiriamas kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų kiekis.

 

27. VLK standartinius kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į pasirinktų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eiles (tvarkomas VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje) datą. Gydytojas ortopedas traumatologas, atliekantis sąnario endoprotezavimo operaciją, pagal apdraustojo ligos patologiją ir jo amžių parenka tinkamiausią sąnario endoprotezą. Kompensuojamieji standartiniai mechaninio tvirtinimo sąnarių endoprotezai gali būti implantuojami apdraustiesiems, įtraukiamiems į eilę iki jiems sukanka 65 metai.

28. Kompensuojamųjų specialiųjų sąnarių endoprotezų (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją sąnarių endoprotezų poreikis skaičiuojamas atskirai) ir kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų komponentų bei priedų, įvardytų Aprašo 4.4 papunktyje, metinis poreikis nustatomas atsižvelgiant į visų ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, praėjusiais kalendoriniais metais panaudotų specialiųjų sąnarių endoprotezų kiekį (skirtingų rūšių pagal lokalizaciją sąnarių endoprotezų kiekis skaičiuojamas atskirai), panaudotų sąnarių endoprotezų komponentų bei priedų, įvardytų Aprašo 4.4 papunktyje, kiekį ir šių priemonių likutį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

Nr. V-68, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00887

 

29. Apdraustiesiems, įrašytiems į kompensuojamojo specialiojo atitinkamos lokalizacijos sąnario endoprotezo ar komponentų revizinei operacijai atlikti skyrimo eilę (tvarkomą VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje), šie sąnarių endoprotezai skiriami eilės tvarka pagal apdraustųjų įrašymo į eilę datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

30. Jei apdraustojo, kuriam buvo skirtas standartinis kompensuojamasis sąnario endoprotezas, operacijos metu prireikia keisti jos taktiką ir implantuoti kitą, nei buvo planuojama, sąnario endoprotezą arba naudoti papildomus ar kitokius, nei buvo numatyta, komponentus ar priedus, tiekiamus pagal VLK sudarytas sutartis su tiekėjais, ASP įstaiga, kurioje buvo atliekama ši endoprotezavimo operacija, turi pateikti VLK gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvadą, pagrindžiančią endoprotezavimo operacijos taktikos keitimą ir atitinkamo sąnario endoprotezo ar jo komponentų, ar priedų panaudojimą.  

31. Skubioms sąnarių endoprotezavimo operacijoms atlikti pagal šių operacijų indikacijas skiriami:

31.1. kompensuojamieji standartiniai sąnarių endoprotezai iš ASP įstaigos kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų rezervo (šis rezervas sudaro 10–15 procentų visų ASP įstaigai skirtų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų);

31.2. kompensuojamieji specialieji sąnarių endoprotezai ar kompensuojamieji sąnarių endoprotezų komponentai ir priedai, įvardyti Aprašo 4.4.2 ir 4.4.3 papunkčiuose, tiekiami pagal VLK sudarytas su tiekėju sutartis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

32. Jei panaudojamas visas ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kompensuojamųjų standartinių sąnarių endoprotezų rezervas, šios rūšies sąnarių endoprotezai jai skiriami Aprašo nustatyta tvarka.

33. Kompensuojamieji individualūs sąnarių endoprotezai skiriami pagal planinių ir skubių sąnarių endoprotezavimo operacijų indikacijas, jei nėra galimybės pritaikyti VLK centralizuotai perkamų sąnarių endoprotezų ar jų komponentų ir (ar) dalių. Kompensuojamuosius individualius sąnarių endoprotezus skiria VLK direktoriaus įsakymu sudaroma ne mažiau kaip 5 narių komisija, remdamasi ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada, kurioje pateikiama teigiama prognozė. Ši komisija sprendimą dėl individualaus sąnario endoprotezo skyrimo priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo skirti kompensuojamąjį individualų sąnario endoprotezą pateikimo VLK dienos, vadovaudamasi VLK direktoriaus patvirtintu šios komisijos darbo reglamentu ir Aprašu:

33.1. jei priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies kompensuoti individualaus sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos VLK apie tai informuoja apdraustąjį ir išsiunčia ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, garantinį raštą, patvirtinantį individualaus sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimą;

33.2. jei priimamas sprendimas nekompensuoti individualaus sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos VLK apie tai informuoja apdraustąjį ir išsiunčia ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, informacinį raštą, kuriame nurodomas Komisijos sprendimas ir jo priėmimo motyvai.

34. Eilėje laukiančiam asmeniui, kuris kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų paskirstymo metu yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, sąnario endoprotezas neskiriamas, o jo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas iki 1 mėnesio. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo vykdymo sustabdymo dienos VLK informuoja apie tai asmenį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą. Pranešime nurodoma asmens prašymo vykdymo sustabdymo priežastis ir terminas (ne trumpesnis nei 1 mėnuo), per kurį šis asmuo turėtų apsidrausti arba būti apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Jeigu iki nustatyto termino asmuo neapsidraudžia arba nėra apdraudžiamas šiuo draudimu, jis išbraukiamas iš eilės. 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-376, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05597

 

35. VLK, paskyrusi  apdraustajam kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo skyrimo dienos informuoja:

35.1. apdraustąjį – apie jam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą (apdraustajam registruotu laišku išsiunčiamas tai patvirtinantis pranešimas jo prašyme nurodytu korespondencijos adresu. Pranešime taip pat nurodomi  apdraustojo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kontaktiniai telefono numeriai ir terminas, per kurį  apdraustasis turi suderinti su šia įstaiga sąnario endoprotezavimo operacijos datą);

35.2. ASP įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas, apie jos eilėje laukiantiems apdraustiesiems paskirtus kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus. Ši informacija ASP įstaigai pateikiama per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

36. Išsiuntus registruotu laišku apdraustajam pranešimą apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą, laikoma, kad  apdraustasis yra tinkamai apie tai informuotas. Jei šis pranešimas gaunamas pavėluotai, negaunamas ar neatsiimamas iš pašto skyriaus ir dėl šios priežasties  apdraustasis laiku nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos su ASP įstaiga, teikiančia sąnarių endoprotezavimo paslaugas, laikoma, kad nėra pagrindo pratęsti operacijos datai suderinti numatyto termino.

 

VI SKYRIUS

SĄNARIO ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJOS DATOS DERINIMAS IR ŠIOS OPERACIJOS ATIDĖJIMAS

 

37.  Apdraustasis turi suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos datą su ASP įstaiga, teikiančia sąnarių endoprotezavimo paslaugas, iki paskutinės VLK pranešime apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą nurodyto termino dienos. Jei per nustatytą terminą operacijos data nesuderinama,  apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas, bet ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

38. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, gydytojas ortopedas traumatologas, atsižvelgdamas į apdraustųjų eilę, šios įstaigos nustatyta tvarka suderina su apdraustuoju sąnario endoprotezavimo operacijos atlikimo laiką. Operacija turi būti atliekama per 120 dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

39. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, turi užtikrinti, kad visiems  apdraustiesiems, kuriems atliekama sąnario endoprotezavimo operacija, reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos PSDF biudžeto lėšomis (nepaisant to, ar buvo implantuotas VLK skiriamas, ar  apdraustojo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas).

40. Jei apdraustasis iki nustatyto termino nesikreipia į ASP įstaigą dėl sąnario endoprotezavimo operacijos datos suderinimo arba atsisako operuotis, ar nesutinka su siūloma šios operacijos data, ar neatvyksta operuotis numatytu laiku, arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas automatiškai sustabdomas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos. Apdraustajam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą VLK skiria kitam apdraustajam, įrašytam į eilę toje pačioje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

41. Apdraustojo vieta ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilėje arba jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas jo prašymu kitam apdraustajam neperleidžiami.

42. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, duomenis apie apdraustuosius, kuriems buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas (suderintą operacijos datą, operacijos atidėjimą ar atsisakymą operuotis, operacijos datos nederinimą), įveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės termino, per kurį apdraustasis su ASP įstaiga turėjo suderinti sąnario endoprotezavimo operacijos datą, dienos. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, duomenis apie apdraustuosius, suderinusius su šia įstaiga operacijos datą, bet neatvykusius operuotis numatytu laiku, įveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo numatytos operacijos datos.

43. VLK atsakingasis padalinys, gavęs iš ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, duomenis apie apdraustuosius, nesuderinusius sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atidėjusius šią operaciją ar atsisakiusius operuotis numatytu laiku, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų gavimo dienos nepanaudotus kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus skiria kitiems į tos ASP įstaigos eilę įrašytiems  apdraustiesiems.

44. Apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise  apdraustasis gali pasinaudoti vienų metų laikotarpiu, skaičiuojamu nuo  sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

45. Norėdamas būti pakartotinai įrašytas į pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šios įstaigos eilę datą, apdraustasis tiesiogiai arba paštu pateikia TLK laisvos formos prašymą grąžinti jį į pasirinktos ASP įstaigos eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą (toliau – prašymas grąžinti į eilę).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

46. TLK, gavusi apdraustojo prašymą grąžinti į eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įtraukia apdraustąjį į jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę ir informuoja apie tai apdraustąjį, išsiųsdama atitinkamą pranešimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

47. Jei apdraustasis, pakartotinai gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad  apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, jis yra išbraukiamas iš pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės.

48. Apdraustasis, nepasinaudojęs Aprašo 45 punkte nurodyta teise, išbraukiamas iš jo pasirinktos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilės. Šiuo atveju apdraustasis gali teikti naują prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APDRAUSTOJO, ĮSIGIJUSIO SĄNARIO ENDOPROTEZĄ SAVO LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

49. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, turi informuoti  apdraustąjį, kuriam rekomenduojama atlikti sąnario endoprotezavimo operaciją, apie jo teisę eilės tvarka gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą.

50. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, pirmiausia sąnarių endoprotezavimo operacijas turi atlikti tiems  apdraustiesiems, kuriems yra skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, ir užtikrinti, kad šios operacijos būtų atliekamos ne vėliau kaip per 120 dienų nuo  endoprotezo skyrimo.

51. Sąnario endoprotezavimo operacija, kai  apdraustajam, kuriam neatėjo eilė gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, implantuojamas savo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, gali būti atliekama tik tuomet, jei kompensuojamąjį sąnario endoprotezą gavęs apdraustasis neatvyksta operuotis, atsisako operacijos arba jei apdraustojo, savo lėšomis įsigijusio sąnario endoprotezą, pageidaujamu operuotis metu nėra numatytų kompensuojamąjį sąnario endoprotezą gavusių apdraustųjų endoprotezavimo operacijų.

52. Apdraustasis gali įsigyti savo lėšomis kitą gydytojo ortopedo traumatologo jam rekomenduojamą sąnario endoprotezą ir gauti atitinkamą kompensaciją, jeigu:

52.1. gavęs VLK pranešimą apie įtraukimą į eilę, nusprendžia nelaukti, kol jam bus skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas eilės tvarka;

52.2. gavęs pranešimą apie jam skirtą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, pageidauja įsigyti kitokį endoprotezą, nei skiria VLK;

52.3. yra pateikęs prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka, bet pageidauja įsigyti kitokį endoprotezą, nei skiria VLK.

53. Aprašo 52 punkte numatytais atvejais apdraustasis turi užpildyti Prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą formą (3 priedas). Šis prašymas saugomas ASP įstaigoje.

54. Jei apdraustasis, kurio eilė gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą dar neatėjo, pageidauja, kad jam būtų implantuotas savo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, sprendimą dėl šios operacijos atlikimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apdraustojo prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą gavimo dienos priima ASP įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, įvertinęs šios operacijos atlikimo bei reabilitacijos galimybes ir atsižvelgdamas į Aprašo 52 punkte nurodytas sąlygas. Priėmęs sprendimą, ASP įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja apie tai apdraustąjį, nurodydamas tokio sprendimo priėmimo motyvus.

55. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, įgaliotas darbuotojas duomenis apie suderintą su apdraustuoju sąnario endoprotezavimo operacijos, kai implantuojamas apdraustojo lėšomis įsigytas sąnario endoprotezas, datą įveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą, kartu pažymėdamas, kad sąnario endoprotezas yra įsigytas apdraustojo lėšomis.

56. Sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidos apdraustiesiems nekompensuojamos, jei:

56.1. apdraustasis nėra įtrauktas į ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę per VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą;

56.2. apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas yra sustabdytas arba anuliuotas;

56.3. apdraustajam endoprotezavimo operacija atliekama kitoje ASP įstaigoje, teikiančioje sąnarių endoprotezavimo paslaugas, nei jis buvo pasirinkęs teikdamas prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą.

57. Norėdamas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, apdraustasis, įtrauktas į ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo sąnario endoprotezavimo operacijos dienos VLK turi pateikti:

57.1. užpildytą Prašymo kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas formą (4 priedas), kurioje turi būti nurodyta  apdraustojo asmeninė sąskaita banke;

57.2 originalią sąskaitą faktūrą arba jos kopiją, patvirtinančią sąnario endoprotezo įsigijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

58. Aprašo 57 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos VLK užregistruoja Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje.

59. VLK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  apdraustojo prašymo kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą, patvirtinantį šio prašymo gavimą. Prireikus šiame pranešime nurodomi apdraustojo pateiktų dokumentų netikslumai arba trūkstami dokumentai ir netikslumų pašalinimo bei reikiamų dokumentų pateikimo terminas.

60. Kompensacija apdraustajam, savo lėšomis įsigijusiam sąnario endoprotezą, skiriama tuo metu, kai jis turėtų gauti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą pagal  apdraustojo pasirinktos ir sąnario endoprotezavimo operaciją jam atlikusios ASP įstaigos eilę.

61. Apdraustajam mokama jo operacijos atlikimo metu galiojusi VLK direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio kompensacija. Jei apdraustojo sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidos yra mažesnės nei nustatyto dydžio kompensacija, apdraustajam skiriama kompensuojamoji suma negali viršyti jo išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

Nr. V-1955, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18541

 

62. Duomenys apie apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą atitinkamą sąnario endoprotezą dydį (priklausomai nuo sąnario endoprotezo lokalizacijos) viešai skelbiami VLK interneto svetainėje. Apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą dydžiai ateinančiam 12 mėnesių laikotarpiui nustatomi VLK direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo kiekvienų metų sausio 1 dienos. Kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą dydis atitinka mažiausią VLK paskutiniojo pirkimo metu nustatytą standartinio atitinkamos lokalizacijos sąnario endoprotezo ir jo priedų kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1955, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18541

 

63. Nustatyto dydžio kompensacija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos skyrimo dienos pervedama į  apdraustojo prašyme kompensuoti sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidas nurodytą jo asmeninę banko sąskaitą.

64. Apdraustajam pageidaujant, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, VLK turi būti pateikta:

64.1. apdraustojo prašymas pervesti jam skirtą kompensaciją į kito asmens sąskaitą;

64.2. asmens, į kurio sąskaitą bus pervedama kompensacija, sutikimas, kuriame nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti kompensaciją, numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

65. Asmenų pageidavimai gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami.

66. Jei asmuo miršta nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos VLK turi pateikti:

66.1. paveldėtojo (-ų) prašymą (-us), kuriame (-iuose) nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią prašoma pervesti kompensaciją, numeris);

66.2. paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą arba jo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

67. Išmokėjus kompensaciją  asmeniui, savo lėšomis įsigijusiam sąnario endoprotezą, jo pateiktų dokumentų šiai kompensacijai gauti originalai saugomi kartu su mokėjimo dokumentais norminių teisės aktų ir VLK direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ATLIKTŲ SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJŲ, PANAUDOTŲ SĄNARIŲ ENDOPROTEZŲ, JŲ PRIEDŲ IR PAPILDOMŲ MEDŽIAGŲ APSKAITA

 

68. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, tvarko sąnarių endoprotezavimo operacijų ir jų metu panaudotų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų bei jų priedų apskaitą.

69. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, įgaliotasis darbuotojas VLK skirtus kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų komponentus ir jų priedus bei ASP įstaigos lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezų komponentus ir jų priedus užpajamuoja VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje. Duomenys apie užpajamuotus sąnarių endoprotezų  komponentus ir jų priedus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos pateikiami VLK per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą.

70. ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, įgaliotasis darbuotojas duomenis apie apdraustiesiems, įtrauktiems į šios įstaigos eilę, atliktas sąnarių endoprotezavimo operacijas ir panaudotus sąnarių endoprotezus (kai implantuojami VLK skiriami kompensuojamieji arba apdraustojo lėšomis įsigyti sąnarių endoprotezai) įveda į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą. Pagal įvestus duomenis šioje informacinėje sistemoje automatiškai suformuojama ir užpildoma Pažymos apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją forma (2 priedas) ir per šią informacinę sistemą pateikiama VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąnario endoprotezavimo operacijos atlikimo dienos:

70.1. jei implantuojamas standartinis sąnario endoprotezas, pažymoje apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją nurodomas operacijos tipas, panaudotas sąnario endoprotezas ir jo priedai bei papildomi komponentai, sąnario endoprotezo tiekėjas ir sutarties su VLK data bei numeris (jei sąnario endoprotezas įsigyjamas PSDF biudžeto lėšomis) arba sąnario endoprotezo kaina (jei sąnario endoprotezas įsigyjamas apdraustojo lėšomis) ir operaciją atlikęs gydytojas;

70.2. jei sąnario endoprotezavimo operacijos metu prireikia keisti jos taktiką ir implantuoti kitą, nei buvo skirtas, sąnario endoprotezą arba naudoti papildomus ar kitokius, nei priskiriama standartiniam sąnario endoprotezo komplektui, priedus, pažymoje apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją nurodomi Aprašo 70.1 papunktyje išvardyti duomenys, tiekėjo išrašytos PVM sąskaitos faktūros duomenys ir gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada;

70.3. jei implantuojamas specialusis sąnario endoprotezas arba sąnario endoprotezo komponentas ir priedas, įvardytas Aprašo 4.4.2 ir 4.4.3 papunkčiuose, pažymoje apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją nurodomi Aprašo 70.1 papunktyje išvardyti duomenys ir tiekėjo išrašytos PVM sąskaitos faktūros duomenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

 

70.4. jei implantuojamas individualus sąnario endoprotezas, pažymoje apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją nurodomi Aprašo 70.1 papunktyje išvardyti duomenys bei gydytojų ortopedų traumatologų konsiliumo išvada.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

71. Jei ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų reikalavimų, jai kompensuojamieji sąnarių endoprotezai neskiriami.

72. Duomenys apie apdraustųjų prašymus skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ir (ar) jo priedus ar kompensaciją už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprotezus, šių kompensacijų mokėjimą, sąnarių endoprotezavimo operacijų skyrimą, atlikimą ir atidėjimą, sąnarių endoprotezų paskirstymą ir perskirstymą, panaudotus sąnarių endoprotezus ir jų priedus bei kitos ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, pasirinkimą saugomi VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje. Šios informacinės sistemos duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, šių duomenų saugojimo tvarką (saugos reikalavimus) bei saugojimo terminus, taip pat šių duomenų naikinimo tvarką nustato Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos nuostatai bei šios informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai.

73. ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, atlygina PSDF biudžetui padarytą žalą, jei:

73.1. dėl ASP įstaigos kaltės laiku nepanaudojami kompensuojamieji standartiniai sąnarių endoprotezai ir (ar) jų priedai (pasibaigia jų galiojimo laikas);

73.2. dėl ASP įstaigos kaltės kompensuojamieji standartiniai sąnarių endoprotezai ir (ar) jų priedai sugadinami ar kitaip tampa netinkami naudoti;

73.3. nustatoma, kad kompensuojamieji sąnarių endoprotezai ir (ar) jų priedai buvo panaudoti netikslingai;

73.4. ASP įstaiga nepateikia VLK pagal Apraše nustatytus terminus ir tvarką informacijos apie sąnario endoprotezavimo operacijos atlikimą ir jos metu panaudotą kompensuojamąjį sąnario endoprotezą bei jo priedus;

73.5. iškomplektuojamas kompensuojamojo standartinio ar specialaus sąnario endoprotezo komplektas;

73.6. ASP įstaiga kompensuojamąjį sąnario endoprotezą implantuoja į eilę neįrašytam asmeniui arba asmeniui, kuriam nebuvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas (jei jo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas buvo sustabdytas arba šis prašymas buvo anuliuotas), arba apdraustajam, kuris prašyme skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą buvo nurodęs kitą ASP įstaigą;

73.7. ASP įstaiga kompensuojamąjį sąnario endoprotezą ar jo priedą panaudoja nesilaikydama Apraše nustatytų sąnarių endoprotezavimo indikacijų.

74. VLK, nustačiusi ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, padarytą žalą PSDF biudžetui, raštu praneša apie tai šiai ASP įstaigai ir pareikalauja atlyginti žalą PSDF biudžetui.

75. Jei ASP įstaiga, teikianti sąnarių endoprotezavimo paslaugas, nebegali panaudoti jai skirtų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų ir (ar) jų priedų, kurių galiojimo laikas nepasibaigęs, ji turi informuoti apie tai VLK ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jų galiojimo termino pabaigos, nurodydama šių sąnarių endoprotezų ir (ar) jų priedų kiekį. VLK, gavusi šią informaciją, ieško galimybių sąnarių endoprotezus ir (ar) jų priedus, kurių galiojimo laikas nepasibaigęs, perskirstyti kitoms ASP įstaigoms, teikiančioms sąnarių endoprotezavimo paslaugas. Jei tokių galimybių nėra, ASP įstaiga gali šiuos sąnarių endoprotezus ir (ar) jų priedus nurašyti. Šiuo atveju ji turi informuoti VLK apie nurašytą kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų ir (ar) jų priedų kiekį, vertę ir jų nurašymo priežastis.

76. Už Apraše nustatytos tvarkos pažeidimus VLK ir ASP įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-367, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05496

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-810 1 priedo nauja redakcija pagal V-309 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

 

V-810 2 priedo nauja redakcija pagal V-309 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

 

V-810 3 priedo nauja redakcija pagal V-309 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

 

V-810 4 priedo nauja redakcija pagal V-309 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1110, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6399 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK00V-1110

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 "Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-802, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-16, i. k. 2014-10288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 "Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-367, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05496

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-855, 2017-07-07, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11862

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-309, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-23, i. k. 2018-04436

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-376, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05597

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 ,,Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-953, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13637

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1519, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21937

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-814, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11584

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-68, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-21, i. k. 2020-00887

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1547, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14214

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1955, 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18541

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 "Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo