Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 116-5199, i. k. 1021100NUTA00001873

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-11:

Nr. 808, 2012-07-04, Žin. 2012, Nr. 80-4167 (2012-07-10), i. k. 1121100NUTA00000808

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO statinio PROJEKTO derinimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 3 d. Nr. 1873

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

Patvirtinti Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 808

redakcija)

 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIO PROJEKTO

DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

1. Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja branduolinės energetikos objekto statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projekto (toliau – projektas) derinimą.

2. Projektas turi būti suderintas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centru, Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, prisijungimo sąlygas išdavusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais ar naudotojais (toliau – derinančios institucijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

3. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

II. SKYRIUS
PROJEKTO DERINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

4. Branduolinės energetikos objekto statinio statytojas (užsakovas) (toliau – statytojas) kartu su prašymu suderinti projektą derinančioms institucijoms pateikia:

4.1. žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentus ar jų kopijas;

4.2. prisijungimo sąlygas ar jų kopijas;

4.3. suderintos su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija branduolinės energetikos objekto techninės specifikacijos kopiją;

4.4. branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitą ar jos kopiją, suderintą su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nustatyta tvarka;

4.5. atsakingos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka priimtą sprendimą (ar jo kopiją), kuriame nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekamos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka, išvadą (ar jos kopiją), kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;

4.6. projekto kopiją;

4.7. projekto ekspertizės akto kopiją su išvada, kad projektą galima tvirtinti.

5. Projekto derinimo metu derinančios institucijos pagal kompetenciją nagrinėja:

5.1. projekto atitiktį Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų reikalavimams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

5.2. projekto sprendinius.

6. Derinanti institucija, išnagrinėjusi statytojo prašymą su Aprašo 4 punkte nurodytais dokumentais ar jų kopijomis, per 2 mėnesius privalo raštu pateikti jam projekto derinimo išvadas. Jeigu projekto derinimo išvadoms parengti 2 mėnesių nepakanka, derinanti institucija privalo statytojui pranešti projekto derinimo išvadų pateikimo terminą. Visas projekto derinimo išvados pateikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo statytojo prašymo su Aprašo 4 punkte nurodytais dokumentais ar jų kopijomis pateikimo dienos.

7. Statytojas privalo supažindinti visas derinusias institucijas, savivaldybių administracijas, kurių teritorijos ar jų dalys yra branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje, branduolinės energetikos objekto statinio projektuotoją ar projektuotojus su projekto derinimo išvadomis – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų derinimo išvadų gavimo raštu pateikti jiems derinančių institucijų derinimo išvadų kopijas, o savivaldybių administracijoms – ir projektą.

8. Jeigu derinanti institucija dėl derinamo projekto turi pastabų ar pasiūlymų, kuriems nepritaria statytojas ar projektuotojas, statytojas organizuoja pastabas ar pasiūlymus pateikusios derinančios institucijos, statytojo ir projektuotojo įgaliotų atstovų pasitarimą (-us) derinimo išvadoms aptarti, projekto taisymo klausimams ir ginčams spręsti. Jeigu nepavyksta susitarti dėl šių pastabų ar pasiūlymų, statytojas raštu kreipiasi į Energetikos ministeriją su prašymu organizuoti visų derinančių institucijų pasitarimą šioms pastaboms ar pasiūlymams aptarti. Su prašymu statytojas pateikia pastabas ar pasiūlymus, dėl kurių nepavyko susitarti su derinančia institucija.

9. Energetikos ministerija, gavusi Aprašo 8 punkte nurodytą statytojo prašymą, per 10 darbo dienų pastaboms ar pasiūlymams aptarti, projekto taisymo klausimams ir ginčams spręsti turi suorganizuoti Energetikos ministerijos, visų derinančių institucijų, statytojo ir projektuotojo įgaliotų atstovų pasitarimą, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodyto statytojo prašymo gavimo.

10. Jeigu Aprašo 9 punkte nurodytame pasitarime nusprendžiama, kad projektas turi būti suderintas neatsižvelgiant į pastabas ar pasiūlymus, kuriems nepritaria statytojas ar projektuotojas, Energetikos ministerija per 5 darbo dienas po pasitarimo parengia projekto derinimo protokolą ir teikia jį pasirašyti visų derinančių institucijų, statytojo ir projektuotojo vadovams ar jų įgaliotiems atstovams. Jeigu Aprašo 9 punkte nurodytame pasitarime nusprendžiama, kad projektas turi būti pataisytas pagal pastabas ar pasiūlymus, kuriems nepritaria statytojas ar projektuotojas, projektuotojas privalo pataisyti projektą ir pateikti jį statytojui. Statytojas, gavęs projektuotojo pataisytą projektą, teikia jį institucijai, pateikusiai pastabas ar pasiūlymus, derinti Aprašo nustatyta tvarka.

11. Projektas laikomas suderintu, kai visos derinančios institucijos savo derinimo išvadomis pritaria projektui be pastabų ar pasiūlymų arba projekto derinimo protokolą pasirašo Energetikos ministerijos, visų derinančių institucijų, statytojo ir projektuotojo vadovai ar jų įgalioti atstovai.

 

III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

12. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 808, 2012-07-04, Žin., 2012, Nr. 80-4167 (2012-07-10), i. k. 1121100NUTA00000808

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 158, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 28-1089 (2009-03-13), i. k. 1091100NUTA00000158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1873 "Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 808, 2012-07-04, Žin., 2012, Nr. 80-4167 (2012-07-10), i. k. 1121100NUTA00000808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1873 "Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 296, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06732

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo