Suvestinė redakcija nuo 2014-01-30 iki 2016-07-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 45-1495, i. k. 1042250ISAK0000V-41

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESIJĄ AR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

 

2004 m. vasario 2 d. Nr. V-41

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

1. Siekdamas suderinti Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, su Lietuvos Respublikos teisės aktais,

2. Tvirtinu Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles (pridedama).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-114, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00685

 

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretorei R.Baranauskienei.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymu

Nr.V-41

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESIJĄ AR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS.

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2959) 3.1 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

Nr. V-1082, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 4-142 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1082

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

2. Šios taisyklės nustato bendrosios praktikos slaugytojų, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos ar valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės susitarimą, piliečiai, ir siekia  pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais verstis slaugos praktika Lietuvos Respublikoje, diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo procedūrą Lietuvos Respublikoje. Šios taisyklės taip pat taikomos asmenims, nurodytiems Reglamento 1612/68/EEB 11 straipsnyje.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – ministerija) yra Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, vykdanti diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų pripažinimą Lietuvos Respublikoje.

 

II SĄVOKOS

 

 

4. Pilietis – asmuo, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietis, bendrosios praktikos slaugytojo diplomą, pažymėjimą ir kitą oficialią kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą įgijęs valstybėje narėje.

5. Valstybė narė - Europos Sąjungos valstybė narė, Šveicarija ar valstybė, pasirašiusi Europos ekonominės erdvės susitarimą.

6. Diplomas – diplomas, pažymėjimas ir kitas oficialią bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

 

III BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ DIPLOMŲ PRIPAŽINIMAS

 

7. Ministerija pripažįsta bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, kuriuos valstybių narių piliečiams išdavė kita valstybė narė, vadovaudamasi Direktyvos 77/453/EEC 1 straipsniu, ir kurie yra išvardyti šių taisyklių priede, suteikdama tokią pačią teisę pradėti ir vykdyti slaugos praktiką, kokia yra suteikiama turintiems Lietuvos Respublikoje suteiktą bendrosios praktikos slaugytojų profesinę kvalifikaciją.

71. Jei bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys šių kvalifikacijų įgijimą, negali būti pripažįstami Lietuvos Respublikoje taikant automatinio pripažinimo principą, tuomet jų pripažinimo procedūra vykdoma pagal Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1003 „Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-60), nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. V-1082, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 4-142 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1082

 

IV ĮGYTOS TEISĖS

 

8. Jeigu valstybių narių piliečių diplomai neatitinka būtiniausių Direktyvos 77/453/EEB 1 straipsnyje nustatytų mokymo reikalavimų, Lietuvos Respublika kaip pakankamą oficialios kvalifikacijos įrodymą pripažįsta bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, išduotus tose valstybėse narėse prieš pradedant įgyvendinti Direktyvą 77/453/EEB, iki:

8.1 1977 m. birželio 29 d. Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose;

8.2 1979 m. birželio 29 d. Danijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje;

8.3 1981 m. sausio 1 d. Graikijoje;

8.4 1986 m. sausio 1 d. Portugalijoje ir Ispanijoje;

8.5 1994 m. sausio 1 d. Austrijoje, Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Švedijoje;

8.6 1995 m. gegužės 1 d. Lichtenšteine;

8.7 2002 m. birželio 1 d. Šveicarijoje;

8.8. 2004 m. gegužės 1 d. Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

 

8.9. 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijoje ir Rumunijoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

 

8.10. 2013 m. liepos 1 d. Kroatijoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-114, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00685

 

9. Jeigu valstybių narių piliečių diplomai neatitinka kvalifikacijų ar jų pavadinimų, nustatytų šių taisyklių priede, Lietuvos Respublika kaip pakankamą oficialios kvalifikacijos įrodymą pripažįsta bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, išduotus tose valstybėse narėse, prie kurių yra pridedamas kompetentingos institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad šie diplomai buvo išduoti baigus išsilavinimą, atitinkantį Direktyvos 77/453/EEB reikalavimus, ir tų valstybių narių yra laikomi kaip atitinkantys kvalifikacijas ar jų pavadinimus, nurodytus šių taisyklių priede.

10. Tais atvejais, kai piliečiams:

10.1 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai yra išduoti baigus studijas buvusioje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje ir jie neatitinka būtiniausių Direktyvos 77/453/EEB 1 straipsnyje nustatytų mokymo reikalavimų, Lietuvos Respublika pripažįsta tokius diplomus, jeigu:

10.1.1 juose nurodytos studijos prasidėjo iki 1990 m. spalio 3 d.;

10.1.2 jie suteikia jų savininkui teisę verstis bendrosios praktikos slaugytojo veikla Vokietijos teritorijoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir turint profesines kvalifikacijas, suteiktas kompetentingų Vokietijos institucijų ir išvardytas šių taisyklių priede;

10.1.3 kartu su jais yra pateikiamas kompetentingų Vokietijos institucijų išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad šie piliečiai penkerių metų laikotarpiu bent trejus metus iš eilės iki šio pažymėjimo išdavimo dienos iš tiesų ir teisėtai vertėsi Vokietijoje minėta veikla. Ši bendroji slaugos praktika – tai visiška atsakomybė už ligonio slaugą, jos planavimą ir organizavimą.

10.2 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai buvo išduoti Lenkijoje ar jie pradėjo mokytis Lenkijoje iki įstojimo dienos ir jei jie neatitinka Direktyvos 77/453/EEB 1 straipsnyje nustatytų minimalių mokymosi reikalavimų, Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus tinkamais, jei pateikiamas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Lenkijoje toliau nurodytą laikotarpį:

10.2.1 slaugos bakalauro diplomas (dyplom licencjata pielęgniarstwa) – bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

10.2.2 slaugytojo diplomas, baigus aukštesniąją mokyklą (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) – bent penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

10.3 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo Čekijos teritorijoje;

10.4 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo Estijos teritorijoje;

10.5 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo Latvijos teritorijoje;

10.6 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo Slovakijos teritorijoje;

10.7 bendrosios praktikos slaugytojų diplomai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo mokytis joje iki 1991 m. birželio 25 d., Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo Slovėnijos teritorijoje.

10.8. Vadovaudamasi Europos Tarybos direktyvos 2006/100/EB nuostatomis Lietuvos Respublika nepripažįsta Bulgarijos „фелдшер“ (feldsher) diplomus turinčių asmenų profesinės kvalifikacijos kaip bendrosios praktikos slaugytojo.

Papildyta punktu:

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

 

10.9. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Rumunijoje ar jie pradėjo mokytis Rumunijoje iki 2007 m. sausio 1 d. ir jei jie neatitinka Direktyvos 77/453/EEB 1 straipsnyje nustatytų minimalių mokymosi reikalavimų, Lietuvos Respublika pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, jei pateikiamas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai, įgiję slaugytojo diplomą (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist), baigę şcoală postliceală aukštesniąją profesinę mokyklą, iš tiesų ir teisėtai vertėsi bendrosios praktikos slaugytojo veikla Rumunijoje bent penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo ir atlikdami minėtą veiklą turėjo prisiimti visišką atsakomybę už ligonių slaugymo planavimą, organizavimą ir jo vykdymą.

Papildyta punktu:

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

 

11. Jei valstybių narių piliečių bendrosios praktikos slaugytojų diplomai neatitinka šių taisyklių priede tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais Lietuvos Respublika laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai buvo išduoti baigus Direktyvos 77/453/EEB nuostatas atitinkantį mokymą ir rengimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai išvardyti šių taisyklių priede.

12. Lietuvos Respublika privalo išnagrinėti ir atsižvelgti į diplomus pagal šių taisyklių taikymo sritį, kurie jų savininkui buvo išduoti už valstybių narių ribų ir jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir baigtą mokymą ir įgytą atitinkamą profesinę patirtį, palygindama tokio asmens įgytas žinias ir sugebėjimus, kuriuos patvirtina pateikti diplomai, su žiniomis ir kvalifikacijomis, reikalaujamomis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Savo sprendimą ministerija priima per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią asmuo pateikė prašymą ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

 

V BENDROS NUOSTATOS DĖL ĮSISTEIGIMO TEISĖS IR LAISVĖS TEIKTI PASLAUGAS

 

13. Valstybių narių piliečiai privalo laikytis tokių pačių teisių ir įsipareigojimų verstis slaugos praktika, Lietuvos Respublikos bendrosios praktikos slaugytojų profesiją reglamentuojančių norminių teisės aktų, kaip ir Lietuvos Respublikoje atitinkamą išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įgiję bendrosios praktikos slaugytojai.

14. Lietuvos Respublika užtikrina, kad valstybių narių piliečiai turi teisę vadintis kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios yra atvykęs, jiems teisėtai suteiktu mokslo vardu, jei jis nesutampa su profesiniu vardu, arba, prireikus, jo santrumpa tos valstybės narės kalba. Jei mokslo vardas, vartojamas valstybės narės piliečio kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis atvyko, gali būti Lietuvos Respublikoje painiojamas su vardu, kuris Lietuvoje yra suteikiamas tik po papildomų studijų, kurių asmuo nėra baigęs, Lietuvos Respublika gali reikalauti, kad toks asmuo būtų vadinamas mokslo vardu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

15. Valstybių narių piliečiai vadinami Lietuvos Respublikoje patvirtintu profesiniu vardu „bendrosios praktikos slaugytojas“.

16. Lietuvos Respublika prireikus privalo pasirūpinti, kad asmenys savo ir pacientų labui pakankamai gerai mokėtų lietuvių kalbą, kad galėtų verstis slaugos praktika Lietuvos Respublikoje.

 

VI NUOSTATOS, PADEDANČIOS VEIKSMINGAI NAUDOTIS ĮSISTEIGIMO TEISE

 

17. Bendrosios praktikos slaugytojai, siekiantys pradėti ir vykdyti atitinkamą veiklą, privalo turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją. Norėdamas gauti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją, asmuo turi kreiptis į ministeriją ir pateikti nurodytus dokumentus, jų kopijas ir patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą, jeigu pateikia dokumentus asmeniškai, arba  patvirtintas jų kopijas ir patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą, jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku:

17.1 prašymą;

17.2 pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens pilietybę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei asmuo yra valstybės narės pilietis, patvirtinto vertimo nereikia);

17.3 diplomą;

17.4 mokesčio už licencijos išdavimą, įskaitant diplomo pripažinimo procedūrą, kvitą;

17.5 asmens sveikatos pažymėjimą;

17.6. pažymėjimą, patvirtinantį, kad valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai vertėsi bendrosios praktikos slaugytojo veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki šio pažymėjimo išdavimo, šių taisyklių 8-10 punktuose numatytais atvejais. Šių taisyklių 10.2.2 punkte numatytu atveju, pilietis privalo pateikti pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis iš tiesų ir teisėtai vertėsi bendrosios praktikos slaugytojo veikla bent penkerius metus iš eilės septynerių metų laikotarpiu;

17.7. išrašą iš teismo dokumentų registro ar lygiavertį dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios pilietis yra atvykęs, kompetentingos institucijos, apie šiam asmeniui taikytas bet kokias profesinio ar administracinio pobūdžio priemones arba iškeltas drausmines bylas tuo metu, kai jis vykdė profesinę veiklą.

18. Tais atvejais, kai į ministeriją kreipiasi asmuo, nurodytas Reglamento 1612/68/EEB 11 straipsnyje, jis privalo kartu su dokumentais, išvardytais šių taisyklių 17.1-17.7 punktuose, pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo yra valstybės narės piliečio sutuoktinis arba vaikas iki 21 metų arba tėvų išlaikytinis, ir leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat jų kopijas, esant reikalui, patvirtintas jų kopijas bei jų patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.

19. Prireikus ministerija, gali paprašyti valstybės narės piliečio ir asmens, nurodyto Reglamento 1612/68/EEB 11 straipsnyje, atvykti asmeniškai.

20. Dokumentai, nurodyti šių taisyklių 17.5 ir 17.7 punktuose, negali būti pateikiami praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jų išdavimo.

21. Kilus pagrįstų abejonių, ministerija turi teisę reikalauti, kad kitos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos patvirtintų bendrosios praktikos slaugytojo diplomo, išduoto kitos valstybės narės ir nurodyto šių taisyklių priede, autentiškumą, taip pat patvirtintų, kad toks asmuo tikrai baigė studijas, atitinkančias Direktyvoje 77/453/EEB nustatytus reikalavimus.

22. Ministerija, gavusi patikimos informacijos, kad asmuo buvo įsivėlęs į nusikalstamą veiklą už Lietuvos Respublikos ribų dar prieš pradėdamas veiklą joje ir kad tai gali turėti įtakos atitinkamai jo veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie tai informuoja šio piliečio kilmės valstybę narę ar tą valstybę narę, iš kurios jis yra atvykęs. Tokiu atveju, ministerija garantuoja siunčiamos informacijos konfidencialumą ir taisyklių 24 punkte numatytas terminas atidedamas.

23. Ministerija priima tokius sprendimus:

23.1. išduoti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;

23.2 atsisakyti išduoti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir informuoti asmenį, aiškiai nurodant tokio sprendimo priežastis.

24. Ministerija sprendimą priima ir atsakymą dėl licencijos išdavimo pateikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo.

 

VII NUOSTATOS DĖL LAIKINO PASLAUGŲ TEIKIMO

 

25. Bendrosios praktikos slaugytojui neribojama laisvė teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 47-1747) (toliau – Įstatymas) II dalies nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

26. Kai bendrosios praktikos slaugytojas ketina Lietuvos Respublikos teritorijoje laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas, jis privalo laikytis Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1003 (Žin., 2006, Nr. 3-60).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

27. Neteko galios nuo 2008-10-31

Punkto naikinimas:

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin. 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

28. Neteko galios nuo 2008-10-31

Punkto naikinimas:

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin. 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

 

VIII GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

29. Jei prašymas išduoti licenciją atmetamas arba aiškiai nebuvo nurodytos neigiamo sprendimo priežastys, asmuo turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo į teismą turi teisę kreiptis ir tuomet, kai sprendimas nepriimamas per šiomis taisyklėmis nustatytą laiką.

______________

 

Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias

bendrosios praktikos slaugytojų

profesines kvalifikacijas patvirtinančių

dokumentų, įgytų Europos Sąjungos

valstybėse narėse, Šveicarijoje ar

valstybėse, pasirašiusiose Europos

ekonominės erdvės Susitarimą,

pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių

priedas

 

DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ OFICIALIAS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINES KVALIFIKACIJAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PAVADINIMAI

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Belgija

1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster

–Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)

–Diplom eines (einer) graduierten Kranken-pflegers (-pflegerin)

1. De erkende opleidings-instituten/les établissements d’enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschape/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/die zuständigen „Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft“

 

 

2. Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde

–Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)

–Brevet eines (einer) Kranken-pflegers (-pflegerin)

3. Brevet van verpleeggassistent(e)

–Brevet d’ hospitalier (ère)

–Brevet einer Pflegeassistentin

 

 

Danija

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

 

 

Vokietija

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

 

Graikija

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής

1. Πανεπιστήµιο Αθηνών

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

 

 

Ispanija

Título de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

 

Prancūzija

1. Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)

2. Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret n 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

 

 

Airija

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

 

 

Italija

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

 

 

Liuksemburgas

1. Diplôme d’Etat d’infirmier

2. Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) hospitalier gradué

Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

 

 

Nyderlandai

1. diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

 

 

2. diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4. diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4

4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5. diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige –Kwalificatieniveau 5

5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Austrija

1. Diplom als „Diplomierte Gesundheis-und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger“

2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger“

1. Schule für allgemeine Gesundheits-uns Krankenpflege

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

 

 

Portugalija

1. Diploma do curso de enfermagem geral

1. Escolas de Enfermagem

 

 

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

 

 

3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de de Saúde

 

 

Suomija

1. Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovårdsläroanstalter

 

 

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/yrkes-högskolor

 

 

Švedija

Sjuksköterskeexamen

Universitetet eller högskola

 

 

Jungtinė Karalystė

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

 

 

Čekijos respublika

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.)

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

 

 

Estija

Diplom õe erialal

1. Tallinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

 

 

Kipras

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

 

Latvija

1. diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

2.māsas diploms

1.Māsu skolas

2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

 

 

Vengrija

1. Ápoló bizonyítvány

2. Diplomás ápoló oklevél

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél

1. Iskola

2. Egyetem/főiskola

3. Egyetem

 

 

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita`ta' Malta

 

Lenkija

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem“magister pielęgniarstwa

1. Uniwersytet medyczny

2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Slovėnija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

1. Univerza

2. Visoka strokovna šola

 

 

Slovakija

1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister z ošetrovateľstva“ („Mgr.“)

2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z ošetrovateľstva“ („Bc.“)

3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

1. Vysoká škola

2. Vysoká škola

3. Stredná zdravotnícka škola

 

 

 

Islandija

1.B.Sc. í hjúkrunarfræði

2. B.Sc. í hjúkrunarfræði

3. Hjúkrunarpróf

1.Háskóli Íslands

2. Háskólinn á Akureyri

3. Hjúkrunarskóli Íslands

 

Lichtenšteinas

Diplomų, sertifikatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių oficialias kvalifikacijas, pavadinimai, suteikti kitoje valstybėje narėje, kurie yra vartojami ir išvardyti šiame priede

 

 

Norvegija

Vitnemål for bestått sykepleierutdanning

Høgskole

 

Šveicarija

infirmière diplômée et

infirmier diplômé

diplomierte Pflegefachfrau,

diplomierter Pflegefachmann

infermiera diplomata e

infermiere diplomato

Ecoles qui proposent des filières de

formation reconnues par l' État

Schulen, die staatlich anerkannte

Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di

Formazione riconosciuti dallo Statu

 

Bulgarija

Диплома за висше образование на образователно-квалифиционна степен „Бакалавър“ с професонална квалификация „Медицинска сестра“

Университет

 

Rumunija

1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

Universităţi

 

 

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

Universităţi

Kroatija

(Hrvatska)

1. Svjedodžba „medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege“

 

2. Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva / prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“

1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege“

2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2005-02-03, Žin., 2005, Nr. 19-631 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-79

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

Nr. V-114, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00685

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2005-02-03, Žin., 2005, Nr. 19-631 (2005-02-10), i. k. 1052250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-175, 2007-03-23, Žin., 2007, Nr. 40-1506 (2007-04-07), i. k. 1072250ISAK000V-175

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1082, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 4-142 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1082

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1009, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 125-4774 (2008-10-30), i. k. 1082250ISAK00V-1009

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 "Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-114, 2014-01-27, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00685

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo