Suvestinė redakcija nuo 2022-07-15 iki 2024-05-31

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1992, Nr. 79-0; Žin. 1992, Nr.14-378, i. k. 0921010ISTA00I-2455

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. XIII-498, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10841

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)
ĮSTATYMAS

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sąlygas, būdus ir tvarką, lengvatinių kreditų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) (toliau – atnaujinimas) – statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos daugiabučio namo ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) – daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, kurioje pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti.

3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – projekto administratorius) bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – bendrojo naudojimo objektų valdytojas) – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.84 straipsnį paskirtas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

5. Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius – savivaldybės paskirta jos įsteigta pelno nesiekianti įstaiga arba kita kontroliuojama įmonė, kuriai butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali būti pavedama organizuoti atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimą.

6. Kitos šiame įstatyme vartojamas sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas), Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir kituose įstatymuose.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS PARAMA DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI

 

3 straipsnis. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo sąlygos ir būdai

1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Jeigu atnaujinamas daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, valstybės parama pagal šį įstatymą teikiama, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Valstybės parama teikiama šiais būdais:

1) pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytas sąlygas  suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir  penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus, ir

2) pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 100 procentų arba pagal šiose taisyklėse nustatytą fiksuotą įkainį, išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą investicijų planą patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai, ir

3) pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 100 procentų atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų arba joms taikant šiose taisyklėse nustatytą fiksuotą įkainį, ir

4) pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms, arba joms taikant šiose taisyklėse nustatytą fiksuotą įkainį, ir

5) teikiant papildomą valstybės paramą, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 20 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos arba jai taikant šiose taisyklėse nustatytą fiksuotą įkainį;

6) apmokant nepasiturintiems gyventojams ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1299, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14927

 

11. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams ir šilumos tiekėjams teikiama subsidijuojant ar dotuojant aplinkos ministro įsakymu nustatytą dalį, iki 80 procentų priemonių įgyvendinimo kainos, jeigu įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius; šiuo atveju šio straipsnio 1 dalyje nustatyti valstybės paramos teikimo reikalavimai netaikomi. Įgyvendinant šioje dalyje išvardytas priemones, taikomas siekiant užtikrinti nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus, subsidijuojama ar dotuojama ne mažiau kaip 60 ir ne daugiau kaip 80 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti valstybės paramos teikimo reikalavimai taikomi, jeigu įgyvendinus šioje dalyje nurodytą priemonę vėlesniu etapu yra įgyvendinamos likusios energinį efektyvumą didinančios ir (ar) kitos priemonės pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1996, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04589

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1299, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14927

 

2. Jeigu atnaujinimo projekto ar jo dalies parengimą pirkdamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka savo iniciatyva organizuoja projekto administratorius ar savivaldybė, šio atnaujinimo projekto ar jo dalies parengimo išlaidos, neviršijant šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos paramos dydžio, apmokamos pirkimo metu projekto administratoriaus ar savivaldybės atrinktam atnaujinimo projekto ar jo dalies rengėjui arba kompensuojamos projekto administratoriui ar savivaldybei, jeigu atnaujinimo projekto ar jo dalies parengimo išlaidas jis (ji) apmokėjo savo lėšomis, kai investicijų planą patvirtina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo ir atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles tvirtina Vyriausybė.

4. Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliota institucija, kuri atlieka šias funkcijas:

1) vertina savivaldybių programų atitiktį Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai;

2) vertina investicijų planus ir vykdo atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūrą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

3) administruoja ir teikia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito bei palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus);

4) teikia ūkinę veiklą vykdantiems butų ir kitų patalpų savininkams nereikšmingą (de minimis) pagalbą, kuriai taikomos Europos Sąjungos nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisyklės;

5) kompensuoja bankams ar kitoms finansų įstaigoms lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų dalį, viršijančią šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą lengvatinio kredito palūkanų dydį, pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles;

6) konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratorius) atnaujinimo ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja ir vykdo visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą;

7) organizuoja ir vykdo Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėseną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-441, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15441

 

4 straipsnis. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti finansavimas

1. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti teikiama ir jos administravimo išlaidos, taip pat lengvatinio kredito bendra metinių palūkanų dalis, viršijanti šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą lengvatinio kredito palūkanų dydį, padengiamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir (ar) Europos Sąjungos fondų, ir (ar) kitomis teisėtai gautomis lėšomis.

2. Atnaujinimo projektus įgyvendinantiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams papildomą paramą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gali teikti ir savivaldybės.

3. Valstybės parama nepasiturintiems gyventojams, apmokant jiems tenkančias kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

 

5 straipsnis. Sprendimų dėl atnaujinimo projektų įgyvendinimo priėmimo ir vykdymo tvarka

1. Sprendimą dėl atnaujinimo projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas ir investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo protokolo pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimą, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja projekto administratorius, atlikdamas Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Kai butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu statytojo (užsakovo) ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios pareigos pavedamos asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui, sudaroma pavedimo sutartis. Pavedimo sutartį pagal butų ir kitų patalpų savininkų sprendime nustatytas sąlygas sudaro ir jos vykdymą kontroliuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Pavedimo sutarties pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

3. Dėl būsto šildymo išlaidų kompensavimo nepasiturintiems gyventojams pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius teikia savivaldybės administracijai butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo protokolo išrašą.

4. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų asmens duomenys atnaujinimo projekto parengimo, įgyvendinimo ir valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo tikslais tvarkomi Vyriausybės nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1464, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11779

 

6 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų, įgyvendinančių daugiabučio namo atnaujinimo projektus, interesų apsauga

1. Daugiabučio namo atnaujinimo projektai turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus. Atnaujinimo projektui įgyvendinti skirta kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų mėnesinė įmoka, tenkanti buto ar kitos patalpos naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, turi atitikti vykdomų darbų mastą ir buto savininkų pajamas.

2. Atnaujinimo projektui įgyvendinti skirta kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų mėnesinė įmoka, tenkanti buto ar kitos patalpos naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, neturi būti didesnė už Vyriausybės nustatytąją (išskyrus atvejus, kai didesniam įmokos dydžiui raštu pritaria daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininkas). Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti apskaičiavimo metodiką tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti dydį, vadovaudamasis šioje dalyje nurodyta metodika, apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir patvirtina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, priimdami sprendimą balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšos, skirtos daugiabučiam namui atnaujinti ir (ar) kiekvieno mėnesio lengvatinio kredito ir palūkanų įmokoms apmokėti, laikomos atskirose kaupiamųjų lėšų sąskaitose, turi būti atskirtos nuo bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus lėšų ir į apskaitą įtraukiamos atskirai. Į kaupiamųjų lėšų sąskaitą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų prievoles.

4. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendinantys atnaujinimo projektą, gali priimti sprendimą nekaupti šio straipsnio 2 dalyje nurodytų lėšų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo projektui parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) yra pasirašyta kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis arba iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų pradėtas įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimas.

5. Draudžiama nukreipti išieškojimą pagal buto savininko neįvykdytas prievoles dėl atnaujinimo projektų jo dalies apmokėjimo į jo butą atnaujintame name, jeigu tai yra vienintelis šeimos (vieno gyvenančio asmens) būstas.

6. Buto ar kitų patalpų perleidimo atveju, išskyrus paveldėjimo atvejus, įsiskolinimus pagal atnaujinimo projektą, susidariusius iki buto ar kitos patalpos perleidimo dienos, padengia buto ar kitos patalpos pardavėjas (perleidėjas), o vykdytinos prievolės perduodamos buto ar kitų patalpų pirkėjui (įgijėjui). Paveldėjimo atveju įsiskolinimus, susidariusius iki buto ar kitos patalpos paveldėjimo momento, apmoka ir vykdytinas prievoles pagal atnaujinimo projektą perima paveldėtojas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LENGVATINIO KREDITO TEIKIMAS

 

7 straipsnis. Lengvatinio kredito sutarties sudarymas

Sutartį su bankais ar kitomis finansų įstaigomis dėl lengvatinio kredito, nurodyto šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte, sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, jeigu tai numatyta pavedimo sutartyje:

1) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba

2) savo vardu, veikdamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai.

 

8 straipsnis. Lengvatinio kredito įmokų mokėjimas

1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius lengvatinio kredito įmokas lengvatinį kreditą suteikusiam bankui ar kitai finansų įstaigai moka tik iš daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skirtų kiekvieno mėnesio lengvatinio kredito ir palūkanų įmokoms apmokėti. Bendrojo naudojimo objekto valdytojo ir savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus atsakomybė už kitų įstatymuose ar sutartyje nustatytų pareigų, susijusių su atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimu, įmokų iš gyventojų surinkimu ir (ar) lengvatinio kredito grąžinimo administravimu, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šia nuostata nėra ribojama.

2. Kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius lengvatinio kredito sutartį su bankais ar kitomis kredito įstaigomis sudaro savo vardu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, pareiga butų ir kitų patalpų savininkams mokėti įmokas lengvatiniam kreditui grąžinti, įskaitant šio įstatymo 9 straipsnyje numatytą atvejį, kyla pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka balsų dauguma priimtą sprendimą ir šį įstatymą, o lengvatinio kredito įmokos mokamos iki visiško daugiabučio namo butui ar kitai patalpai tenkančių investicijų padengimo.

 

9 straipsnis. Projekto administratoriaus pakeitimas

Projekto administratorius, kurio vardu gyventojų naudai sudaroma lengvatinio kredito sutartis atnaujinimo projektui parengti ir (ar) įgyvendinti, gali būti keičiamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, tai suderinus su lengvatinį kreditą suteikusiu banku ar kita finansų įstaiga šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Informacijos apie lengvatinį kreditą viešumas

Kai atnaujinimo projektui parengti ir (ar) įgyvendinti suteiktas lengvatinis kreditas, projekto administratorius įregistruoja daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimo faktą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka pateikdamas lengvatinio kredito sutarties kopiją.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                                                                     VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. balandžio 7 d.

Nr. I-2455

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-358; 93.12.23, Žin., 1994, Nr. 1-3

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO PAKEITIMO

IR PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-800; 95.02.21, Žin., 1995, Nr. 20-451

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-875, 95.05.02, Žin., 1995, Nr. 39-963

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-194, 97.04.24, Žin., 1997, Nr.38-926 (97.05.02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-472, 97.10.21, Žin., 1997, Nr.98-2483 (97.10.30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 13 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1741, 00.06.20, Žin., 2000, Nr.56-1639 (00.07.12)

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-2033, 2000 10 12, Žin., 2000, Nr. 92-2874 (2000 10 31)

GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO PAPILDYMO 13 STRAIPSNIU, 14 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS - ATKURIAMOJO SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1188, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5188 (2002-12-06)

GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Keistas įstatymo pavadinimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šio Įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 3 (2003-01-10)

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1549, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 48-2109 (2003-05-15)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO 2, 4, 6, 8, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2217, 2004-05-04, Žin., 2004, Nr. 80-2835 (2004-05-14)

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMO, MOKSLININKŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ LAIKINOJO ĮSTATYMO, VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO, VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO, PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-143, 2005-03-24, Žin., 2005, Nr. 47-1554 (2005-04-12)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO PAVADINIMO PAKEITIMO, 1, 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PENKTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMAS

Keistas įstatymo pavadinimas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-319, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3287 (2005-07-21)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 4, 6, 8, 9, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo invalidumas buvo nustatytas terminuotai, iki nustatyto invalidumo termino pabaigos ar iki tol, kol Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka bus nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis arba nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, taikomos įstatymo, galiojusio iki šio įstatymo įsigaliojimo, nuostatos.

Asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo invalidumas buvo nustatytas neterminuotai, taikomos įstatymo, galiojusio iki šio įstatymo įsigaliojimo, nuostatos.

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1073, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1633 (2007-04-19)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1574, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 71-2703 (2008-06-21)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1681, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3182 (2008-07-17)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1732, 2008-09-29, Žin., 2008, Nr. 120-4544 (2008-10-18)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šio įstatymo pakeitimas:

16.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-101, 2008-12-22, Žin., 2008, Nr. 149-6025 (2008-12-30)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO 11 IR 15 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-100, 2008-12-22, Žin., 2008, Nr. 149-6024 (2008-12-30)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-355, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 93-3961 (2009-08-04)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI BEI DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI ĮSTATYMO PAVADINIMO, 1, 2 STRAIPSNIŲ IR PENKTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo penktojo skirsnio 14 straipsnio 1 dalies nuostata dėl 20 procentų akcizo pajamų, gautų už energinius produktus, panaudojimo valstybės paramai daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įsigalioja atitinkamo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną.

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1051, 2010-10-12, Žin., 2010, Nr. 125-6376 (2010-10-23)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 4, 6, 8, 10, 11, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1053, 2010-10-12, Žin., 2010, Nr. 125-6378 (2010-10-23)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 1, 13 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2010 m. gruodžio 1 d.

Šis įstatymas taikomas visiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, parengtiems ir įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1657, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 143-6708 (2011-11-26)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Šis įstatymas taikomas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, parengtiems ir įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo ir finansavimo modelį, sukurtą pagal Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos plėtros banko tarybos iniciatyvą JESSICA.

Šio įstatymo pakeitimas:

21.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1791, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 155-7358 (2011-12-20)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1776, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 155-7357 (2011-12-20)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 2, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-149, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 10-420 (2013-01-26)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-320, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2858 (2013-06-01)

VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO 2, 13, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.

Šis įstatymas taikomas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams (išskyrus iki šio įstatymo įsigaliojimo įgyvendintus projektus), parengtiems ir įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ar ją atitinkančių savivaldybių tarybų patvirtintų programų įgyvendinimo ir finansavimo modelį, sukurtą pagal Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos plėtros banko tarybos iniciatyvą JESSICA.

Butų ir kitų patalpų savininkams, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengusiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus (ar jų dalis) ir apmokėjusiems jų parengimo išlaidas, valstybės parama šių projektų (ar jų dalių) parengimo išlaidoms kompensuoti teikiama, kai butų ir kitų patalpų savininkai patvirtina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1054, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-07-24, i. k. 2014-10479

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI IR DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO NR. I-2455 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Valstybės parama daugiabučių namų butų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučių namų modernizavimo projektus, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo pritarta iki Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pavadinimo, 1, 2 straipsnių ir penktojo skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-355 (toliau – Įstatymas Nr. XI-355) įsigaliojimo dienos, teikiama pagal iki Įstatymo Nr. XI-355 įsigaliojimo dienos galiojusias Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisykles.

Šis įstatymas taikomas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams (išskyrus iki šio įstatymo įsigaliojimo įgyvendintus projektus), parengtiems ir įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ar ją atitinkančių savivaldybių tarybų patvirtintų programų įgyvendinimo ir finansavimo modelį.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos dėl C pastato energinio naudingumo klasės taikomos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, rengiamiems ir įgyvendinamiems nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

Nauja įstatymo redakcija

Keistas įstatymo pavadinimas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2026, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18618

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-498, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10841

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1464, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11779

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1899, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00886

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1996, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04589

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-441, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15441

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1299, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-07, i. k. 2022-14927

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas