Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 22-813, i. k. 1081100NUTA00000127

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL FINANSINĖS PARAMOS VARTOTOJŲ ASOCIACIJOMS TEIKIMO

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 127

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                             Petras Baguška

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 170

redakcija)

 

FINANSINĖS PARAMOS VARTOTOJŲ ASOCIACIJOMS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

1. Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

2. Finansinės paramos teikimo tikslas – skatinti vartotojų asociacijas aktyviai dalyvauti įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką.

3. Finansinė parama teikiama siekiant įgyvendinti:

3.1. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ar tarptautinių fondų kofinansuojamus vartotojų asociacijų vykdomus projektus (toliau – projektai), jeigu kofinansuojama ne mažiau kaip 50 procentų visos projekto sąmatos;

3.2. vartotojų asociacijų vykdomas vartotojų teisių apsaugos priemonių programas (toliau – priemonių programos), parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytas vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetines kryptis;

3.3. vartotojų asociacijų narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje programas (toliau – narystės programa).

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

31. Taisyklių nuostatos dėl priemonių programų ir projektų taikomos ir narystės programoms, išskyrus Taisyklių 141 ir 49 punktuose numatytas išimtis.

Papildyta punktu:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

32. Vartotojų teisių apsaugos taryba, atsižvelgdama į vartotojų asociacijų pasiūlymus, kasmet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 dienos pateikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl kitų kalendorinių metų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių. Teisingumo ministras vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių sąrašą tvirtina kasmet ne vėliau kaip iki lapkričio 30 dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

4. Neteko galios nuo 2014-03-07

Punkto naikinimas:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

 

5. Neteko galios nuo 2014-03-07

Punkto naikinimas:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

6. Finansinė parama teikiama vartotojų asociacijoms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir pateikusioms praėjusių finansinių metų vartotojų asociacijos veiklos ataskaitą, atitinkančią Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus (toliau – veiklos ataskaita).

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

7. Finansinė parama neteikiama, jeigu vartotojų asociacija:

7.1. nėra įvykdžiusi mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.2. paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;

7.3. bandė daryti įtaką paraiškas vertinantiems asmenims;

7.4. yra gavusi finansinę paramą ankstesnėms priemonių programoms ar projektams, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė sutartyje nustatyta tvarka, arba jeigu nustatyta, kad ankstesnei priemonių programai ar projektui finansuoti gautos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį;

7.5. yra likviduojama, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą.

8. Vartotojų asociacijos gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais.

 

III SKYRIUS
FINANSINĖS PARAMOS DYDIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

9. Projektams kofinansuoti skiriama ne daugiau kaip 50 procentų visos projekto sąmatos. Vartotojų asociacijos privalo užtikrinti, kad likusi projekto sąmatos dalis bus finansuojama iš kitų šaltinių.

10. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

11. Priemonių programos ar projekto administracinės išlaidos (priemonių programos ar projekto vadovo atlyginimas, buhalterinės apskaitos išlaidos, patalpų nuomos ir (ar) jų išlaikymo išlaidos, ryšių paslaugų išlaidos ir kitos išlaidos) negali būti didesnės kaip 50 procentų visos priemonių programos ar projekto sąmatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

12. Finansinė parama neteikiama:

12.1. nebūtinoms priemonių programų ar projektų veikloms įgyvendinti;

12.2. priemonių programų ar projektų paraiškų rengimo išlaidoms apmokėti;

12.3. priemonių programų ar projektų išlaidoms, nepateiktoms priemonių programų ar projektų vykdymo apskaitoje ir nepagrįstoms išlaidų mokėjimą įrodančiais dokumentais, apmokėti;

12.4. įrangai, įrenginiams pirkti ar kitam ilgalaikiam turtui įsigyti;

12.5. statybos, rekonstravimo, remonto ir kitiems darbams atlikti.

 

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

13. Vartotojų asociacijos, pretenduojančios į skiriamą pagal Taisykles finansinę paramą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikia priemonių programos ar projekto finansavimo paraišką (toliau – paraiška), nurodytą 1 priede.

14. Kartu su paraiška Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai raštu pateikiami šie dokumentai:

14.1. veiklos ataskaita;

14.2. priemonių programos ar projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV);

14.3. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

14.4. užpildyta projekto kofinansavimo paraiška ar pasirašyta projekto kofinansavimo sutartis ir informacija apie projektą kofinansuosiantį fondą, jeigu teikiama projekto kofinansavimo paraiška.

141. Vartotojų asociacija, pretenduojanti į finansinę paramą narystės programai įgyvendinti, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikia paraišką, nurodytą Taisyklių 4 priede. Kartu su paraiška Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikiami šie dokumentai:

141.1. veiklos ataskaita;

141.2. vartotojų asociacijos narystę tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje patvirtinantys dokumentai;

141.3. dokumentai, patvirtinantys vartotojų asociacijos narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje išlaidas (narystės mokestį, studijų, tyrimų ir (ar) analizės išlaidas ir kt.).

Papildyta punktu:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

15. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paraiškų pateikimo, grąžinamos vartotojų asociacijai. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

 

V SKYRIUS
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

16. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo interneto svetainėje kasmet iki gruodžio 15 d. paskelbia kvietimą teikti paraiškas kitiems kalendoriniams metams ir vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetines kryptis. Paraiškos priimamos mėnesį nuo informacijos apie paraiškų priėmimą paskelbimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

17. Kvietime teikti paraiškas paskelbiama informacija apie finansinės paramos teikimo sąlygas ir tvarką ir nurodoma, kiek iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų skirta vartotojų asociacijų finansinei paramai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

18. Paraiškos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai turi būti išsiųstos ar pateiktos iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui pateiktos paraiškos nevertinamos ir grąžinamos vartotojų asociacijai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

19. Vartotojų asociacija privalo pateikti išspausdintą ir pasirašytą paraiškos originalą ir projekto paraišką elektronine laikmena (ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas vartotojų asociacijos ir priemonių programos ar projekto pavadinimas). Paraiška su pridedamais dokumentais turi būti pateikta voke, ant kurio užrašytas tikslus vartotojų asociacijos pavadinimas ir adresas.

20. Paraiškos originalas ir elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška turi būti identiški. Jeigu jie nesutampa, vadovaujamasi paraiškos originale pateikta informacija.

21. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo išsiunčia paraišką pateikusiai vartotojų asociacijai paraiškos registravimo patvirtinimą, kuriame nurodomas ir paraiškos registravimo numeris.

22. Vartotojų asociacijos gali teikti vienos ar kelių priemonių programų įgyvendinimo ar projektų kofinansavimo paraiškas.

23. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos paskelbia informaciją apie visas registruotas paraiškas, nurodo paraišką pateikusios vartotojų asociacijos pavadinimą, paraiškos registravimo numerį, pateikia trumpą priemonių programos ar projekto aprašymą, prašomą lėšų sumą. Nurodoma, kiek iš viso pateikta paraiškų finansuoti priemonių programas, kiek iš viso paraiškose prašoma lėšų pagal kiekvieną priemonių programos prioritetinę kryptį, kiek iš viso gauta paraiškų kofinansuoti projektus, kiek jose prašoma lėšų.

 

VI SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

24. Paraiškas nagrinėja ir vertina teisingumo ministro sudaryta Vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų vertinimo komisija (toliau – vertinimo komisija), sudaryta iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir, atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetines kryptis, kitų kompetentingų institucijų atstovų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

25. Vertinimo komisijai vadovauja ir nagrinėjant ir vertinant paraiškas atstovauja vertinimo komisijos pirmininkas, o jam negalint – vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas.

26. Vertinimo komisiją techniškai aptarnauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Ji skiria vertinimo komisijos sekretorių, kuris nėra vertinimo komisijos narys. Vertinimo komisijos sekretorius vertina pareiškėjo ir pateiktų paraiškų administracinę atitiktį, rengia paraiškoms vertinti reikalingą medžiagą ir pateikia ją vertinimo komisijos nariams.

27. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gautas paraiškas ir jų priedus perduoda vertinimo komisijos sekretoriui. Vertinimo komisijos sekretorius per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo įvertina, ar paraišką pateikęs pareiškėjas atitinka Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus ir nėra Taisyklių 7 punkte numatytų aplinkybių, ar pateikta paraiška atitinka Taisyklių 14, 141, 15, 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus, ar užpildytos visos pateiktos paraiškos dalys, ir išsiunčia paraišką pateikusiai vartotojų asociacijai paraiškos registravimo patvirtinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

28. Jeigu paraiška neatitinka bent vieno administracinės atitikties vertinimo reikalavimo, vertinimo komisijos sekretorius paraiškoje nurodytais adresais ir elektroniniu paštu išsiunčia paraišką pateikusiai vartotojų asociacijai rašytinį pranešimą apie trūkumus. Administracinės atitikties reikalavimų neatitinkanti paraiška neregistruojama.

29. Paraiškos trūkumai turi būti pašalinti iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai rašytinis pranešimas apie trūkumus vartotojų asociacijai išsiunčiamas vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki minėto termino pabaigos. Tokiu atveju rašytiniame pranešime turi būti nurodytas 3 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Trūkumus per nustatytą terminą pašalinusios vartotojų asociacijos paraiška registruojama ir jai išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas.

30. Vertinimo komisija paraiškas vertina Taisyklių ir vertinimo komisijos darbo reglamento, patvirtinto teisingumo ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

31. Vertinimo komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai vertinimo komisijos narių.

32. Vertinimo komisijos nariai paraiškas vertina balais – nuo 0 iki 100, kurie surašomi naudos ir tinkamumo finansuoti lentelėje (2 ir 5 priedai). Paraiška, kurios vertinimo vidurkis mažesnis nei 50 balų, atmetama, priimtas sprendimas įforminamas protokolu, kuriame nurodomos paraiškos atmetimo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

33. Vertinimo komisija, nustačiusi, kad paraiška, kurioje pateikta priemonių programa, neatitinka vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių, ją atmeta ir grąžina vartotojų asociacijai. Priimtas sprendimas, kuriame nurodomos paraiškos nevertinimo priežastys, įforminamas protokolu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

34. Vertinimo komisija įvertintas paraiškas suskirsto pagal gautų balų skaičių ir daugiausia balų surinkusiose paraiškose pateiktoms priemonių programoms ar projektams pasiūlo skirti finansinę paramą.

35. Jeigu kelios vartotojų asociacijų pateiktos paraiškos surenka vienodai balų, tačiau vartotojų asociacijoms skirtos finansinės paramos lėšų nepakanka visoms daugiausia balų surinkusioms priemonių programoms ar projektams finansuoti, vertinimo komisija sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo priima balsuodama dėl daugiausia balų surinkusių vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų. Tokiu atveju vertinimo komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastąja balsų dauguma. Vertinimo komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi vertinimo komisijos pirmininkas, jo nesant – vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas.

36. Vertinimo komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame turi būti pateikti vertinimo komisijos sprendimų motyvai ir nurodytas siūlomos priemonių programoms ar projektams skiriamos finansinės paramos dydis.

37. Vertinimo komisija paraiškas išnagrinėja ne vėliau kaip per mėnesį nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

38. Vertinimo komisijos sprendimai pateikiami teisingumo ministrui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo. Kartu su sprendimais teisingumo ministrui pateikiamos ir visos paraiškoms vertinti pateiktos medžiagos kopijos.

39. Teisingumo ministras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo komisijos sprendimų gavimo priima vieną iš šių sprendimų dėl kiekvieno vertinimo komisijos siūlymo:

39.1. skirti vertinimo komisijos siūlomą finansinę paramą;

39.2. motyvuotai sumažinti ar padidinti vertinimo komisijos siūlomą finansinę paramą siūlomai priemonių programai ar projektui;

39.3. motyvuotai atsisakyti skirti arba sumažinti finansinę paramą siūlomai priemonių programai ar projektui, o tam numatytą finansinę paramą skirti vienai ar kelioms kitoms daugiausia balų surinkusioms priemonių programoms ar projektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

 

40. Teisingumo ministro sprendimai įforminami teisingumo ministro įsakymu.

 

VII SKYRIUS
SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

41. Teisingumo ministrui priėmus įsakymą dėl finansinės paramos skyrimo, Teisingumo ministerija raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo apie tai informuoja visas paraiškas pateikusias vartotojų asociacijas ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

42. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, iš Teisingumo ministerijos gavusi informaciją apie finansinės paramos skyrimą vartotojų asociacijoms, informuoja apie tai, taip pat apie finansinės paramos sutarčių pasirašymo eigą vartotojų asociacijas, kurių priemonių programoms ar projektams numatyta skirti finansinę paramą.

43. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pasirašo finansinės paramos teikimo sutartį su vartotojų asociacija, kuriai numatyta skirti finansinę paramą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teisingumo ministro sprendimo skirti finansinę paramą. Pavyzdinę finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijoms sutarties formą tvirtina teisingumo ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

44. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba su vartotojų asociacijomis, kurių projektams numatyta skirti finansinę paramą, pasirašo finansinės paramos teikimo sutartį tik po to, kai vartotojų asociacija pateikia projekto kofinansavimo sutartį su Europos Sąjungos, užsienio valstybių ar tarptautiniu fondu. Sutartis su Europos Sąjungos, užsienio valstybių ar tarptautiniu fondu turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Su vartotojų asociacija, kuri nepateikia sutarties ar pateikia ją vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 15 d., sutartis nesudaroma.

45. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir vartotojų asociacijos pasirašomoje sutartyje turi būti nustatytas projekto vykdymo terminas, lėšos, jų tikslinė paskirtis, šalių teisės ir pareigos, atskaitomybės, atsakomybės, kontrolės, rezultatų viešinimo sąlygos. Sutarties priedas yra paraiška su visais pridedamais dokumentais.

46. Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo arba, pasirašius sutartį, per 5 darbo dienas nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų priemonių programoms ar projektams finansuoti, pervedimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai į vartotojų asociacijos sąskaitą pervedama 100 procentų vartotojų asociacijai skirtos finansinės paramos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

 

VIII SKYRIUS
ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES PAŽEIDIMĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

47. Vartotojų asociacijos, įgyvendinančios priemonių programą ar projektą, vadovas atsako už priemonių programai ar projektui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tikslinį naudojimą.

48. Vartotojų asociacija teikia Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 3 priede nurodytą priemonių programos ar projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitą (toliau – ataskaita).

49. Ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai priemonių programa ar projektas baigiami įgyvendinti, o ataskaita dėl narystės programos turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Ataskaitoje turi būti išsamiai aprašyta, kaip siekta priemonių programos, narystės programos ar projekto tikslų, nurodytos įvykdytos veiklos, išlaidos, pasiekti rezultatai ir kilusios problemos. Ataskaitą reikia pateikti kartu su patirtas išlaidas patvirtinančių apskaitos dokumentų kopijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

50. Nustačiusi esminių sutarties pažeidimų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gali ją nutraukti, apie tai prieš 10 darbo dienų raštu įspėjusi priemonių programą ar projektą vykdančią vartotojų asociaciją, arba imtis kitų veiksmų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Jeigu vartotojų asociacija nespėja įgyvendinti priemonių programos ar projekto sutartyje nustatytu laiku, skirtos, bet nepanaudotos lėšos neišmokamos, o jeigu lieka išmokėtų ir nepanaudotų lėšų, jos turi būti grąžinamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

52. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gavusi ir patvirtinusi vartotojų asociacijų pateiktas ataskaitas, Teisingumo ministerijai pateikia informaciją apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų ar projektų įgyvendinimą ir jiems skirtų lėšų naudojimą. Šią informaciją kartu su galutinėmis ataskaitomis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba skelbia savo interneto svetainėje (www.vvtat.lt).

53. Nepanaudotos finansinės paramos lėšos grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

IX SKYRIUS
FINANSINĖS PARAMOS REZULTATŲ VIEŠINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

54. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo sutarčių su vartotojų asociacijomis sudarymo savo interneto svetainėje (www.vvtat.lt) paskelbia vartotojų asociacijų, kurioms bus teikiama finansinė parama, pavadinimus, paraiškas ir teikiamos finansinės paramos sumą.

55. Vartotojų asociacija, gaunanti valstybės finansinę paramą priemonių programoms ar projektams įgyvendinti, privalo viešai skelbti, kad vykdomos priemonių programos ar projekto priemonės remiamos iš Teisingumo ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, taip pat kuo plačiau supažindinti tikslines grupes ir visuomenę su priemonių programos ar projekto įgyvendinimo rezultatais. Vartotojų asociacija, gavusi valstybės finansinę paramą, pristato įvykdytos priemonių programos ar projekto įgyvendinimo rezultatus Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

10 skyrius. Neteko galios nuo 2017-11-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 170, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1008 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000170

 

 

Finansinės paramos vartotojų  asociacijoms

teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

PARAIŠKA

DĖL PRIEMONIŲ PROGRAMOS AR PROJEKTO FINANSAVIMO

 

_________________________________________

(vartotojų asociacijos pavadinimas)

 

20___ m. _________________ d.

 

1. Pareiškėjo bendrieji duomenys:

1.1. pavadinimas _______________________________________________________ ;

1.2. juridinio asmens kodas, registravimo data _______________________________

_________________________________________________________________________ ;

1.3. buveinės adresas____________________________________________________ ;

1.4. telefonas (__) _______, faksas (__) ________, el. paštas ____________________ ;

1.5. vadovo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas _______________________

_________________________________________________________________________ ;

1.6. asmens, atsakingo už vartotojų asociacijos vykdomos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos (toliau – priemonių programa) / projekto įgyvendinimą, vardas, pavardė

_________________________________________________________________________ ;

1.7. telefonas (__) ________, faksas (__) _______, el. paštas ____________________ ;

1.8. banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris _______________________ ;

1.9. vartotojų asociacijos apibūdinimas (ne daugiau kaip 1 puslapis):

1.9.1. pagrindinė vartotojų asociacijos veikla;

1.9.2. gebėjimas valdyti ir vykdyti priemonių programas / projektus;

1.9.3. darbo įgyvendinant panašias priemonių programas / projektus patirtis.

2. Pareiškėjo partnerių duomenys:

2.1. pavadinimas _______________________________________________________ ;

2.2. juridinio asmens kodas, registravimo data _______________________________ ;

2.3. buveinės adresas ___________________________________________________ ;

2.4. telefonas (__) _______, faksas (__) _______, el. paštas _____________________ .

Pastaba. Atsižvelgiant į partnerių skaičių, paraiška papildoma ir kitų partnerių duomenimis.

3. Informacija apie priemonių programą / projektą:

3.1. pavadinimas ir prioritetinė kryptis (jeigu taikoma);

3.2. įgyvendinimo vieta (apskritis, savivaldybė, miesto, kaimo teritorija ar kita);

3.3. įgyvendinimo trukmė (pradžia, pabaiga);

3.4. bendra priemonių programos / projekto suma;

3.5. prašoma suma (eurais, visos sumos procentais);

Punkto pakeitimai:

Nr. 896, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12128

 

3.6. priemonių programos / projekto santrauka – ne daugiau kaip 10 eilučių (priemonių programos / projekto tikslas, tikslinės grupės ir pagrindinė veikla);

3.7. priemonių programos / projekto pagrindimas (ne daugiau kaip 1 puslapis):

3.7.1. kokioms problemoms spręsti skirta priemonių programa / projektas;

3.7.2. kokia statistinė (demografinė) su sprendžiama problema ir tiksline grupe susijusi situacija toje vietovėje, kurioje įgyvendinama priemonių programa / projektas (nurodykite statistinės informacijos šaltinį);

3.7.3. kaip vartotojų asociacija susijusi su sprendžiama problema ir kodėl būtent ji teikia paraišką;

3.8. priemonių programos / projekto tikslas (turi būti konkretus, realus ir įgyvendinamas);

3.9. priemonių programos / projekto uždaviniai (kokius uždavinius įgyvendinus bus pasiektas tikslas; uždaviniai turi būti konkretūs, realūs, susiję su projekto veiklomis);

3.10. priemonių programos / projekto tikslinės grupės (turi būti nurodyti tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai, jų skaičius);

3.11. priemonių programos / projekto įgyvendinimo eiga – pateikite kiekvienos veiklos pavadinimą ir išsamų aprašymą (ne daugiau kaip 1 puslapis); nuosekliai nurodykite, kokią veiklą numatoma vykdyti, kad būtų pasiekti tikslai, kodėl pasirinkta kaip tik tokia veikla, kodėl toks sprendimas efektyviausias siekiant priemonių programos / projekto tikslų, koks partnerio indėlis į veiklą (jeigu tinka) (aprašytos veiklos turi sutapti su veiklų vykdymo grafiku ir būti glaudžiai susijusios su priemonių programos / projekto sąmatose išvardytomis išlaidomis);

3.12. priemonių programos / projekto veiklos planas (surašykite numatomas atlikti veiklas, jų vykdymo vietą, vykdytojus, numatomas išlaidas ir finansavimo šaltinį):

 

Eil. Nr.

Veiklos apibūdinimas

Įgyvendinimo vieta

Vykdytojas

Įgyvendinimo laikas (ketvirčiais)

Numatomos išlaidos (eurais)

Finansavimo šaltinis“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 896, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12128

 

3.13. priemonių programos / projekto vykdytojai:

 

Vardas, pavardė

Vaidmuo

Išsilavinimas

Panašių priemonių programų / projektų vykdymo patirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Prie paraiškos pridedamas priemonių programos / projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV);

3.14. numatomi priemonių programos / projekto rezultatai;

3.15. planuojama informacijos apie pasiektus priemonių programos / projekto rezultatus sklaida;

3.16. veiklos tęstinumas baigus įgyvendinti priemonių programą / projektą.

4. Priemonių programos / projekto biudžetas (turi būti nurodytas valandų ir (ar) paslaugų vienetų skaičius, vieneto kaina):

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Prašoma suma (su PVM)

Išlaidų apskaičiavimo pagrindimas

1.

Administracinės išlaidos

 

 

1.1.

Vadovo atlyginimas

 

 

1.2.

Buhalterinės apskaitos išlaidos

 

 

1.3.

Patalpų nuomos ir (ar) jų išlaikymo išlaidos

 

 

1.4.

Ryšių paslaugų išlaidos

 

 

1.5.

Kitos išlaidos (detalizuoti)

 

 

2.6.

Iš viso

 

 

2.

Vykdymo išlaidos

 

 

2.1.

Ekspertų ir (ar) konsultantų paslaugos

 

 

2.2.

Transporto paslaugos

 

 

2.3.

Sklaidos ir viešinimo paslaugos

 

 

2.4.

Leidyba

 

 

2.5.

Kitos (detalizuoti)

 

 

2.6.

Iš viso

 

 

3.

Iš viso išlaidų“.

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

5. Pareiškėjo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Šią paraišką teikianti vartotojų asociacija:

yra nepriklausoma nuo verslo ir kitų su vartotojų gynimu nesusijusių interesų;

neturi neįvykdytų socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Šiai asociacijai nėra paskelbtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl kitos sudarytos Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto paramos skyrimo sutarties pažeidimų.

3. Visa šioje paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija tiksli ir teisinga.

4. Ši priemonių programa / šis projektas bus įgyvendinami, kaip nurodyta šioje paraiškoje ir jos prieduose, laikantis teisės aktų reikalavimų.

Įsipareigoju informuoti Vartotojų teisių apsaugos tarnybą apie visus priemonių programos / projekto įgyvendinimo pokyčius.

 

Vardas, pavardė

Parašas

Pareigos

 

Data ir vieta

 

 

 

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 170, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1008 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000170

 

 

 

Finansinės paramos vartotojų asociacijoms
teikimo taisyklių
2 priedas

 

 

NAUDOS IR TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos pateikimo data

 

Vartotojų asociacijos pavadinimas

Paraiškos registravimo numeris

 

Paraišką priėmė

 

Pažymėti reikiamą langelį, kai paraiška teikiama dėl priemonių programos

Priemonių programa atitinka prioritetines kryptis

 

Priemonių programa neatitinka prioritetinių krypčių

(paraiška toliau nevertinama)

 

Pažymėti reikiamą langelį, kai paraiška teikiama dėl projekto

Projektas atitinka prioritetines kryptis

(prie vertinimo balų vidurkio pridedama 10 balų, tačiau bendras balų vidurkis negali būti didesnis nei 100 balų)

 

Projektas neatitinka prioritetinių krypčių

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas
(nuo 0 iki 100 balų)

Vertinimo kriterijų apibrėžtys

1.

Ar priemonių programoje / projekte numatyta bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitais juridiniais asmenimis, kokia dalis priemonių programos / projekto kofinansuojama iš kitų šaltinių

 

Vertinami vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 2 ir 3.12 (dėl finansavimo šaltinio) punktai.

Silpnai (0–50 balų) – įgyvendinant priemonių programą / projektą nenumatyta bendradarbiauti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis arba kitais juridiniais asmenimis.

Vidutiniškai (51–75 balai) – įgyvendinant priemonių programą / projektą numatyta bendradarbiauti bent su viena nevyriausybine organizacija ar kitu juridiniu asmeniu arba priemonių programa / projektas kofinansuojami iš kitų šaltinių ne mažiau nei 50 procentų.

Puikiai (76–100 balų) – įgyvendinant priemonių programą / projektą numatyta bendradarbiauti su keliomis nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitais juridiniais asmenimis arba priemonių programa / projektas kofinansuojami iš kitų šaltinių daugiau nei 70 procentų

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas
(nuo 0 iki 100 balų)

Vertinimo kriterijų apibrėžtys

2.

Ar aktualios problemos, kurioms spręsti skirti priemonių programa / projektas

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.7 punktas.

Silpnai (0–40 balų) – aiškiai nenurodytos problemos, kurioms spręsti skirti priemonių programa / projektas, priemonių programa / projektas parengti neatsižvelgiant į atliktus vartotojų teisių apsaugos srities tyrimus ir studijas, kurie skirti vartotojų teisių apsaugos, vartotojų švietimo ar informuotumo spragoms tirti, nepateikta nuorodų į duomenis, kuriais remtasi rengiant priemonių programą / projektą.

Vidutiniškai (41–80 balų) – aiškiai nurodytos problemos, kurioms spręsti skirti priemonių programa / projektas, priemonių programa / projektas parengti atsižvelgiant į atliktus vartotojų teisių apsaugos srities tyrimus, analizes, studijas, pateikiamos aiškios nuorodos į šaltinius, kuriais remiantis rengti priemonių programa / projektas.

Puikiai (81–100 balų) – aiškiai nurodytos problemos, kurioms spręsti skirti priemonių programa / projektas, priemonių programa / projektas parengti atsižvelgiant į atliktus vartotojų teisių apsaugos srities tyrimus, analizes, studijas, pateikiamos aiškios nuorodos į šaltinius, kuriais remiantis rengti priemonių programa / projektas, nustatytas planuojamų veiklų poreikis ir poveikis, iš kurių aišku, kaip priemonių programa / projektas prisidės prie priežasčių, dėl kurių atsirado tam tikros vartotojų teisių apsaugos ar vartotojų informavimo spragos, šalinimo

3.

Ar konkretūs, realūs ir įgyvendinami priemonių programos / projekto tikslai ir uždaviniai, ar priemonių programos / projekto uždaviniai tiesiogiai susiję su priemonių programos / projekto veiklomis

 

Vertinami vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.8 ir 3.9 punktai.

Silpnai (0–35 balai) – priemonių programos / projekto tikslai ir uždaviniai nerealūs, kiekybiškai neišmatuojami, aiškiai nesusieti su priemonių programos / projekto veiklomis.

Vidutiniškai (36–80 balų) – priemonių programos / projekto tikslai ir uždaviniai realūs, pasiekiami vykdant numatytas veiklas, kiekybiškai išmatuojami.

Puikiai (81–100 balų) – priemonių programos / projekto tikslai ir uždaviniai realūs ir pasiekiami, numatytas aiškus ir išsamus veiklų vykdymo planas, numatyti kiekybiniai ir kokybiniai uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas
(nuo 0 iki 100 balų)

Vertinimo kriterijų apibrėžtys

4.

Ar priemonių programos / projekto veiklos naudingos vartotojams

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.10 punktas.

Silpnai (0–40 balų) – nepasirinkta ar aiškiai nenurodyta tikslinė vartotojų grupė, kuriai skirti priemonių programa / projektas, priemonių programos / projekto veiklos ir jų rezultatai pasiekiami mažiau nei 100 vartotojų.

Vidutiniškai (41–80 balų) – pasirinkta aiški tikslinė vartotojų grupė, kuriai skirti priemonių programa / projektas, priemonių programos / projekto veiklos ir jų rezultatai pasiekiami nuo 100 iki 1 000 vartotojų.

Puikiai (81–100 balų) – pasirinkta aiški tikslinė vartotojų grupė, kuriai skirti priemonių programa / projektas, priemonių programos / projekto veiklos ir jų rezultatai pasiekiami daugiau nei 1 000 vartotojų

5.

Ar aiškus, išsamus ir chronologiškas priemonių programos / projekto veiklų įgyvendinimo planas

 

Vertinami vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.11, 3.12 ir 3.14 punktai.

Silpnai (0–40 balų) – nepateiktas arba pateiktas neaiškus veiklų vykdymo planas, veiklos neracionaliai suplanuotos ir neįgyvendinamos.

Vidutiniškai (41–80 balų) – pateiktas realus veiklų įgyvendinimo planas, numatytų veiklų organizavimas atitinka priemonių programos / projekto apimtį.

Puikiai (81–100 balų) – numatytas aiškus, išsamus veiklų įgyvendinimo planas, pateiktos veiklos išsamiai ir racionaliai suplanuotos ir iš tiesų įgyvendinamos

6.

Ar išsamus ir pagrįstas priemonių programos / projekto biudžetas, ar pagrįstos ir būtinos priemonių programai / projektui įgyvendinti jų biudžete numatytos lėšos

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 4 punktas.

Silpnai (0–40 balų) – priemonių programos / projekto biudžete numatytos išlaidos nebūtinos priemonių programos / projekto veikloms įgyvendinti arba yra didesnės už jų įgyvendinimo kainas rinkoje.

Vidutiniškai (41–80 balų) – numatytos išlaidos būtinos priemonių programos / projekto veikloms įgyvendinti, nustatyta jų mažiausia būtina suma, jos atitinka rinkos kainas.

Puikiai (81–100 balų) – suplanuotos išlaidos būtinos priemonių programos / projekto veikloms įgyvendinti, nustatyta jų mažiausia būtina suma, jos atitinka rinkos kainas, apskaičiuotos pagal esamus įkainius, nurodyti atitinkami jų šaltiniai

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas
(nuo 0 iki 100 balų)

Vertinimo kriterijų apibrėžtys

7.

Ar vartotojų asociacija turi pakankamai gebėjimų priemonių programai / projektui įgyvendinti

 

Vertinami vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 1.10 ir 3.13 punktai.

Silpnai (0–40 balų) – priemonių programos / projekto vadovas neturi panašių programų / projektų įgyvendinimo patirties arba yra informacijos, kad anksčiau buvę atvejų, kai vartotojų asociacija, gavusi finansinę paramą, numatytų rezultatų nepasiekė, įgyvendindama priemonių programą / projektą, padarė pažeidimų ar didelių nukrypimų.

Vidutiniškai (41–80 balų) – priemonių programos / projekto vadovas ir vartotojų asociacija turi panašių priemonių programų / projektų įgyvendinimo patirties, gali užtikrinti minimalius būtinus gebėjimus priemonių programai / projektui administruoti, anksčiau vykdyti vartotojų asociacijos projektai buvo sėkmingi (pasiekti planuoti rezultatai, nebuvo pažeidimų, negrąžinta lėšų, labai nenukrypta nuo plano, ataskaitos teiktos laiku ir tinkamos ir panašiai).

Puikiai (81–100 balų) – priemonių programos / projekto vadovas ir vartotojų asociacija turi daugiau negu 3 panašių priemonių programų / projektų įgyvendinimo patirties, sudaryta kompetentinga komanda priemonių programai / projektui administruoti ir laiku įgyvendinti, anksčiau vykdyti vartotojų asociacijos projektai buvo sėkmingi (pasiekti planuoti rezultatai, nebuvo pažeidimų, negrąžinta lėšų, labai nenukrypta nuo plano, ataskaitos teiktos laiku ir tinkamos ir panašiai)

8.

Ar prieinami priemonių programos / projekto rezultatai vartotojams

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.2 punktas.

Silpnai (0–40 balų) – priemonių programos / projekto vykdymo teritorija – viena savivaldybė, išskyrus tuos atvejus, kai priemonių programos / projekto veiklos vykdomos kaimo teritorijose.

Vidutiniškai (41–80 balų) – priemonių programos / projekto vykdymo teritorija – kaimo teritorija arba nuo dviejų savivaldybių iki visos šalies teritorijos.

Puikiai (81–100 balų) – priemonių programos / projekto vykdymo teritorija išplečiama ir už šalies ribų

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas
(nuo 0 iki 100 balų)

Vertinimo kriterijų apibrėžtys

9.

Ar įgyvendinant priemonių programą / projektą naudota, gauta ir skleista informacija apie vartotojų teisių apsaugą bus perduota institucijoms, disponuojančioms tokia informacija ir ją kaupiančioms (valstybės, savivaldybių institucijoms, universitetams, vartotojų asociacijoms, nedalyvaujančioms įgyvendinant veiklas, ir panašiai)

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.15 punktas.

Silpnai (0–40 balų) – vartotojų asociacija priemonių programos / projekto įgyvendinimo rezultatus skelbia savo interneto svetainėje, o įgyvendinimo ataskaitas teikia Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Vidutiniškai (41–80 balų) – baigus įgyvendinti priemonių programą / projektą, tik dalis naudotos, gautos, sukurtos ar skleistos informacijos apie vartotojų teisių apsaugą būtų perduota institucijoms, disponuojančioms tokia informacija ir ją kaupiančioms.

Puikiai (81–100 balų) – baigus įgyvendinti priemonių programą / projektą, bus užtikrintas grįžtamasis ryšys, tai yra įgyvendinant priemonių programą / projektą naudota, gauta ir skleista informacija apie vartotojų teisių apsaugą perduota institucijoms, disponuojančioms tokia informacija ir ją kaupiančioms, vartotojų asociacijoms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, nedalyvavusioms įgyvendinant veiklas. Tokia informacija būtų prieinama ir vartotojams vartotojų asociacijos interneto svetainėje, įgyvendinus priemonių programą / projektą, informacija apie juos pateikiama visuomenės informavimo priemonėms

10.

Ar priemonių programa / projektas tęstiniai

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.16 punktas.

Silpnai (0–40 balų) – priemonių programa / projektas vienkartiniai.

Vidutiniškai (41–80 balų) – priemonių pro-grama / projektas vienkartiniai, tačiau skirti išspręsti konkrečiai problemai, arba tęstiniai, toliau vykdantys pagal ankstesnes priemonių programas / projektus pradėtas veiklas.

Puikiai (81–100 balų) – priemonių programa / projektas tęstiniai, daugiamečiai, toliau vykdo anksčiau pradėtas veiklas, priemonių programą / projektą numatoma vykdyti toliau ir pasibaigus finansinei paramai pagal Taisykles

Balų vidurkis

 

 

Vertintojo pastabos (privalumai, trūkumai, veiklos išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti)

 

Paraiškos vertintojas (pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Vertinimo data

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

 

 

Finansinės paramos vartotojų asociacijoms

teikimo taisyklių

3 priedas

 

PRIEMONIŲ PROGRAMOS / PROJEKTO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

_________

(data)

 

____________________________________

(vartotojų asociacijos pavadinimas, kodas)

 

_________________________________________

(buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

 

1. Lėšų naudojimas

 

 

Priemonių programos / projekto pavadinimas

 

 

Eil. Nr.

 

Planas (sąmata, nurodyta sutartyje)

 

Faktinės išlaidos

 

Išlaidų pavadinimas

 

Suma, eurais

 

Išlaidas įrodantis buhalterinės apskaitos dokumentas, jo data ir Nr.*

 

Išlaidų pavadinimas

 

Mokėjimo dokumento data ir Nr.

 

Suma (eurais)

 

Gavėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

x

 

X

 

x

 

 

x

 

Lėšų, gautų iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, suma (eurais)

 

 

x

 

X

 

x

 

x

 

x

 

Negautų lėšų suma (eurais)

 

 

x

 

X

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Grąžinta nepanaudotų lėšų

 

 

 

 

 

x

 

*Prie ataskaitos turi būti pridėtos išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 896, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12128

 

2. Priemonių programos / projekto įgyvendinimas

 

Priemonių programos / projekto įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų aprašymas (nurodoma, kas atlikta už gautas lėšas, ar pasiekta nustatytų tikslų ir įvykdyti uždaviniai, kokių pasiekta rezultatų, kokių kilo problemų, pateikiama kita svarbi informacija)

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojų asociacijos vadovas

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas

___________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

PATVIRTINTA

 

 

(Valstybinės vartotojų teisių pasaugos tarnybos atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 170, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1008 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000170

 

 

Finansinės paramos vartotojų

asociacijoms teikimo taisyklių

4 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

PARAIŠKA

DĖL NARYSTĖS TARPTAUTINĖJE AR EUROPOS SĄJUNGOS VARTOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZACIJOJE PROGRAMOS FINANSAVIMO

_________________________________________

(vartotojų asociacijos pavadinimas)

 

20___ m. _________________ d.

 

1. Pareiškėjo bendrieji duomenys:

1.1. pavadinimas ___________________________________________________________ ;

1.2. juridinio asmens kodas, registravimo data _____________________________________

_________________________________________________________________________ ;

1.3. buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas __________________________________

_________________________________________________________________________ ;

1.4. vadovo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas ____________________________

_________________________________________________________________________ ;

1.5. asmens, atsakingo už vartotojų asociacijos narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje programos įgyvendinimą, vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ;

1.6. kredito įstaigos pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris __________________________

_________________________________________________________________________;

1.7. pagrindinė vartotojų asociacijos veikla ir jos rezultatai (ne daugiau kaip 1 puslapis).

 

2. Informacija apie tarptautinę ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizaciją:

2.1. pavadinimas ___________________________________________________________ ;

2.2. buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas __________________________________

_________________________________________________________________________ ;

2.3. organizacijos nariai ir jų skaičius ___________________________________________;

2.4. pagrindinė organizacijos veikla ir jos rezultatai (ne daugiau kaip 1 puslapis).

 

 

 

3. Informacija apie narystę:

3.1. narystės trukmė (pradžia, pabaiga) __________________________________________;

3.2. narystės mokesčio dydis __________________________________________________;

3.3. narystės nauda Lietuvos vartotojams (ne daugiau kaip 1 puslapis).

 

4. Informacija apie narystės išlaidas

4.1. prašoma išlaidų padengimo suma (eurais) ____________________________________;

4.2. išlaidų rūšys ir jų pagrindimas:

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Prašoma suma (su PVM)

Išlaidų pagrindimas

 

 

 

 

Iš viso išlaidų

 

5. Pareiškėjo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Šią paraišką teikianti vartotojų asociacija:

1.1. yra nepriklausoma nuo verslo ir kitų su vartotojų gynimu nesusijusių interesų;

1.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų.

2. Šiai asociacijai nėra paskelbtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl kitos sudarytos Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto paramos skyrimo sutarties pažeidimų.

3. Visa šioje paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija tiksli ir teisinga.

4. Pagal šią paraišką gautos lėšos bus panaudotos, kaip nurodyta šioje paraiškoje ir jos prieduose.

Įsipareigoju informuoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą apie visus įgyvendinimo pokyčius.

 

Vardas, pavardė

Parašas

Pareigos

Data ir vieta

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

 

Finansinės paramos vartotojų

asociacijoms teikimo taisyklių

5 priedas

 

NAUDOS IR TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos pateikimo data

 

Vartotojų asociacijos pavadinimas

Paraiškos registravimo numeris

 

Paraišką priėmė

 

Pažymėti reikiamą langelį

Paraiška pateikta dėl vartotojų asociacijų narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje

 

Paraiška pateikta dėl vartotojų asociacijų narystės kitoje organizacijoje nei tarptautinė ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacija (paraiška toliau nevertinama)

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Vertinimas

(nuo 0 iki 100 balų)

Vertinimo kriterijų apibrėžtys

1.

Vartotojų asociacijos narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje naudingumas Lietuvos vartotojams

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 3.3 papunktis.

 

Silpnai (0–40 balų) – narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje nauda nėra aiškiai nurodyta ir pagrįsta.

 

Vidutiniškai (41–80 balų) – narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje nauda nurodyta, apibūdinant organizacijos veiklos rezultatus ir jų poveikį Lietuvos vartotojams.

 

Puikiai (81–100 balų) – narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje nauda aiškiai nurodyta, apibūdinant ne tik organizacijos pasiektus veiklos rezultatus ir jų poveikį Lietuvos vartotojams, bet ir numatomus rezultatus.

2.

Tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos veiklos svarba ir aktualumas formuojant ir įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 2.4 papunktis.

 

Silpnai (0–40 balų) – neaiškiai nurodyta tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos veiklos aktualumas ir įtaka, formuojant ir įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką.

 

Vidutiniškai (41–80 balų) – nurodytos tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos konkrečios veiklos ir pasiekti rezultatai, formuojant ir įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką atskiroje srityje.

 

Puikiai (81–100 balų) – aiškiai ir išsamiai nurodytos tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos konkrečios veiklos ir pasiekti rezultatai įvairiose srityse, formuojant ir įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką, kurie užtikrino aukštesnį vartotojų apsaugos lygį.

3.

Tarptautinė ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacija vienija vartotojų organizacijas ir taip yra užtikrinamas tinkamas geografinis atstovavimas

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 2.3 papunktis.

 

Silpnai (0–40 balų) – tarptautinė ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacija vienija ne tik vartotojų organizacijas, neužtikrinamas nuoseklus ir tolygus geografinis atstovavimas.

 

Vidutiniškai (41–80 balų) – tarptautinė ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacija vienija tik vartotojų organizacijas, tačiau neužtikrinamas nuoseklus ir tolygus geografinis atstovavimas.

 

Puikiai (81–100 balų) – tarptautinė ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacija vienija vartotojų organizacijas ir užtikrinamas vienodas atstovavimas visų tam tikro regiono vartotojų interesams.

4.

Išsamus narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje išlaidų nurodymas ir pagrindimas

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 4 punktas.

 

Silpnai (0–40 balų) – išlaidos aiškiai nenurodytos, nurodytos nebūtinos išlaidos arba nenurodyta jų apskaičiavimo tvarka (kai reikalinga).

 

Vidutiniškai (41–80 balų) – numatytos būtinos narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje išlaidos.

 

Puikiai (81–100 balų) – aiškiai nurodytos ir pagrįstos būtinos narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje išlaidos.

5.

Vartotojų asociacijos gebėjimai aktyviai dalyvauti tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos veikloje

 

Vertinamas vartotojų asociacijos pateiktos paraiškos 1.7 papunktis.

 

Silpnai (0–40 balų) – vartotojų asociacijos ištekliai riboti, vartotojų asociacija neturi panašios veiklos patirties.

 

Vidutiniškai (41–80 balų) – vartotojų asociacija turi panašios veiklos patirties, vykdoma veikla iš dalies sutampa su tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos veikla.

 

Puikiai (81–100 balų) – vartotojų asociacija turi tarptautinio darbo (projektų įgyvendinimo) patirties ir vykdoma veikla sutampa su tarptautinės ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijos veikla.

Balų vidurkis

 

Vertintojo pastabos (privalumai, trūkumai, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti)

Paraiškos vertintojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertinimo data

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 83, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 18-703 (2009-02-14), i. k. 1091100NUTA00000083

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 263, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 30-1399 (2011-03-10), i. k. 1111100NUTA00000263

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 170, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1008 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000170

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 205, 2014-02-26, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02762

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 896, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12128

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 870, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo