Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-436, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21397

Dėl Cvilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4R-203 „Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-05-18 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 107-4083, i. k. 1062217ISAK004R-203

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI TĘSTINUMO STEBĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 3 d. Nr. 4R-203

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 31 straipsniu ir atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo reikalavimus,

tvirtinu pridedamas Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo taisykles.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                KĘSTUTIS AURYLA


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4R-203

 

ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI TĘSTINUMO STEBĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo tvarką ir planavimą, orlaivių patikrą ir trūkumų nustatymą.

2. Šios taisyklės taikomos atliekant Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (toliau – Registras) registruotų orlaivių, išskyrus eksperimentinės kategorijos orlaivius, tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokų apibrėžtys:

Čikagos konvencija – Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija, pasirašyta Čikagoje 1944 m. gruodžio 7 d., taip pat jos priedai;

Tinkamumo skraidyti tęstinumas – visi procesai, užtikrinantys, kad bet kuriuo orlaivio naudojimo momentu orlaivis atitiktų galiojančius reikalavimus, ir jo būklė – saugaus naudojimo reikalavimus;

Eksperimentinės kategorijos orlaiviai – orlaiviai, išvardyti 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, II priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

4. Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) atlieka planuotas ir neplanuotas orlaivių patikras. Patikros gali būti atliekamos ir iš anksto nepranešus apie jas. Patikrų metu siekiama įsitikinti, kad:

4.1. tikrinamo orlaivio būklė atitinka Čikagos konvencijoje ir jos prieduose, Europos Sąjungos, CAA, orlaivių gamintojų bei atsakingųjų aviacijos administracijų dokumentuose nurodytus skrydžių saugos reikalavimus, galiojančius patikros metu (toliau – reikalavimai);

4.2. orlaivio savininkas / naudotojas užtikrina efektyvią orlaivio tinkamumo skraidyti vadybą ir tęstinumą pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (toliau – M dalis) nuostatas;

4.3. visi patvirtinimai ir licencijos, išduotos organizacijoms ir / arba asmenims, susijusiems su tikrinamu orlaiviu, išlieka galioti pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ reikalavimus;

4.4. būtų įvertinta orlaivių būklė bei nustatyti orlaiviai / orlaivių naudotojai, kurie gali kelti pavojų skrydžių saugai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

II. ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI TĘSTINUMO STEBĖJIMO PLANAS

 

5. Paskirtasis CAA Orlaivių skyriaus darbuotojas parengia ir pateikia CAA Orlaivių skyriaus vedėjui tvirtinti Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo planą (toliau – planas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

6. Sudarytame plane nurodytas orlaivių patikrų kiekis turi būti ne mažesnis nei 5% registre esančių orlaivių, kuriems taikomos šios taisyklės, kiekio. Priklausomai nuo prieš tai įvykusių patikrų rezultatų, orlaivių patikrų kiekis gali būti didinamas, tačiau negali viršyti 10 % registre esančių orlaivių, kuriems taikomos šios taisyklės, kiekio. Planas sudaromas atsižvelgiant į:

6.1. registre registruotų orlaivių tipų skaičių;

6.2. orlaivio / operatoriaus (vežėjo) SAFA koeficientą;

6.3. CAA turimas žinias apie konkretaus orlaivio techninę priežiūrą;

6.4. CAA turimas žinias apie konkretaus orlaivio naudojimo sąlygas;

6.5. CAA turimas žinias apie konkretaus orlaivio atitiktį tinkamumo skraidyti reikalavimams;

6.6. orlaivių bazavimosi ir oro uostų / aerodromų geografinę padėtį;

6.7. metinės orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo ataskaitos rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

III. ORLAIVIŲ PATIKRA

 

7. CAA įgaliotieji darbuotojai (toliau – darbuotojai) pagal parengtą planą tikrina orlaivius perone ir atlieka orlaivio techninės priežiūros darbų patikrą (nuodugni apžiūra techninės priežiūros darbų metu siekiant įsitikinti, kad darbai atliekami pagal nustatytus tinkamumo skraidyti reikalavimus ir procedūras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

8. CAA įgaliotieji darbuotojai savo nuožiūra gali atlikti neplanuotas patikras, jei yra įtarimų, kad orlaivis neatitinka galiojančių reikalavimų.

9. Išskyrus tuos atvejus kai patikrinimas atliekamas iš anksto nepranešus, apie planuojamą patikrą orlaivio savininkas / naudotojas yra informuojamas iš anksto ir su juo yra suderinama patikrinimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

10. Orlaivio patikros metu turi dalyvauti orlaivio savininkas/naudotojas ir/arba licencijuotas specialistas/patvirtintos techninės priežiūros organizacijos (toliau – PTPO) atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-70, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 37-1886 (2012-03-29), i. k. 1122217ISAK0004R-70

 

11. Orlaivio patikros metu privalo būti įvertinti visi M dalies M.B.303 (d) punkte nurodyti pagrindiniai rizikos elementai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-70, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 37-1886 (2012-03-29), i. k. 1122217ISAK0004R-70

 

12. Atliekant orlaivio patikrą perone turi būti išvengta nepagrįsto tikrinamo orlaivio uždelsimo.

13. Patikros metu pildomas šių taisyklių 1 priede nustatytos formos Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo patikros lapas (toliau – patikros lapas), kuriame surašomi rasti trūkumai. Patikros lape turi būti nurodyti peržiūrėti dokumentai (dokumento numeris, leidimas, pakeitimas). Po atlikto patikrinimo užpildytą patikros lapą privalo peržiūrėti Orlaivių skyriaus vedėjas ar kitas, patikrinime nedalyvavęs, įgaliotasis Orlaivių skyriaus darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-70, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 37-1886 (2012-03-29), i. k. 1122217ISAK0004R-70

 

14. Jei patikros metu įgaliotasis CAA darbuotojas susiduria su situacija, kurioje neaišku, ar tai yra trūkumas, galutinis sprendimas gali būti priimtas vėliau, detaliai išnagrinėjus situaciją. Apie rastą galimą trūkumą ir vėlesnį sprendimo priėmimą informuojamas orlaivio savininkas/naudotojas. Jei vėliau nustatoma, kad tai yra trūkumas, jis įrašomas į pildomą patikros lapą. Jei nustatoma, kad trūkumo nėra, įgaliotasis CAA darbuotojas apie tai žodžiu informuoja orlaivio savininką/naudotoją.

15. Po atlikto patikrinimo orlaivio savininkas/naudotojas supažindinamas su rezultatais ir nustatytais trūkumais.

16. Patikrą atlikęs darbuotojas kartu su orlaivio savininku arba naudotoju ir / arba techninės priežiūros organizacija/licencijuotu specialistu privalo nustatyti kiekvieno rasto trūkumo priežastis ir jas surašyti patikros lape.

17. Kai orlaivio tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo patikra lygiagrečiai siejama su patvirtintos organizacijos patikra, tokios patikros metu įsitikinama, ar orlaivio tinkamumo skraidyti tęstinumo vadyba yra užtikrinama ir ar tokia organizacija atitinka jai taikomus reikalavimus.

 

IV. TRŪKUMAI

 

18. Patikrinimo metu rasti trūkumai turi būti priskirti 1 lygio arba 2 lygio trūkumams.

19. 1 lygio trūkumams priskiriami pavojų skrydžių saugai keliantys trūkumai. Nustačius 1 lygio trūkumą, CAA privalu nedelsti ir sustabdyti arba atšaukti Tinkamumo skraidyti pažymėjimą (toliau – TSP) ir Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą (toliau – TSPPP), kol trūkumas nebus ištaisytas.

20. Jeigu nustatyti trūkumai nekelia pavojaus skrydžių saugai, jie priskiriami 2 lygio trūkumams. Šio lygio trūkumams taisyti gali būti suteiktas terminas iki 3 mėnesių. Ypatingomis aplinkybėmis orlaivio savininko/naudotojo prašymu, CAA turi teisę pratęsti nurodytą terminą dar trims mėnesiams. Jei trūkumai neištaisomi per nustatytą laiką, CAA gali sustabdyti arba atšaukti TSP ir TSPPP galiojimą, kol trūkumai nebus ištaisyti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Patikrą atlikęs darbuotojas privalo įsitikinti, kad korekciniai veiksmai, kurių imamasi siekiant ištaisyti rastus trūkumus, yra pakankami ir užtikrinantys, kad panašių trūkumų ateityje nebūtų.

22. Įgaliotasis CAA darbuotojas per 2 savaites po atlikto patikrinimo privalo užpildyti patikros lapą, surašyti jame rastų trūkumų lygius bei jų taisymo terminus ir kopiją pasirašytinai įteikti orlaivio savininkui/naudotojui. Kopijos įteikimas turi būti užregistruotas Perduotų patikrinimo formų registracijos žurnale.

23. Atlikęs patikrinimą, įgaliotasis CAA darbuotojas privalo kontroliuoti, kad orlaivio savininkas / naudotojas per nustatytą laiką ištaisytų visus rastus trūkumus. Ar trūkumai ištaisyti, įsitikinama pakartotinio patikrinimo metu ir/arba gavus tai patvirtinančius atitinkamus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

24. Kai įgaliotasis CAA darbuotojas įsitikina, kad visi nustatyti trūkumai yra ištaisyti, trūkumų ištaisymo data įrašoma patikros lape, pildytame patikrinimo metu ir orlaivio savininkui / naudotojui nedelsiant išsiunčiamas raštiškas patvirtinimas, kad trūkumai yra ištaisyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

25. Patikros lapas kartu su trūkumų taisymą įrodančiais dokumentais yra segami į tam skirtą segtuvą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

26. Šių taisyklių 25 punkte minimi dokumentai yra saugomi ne mažiau kaip 3 metus po orlaivio išregistravimo iš Registro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

______________

2 priedas. Neteko galios nuo 2017-05-18

Priedo naikinimas:

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-70, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 37-1886 (2012-03-29), i. k. 1122217ISAK0004R-70

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4R-203 pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-41, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08281

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4R-203 „Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo stebėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo