Suvestinė redakcija nuo 2016-07-15

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 101-2897, i. k. 0991010ISTAIII-1375

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2012-07-01:

Nr. XI-1846, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-182 (2012-01-10)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1375
Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Turto arešto aktų registro steigimo ir turto arešto aktų įregistravimo tvarką, šiame registre registruojamus duomenis, jų teisinį statusą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Areštuoto turto administratorius fizinis ar juridinis asmuo, turto arešto aktą priėmusios arba šį aktą vykdančios institucijos ar pareigūno paskirtas tvarkyti areštuotą turtą.

2. Areštuoto turto aprašas – dokumentas (protokolas, aprašas ir kt.), kuriame aprašomas areštuotas turtas.

3. Turto areštas įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

4. Turto arešto aktas – dokumentas, kuriuo įforminamas valstybės institucijos ar pareigūno sprendimas priverstinai tam tikram laikui apriboti nuosavybės teises į turtą.

5. Turto arešto akto įregistravimas – turto arešto akto duomenų įrašymas į Turto arešto aktų registro duomenų bazę ir identifikavimo kodo suteikimas šio registro tvarkytojo sprendimu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

6. Turto arešto aktų registras – valstybės registras, kuriame registruojami įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijų, pareigūnų, teismų priimti turto arešto aktai.

7. Turto disponavimo teisės apribojimas – teisės turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę priverstinis laikinas apribojimas.

8. Turto naudojimo teisės apribojimas – teisės naudoti turto savybes naudotojo reikmėms tenkinti priverstinis laikinas apribojimas.

9. Turto saugotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam turto arešto aktą priėmusi arba šį aktą vykdanti institucija ar pareigūnas perduoda saugoti areštuotą turtą.

10. Turto valdymo teisės apribojimas teisės įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį ir ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas.

 

3 straipsnis. Turto arešto aktų registro steigimas

Turto arešto aktų registrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

4 straipsnis. Turto arešto aktų įregistravimo teisinės pasekmės ir registro duomenų teisinis statusas

1. Dėl turto arešto atsiranda teisinės pasekmės asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o kai nėra galimybių paskelbti, – nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre.

2. Visi turto arešto duomenys, įrašyti į Turto arešto aktų registrą, laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Turto arešto aktų registro duomenų viešumas

1. Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši. Su šiais duomenimis Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo.

2. Laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi, jeigu turto arešto aktas yra įregistruotas Turto arešto aktų registre.

 

6 straipsnis. Turto arešto aktų registro objektas

1. Turto arešto aktų registre registruojami teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų, pareigūnų priimti turto arešto aktai neregistruojami, kai areštuotas kilnojamasis turtas (produktai, kiti greitai gendantys daiktai, gyvūnai) įstatymų nustatyta tvarka paimamas ir nedelsiant perduodamas realizuoti, taip pat kai areštuojami mažaverčiai asmeniniams ir namų ūkio poreikiams naudojami daiktai.

 

7 straipsnis. Turto arešto aktų registro valdytojas ir tvarkytojas

1. Turto arešto aktų registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, šio registro tvarkytoją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Turto arešto aktus registruoja Turto arešto aktų registro tvarkytojas Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

8 straipsnis. Turto arešto aktų įregistravimo tvarka ir terminai

1. Turto arešto aktas įregistruojamas Turto arešto aktų registre nedelsiant, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto duomenų gavimo Turto arešto aktų registre, išskyrus atvejus, kai šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka atsisakoma įregistruoti turto arešto aktą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

2. Turto arešto aktų įregistravimo tvarka nustatyta Turto arešto aktų registro nuostatuose.

 

9 straipsnis. Turto arešto aktų registro duomenų keitimo tvarka

Turto arešto aktų registro duomenys keičiami, kai Turto arešto aktų registro tvarkytojui pateikiami dokumento (sprendimo, nutarties, nutarimo, papildomo turto arešto akto ir kt.), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotasis turto arešto aktas ar panaikintas dalies areštuoto turto areštas, duomenys arba kai yra gautas turto registro tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

10 straipsnis. Turto arešto aktų išregistravimas

Turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas iš Turto arešto aktų registro Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka:

1) remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;

2) remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

3) remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalyje numatytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą;

4) pasibaigus turto arešto terminui;

5) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais;

6) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.927 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1458, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21220

 

7) kai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, kitų valstybių juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis subjektas, jo filialas ar atstovybė, Turto arešto aktų registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas kaip skolininkas ar areštuojamo turto savininkas, yra išregistruotas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1895, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11086

 

8) kai Turto arešto aktų registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas areštuotas turtas yra netinkamai identifikuotas, nepateikti (pateikti ne visi) Turto arešto aktų registro nuostatuose nurodyti turtą identifikuojantys duomenys, nepateiktas turto registro suteiktas identifikavimo kodas (jeigu turtas registruotas viešame registre), išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytus atvejus, kuriais išsamūs turtą identifikuojantys duomenys gali būti nenurodyti.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1895, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11086

 

11 straipsnis. Atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą (jo pakeitimus) ar jį išregistruoti

1. Turto arešto aktų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti turto arešto aktą (jo pakeitimus) ar jį išregistruoti, jeigu:

1) nepateikti Turto arešto aktų registro nuostatuose nurodyti duomenys šio registro nuostatų nustatyta tvarka;

2) turto arešto aktą priėmė (pakeitė) ar procesinį dokumentą dėl turto arešto panaikinimo surašė neįgaliotas asmuo;

3) pateiktas dokumentas, keičiantis turto arešto aktą, kuris Turto arešto aktų registre nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas, pateiktas dokumentas dėl turto arešto, kuris nebuvo įregistruotas arba yra išregistruotas, panaikinimo arba tas pats dokumentas pateikiamas pakartotinai;

4) vykdyti pateikta neįsiteisėjusi teismo nutartis (sprendimas), išskyrus teisės aktuose nustatytus skubaus teismo nutarties (sprendimo) vykdymo atvejus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

2. Atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą (jo pakeitimus) ar jį išregistruoti įforminamas ir pateikiamas turto arešto aktą (turto arešto akto pakeitimą ar turto arešto akto panaikinimą patvirtinantį dokumentą) priėmusiai institucijai ar pareigūnui Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka.

3. Atsisakymas įregistruoti turto arešto aktą (jo pakeitimus) ar jį išregistruoti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą, pakeitimą ir išregistravimą

Pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą, pakeitimą ir išregistravimą Turto arešto aktų registre per 3 darbo dienas nuo turto arešto akto, jo pakeitimo įregistravimo ar išregistravimo pateikiamas institucijai (pareigūnui), priėmusiai turto arešto aktą.

 

13 straipsnis. Turto arešto aktų registro duomenų perdavimas

1. Turto arešto aktų registro duomenų perdavimo tvarka nustatyta Turto arešto aktų registro nuostatuose.

2. Turto arešto aktų registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Neatlygintinai turto arešto aktų registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir Turto arešto aktų registro nuostatuose nustatytais atvejais, taip pat viešojo administravimo subjektams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

 

14 straipsnis. Turto arešto aktų registro finansavimas

Turto arešto aktų registras finansuojamas lėšomis, gautomis už registro objektų registravimą, registro duomenų ir kitų paslaugų teikimą, taip pat iš kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

15 straipsnis. Turto arešto aktų registro likvidavimo (reorganizavimo) tvarka

Turto arešto aktų registras likviduojamas (reorganizuojamas) Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

16 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas taikomas turto arešto aktams, priimtiems Turto arešto aktų registrui pradėjus veiklą. Apie turto arešto, įregistruoto turto registre iki Turto arešto aktų registro veiklos pradžios, pabaigą pažymima turto registre, kai turto registro tvarkytojui pateikiamas sprendimas dėl turto arešto panaikinimo ar kitas dokumentas, patvirtinantis turto arešto pabaigą.

2. Turto arešto aktai, priimti iki Turto arešto aktų registro veiklos pradžios, gali būti pateikti įregistruoti Turto arešto aktų registre šio įstatymo nustatyta tvarka. Šiais atvejais turto registro tvarkytojas apie turto arešto pabaigą pažymi turto registre, kai gauna Turto arešto aktų registro tvarkytojo pranešimą apie turto arešto akto pakeitimą ar jo išregistravimą iš Turto arešto aktų registro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-190, 2001 02 22, Žin., 2001, Nr. 19-590 (2001 03 02)

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-873, 2002-05-07, Žin., 2002, Nr. 52-1986 (2002-05-24)

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Pakeistas įstatymo įsigaliojimas:

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

Pakeitimai:

1)

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1232, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5524 (2002-12-24)

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2)

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1474, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1719 (2003-04-24)

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 6 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo pirmasis skirsnis įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t. y. nuo 2003 m. gegužės 1 d.

Šio Įstatymo antrasis skirsnis įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1474, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1719 (2003-04-24)

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 6 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo pirmasis skirsnis įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t. y. nuo 2003 m. gegužės 1 d.

Šio Įstatymo antrasis skirsnis įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1846, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 6-182 (2012-01-10)

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1458, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21220

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo Nr. VIII-1375 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1895, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11086

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo Nr. VIII-1375 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2549, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19355

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo Nr. VIII-1375 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas