Suvestinė redakcija nuo 2008-07-20 iki 2009-01-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 107-4810, i. k. 1031100NUTA00001407

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 12 d. Nr. 1407

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.62 straipsniu, 2.73 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 3 straipsniu, siekdama užtikrinti 1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 83), 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 4 tomas, p. 251), 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 280) taikymą ir įgyvendindama 1968 m. kovo 9 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 3), 1976 m. gruodžio 13 d. Antrąją Tarybos direktyvą 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 8), 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtąją Tarybos direktyvą 78/660/EEB, grindžiamą Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21), 1978 m. spalio 9 d. Trečiąją Tarybos direktyvą 78/855/EEB, pagrįstą Sutarties 54 straipsnio 3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 42), 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštąją Tarybos direktyvą 82/891/EEB, pagrįstą Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 50), 1983 m. birželio 13 d. Septintąją Tarybos direktyvą 83/349/EEB, pagrįstą Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 58), 1984 m. balandžio 10 d. Aštuntąją Tarybos direktyvą 84/253/EEB, grindžiamą Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl asmenų, atsakingų už įstatymu numatyto apskaitos dokumentų audito atlikimą, patvirtinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 75), 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktąją Tarybos direktyvą 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 100), 1989 m. gruodžio 21 d. Dvyliktąją bendrovių teisės Tarybos direktyvą 89/667/EEB dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 104), 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/58/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 68/151/EEB dėl tam tikrų bendrovių tipų informacijos atskleidimo reikalavimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 304), 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas (OL 2005 L 310, p. 1), 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/68/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 77/91/EEB nuostatas, susijusias su ribotos atsakomybės akcinių bendrovių steigimu ir jų kapitalo palaikymu ir keitimu (OL 2006 L 264, p. 32), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

1. Įsteigti Juridinių asmenų registrą.

2. Patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo numatytų informacinių sistemų į Juridinių asmenų registrą automatiškai perkeliami šie juridinių asmenų duomenys: kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), veikla, teisinis statusas, duomenys apie vadovą, įregistravimo data, išregistravimo data.

3.2. Kiti šio nutarimo 3.1 punkte nenurodyti duomenys ir informacija įrašomi į Juridinių asmenų registrą iš dokumentų, esančių juridinio asmens registravimo dokumentų byloje, juridinių asmenų registro tvarkytojui gavus pranešimą Juridinių asmenų registro nuostatų nustatytais atvejais, taip pat prašymą įregistruoti ar įrašyti pakeistus dokumentus ar duomenis, išduoti naują registravimo pažymėjimą ar pateikti Juridinių asmenų registro išrašą. Duomenys ir informacija iki jų perkėlimo ar įrašymo į Juridinių asmenų registrą naudojami kaip juridinių asmenų registravimo duomenys ir informacija.

3.3. Perkėlus šio nutarimo 3.1 punkte nurodytus duomenis Juridinių asmenų registre juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei automatiškai suteikiamas naujas kodas, kurį juridinis asmuo, filialas ar atstovybė privalo naudoti nuo naujo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos. Nuo 2005 m. sausio 1 d. nauji registravimo pažymėjimai išduodami visiems iki 2004 m. liepos 1 d. įregistruotiems juridiniams asmenims, filialams ar atstovybėms, kai dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl duomenų ar dokumentų pakeitimo įregistravimo ar įrašymo arba naujo registravimo pažymėjimo išdavimo. Iki 2005 m. sausio 1 d. naujas registravimo pažymėjimas gali būti išduodamas dokumentų ar duomenų teikėjo atskiru raštišku prašymu. Be kitų pažymėjime nurodomų duomenų, nurodomas ir iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas. Nuo naujo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos buvęs juridinio asmens kodas gali būti naudojamas tik teikiant duomenis iš Juridinių asmenų registro.

Naujas registravimo pažymėjimas, kai keičiamas tik juridinio asmens kodas, išduodamas neatlygintinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

3.4. Juridinių asmenų registro tvarkytojas, atlikdamas Juridinių asmenų registro nuostatų 77 punkte nurodytus veiksmus, nustato, ar pavadinimas (firmos vardas) nėra tapatus su firmų vardais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 63-2060) suteikta laikinoji 12 mėnesių apsauga.

3.5. Finansinės atskaitomybės ataskaitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais, pradedant ataskaitomis už 2003 metus.

3.6. Juridinių asmenų registro duomenys ir Juridinių asmenų registro nuostatų 21, 22 ir kituose punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikiami, naudojami ir kaupiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatyta tvarka ne vėliau kaip nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

3.61. Juridinių asmenų registrui duomenys ir dokumentai gali būti teikiami rašytine arba elektronine forma. Nuo 2007 m. sausio 1 d. rašytine forma pateikti duomenys ir dokumentai Juridinių asmenų registre turi būti perkelti į elektroninę formą.

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registrui pateikti rašytiniai duomenys ir dokumentai į elektroninę formą perkeliami gavus prašymą pateikti Juridinių asmenų registro duomenis, informaciją ar dokumentų kopijas elektronine forma.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

3.7. Juridinių asmenų registro nuostatų 95, 98, 143 ir 145 punktuose nurodytas terminas įregistruoti juridinį asmenį – 10 dienų. Šis punktas galioja iki 2004 m. liepos 1 dienos.

4. Įgalioti Teisingumo ministeriją atstovauti valstybei civilinėse bylose dėl žalos, padarytos neteisėtais Juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmais, atlyginimo.

5. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro nuostatų 30.10, 31.4 ir 87 punktuose nurodytos išimtys ir 88 punktas dėl duomenų ir dokumentų, kuriuos turi atskleisti Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruoto juridinio asmens filialas ar atstovybė, įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

6. Įpareigoti Teisingumo ministeriją iki 2003 m. gruodžio 1 d. patvirtinti Juridinių asmenų registro tvarkymo taisykles, registravimo pažymėjimo formą, nustatyti valstybės įmonei Registrų centrui teikiamų prašymų ir pranešimų formas ir dokumentus, kurie Juridinių asmenų registro nuostatų nurodytais atvejais pateikiami Teisingumo ministerijai.

7. Šio nutarimo 1–5 punktai įsigalioja ir Juridinių asmenų registras pradeda veikti nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

8. Juridinių asmenų registro tvarkytojas iki 2005 m. balandžio 1 d. turi išregistruoti visus iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios išregistruotų juridinių asmenų filialus ir atstovybes, jeigu filialai ar atstovybės pagal galiojančius teisės aktus nėra laikomi juridiniais asmenimis.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

9. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas gali suteikti kodą ir išduoti registravimo pažymėjimą iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios įsteigtiems juridiniams asmenims, jų filialams ir atstovybėms, kuriems pagal galiojusius teisės aktus neturėjo būti išduotas registravimo pažymėjimas ar neturėjo būti suteiktas kodas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruojami duomenų ir dokumentų pakeitimai. Tokių juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia dokumentus ir duomenis pakeitimams įregistruoti kartu su juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės įsteigimą patvirtinančiais dokumentais.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

10. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę priimti sprendimą įpareigoti Europos bendrovę sureguliuoti savo padėtį vienu iš būdų, nurodytų 2001 m. spalio 8 d. Europos Sąjungos Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto 64 straipsnio 1 dalyje. Sprendime turi būti nurodyta Juridinių asmenų registro tvarkytojo teisė inicijuoti Europos bendrovės likvidavimą, jeigu įpareigojimas nebus įvykdytas. Juridinių asmenų registro tvarkytojas informuoja Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, kuriose įregistruota Europos bendrovės buveinė, apie Europos bendrovės nuolatinio valdymo organo buvimo vietą Lietuvoje.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

11. Šio nutarimo normos, susijusios su Europos bendrovės registravimu, įsigalioja nuo įstatymo, įgyvendinančio 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 4 tomas, p. 272), įsigaliojimo.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

12. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas iki 2006 m. birželio 1 d. pakeičia Juridinių asmenų registre įregistruotų politinių partijų padalinių, kurie iki Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 54-1831) įsigaliojimo buvo įsteigti kaip juridiniai asmenys, duomenį „politinė partija“ į duomenį „politinės partijos filialas“.

Pasikeitus politinės partijos, turinčios šio punkto pirmojoje pastraipoje minimus padalinius, steigimo dokumentams ir (ar) Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytiems Registro duomenims, politinės partijos dokumentų ir duomenų teikėjas, pirmą kartą po šio nutarimo įsigaliojimo teikdamas dokumentus ir duomenis pakeitimams įregistruoti Teisingumo ministerijai ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kartu pateikia politinės partijos padalinių, kurie buvo įsteigti kaip juridiniai asmenys, registravimo pažymėjimų originalus ir visų politinės partijos filialų nuostatus.

Papildyta punktu:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

13. Juridinių asmenų registro tvarkytojas, pastebėjęs, kad pakeitęs savo buveinę, teisinę formą, pavadinimą ar steigimo dokumentus juridinis asmuo buvo klaidingai pakartotinai įregistruotas Juridinių asmenų registre suteikiant jam naują juridinio asmens kodą, apie tai turi nedelsdamas raštu pranešti juridiniam asmeniui.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs dokumentų ir duomenų teikėjo prašymą išbraukti pakartotinai Juridinių asmenų registre įregistruotą juridinį asmenį ir Juridinių asmenų registro nuostatų 92.9 punkte nurodytą pranešimą ir nustatęs, kad pakeitęs savo buveinę, teisinę formą, pavadinimą ar steigimo dokumentus juridinis asmuo buvo klaidingai pakartotinai įregistruotas Juridinių asmenų registre suteikiant jam naują juridinio asmens kodą, išbraukia dokumentų ir duomenų teikėjo prašyme nurodytus juridinius asmenis.

Jeigu per 3 mėnesius juridinis asmuo nepareiškia prieštaravimų, kad klaidingai pakartotinai įregistruotas juridinis asmuo būtų išbrauktas, Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs Juridinių asmenų registro nuostatų 92.9 punkte nurodytą pranešimą, išbraukia juridinius asmenis, kurie buvo įregistruoti prieš vėliausiai įregistruotą juridinį asmenį.

Išbrauktų juridinių asmenų dokumentų bylos saugomos registruoto juridinio asmens dokumentų byloje.

Papildyta punktu:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

14. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę priimti sprendimą įpareigoti Europos kooperatinę bendrovę sureguliuoti savo padėtį vienu iš būdų, nurodytų 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto 73 straipsnio 2 dalyje. Sprendime turi būti nurodyta Juridinių asmenų registro tvarkytojo teisė inicijuoti Europos kooperatinės bendrovės likvidavimą, jeigu įpareigojimas nebus įvykdytas. Juridinių asmenų registro tvarkytojas informuoja Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, kuriose įregistruota Europos kooperatinės bendrovės buveinė, apie Europos kooperatinės bendrovės nuolatinio valdymo organo buvimo vietą Lietuvoje.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

15. Įgalioti biudžetinių įstaigų, kurių steigimo dokumentus ar jų pakeitimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovus pasirašyti šių biudžetinių įstaigų steigimo dokumentus (jų pakeitimus) pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 45 punkto reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu

Nr. 1407

 

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų registro nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja juridinių asmenų registro (toliau vadinama – Registras) paskirtį, objektus, Registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, Registro objektų registravimą, Registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus ir rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis, informaciją ir dokumentus apie juos.

3. Registras yra pagrindinis valstybės registras.

4. Registro objektai yra juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės. Kai šie Nuostatai taikomi ir juridinių asmenų filialams ar atstovybėms, ir užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams ar atstovybėms, vartojama sąvoka „filialai ar atstovybės“.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043, 004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymu (Žin., 2001, Nr. 55-1940), kitais įstatymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5747), Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2007, Nr. 117-4772) ir kituose įstatymuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

6. Registro duomenys, informacija ir dokumentai yra vieši. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su Registro duomenimis, informacija ir dokumentais įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

7. Teisingumo ministerija yra vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga, o valstybės įmonė Registrų centras – Registro tvarkymo įstaiga (toliau vadinama – Registro tvarkytojas), kuri užtikrina Registro tvarkymo funkcijų, registruojant juridinius asmenis, įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

8. Teisingumo ministerija:

8.1. metodiškai vadovauja Registro tvarkytojui;

8.2. tvirtina Registro tvarkymo taisykles;

8.3. nustato Registro tvarkytojui teikiamų prašymų ir pranešimų formas;

8.4. tvirtina registravimo pažymėjimo formą;

8.5. nustato dokumentus, kurie šių Nuostatų nurodytais atvejais pateikiami Teisingumo ministerijai;

8.6. vykdo Registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

8.7. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

9. Registro tvarkytojas:

9.1. registruoja ar šių Nuostatų nustatytais atvejais įtraukia į Registrą juridinius asmenis, jų duomenis ir steigimo dokumentus;

9.2. registruoja filialus, atstovybes ir jų duomenis;

9.3. įrašo šiuose Nuostatuose nurodytą informaciją;

9.4. užtikrina dokumentų, duomenų ir informacijos saugą, nustato saugos priemones ir jų vykdymo tvarką;

9.5. laikinai įtraukia į Registrą ir išbraukia iš Registro juridinio asmens pavadinimą;

9.6. pritaria eksperto skyrimui, jeigu reorganizuojami, reorganizavime dalyvaujantys, jungiami peržengiant vienos valstybės ribas ar dalyvaujantys vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi juridiniai asmenys nori paskirti visiems juridiniams asmenims bendrą ekspertą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

9.7. suteikia juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą;

9.8. inicijuoja juridinio asmens likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

9.9. skelbia juridinio asmens, filialų ar atstovybių duomenis ir informaciją;

9.10. teikia Registro duomenis, informaciją ir Registre saugomų dokumentų kopijas;

9.11. užtikrina, kad Registre nebūtų įrašyti skirtingi nei nurodytieji dokumentuose ir Registro tvarkytojui nepateikti duomenys ir informacija;

9.12. tvarko Registro tvarkytojui pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją;

9.13. projektuoja ir įgyvendina Registro sąveiką su kitais valstybės registrais (kadastrais ir klasifikatoriais), teisės aktų ir susitarimų nustatyta tvarka perduoda jiems ir priima iš jų duomenis;

9.14. teikia informaciją apie Registro veiklą;

9.15. analizuoja ir sistemina pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo, sprendžia Registro modernizavimo klausimus;

9.16. organizuoja Registro tvarkytojo darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą;

9.17. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

10. Registro tvarkytojo darbo tvarką, Registro tvarkymo procedūras nustato Registro tvarkymo taisyklės.

 

III. REGISTRO OBJEKTAI

 

11. Registre registruojami privatieji juridiniai asmenys:

11.1. akcinės bendrovės;

11.2. uždarosios akcinės bendrovės;

11.3. žemės ūkio bendrovės;

11.4. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);

11.5. tikrosios ūkinės bendrijos;

11.6. komanditinės ūkinės bendrijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

11.7. individualios įmonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

11.8. kredito unijos ir kitos kredito įstaigos.

11.9. Europos ekonominių interesų grupės;

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

11.10. advokatų profesinės bendrijos.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

11.11. Europos bendrovės.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

11.12. Europos kooperatinės bendrovės.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

12. Registre registruojami ar į Registrą įtraukiami viešieji juridiniai asmenys:

12.1. valstybės įmonės;

12.2. savivaldybių įmonės;

12.3. valstybės biudžetinės įstaigos;

12.4. savivaldybių biudžetinės įstaigos;

12.5. viešosios įstaigos;

12.6. asociacijos;

12.7. labdaros ir paramos fondai;

12.8. gyvenamųjų namų statybos bendrijos;

12.9. bendrijos (daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, poilsio namų savininkų, kūrybinių dirbtuvių savininkų ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkų);

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

12.10. sodininkų bendrijos;

12.11. Neteko galios nuo 2005-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin. 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

12.12. politinės partijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

12.13. tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, kitos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys (toliau vadinama – religinės bendruomenės ir bendrijos);

12.14. Neteko galios nuo 2004-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin. 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

12.15. profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

12.16. nuolatinės arbitražo institucijos.

13. Registre registruojami ir kiti šių Nuostatų 11 ir 12 punktuose nenumatyti teisės aktais įsteigti ar veikiantys juridiniai asmenys.

14. Registre registruojami juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

 

IV. REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

Bendrosios nuostatos

 

15. Registro duomenis teikia dokumentų ir duomenų teikėjai, išskyrus tuos atvejus, kai šių Nuostatų nustatyta tvarka Registro duomenys įregistruojami ar įtraukiami pagal pateiktus pranešimus.

16. Registre registruojami prašyme įrašyti duomenys, taip pat duomenys, įrašyti pranešimuose, jeigu šių Nuostatų 92 punkte nurodyti asmenys pateikia duomenis Registro tvarkytojui. Registro informacija įrašoma į Registrą iš kitų Registro tvarkytojui pateiktų dokumentų ir pranešimų.

17. Registre registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie juridinius asmenis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

17.1. juridinio asmens kodas ir iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas;

17.2. juridinio asmens pavadinimas;

17.3. juridinio asmens teisinė forma, nurodyta šių Nuostatų 11, 12 ir 13 punktuose;

17.4. juridinio asmens buveinė (adresas);

17.5. juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės, duomenų ir šių Nuostatų 21 punkte nurodytų dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Registre ir išregistravimo datos;

17.6. juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, narių skaičius;

17.7. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius ar administravimo organo narius, jeigu Europos bendrovėje ar Europos kooperatinėje bendrovėje sudaromas administravimo organas, jų paskyrimo (išrinkimo) ir įgaliojimų pabaigos datos. Jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir kolegialaus valdymo organo pirmininkas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

17.8. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius:

17.8.1. juridinio asmens, filialo ar atstovybės valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, jų teisių ribos ir parašų pavyzdžiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.8.2. jeigu registruojama prokūra – duomenys apie prokuristą ir parašo pavyzdys. Jeigu išduota bendroji prokūra, Registre turi būti nurodyta, kurie prokuristai veikia pagal bendrąją prokūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.8.3. bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos ir parašo pavyzdys;

17.8.4. juridinio asmens likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius, likvidacinės komisijos pirmininką, likvidatoriaus ir likvidacinės komisijos pirmininko parašų pavyzdžiai, teisių ribos, jeigu jos skiriasi nuo numatytųjų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

17.8.5. juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos ir parašo pavyzdys;

17.9. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu. Šio duomens klasifikatorių nustato Registro tvarkymo taisyklės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.10. restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį;

17.11. juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:

17.11.1. filialo ar atstovybės kodas;

17.11.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

17.11.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

17.11.4. filialo ar atstovybės veiklos trukmė, jeigu ji ribota;

17.11.5. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.11.6. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data;

17.12. juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo data;

17.13. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datos;

17.14. juridinio asmens finansinių metų pradžios ir pabaigos datos;

17.15. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

17.16. franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai:

17.16.1. sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos;

17.16.2. duomenys apie sutarties šalis;

17.16.3. sutarties dalykas;

17.17. duomenys apie įmonės nuomos sutarties šalis, įmonės nuomos sutarties sudarymo data, įmonės nuomos sutarties įregistravimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

17.18. juridinio asmens teisinis statusas:

17.18.1. reorganizuojamas;

17.18.2. dalyvaujantis reorganizavime;

17.18.3. pertvarkomas;

17.18.4. restruktūrizuojamas;

17.18.5. bankrutuojantis;

17.18.6. bankrutavęs;

17.18.7. likviduojamas;

17.18.8. inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.18.9. inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.18.10. Europos bendrovė, kurios buveinė perkeliama

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.18.11. dalyvaujantis atskyrime;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.18.12. inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu;

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

17.18.13. Europos kooperatinė bendrovė, kurios buveinė perkeliama.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

17.18.14. jungiama peržengiant vienos valstybės ribas akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė;

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

17.18.15. dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė;

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

17.18.16. jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo;

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

17.18.17. dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

17.19. teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos, juridinio asmens organo pavadinimas ar duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl teisinio statuso, juridinio asmens organo ar institucijos sprendimo priėmimo data, teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.191. kiekvieno vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi dalyvaujančio ar jungiamo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas);

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

17.20. juridinio asmens dalyvis, jeigu steigimo dokumentuose numatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles.

17.21. steigimo dokumento ar pakeisto steigimo dokumento sudarymo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

17.22. socialinės įmonės statusas, socialinės įmonės statuso suteikimo ir panaikinimo data.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18. Registre įrašoma ir tvarkoma ši informacija apie juridinius asmenis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

18.1. teisės akto pavadinimas, priėmimo ir įsigaliojimo datos, „Valstybės žinių“ ar jų priedo numeris ir data, jeigu viešasis juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą;

18.2. privačiojo juridinio asmens veiklos tikslai. Jeigu juridinis asmuo steigimo dokumente nurodo veiklos sritis ir rūšis, jos įtraukiamos į Registrą;

18.3. viešojo juridinio asmens veiklos tikslai (nurodomos veiklos sritys ir rūšys);

18.31. viešojo ar privačiojo juridinio asmens ekonominės veiklos rūšys;

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

18.4. laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso įgijimo ir statuso netekimo datos;

18.5. duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris, notarinio veiksmo atlikimo data);

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.6. Neteko galios nuo 2005-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin. 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.7. turto vertinimo pagrindas ir turto vertinimo ataskaitos pateikimo Registro tvarkytojui data;

18.8. metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentų pavadinimai ir jų pateikimo Registro tvarkytojui data;

18.9. reorganizavimo būdas (prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas), reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime juridinių asmenų pavadinimai ir kodai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.10. sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

18.11. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutarties dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo juridiniam asmeniui priėmimo data, duomenys apie nutartį priėmusį teismą;

18.12. teismo nutarties dėl bankrutuojančio juridinio asmens sanavimo ir sanavimo pabaigos įsiteisėjimo datos;

18.13. teismo nutarties dėl bankrutuojančio juridinio asmens reorganizavimo ir reorganizavimo pabaigos įsiteisėjimo datos;

18.14. duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį, kurio teises ir pareigas perėmė naujas juridinis asmuo, ir duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis asmuo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.15. teismo nutarties dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo data;

18.16. pranešimo apie numatomą juridinio asmens likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva paskelbimo data;

18.17. juridinio asmens turto administravimo paskyrimo ir panaikinimo datos, duomenys apie turto administratorių;

18.18. registravimo pažymėjimo ir jo dublikato išdavimo datos;

18.19. data, nuo kurios laikoma, kad juridinio asmens teisinė forma pakeista pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.105 straipsnio 2 dalį (teisinė forma, įstatymo pavadinimas ir jo priėmimo data);

18.20. Registro tvarkytojo filialo, kuriame saugoma juridinio asmens dokumentų byla, pavadinimas ir kodas;

18.21. informacija apie juridinio asmens filialus ir atstovybes:

18.21.1. privačiojo juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklos tikslai. Jeigu juridinio asmens filialas ar atstovybė nuostatuose nurodo veiklos sritis ir rūšis, jos įtraukiamos į Registrą;

18.21.2. viešojo juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklos sritys ir rūšys;

18.21.3. duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris, notarinio veiksmo atlikimo data);

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.21.4. filialai ir atstovybės, įsteigti užsienio valstybėje (pavadinimas, kodas, buveinė, registras, kuriame įregistruotas filialas ar atstovybė);

18.22. informacijos ir jos keitimo įrašymo datos;

18.221. juridinio asmens įsteigimo data, jeigu ji nesutampa su juridinio asmens įregistravimo data;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.23. šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų dokumentų gavimo Registre datos;

18.24. iki Registro veiklos pradžios išregistruoto juridinio asmens, filialo ar atstovybės registro tvarkytojas.

18.25. valstybės, kurioje įregistruota Europos ekonominių interesų grupės perkelta buveinė, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), naujas buveinės adresas ir grupės įregistravimo data;

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

18.26. duomenų, informacijos ir dokumentų paskelbimo elektroninės formos oficialiame leidinyje – Registro tvarkytojo interneto svetainėje datos, jeigu jos skiriasi nuo įregistravimo datos;

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

18.27. nuoroda į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) 18 straipsnio 2 dalį, kad visuomeninės organizacijos nuo 2004 m. vasario 14 d. laikomos asociacijomis.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

18.28. informacija apie tai, kad teismo nuosprendžiu juridinis asmuo yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo interesais, teismo nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo ar panaikinimo datos ir duomenys apie nuosprendį (nutartį) priėmusį teismą.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

18.29. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi (toliau vadinama – jungimasis) įsteigti ar tęsia veiklą juridiniai asmenys arba po jungimosi pasibaigė juridinis asmuo, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), juridinių asmenų registravimo numeriai tuose registruose, buveinė (adresas), juridinio asmens įregistravimo (išregistravimo) data ir taikytina teisė;

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

18.30. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje po jungimosi ketinama steigti juridinius asmenis, tęsti juridinių asmenų veiklą, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas) ir taikytina teisė;

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

18.31. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje kaupiami besijungiančių juridinių asmenų duomenys, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), juridinių asmenų registravimo numeriai tuose registruose ir taikytina teisė.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

19. Laikinai įtraukiant į Registrą juridinio asmens pavadinimą, įrašoma ir tvarkoma ši informacija:

19.1. pavadinimas;

19.2. įtraukimo į Registrą ir išbraukimo iš Registro datos;

19.3. prašymo laikinai įtraukti į Registrą pateikimo Registro tvarkytojui data;

19.4. duomenys apie asmenį, pateikusį prašymą.

20. Kai šių Nuostatų nustatytais atvejais nurodomi duomenys apie fizinį asmenį, nurodomas vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas); apie juridinį asmenį – pavadinimas, teisinė forma, kodas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis yra registruotas, pavadinimas. Nurodant valdymo organų narių, dalyvių, atsakančių pagal juridinio asmens prievoles, ir šių Nuostatų 17.8.3, 17.8.4, 17.8.5, 23.1.1, 23.1.2, 23.11.1, 23.11.2, 23.12.1, 23.5 punktuose nurodytų asmenų duomenis, Registre taip pat nurodoma jų gyvenamoji vieta ar buveinė. Apie valstybę ar savivaldybę nurodamas pavadinimas ir kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

21. Registre registruojami juridinio asmens steigimo dokumentai ir prokūra šių Nuostatų ir Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

22. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

Atskirų juridinių asmenų teisinių formų Registro duomenys ir informacija

 

23. Be duomenų, nurodytų šių Nuostatų 17 punkte, Registre registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie atskiras juridinių asmenų teisines formas:

23.1. apie akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves:

23.1.1. duomenys apie stebėtojų tarybos narius (nurodomas ir stebėtojų tarybos pirmininkas), jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

23.1.2. duomenys apie bendrovės akcininką, kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo,

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.1.3. duomenys apie bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jeigu akcininkas yra valstybė ar savivaldybė;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.1.4. interneto svetainės adresas, jeigu bendrovė ją turi.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

23.11. apie Europos bendroves:

23.11.1. duomenys apie priežiūros ar administravimo organo narius, jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos, jeigu priežiūros ar administravimo organas sudaromas. Visais atvejais nurodomas priežiūros ar administravimo organo pirmininkas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

23.11.2. duomenys apie bendrovės akcininką, jeigu bendrovės akcininkas yra vienas asmuo;

23.11.3. duomenys apie bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jeigu akcininkas yra valstybė ar savivaldybė;

23.11.4. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, iš kurios perkelta Europos bendrovės buveinė į Lietuvą ar kurioje įregistruotos Europos bendrovę Lietuvoje steigiančios bendrovės, pavadinimas ir registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas);

23.11.5. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią ketinama perkelti buveinę ar kurioje ketinama steigti Europos bendrovę jungimo ar valdymo (holdingo) būdu, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas) ir taikytina teisė;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.12. apie Europos kooperatines bendroves:

23.12.1. duomenys apie priežiūros ar administravimo organo narius, jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos, jeigu priežiūros ar administravimo organas sudaromas. Visais atvejais nurodomas priežiūros ar administravimo organo pirmininkas;

23.12.2. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, iš kurios perkelta Europos kooperatinės bendrovės buveinė į Lietuvą ar kurioje įregistruoti Europos kooperatinę bendrovę Lietuvoje steigiantys juridiniai asmenys, pavadinimas ir registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir adresas);

23.12.3. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią ketinama perkelti buveinę ar kurioje ketinama steigti Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir adresas) ir taikytina teisė;

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

23.2. apie kooperatines bendroves (kooperatyvus) – duomenys apie revizijos komisijos narius;

23.3. Neteko galios nuo 2005-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin. 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.4. apie tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas:

23.4.1. tikrųjų narių įnašų dydis;

23.4.2. tikrųjų narių įnašų priklausymas jungtinės nuosavybės teise;

23.4.3. duomenys apie tikruosius narius;

23.5. apie individualias įmones – duomenys apie savininką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.6. apie kredito unijas ir centrinę kredito uniją:

23.6.1. duomenys apie stebėtojų tarybos narius;

23.6.2. duomenys apie paskolų komiteto narius, išskyrus centrinę kredito uniją;

23.6.3. duomenys apie revizorių;

23.7. apie viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, asociacijas, bendrijas ir sodininkų bendrijas – paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas suteiktas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

23.8. apie biudžetines įstaigas:

23.8.1. duomenys apie savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją;

23.8.2. paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas suteiktas;

23.8.3. duomenys apie savininką;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.9. apie valstybės ir savivaldybės įmonę – duomenys apie savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir duomenys apie savininką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.10. apie Europos ekonominių interesų grupę:

23.10.1. grupės nariai, tapimo grupės nariu data;

23.10.2. grupės nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus įsipareigojimus, atsiradusius prieš priimant tą narį į grupę, faktas, jeigu tai numatyta grupės steigimo sutartyje arba naujo nario priėmimo dokumente;

23.10.3. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, iš kurios perkelta buveinė į Lietuvą, pavadinimas ir registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas);

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

23.10.4. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią ketinama perkelti buveinę, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas) ir taikytina teisė;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

23.11. apie advokatų profesinę bendriją – bendrijos nariai.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

24. Be informacijos, nurodytos šių Nuostatų 18 punkte, Registre įrašoma ir tvarkoma ši informacija apie akcines bendroves, Europos bendroves ir uždarąsias akcines bendroves, jeigu pagal įstatymus ji turi būti nurodoma Registrui teikiamuose dokumentuose:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

24.1. įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves;

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

24.2. akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

24.3. sprendimo dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo priėmimo data;

24.4. sprendimo dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo priėmimo data;

24.5. auditoriaus išvados ir audito ataskaitos dėl metinės finansinės atskaitomybės pateikimo Registro tvarkytojui data;

24.6. metinio pranešimo pateikimo Registro tvarkytojui data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

24.7. sprendimo dėl Europos bendrovės steigimo sąlygų projekto patvirtinimo, sprendimo dėl Europos bendrovės jungimo sąlygų projekto patvirtinimo, sprendimo dėl Europos bendrovės buveinės perkėlimo priėmimo datos, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

24.8. valstybės, kurioje įregistruota Europos bendrovės perkelta buveinė arba jungimo ar valdymo (holdingo) būdu įsteigta bendrovė, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), naujas buveinės adresas ir juridinio asmens įregistravimo data.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

241. Be informacijos, nurodytos šių Nuostatų 18 punkte, Registre įrašoma ir tvarkoma ši informacija apie Europos kooperatines bendroves, jeigu pagal įstatymus ji turi būti nurodoma Registrui teikiamuose dokumentuose:

241.1. sprendimo dėl jungimo sąlygų projekto patvirtinimo, kai Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu, sprendimo dėl Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo priėmimo datos, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

241.2. valstybės, kurioje įregistruota Europos kooperatinės bendrovės perkelta buveinė arba jungimo būdu įsteigta Europos kooperatinė bendrovė, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir adresas), naujas buveinės adresas ir juridinio asmens įregistravimo data.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

Religinių bendruomenių ir bendrijų Registro duomenys ir informacija

 

25. Į Registrą įtraukiami ir Registre tvarkomi šie duomenys bei informacija apie tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis:

25.1. juridinio asmens kodas;

25.2. juridinio asmens pavadinimas;

25.3. juridinio asmens įtraukimo į Registrą data, juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės duomenų, jų pakeitimų kiekvieno įtraukimo į Registrą ir išbraukimo iš jo datos;

25.4. juridinio asmens teisinė forma;

25.5. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos, parašo pavyzdys. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų pageidavimu vietoj šiame punkte nurodytų duomenų Registre gali būti įrašoma, kad šis juridinis asmuo veikia pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas;

25.6. šių Nuostatų 17.4, 17.11.1–17.11.3 punktuose nurodyti duomenys ir 18.14, 18.18, 18.20, 18.22–18.24 punktuose nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

26. Registre registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie kitas religines bendruomenes, bendrijas ar centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis:

26.1. šių Nuostatų 17 punkte nurodyti duomenys, išskyrus 17.8.2, 17.8.3, 17.10, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18.3–17.18.6, 17. 18.8–17.18.17, 17.22 punktuose nurodytus duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

26.2. paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas buvo suteiktas.

27. Registre įrašoma ir tvarkoma šių Nuostatų 18 punkte nurodyta informacija apie kitas religines bendruomenes, bendrijas ar centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, išskyrus 18.1, 18.2, 18.4-18.8, 18.11, 18.12, 18.13, 18.19, 18.21.1, 18.21.3, 18. 25, 18.27 punktuose nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Profesinių sąjungų ir jų susivienijimų Registro duomenys ir informacija

 

28. Registre įrašomi ir tvarkomi šie duomenys apie profesines sąjungas ir jų susivienijimus:

28.1. įsteigimo data;

28.2. įstatų (statuto) patvirtinimo ir pakeitimo datos;

28.3. paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas buvo suteiktas;

28.4. duomenys apie įmonę, įstaigą, organizaciją, jeigu profesinė sąjunga įsteigta įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje;

28.5. šių Nuostatų 17 punkte nurodyti duomenys, išskyrus 17.8.2, 17.8.3, 17.10, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18.4-17.18.6, 17.18.8–17.18.15, 17.22 punktuose nurodytus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

29. Registre įrašoma ir tvarkoma šių Nuostatų 18 punkte nurodyta informacija apie profesines sąjungas ir jų susivienijimus, išskyrus 18.1, 18.2, 18.4-18.8, 18.11, 18.12, 18.13, 18.16, 18.19, 18.21.1, 18.21.3, 18. 25, 18.27 punktuose nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ar atstovybių Registro duomenys ir informacija

 

30. Registre registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

30.1. filialo ar atstovybės kodas;

30.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

30.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

30.4. filialo ar atstovybės, duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;

30.5. filialo veikla;

30.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos, parašų pavyzdžiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

30.7. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo), įgaliojimų pabaigos datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos ir šių asmenų parašų pavyzdžiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

30.8. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia steigėjo vardu. Šio duomens klasifikatorių nustato Registro tvarkymo taisyklės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

30.9. filialo veiklos apribojimai:

30.9.1. apribota filialo veikla;

30.9.2. duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl filialo veiklos apribojimo ir veiklos apribojimo panaikinimo;

30.9.3. sprendimo dėl filialo veiklos apribojimo ir veiklos apribojimo panaikinimo priėmimo (įsiteisėjimo) datos;

30.10. steigėjo veiklą reguliuojanti užsienio valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir kitas Europos ekonominės erdvės valstybes, teisė;

30.11. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris ir duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo ar panaikinimo data;

30.12. steigėjo pavadinimas;

30.13. steigėjo teisinė forma;

30.131. steigėjo buveinė;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

30.14. steigėjo teisinis statusas, jo įgijimo data;

30.15. steigėjo įstatinis (pasirašytas) kapitalas;

30.16. steigėjo likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos paskyrimo data, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (nurodomas ir likvidacinės komisijos pirmininkas), jų teisių ribos, parašų pavyzdžiai;

30.17. steigėjo pasibaigimo data;

30.18. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data.

31. Registre įrašoma ir tvarkoma ši informacija apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

31.1. užsienio valstybės registras, kuriame saugoma steigėjo byla;

31.2. steigėjo įregistravimo numeris (kodas) užsienio valstybės registre, įregistravimo data;

31.3. Neteko galios nuo 2005-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin. 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

31.4. steigėjo finansiniai metai, išskyrus tuos atvejus, kai steigėjas įregistruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse;

31.5. steigėjo veikla;

31.6. steigėjo metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentų pavadinimai ir jų pateikimo Registrui data, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai;

31.7. duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris, notarinio veiksmo atlikimo data);

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

31.8. informacijos ir jos keitimo įrašymo datos;

31.9. filialo ar atstovybės, kurioje saugomi steigėjo steigimo dokumentai ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, pavadinimas ir kodas, jeigu vienas steigėjas įsteigęs daugiau nei vieną filialą ar atstovybę;

31.10. šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų dokumentų gavimo Registre datos;

31.11. Registro tvarkytojo filialo, kuriame saugoma filialo ar atstovybės dokumentų byla, pavadinimas.

 

V. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

Registro dokumentų ir duomenų teikėjai

 

32. Dokumentus ir duomenis apie Registro objektus Registro tvarkytojui teikia:

32.1. steigiamo juridinio asmens steigėjai;

32.2. juridinio asmens valdymo organas, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

32.3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių – valdymo organas, jeigu įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip;

32.4. tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, į Registrą įtraukiant tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ar centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų duomenis, išbraukiant juos iš registro, – Teisingumo ministerija, kuriai šiuose Nuostatuose numatytus duomenis ir dokumentus arba jų pasikeitimus pateikia pagal konkrečios religinės bendruomenės kanonus, statutus ar kitas normas kompetentinga vadovybė. Kitais atvejais dokumentus Registro tvarkytojui gali teikti pagal konkrečios religinės bendruomenės kanonus, statutus ar kitas normas kompetentinga vadovybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

32.5. bankrutuojančių ir bankrutavusių juridinių asmenų – administratorius (likvidacinės komisijos pirmininkas);

32.6. restruktūrizuojamų juridinių asmenų – valdymo organas arba administratorius, jeigu šis paskirtas;

32.7. juridinio asmens likvidatorius (likvidacinės komisijos pirmininkas), jeigu įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip.

33. Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 32 punkte, ir Teisingumo ministerija, kai ji surašo ir pateikia dokumentus Registro tvarkytojui, šiuose Nuostatuose vadinami dokumentų ir duomenų teikėjais. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjai veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

34. Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 32 punkte:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

34.1. teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka pateikia dokumentus ir duomenis Registro tvarkytojui;

34.2. atsako už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą ir jų pateikimą Registro tvarkytojui laiku;

34.3. susipažinę su Registre saugomais jų pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi duomenys.

 

Dokumentų pateikimas ir reikalavimai dokumentams

 

35. Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės, šių Nuostatų nustatytais atvejais tikrina notaras, Teisingumo ministerija ar Registro tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

36. Notarui pateikiami dokumentai, kai steigiami:

36.1. juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės aktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

36.2. juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės aktą, filialai ir atstovybės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

36.3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

37. Notarui pateikiami dokumentai po reorganizavimo registruojant naujus juridinius asmenis, išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

371. Notarui pateikiami besijungiančių šių Nuostatų 37 punkte nurodytų juridinių asmenų dokumentai, kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisė, taip pat dokumentai, kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

38. Notarui pateikiami šių Nuostatų 36.1 ir 37 punktuose nurodytų juridinių asmenų steigimo dokumentai, 36.2 ir 36.3 punktuose nurodytų filialų ir atstovybių nuostatai, kai jie keičiami (steigimo dokumento pakeitimai ir visas pakeistas steigimo dokumento tekstas), taip pat pakeitimus patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

381. Notarui pateikiami dokumentai jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvoje.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

382. Notarui pateikiami dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant Europos bendrovės buveinę ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę, taip pat dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į Lietuvą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

383. Notarui pateikiami dokumentai jungimo būdu steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvoje.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

39. Notaras, gavęs juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentus, įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas Registro tvarkytojui, tvirtinamąjį įrašą, patvirtina surašytų duomenų, išskyrus juridinio asmens ar filialo ar atstovybės pavadinimą, tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams, išskyrus juridinio asmens ar filialo ar atstovybės pavadinimo atitiktį įstatymų reikalavimams, ir nurodo, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės. Pakeistų juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams notaras tvirtina įrašydamas prašyme tvirtinamąjį įrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

40. Teisingumo ministerijai pateikiami politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės dokumentai ir duomenys ir visi jų pakeitimai, įskaitant pateikiamus kartu su prašymu išregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

41. Teisingumo ministerija:

41.1. gavusi tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių dokumentus, surašo prašymą ir išvadą, kad tradicinę Lietuvos religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, jų duomenis ar duomenų pakeitimus įtraukti į Registrą, taip pat išbraukti tradicinę Lietuvos religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, jų filialus ar atstovybes iš Registro galima, ir perduoda prašymą ir išvadą Registro tvarkytojui;

41.2. gavusi kitos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių dokumentus, patvirtina steigimo dokumentų ar pakeistų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams, išskyrus juridinio asmens ar filialo ar atstovybės pavadinimo atitiktį įstatymų reikalavimams, patvirtina prašyme surašytų duomenų, išskyrus juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimą, tikrumą ir surašo išvadą, kad religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, jų filialus ar atstovybes, dokumentų ar duomenų pakeitimus registruoti galima, nes išpažįstama ir skleidžiama religija nepažeidžia žmogaus teisių, laisvių ir viešosios tvarkos, taip pat kad išregistruoti religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, jų filialus ar atstovybes iš Registro galima;

41.3. gavusi politinės partijos, jos filialo ar atstovybės dokumentus, patvirtina surašytų duomenų, pakeistų duomenų, išskyrus politinės partijos, jos filialo ar atstovybės pavadinimą, tikrumą, steigimo dokumentų, pakeistų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams, išskyrus politinės partijos, jos filialo ar atstovybės pavadinimo atitiktį įstatymų reikalavimams, ir nurodo, kad politinę partiją, jos filialą ar atstovybę, pakeistus jų dokumentus ir (ar) duomenis įregistruoti ar išregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

42. Šių Nuostatų 36, 37, 371, 38, 381, 382, 383 ir 40 punktuose nurodytais atvejais dokumentai Registro tvarkytojui pateikiami tik notarui ar Teisingumo ministerijai atlikus šių Nuostatų 39 ir 41 punktuose nustatytus veiksmus.

Šių Nuostatų 36, 37, 371, 38, 381, 382, 383 ir 40 punktuose nenurodytais atvejais dokumentai ir duomenys pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, kuris tikrina duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams.

Registro tvarkytojui teikiant fizinių asmenų parašų pavyzdžius, asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas notaro ar Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Registro tvarkytojas, gavęs prašyme surašytus duomenis, steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus, šių Nuostatų 39 ir 41 punktuose nustatyta tvarka patvirtintus notaro ar Teisingumo ministerijos, taip pat profesinės sąjungos ar jų susivienijimo, biudžetinės įstaigos, viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės aktą, duomenis ir dokumentus, netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties įstatymų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

43. Notarui, Teisingumo ministerijai ar Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai turi būti surašyti valstybine kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumentai turi būti tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

44. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

441. Akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė Registro tvarkytojui gali savanoriškai teikti bendrovės įstatų ir kitų įstatymų numatytų dokumentų, taip pat Registro duomenų vertimus į vieną ar kelias oficialias Europos Sąjungos valstybių narių kalbas.

Pateikti vertimai viešai skelbiami šių Nuostatų XI skyriuje nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

45. Dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia šių Nuostatų 21 punkte nurodytų dokumentų originalus, kitų dokumentų – originalus, notariškai patvirtintas jų kopijas ar išrašus, jeigu dokumentų išrašų teikimas numatytas įstatymuose ar šiuose Nuostatuose. Registro tvarkytojas gali padaryti dokumento originalo, išskyrus šių Nuostatų 21 punkte nurodytus dokumentus ir prašymo formas, kopiją Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir grąžinti originalą dokumentų ir duomenų teikėjui.

Jeigu viešasis juridinis asmuo steigiamas priimant valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktą (steigimo aktą) ar patvirtinami steigimo dokumento arba jų pakeitimai, ar teisės aktu skiriami juridinio asmens valdymo organų nariai, Registro tvarkytojui pateikiami šių Nuostatų 18.1 punkte nurodyti duomenys arba teisės akto kopija, patvirtinta jį priėmusios institucijos, jeigu teisės aktas nepaskelbtas.

Jeigu steigimo dokumentas tvirtinamas priimant valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktą, Registro tvarkytojui pateikiamas steigimo dokumentas turi būti pasirašytas atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiame įstatyme numatyto asmens, nurodžius jo vardą, pavardę ir pareigas. Jeigu teisės aktu patvirtinti steigimo dokumento pakeitimai, šis asmuo pasirašo visą pakeistą steigimo dokumento tekstą, kuris kartu su steigimo dokumento pakeitimais pateikiamas Registro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

451. Dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui gali pateikti juridinio asmens dalyvių susirinkimo ar kito organo posėdžio (susirinkimo) protokolo išrašą. Išraše nurodoma visa informacija, esanti protokole, išskyrus organo sprendimus, kurie neturi būti teikiami Registro tvarkytojui. Išrašas pateikiamas Registro tvarkytojui kartu su visais protokolo priedais, kuriuos būtina pridėti prie protokolo pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir įstatymus. Išrašą pasirašo protokolą pasirašę asmenys arba juridinio asmens valdymo organo nariai, turintys teisę veikti juridinio asmens vardu.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

46. Užsienio juridinių asmenų registravimo pažymėjimų nuorašai ar registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašai ir steigimo dokumentų nuorašai pateikiami legalizuoti, vadovaujantis Konsulinio dokumentų legalizavimo instrukcija, patvirtinta Užsienio reikalų ministerijos 1997 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 39 (Žin., 1997, Nr. 78-2001).

47. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

48. Visi šiuose Nuostatuose nurodyti dokumentai Registro tvarkytojui pateikiami asmeniškai arba paštu bet kuriam Registro tvarkytojo filialui arba filialo skyriui, esančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dokumentai gali būti pateikiami ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Registro tvarkytojo padalinys gautus dokumentus pateikia tam filialui, kuriame saugoma dokumentų byla.

49. Registre įregistruotam juridiniam asmeniui, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialui ar atstovybei suformuojama dokumentų byla. Dokumentų byloje kaupiami ir saugomi visi Registro tvarkytojui pateikti juridinio asmens, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentai. Juridinio asmens filialų ir atstovybių dokumentai saugomi juridinio asmens, įsteigusio filialą ar atstovybę, dokumentų byloje.

50. Juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų bylos saugomos pagal juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės buveinės vietą Registro tvarkytojo filialuose, kurie yra apskričių centruose.

51. Jeigu užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija įsteigia daugiau nei vieną filialą ar atstovybę, jo steigimo dokumentai ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai saugomi vieno iš filialų ar atstovybių dokumentų byloje, o informacijoje apie kitus filialus ar atstovybes įrašoma nuoroda į šią bylą.

 

Dokumentų pateikimas steigiant privatųjį juridinį asmenį

 

52. Steigiant privatųjį juridinį asmenį, išskyrus Europos bendroves, Europos kooperatines bendroves , tikrąsias ar komanditines ūkines bendrijas, individualias įmones, Europos ekonominių interesų grupes, advokatų profesines bendrijas, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

52.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

52.2. steigimo sutartis ir jos pakeitimai, jeigu sutartis pakeista iki juridinio asmens įregistravimo; jeigu juridinį asmenį steigia vienas asmuo – steigimo aktas;

52.3. steigimo dokumentas (2 egzemplioriai);

52.4. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

52.5. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo;

52.6. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

53. Steigiant akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę, be dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 52 punkte, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

53.1. turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu;

53.2. steigimo ataskaita, jeigu steigiama akcinė bendrovė.

531. Steigiant Europos bendrovę Lietuvoje ar perkeliant Europos bendrovės buveinę į Lietuvą, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

531.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

531.2. jungimo sąlygos, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo būdu; steigimo sąlygos, jeigu Europos bendrovė steigiama valdymo (holdingo) būdu; steigimo sutartis, jeigu steigiama dukterinė Europos bendrovė; įstatai, jeigu perkeliama Europos bendrovės buveinė. Pateikiami įstatų 2 egzemplioriai;

531.3. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

531.4. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki Europos bendrovės įsteigimo ar buveinės perkėlimo;

531.5. turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu;

531.6. steigimo ataskaita ar valdymo arba administravimo organo parengta buveinės perkėlimo ataskaita;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

531.7. jungimo sąlygų projekto ar steigimo sąlygų projekto vertinimo ataskaita, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo ar valdymo (holdingo) būdu;

531.8. pažymėjimai, išduoti Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo būdu ar perkeliama Europos bendrovės buveinė;

531.9. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

532. Steigiant Europos kooperatinę bendrovę Lietuvoje ar perkeliant Europos kooperatinės bendrovės buveinę į Lietuvą, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

532.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

532.2. steigimo sutartis ir įstatai; jungimo sąlygos, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu; įstatai, jeigu perkeliama Europos kooperatinės bendrovės buveinė. Pateikiami 2 įstatų egzemplioriai;

532.3. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

532.4. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki Europos kooperatinės bendrovės įsteigimo ar buveinės perkėlimo;

532.5. turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas pajus iš dalies apmoka ne piniginiu įnašu;

532.6. valdymo arba administravimo organo parengta buveinės perkėlimo ataskaita;

532.7. jungimo sąlygų projekto vertinimo ataskaita, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu;

532.8. pažymėjimai, išduoti Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu ar perkeliama Europos kooperatinės bendrovės buveinė;

532.9. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

54. Steigiant tikrąją ar komanditinę ūkinę bendriją, Europos ekonominių interesų grupę, advokatų profesinę bendriją ar individualią įmonę, perkeliant Europos ekonominių interesų grupės buveinę į Lietuvą, Registro tvarkytojui pateikiami šių Nuostatų 52 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus šių Nuostatų 52.2 punkte nurodytus dokumentus. Šių Nuostatų 52.3 punkte nurodytas steigimo dokumentas yra tikrosios ar komanditinės ūkinės bendrijos jungtinės veiklos sutartis, Europos ekonominių interesų grupės steigimo sutartis, advokatų profesinės bendrijos sutartis, individualios įmonės nuostatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

541. Registro tvarkytojas, įregistravęs Europos ekonominių interesų grupę, Europos bendrovę ar Europos kooperatinę bendrovę, ne vėliau kaip per mėnesį praneša apie tai Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui. Šį pranešimą Registro tvarkytojas išsiunčia ir valstybės registrui, kuriame buvo įregistruota akcinė bendrovė, jungimo būdu įsteigusi Europos bendrovę Lietuvoje, ar kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), jungimo būdu įsteigusi Europos kooperatinę bendrovę Lietuvoje, arba valstybės registrui, kuriame buvo įregistruota Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė, perkėlusi buveinę į Lietuvą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

Dokumentų pateikimas steigiant viešąjį juridinį asmenį

 

55. Steigiant viešąjį juridinį asmenį, išskyrus viešąjį juridinį asmenį, veikiantį pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės aktą, religines bendruomenes ir bendrijas, politines partijas profesines sąjungas ir jų susivienijimus, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

55.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

55.2. steigimo sutartis arba steigimo aktas;

55.3. steigimo dokumentas (2 egzemplioriai);

55.4. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą;

55.5. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

55.6. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo.

56. Steigiant bendriją (daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, poilsio namų savininkų, kūrybinių dirbtuvių savininkų ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkų), gyvenamojo namo statybos bendriją ar sodininkų bendriją, be šių Nuostatų 55 punkte nurodytų dokumentų, Registro tvarkytojui pateikiamas steigėjų sąrašas ir duomenys apie juos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

57. Steigiant politinę partiją Registro tvarkytojui pateikiami šių Nuostatų 55 punkte išvardyti dokumentai, išskyrus steigimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

58. Steigiant valstybės ar savivaldybių biudžetines įstaigas, Registro tvarkytojui pateikiami šių Nuostatų 55 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus šių Nuostatų 74 punkte nurodytus dokumentus.

59. Steigiant viešąjį juridinį asmenį, veikiantį pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės aktą, Registro tvarkytojui pateikiama:

59.1. prašymas įtraukti juridinį asmenį į Registrą;

59.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

 

Religinės bendruomenės ir bendrijos dokumentų pateikimas

 

60. Prašymą įtraukti tradicinę Lietuvos religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis į Registrą ir išvadą, kad tradicinę Lietuvos religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis įtraukti į Registrą galima, surašo ir pateikia Registro tvarkytojui Teisingumo ministerija. Registro tvarkytojui kartu pateikiami ir šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

61. Steigiant kitas religines bendruomenes, bendrijas ar centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

61.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

61.2. įstatai ar juos atitinkantis dokumentas (2 egzemplioriai);

61.3. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

61.4. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

61.5. Teisingumo ministerijos išvada, kad religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis registruoti galima, nes išpažįstama ir skleidžiama religija nepažeidžia žmogaus teisių, laisvių ir viešosios tvarkos.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Profesinės sąjungos ir jų susivienijimo dokumentų pateikimas

 

62. Profesinės sąjungos ar jų susivienijimo dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

62.1. prašymą įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Registrą;

62.2. dokumentus, patvirtinančius, kad yra įvykdytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.38 straipsnio 2 dalyje nurodytos nuostatos;

62.3. įstatus (2 egzempliorius).

 

Dokumentų pateikimas steigiant juridinio asmens filialą ar atstovybę

 

63. Steigiant juridinio asmens, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus, tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

63.1. prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę;

63.2. filialo ar atstovybės nuostatai;

63.3. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

63.4. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo;

63.5. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

63.6. Teisingumo ministerijos išvada, kad religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens filialus ar atstovybes registruoti galima, nes išpažįstama ir skleidžiama religija nepažeidžia žmogaus teisių, laisvių ir viešosios tvarkos.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

64. Profesinei sąjungai ar jų susivienijimui įsteigus filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

64.1. prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę;

64.2. filialo ar atstovybės nuostatai.

641. Tradicinei Lietuvos religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtam juridiniam asmeniui įsteigus filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiamas prašymas į Registrą įtraukti filialą ar atstovybę ir Teisingumo ministerijos išvada, kad tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens filialus ar atstovybes įtraukti į Registrą galima.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Dokumentų pateikimas steigiant užsienio juridinio asmens ir kitos

organizacijos filialą ar atstovybę

 

65. Steigiant užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiami šie filialo ar atstovybės ir jų steigėjo dokumentai:

65.1. prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę;

65.2. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;

65.3. steigėjo steigimo dokumentas, steigimo sutartis ir įstatai, jeigu tai atskiri dokumentai ir jų pakeitimai;

65.4. steigėjo paskutiniųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal užsienio valstybės įstatymus, taikomus steigėjui;

65.5. steigėjo įregistravimo pažymėjimo nuorašas ar registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas;

65.6. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės įsteigimo;

65.7. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

 

65.8. filialo ar atstovybės nuostatai.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Dokumentų pateikimas registruojant prokūrą

 

66. Juridinio asmens valdymo organui, juridinio asmens savininkui ar jo įgaliotam asmeniui juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka išdavus prokūrą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

66.1. prašymą įregistruoti prokūrą;

66.2. prokūrą;

66.3. dokumentus, patvirtinančius prokūrą išdavusio asmens teisę išduoti prokūrą;

66.4. dokumentus, patvirtinančius prokuristo duomenis;

66.5. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

67. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 66 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl prokūros registravimo.

68. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prokūros atšaukimo, atsisakymo, ribotos prokūros, kurios pasibaigimas sietinas su laiku ar tam tikrų aplinkybių buvimu, pasibaigimo arba prokuristo mirties Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

68.1. prašymą išregistruoti prokūrą;

68.2. dokumento, patvirtinančio, kad atstovaujamasis prokūrą atšaukė, prokuristas jos atsisakė, originalą ar nuorašą arba mirties liudijimo nuorašą, jeigu prokuristas mirė;

68.3. įregistruotą prokūrą.

69. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 68 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas prokūrą išregistruoja. Registro tvarkytojas prokūrą taip pat išregistruoja įregistravęs juridinio asmens teisinį statusą „likviduojamas“ „bankrutuojantis“ ar „reorganizuojamas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

Dokumentų pateikimas registruojant franšizės ir subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ar pabaigos faktą

 

70. Juridinis asmuo (teisių turėtojas) arba juridinis asmuo (naudotojas), sudaręs franšizės ar subfranšizės sutartį arba susitarimą dėl franšizės ar subfranšizės sutarties pakeitimo, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

70.1. prašymą įregistruoti franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo ar pakeitimo faktą;

70.2. franšizės ar subfranšizės sutarties nuorašą arba franšizės ar subfranšizės sutarties pakeitimo nuorašą;

70.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

71. Registro tvarkytojas franšizės ar subfranšizės sutarties pabaigos faktą registruoja taip:

71.1. jeigu buvo sudaryta terminuota franšizės ar subfranšizės sutartis, Registro tvarkytojas registruoja franšizės ar subfranšizės sutarties pabaigą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasibaigia terminas, ir raštu praneša apie tai franšizės sutarties šalims;

71.2. jeigu franšizės ar subfranšizės sutartis pasibaigia, išskyrus šių Nuostatų 71.1 punkte numatytą atvejį, teisių turėtojas arba naudotojas pateikia Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti franšizės ar subfranšizės sutarties pabaigos faktą.

72. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 70 ir 71 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ar pabaigos fakto registravimo ir įregistruoja atitinkamus duomenis. Franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ar pabaigos faktai registruojami įrašant atitinkamus Registro duomenis teisių turėtojui. Jeigu teisių turėtojas yra užsienio valstybėje, registruojami teisių naudotojo duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Reikalavimai juridinio asmens pavadinimui ir laikinas pavadinimo

įtraukimas į Registrą

 

73. Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.39 ir 2.40 straipsniuose, šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

74. Steigiamas juridinis asmuo, juridinis asmuo, filialas ar atstovybė šiais atvejais turi gauti šiuos leidimus (sutikimus):

74.1. jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, – teisingumo ministro leidimą vartoti valstybės pavadinimą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai toks leidimas neturi būti išduodamas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

74.2. jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“, – rašytinį Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimą.

75. Filialo ar atstovybės pavadinime privalo būti juridinio asmens (steigėjo) pavadinimas ir žodis „filialas“ ar „atstovybė“.

76. Dokumentų ir duomenų teikėjai gali kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimą. Šiuo atveju pateikiami šie dokumentai:

76.1. prašymas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimą;

76.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą;

76.3. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai.

77. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą įregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus su kitų juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimais, laikinai įtrauktais į Registrą pavadinimais ir prekių ženklais, įregistruotais Prekių ženklų registre. Nustatant tapatumą, nevertinami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpa.

78. Notaras ar Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams. Registro tvarkytojas tikrina tik šių Nuostatų 75 ir 77 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui.

79. Registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukia į Registrą juridinio asmens pavadinimą, jeigu tam nėra kliūčių.

80. Laikinai įtrauktas į Registrą juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas Registre saugomas 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo Registro tvarkytojui dienos. Jeigu per šį laiką juridinis asmuo, filialas ar atstovybė neįsteigiami ar nepakeičia pavadinimo, pavadinimas išbraukiamas iš Registro, nepranešus apie tai asmenims, pateikusiems prašymą.

Steigiant juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, keičiant steigimo dokumentus arba filialo ar atstovybės nuostatus, kai pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą, dokumentų ir duomenų teikėjas, be kitų dokumentų, Registro tvarkytojui pateikia Registro tvarkytojo išduotą dokumentą apie laikiną pavadinimo įtraukimą į Registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Paramos gavėjo statuso suteikimas ir panaikinimas

 

81. Norintis įgyti paramos gavėjo statusą juridinis asmuo, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, Registro tvarkytojui pateikia prašymą suteikti paramos gavėjo statusą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

82. Registro tvarkytojas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl paramos gavėjo statuso suteikimo juridiniam asmeniui ir įregistruoja atitinkamus duomenis, jeigu juridinio asmens steigimo dokumentuose numatyta visuomenei naudinga veikla, nustatyta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), išskyrus biudžetines įstaigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

83. Priėmęs sprendimą dėl paramos gavėjo statuso suteikimo, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša apie tai juridiniam asmeniui.

84. Registro tvarkytojas panaikina juridinio asmens paramos gavėjo statusą, jeigu:

84.1. gauna kontrolės institucijos pranešimą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatytais atvejais;

84.2. su prašymu panaikinti jam paramos gavėjo statusą kreipiasi pats juridinis asmuo.

85. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja atitinkamus duomenis ir raštu praneša apie tai juridiniam asmeniui.

 

Finansinės atskaitomybės pateikimas

 

86. Metinę finansinę atskaitomybę, taip pat konsoliduotą, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui ar atstovybei, Registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą):

86.1. akcinės bendrovės;

86.2. uždarosios akcinės bendrovės;

86.3. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);

86.4. žemės ūkio bendrovės;

86.5. valstybės įmonės;

86.6. savivaldybių įmonės;

86.7. tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę;

86.8. individualios įmonės, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

86.9. užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai ar atstovybės.

86.10. Europos ekonominių interesų grupės, jeigu sudaro finansinę atskaitomybę.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

86.11. Europos bendrovės.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

86.12. Europos kooperatinės bendrovės.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

87. Užsienio valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas ar atstovybė Registro tvarkytojui pateikia visus šių Nuostatų 90 punkte nurodytus steigėjo (užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos) metinės finansinės atskaitomybės, taip pat konsoliduotos, dokumentus, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus.

88. Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai ar atstovybės Registro tvarkytojui pateikia šių Nuostatų 90.1, 90.2 ir 90.5 punktuose nurodytus dokumentus ir kitus metinės finansinės atskaitomybės, taip pat konsoliduotos, dokumentus, jeigu juos sudaro pagal užsienio valstybės teisės aktus. Finansinės atskaitomybės dokumentai turi atitikti užsienio valstybės teisės aktuose nustatytą formą.

89. Metinė finansinė atskaitomybė, taip pat konsoliduota, Registro tvarkytojui turi būti pateikta per 30 dienų nuo momento, kai juridinis asmuo ją patvirtina įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

891. Jeigu metinė finansinė atskaitomybė teikiama ne elektronine forma, kartu su patvirtinta finansine atskaitomybe teikiami užpildyti finansinių ataskaitų elektroninio formato duomenų rinkiniai, kurių sudarymo ir pateikimo tvarką nustato Teisingumo ministerija.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

90. Registro tvarkytojui pateikiamą metinę finansinę atskaitomybę, taip pat konsoliduotą, sudaro šios ataskaitos:

90.1. balansas (balansinė ataskaita);

90.2. pelno (nuostolių) ataskaita;

90.3. pinigų srautų ataskaita, jeigu sudaroma;

90.4. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

90.5. aiškinamasis raštas.

91. Kartu su metine finansine atskaitomybe, taip pat konsoliduota, pateikiama:

91.1. akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, arba Europos bendrovės metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas), jeigu jis turi būti parengiamas pagal įstatymus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

91.2. auditoriaus išvada, jeigu auditas turi būti atliktas pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, ir audito ataskaita, jeigu tai numatyta įstatymuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Pranešimai Registro tvarkytojui

 

92. Pranešimus, kuriuose turi būti nurodyti atitinkami šių Nuostatų 17, 18, 30 ar 31 punktuose nurodyti duomenys ar informacija, Registro tvarkytojui teikia:

92.1. institucijos – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti juridiniams asmenims, filialams ar atstovybėms licencijas (leidimus), sustabdyti licencijos (leidimo) galiojimą ar panaikinti licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos (leidimo) galiojimą;

92.2. institucijos – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apriboti juridinio asmens veiklą ar panaikinti juridinio asmens veiklos apribojimą įsigaliojimo (įsiteisėjimo);

92.3. dokumentų ir duomenų teikėjas – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo filialo ar atstovybės įregistravimo ar išregistravimo užsienio valstybėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

92.4. dokumentų ir duomenų teikėjai – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimo daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas;

92.5. Turto arešto aktų registro tvarkytojas – per 8 darbo valandas nuo turto administravimo įsteigimo ar administravimo panaikinimo;

92.6. dokumentų ir duomenų teikėjai – šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir terminais;

92.7. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas – nedelsdamas po to, kai įregistruojama įmonės nuomos sutartis, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas;

92.8. teismas (teisėjas), likvidacinės komisijos pirmininkas ar administratorius – bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais;

92.9. teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija – apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir fondais arba pranešimą, kad teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir fondais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

92.91. Statistikos departamentas – apie juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšis;

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

92.10. kiti teisės aktuose nurodyti asmenys.

93. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo informaciją ar įregistruoja Registro duomenis.

94. Registro tvarkytojas, gavęs Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pranešimą apie įregistruotą įmonės nuomos sutartį, tuoj pat įregistruoja šios sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre datą, sutarties sudarymo datą ir duomenis apie įmonės nuomos sutarties šalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

VI. REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

Registro tvarkytojo sprendimų priėmimas

 

95. Registro tvarkytojas, gavęs šiuose Nuostatuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai šiuose Nuostatuose numatyti kitokie įregistravimo terminai, patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti Registro objektą, steigimo dokumentus ar Registro duomenis. Jeigu kliūčių nėra, Registro tvarkytojas priima šių Nuostatų 96.1 punkte nurodytą sprendimą ir įregistruoja Registro objektą, steigimo dokumentus ir Registro duomenis, kitu atveju – informuoja apie tai dokumentų ir duomenų teikėją, nustatydamas terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Jeigu per nustatytąjį terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami pataisyti dokumentai, Registro tvarkytojas priima šių Nuostatų 96.2 punkte nurodytą sprendimą.

96. Registro tvarkytojas priima šiuos sprendimus:

96.1. įregistruoti ar išregistruoti Registro objektą, įregistruoti pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus ir įregistruoti Registro duomenis ar jų pakeitimus;

96.2. atsisakyti įregistruoti ar išregistruoti Registro objektą, įregistruoti pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus ir įregistruoti Registro duomenis ar jų pakeitimus.

97. Šių Nuostatų 96.2 punkte nurodytą sprendimą Registro tvarkytojas gali priimti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.68 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais. Šis sprendimas turi būti motyvuotas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dokumentų ir duomenų teikėjui įteiktas asmeniškai arba išsiųstas paštu. Kartu su šiuo sprendimu dokumentai grąžinami dokumentų ir duomenų teikėjui.

98. Registro tvarkytojas Registro objektus, pakeistus steigimo dokumentus, duomenų pakeitimus ar naujus (papildomus) duomenis turi įregistruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo, jeigu šiuose Nuostatuose nenustatyti kitokie terminai.

99. Registro tvarkytojo vardu sprendimus priima Registro tvarkytojo filialų, esančių apskričių centruose, darbuotojai, atitinkantys Registro tvarkymo taisyklėse nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Šių darbuotojų kvalifikacijos suteikimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklės.

 

Duomenų registravimas Registre

 

100. Registre registruojamam juridiniam asmeniui, filialui ir atstovybei suteikiamas kodas, kurio struktūrą nustato Registro tvarkymo taisyklės.

101. Juridinis asmuo, filialas ar atstovybė laikomi įregistruotais, kai Registre įrašomi atitinkami įrašai.

102. Registre šiuose Nuostatuose nurodyti duomenys registruojami ir informacija įrašoma Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

103. Duomenys ir informacija keičiami ir kaupiami Registre senus įrašus papildant naujais. Ištaisomi tik klaidingi duomenys ir informacija. Įregistravęs pakeistus steigimo dokumentus, Registro tvarkytojas kartu įrašo į Registrą pakeistą informaciją.

104. Jeigu naudojamasi kitų valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių ar informacinių sistemų duomenimis, naudojamasi šių registrų, kadastrų, klasifikatorių ar informacinių sistemų registro objektui suteiktu identifikavimo kodu.

105. Klaidingi duomenys ar informacija Registre taisomi ar papildomi juridinio asmens, institucijos, pateikusios pranešimus Registro tvarkytojui, arba asmens, kurio duomenys ar informacija įrašyta Registre, prašymu, taip pat Registro tvarkytojo iniciatyva. Klaidingais laikomi Registre įregistruoti duomenys ar įrašyta informacija, neatitinkantys Registrui pateiktų dokumentų.

106. Dokumentų ir duomenų teikėjai, asmuo, kurio duomenys ar informacija įrašyti Registre, ir institucijos, teikiančios Registro tvarkytojui pranešimus, gali pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ištaisyti klaidingus Registro duomenis ir informaciją. Registro tvarkytojas, gavęs šį prašymą ir jame nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, turi per 5 darbo dienas ištaisyti Registro duomenis ar informaciją ir apie tai raštu pranešti juridiniam asmeniui, kurio duomenys ar informacija ištaisyti, ir asmenims, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

107. Registro tvarkytojas, pastebėjęs Registre klaidą, apie tai nedelsdamas raštu informuoja juridinį asmenį, kurio duomenys ar informacija turi būti ištaisyti, ir asmenis, kuriems klaidingi duomenys perduoti. Jeigu per Registro tvarkytojo nustatytą terminą asmuo nepareiškia nesutinkąs, kad klaida būtų taisoma, Registro tvarkytojas ištaiso Registro duomenis ar informaciją. Apie ištaisytus duomenis ar informaciją Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša juridiniam asmeniui, kurio duomenys ar informacija ištaisyti, ir asmenims, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

108. Išregistravus juridinį asmenį, filialą, atstovybę, įregistravus Registre naujus duomenis ar įrašius naują informaciją, visi Registre buvę duomenys ir informacija perkeliami į Registro archyvą ir saugomi, kol jų reikia duomenimis tvarkyti.

 

Registravimo pažymėjimo išdavimas

 

109. Įregistravęs juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną išduoda Teisingumo ministerijos nustatytos formos registravimo pažymėjimą. Registravimo pažymėjimas kartu su įregistruotais steigimo dokumentais įteikiamas asmeniškai arba prašymą pateikusio asmens pageidavimu išsiunčiamas paštu.

110. Pasikeitus duomenims, nurodytiems registravimo pažymėjime, išduodamas naujas registravimo pažymėjimas.

111. Praradęs registravimo pažymėjimą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

111.1. prašymą išduoti registravimo pažymėjimo dublikatą;

111.2. dokumentą, patvirtinantį, kad apie registravimo pažymėjimo praradimą paskelbta viešai;

111.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimo pažymėjimo dublikato išdavimą.

112. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 111 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda registravimo pažymėjimo dublikatą.

 

VII. DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

Bendrosios nuostatos

 

113. Pasikeitus juridinio asmens, išskyrus tradicinę Lietuvos religinę bendruomenę, bendriją ar centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis, jų filialus ar atstovybes, steigimo dokumentams, filialo ar atstovybės nuostatams ir (ar) šiuose Nuostatuose nurodytiems Registro duomenims, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui atitinkamai pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

113.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

113.2. juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens Registro duomenis, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir Europos bendrovės sprendimą patvirtinantį dokumentą pateikia visais atvejais, kai keičiami Registro duomenys ar Registro tvarkytojui pateikiami įstatymuose numatyti dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

113.3. steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

113.4. sprendimą pakeisti filialo ar atstovybės Registro duomenis, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir Europos bendrovės sprendimą patvirtinantį dokumentą pateikia visais atvejais, kai keičiami Registro duomenys ar Registro tvarkytojui pateikiami įstatymuose numatyti dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

113.5. filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus ir visą pakeistą nuostatų tekstą;

113.6. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;

113.61. Teisingumo ministerijos išvadą, kad religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių dokumentų ar duomenų pakeitimus registruoti galima, nes išpažįstama ir skleidžiama religija nepažeidžia žmogaus teisių, laisvių ir viešosios tvarkos;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

113.7. pažymėjimo originalą, jeigu keičiasi jame nurodyti duomenys;

113.8. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą;

113.81. šių Nuostatų 74 punkte nurodytus dokumentus;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

113.9. kitus įstatymuose nustatytus dokumentus.

114. Jeigu didinamas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ar Europos bendrovės įstatinis kapitalas, be dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 113 punkte, atitinkamai pateikiami šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

114.1. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą;

114.2. turto vertinimo ataskaita ir (ar) įstatymų nustatytais atvejais pažyma, jeigu už akcijas sumokama nepiniginiu įnašu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

114.3. tarpinė finansinė atskaitomybė, jeigu sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimtas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;

114.4. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

114.5. dokumentas, patvirtinantis pasiūlymą įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų pirmumo teise;

114.6. dokumentas, patvirtinantis sprendimą atšaukti pirmumo teisę.

115. Jeigu mažinamas akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas, be dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 113 punkte, atitinkamai pateikiami šie dokumentai:

115.1. dokumentas, patvirtinantis akcijų anuliavimą;

115.2. dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą.

1151. Jeigu registruojamas Europos ekonominės interesų grupės nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus įsipareigojimus, atsiradusius prieš priimant tą narį į grupę, faktas, kai ši aplinkybė yra numatyta naujo nario priėmimo dokumente, be dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 113 punkte, pateikiamas ir naujo nario priėmimo dokumentas;

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

1152. Jeigu Europos ekonominių interesų grupės nario dalis buvo perduota kitam grupės nariui ar trečiajam asmeniui, pateikiamas pranešimas apie visos ar ne visos nario dalies perdavimą.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

1153. Pasikeitus tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių duomenims, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

1153.1. prašymą įtraukti pakeitimus į Registrą;

1153.2. Teisingumo ministerijos išvadą, kad tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių duomenų pakeitimus įtraukti į Registrą galima;

1153.3. pažymėjimo originalą, jeigu keičiasi jame nurodyti duomenys;

1153.4. šių Nuostatų 74 punkte nurodytus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1154. Registro tvarkytojas, gavęs Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigos informaciją apie pasikeitusius Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną Registro tvarkytojo nustatyta tvarka pakeičia Registro atitinkamus duomenis ir saugo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkytojo pateiktą informaciją juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų byloje.

Jeigu steigimo dokumentuose nurodytas juridinio asmens buveinės adresas nėra suformuotas pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), ir nėra įregistruotas Lietuvos Respublikos adresų registre, Registro tvarkytojas įregistruoja juridinio asmens buveinę, įrašydamas Registre juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytą adresą, jeigu jis atitinka Nekilnojamojo turto registro duomenis.

Jeigu fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, nurodytas prašyme Registro tvarkytojui, nėra suformuotas pagal nurodytąsias Adresų formavimo taisykles ir nėra įregistruotas Lietuvos Respublikos adresų registre, Registro tvarkytojas įregistruoja gyvenamosios vietos adresą, nurodytą prašyme, jeigu jis atitinka pažymoje apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytą adresą.

Papildyta punktu:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

Reorganizuojamo, jungiamo, dalyvaujančio reorganizavime ar atskyrime, dalyvaujančio jungimesi, steigiančio Europos bendrovę jungimo ar valdymo (holdingo) būdu, Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimų pateikimas

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

116. Reorganizuojamo, jungiamo, dalyvaujančio reorganizavime ar atskyrime, dalyvaujančio jungimesi, inicijuojančio Europos bendrovės steigimą jungimo ar valdymo (holdingo) būdu arba Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjai ne vėliau kaip pirmąją viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų (jungimosi sąlygų, jungimo sąlygų projekto ar steigimo sąlygų projekto) sudarymą dieną Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus: 

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

116.1. prašymą įregistruoti ar įrašyti juridinio asmens teisinį statusą (reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, dalyvaujantis atskyrime, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo, dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu, inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu). Kartu su prašymu pateikiama šių Nuostatų 18.31 punkte nurodyta informacija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

116.2. reorganizavimo sąlygas, jungimosi sąlygas, jungimo sąlygų projektą ar steigimo sąlygų projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

116.21. po jungimosi veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus;

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

116.3. sąlygų (projekto) vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą nustato įstatymai;

116.4. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;

116.5. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

116.6. dokumentą, nurodantį priemones, kurių besijungiančios akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės ėmėsi siekdamos įvykdyti ar papildomai užtikrinti prievoles kreditoriams, užtikrinti tokių bendrovių dalyvių mažumos teisių įgyvendinimą, taip pat kur ir kada galima neatlygintinai gauti visą su minėtomis priemonėmis susijusią informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

117. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 116 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja ar įrašo juridinio asmens teisinį statusą „reorganizuojamas“, „dalyvaujantis reorganizavime“, „dalyvaujantis atskyrime“, „jungiama peržengiant vienos valstybės ribas akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė“, „dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė“, „jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo“, „dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo“, „inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu“ ar „inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu“, „inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu.“

Jeigu jungimesi dalyvauja pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teisę įsteigti juridiniai asmenys, Registro tvarkytojas taip pat įregistruoja ar įrašo į Registrą šių Nuostatų 17.191 ir 18.31 punktuose nurodytus duomenis ar informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

118. Reorganizuojami, jungiami, dalyvaujantys reorganizavime ar atskyrime, dalyvaujantys jungimesi, jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiantys Europos bendrovę, jungimo būdu steigiantys Europos kooperatinę bendrovę Lietuvoje juridiniai asmenys, norintys paskirti visiems juridiniams asmenims bendrą reikiamą kvalifikaciją turintį ekspertą, Registro tvarkytojui turi pateikti bendrą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius eksperto kvalifikaciją ir nepriklausomumą. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą pritarti ar nepritarti bendrojo eksperto skyrimui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša apie tai prašymą pateikusiems juridiniams asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

119. Jeigu nuo reorganizavimo sąlygų, jungimosi sąlygų, jungimo sąlygų projekto, steigimo sąlygų projekto pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl jų tvirtinimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo Registro tvarkytojui raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

120. Dokumentų ir duomenų teikėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl jungimosi, sprendimo dėl jungimo ar steigimo sąlygų projekto tvirtinimo priėmimo pateikia šį sprendimą Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įrašo informaciją į Registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

1201. Jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris įregistruoja šių Nuostatų 23.11.5 punkte nurodytus duomenis ir išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš Europos bendrovės įsteigimą jungimo ar valdymo (holdingo) būdu visi veiksmai ir formalumai atlikti. Registro tvarkytojas turi teisę išduoti šį pažymėjimą, jeigu kompetentingos institucijos neprieštarauja akcinės bendrovės dalyvavimui Europos bendrovės steigime jungimo būdu.

Steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvoje, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia prašymą įregistruoti juridinį asmenį ir kitus šių Nuostatų 531 punkte nurodytus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1202. Jungimo būdu steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris įregistruoja šių Nuostatų 23.12.3 punkte nurodytus duomenis ir išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš Europos kooperatinės bendrovės įsteigimą jungimo būdu visi veiksmai ir formalumai atlikti. Registro tvarkytojas turi teisę išduoti šį pažymėjimą, jeigu kompetentingos institucijos neprieštarauja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvavimui Europos kooperatinės bendrovės steigime jungimo būdu.

Steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvoje, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia prašymą įregistruoti juridinį asmenį ir kitus šių Nuostatų 532 punkte nurodytus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

1203. Po jungimosi pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris įregistruoja šių Nuostatų 18.30 punkte nustatytą informaciją ir ne vėliau kaip per tris dienas išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš įregistruojant Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse po jungimosi veiksiančius juridinius asmenis arba juridinių asmenų dokumentų ir duomenų pakeitimus visi veiksmai ir formalumai atlikti.

Besijungiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms pažymėjimas išduodamas per tris dienas, bet ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų nuo jungimosi teisėtumo patikrinimo pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Punkto pakeitimai:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

121. Jeigu reorganizuojamas užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įsteigusi filialą ar atstovybę Lietuvoje, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo dėl užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos reorganizavimo priėmimo Registro tvarkytojui pateikia dokumentą, patvirtinantį sprendimo dėl reorganizavimo priėmimą. Registro tvarkytojas, gavęs dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja steigėjo teisinį statusą.

122. Reorganizuojant juridinį asmenį prijungimo ar išdalijimo būdu, po reorganizavimo tęsiančių veiklą juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai įvykdytos reorganizavimo sąlygos, per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

122.1. prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis;

122.2. steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

122.3. turto vertinimo ataskaitą, jeigu turtą įvertinti būtina pagal įstatymus;

122.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

122.5. Neteko galios nuo 2008-07-20

Punkto naikinimas:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin. 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

1221. Jungimosi atveju jungiamų juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai ar po jungimosi tęsiančių veiklą juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai įvykdytos jungimosi sąlygos per įstatymuose ir jungimosi sąlygose nustatytą terminą, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

1221.1. prašymą įregistruoti naują juridinį asmenį, pasirašytą visų besijungiančių juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjų, ar prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis;

1221.2. naujo juridinio asmens steigimo dokumentus ar steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

1221.3. patvirtintas jungimosi sąlygas;

1221.4. turto vertinimo ataskaitą, jeigu turtą įvertinti būtina pagal įstatymus;

1221.5. šių Nuostatų 74 punkte nurodytus dokumentus;

1221.6. licenciją, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota;

1221.7. pažymėjimus, išduotus ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, kad visi prieš jungimąsi būtini veiksmai ir formalumai atlikti;

1221.8. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

1222. Po jungimosi sukurtas naujas juridinis asmuo arba po jungimosi tęsiančio veiklą juridinio asmens pakeisti steigimo dokumentai Registre registruojami ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų nuo jungimosi teisėtumo patikrinimo pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

1223. Jeigu po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, Registro tvarkytojas užtikrina informacijos apie jungimosi užbaigimą pateikimą atitinkamiems valstybių narių registrams, kuriems buvo teikiami besijungiančių juridinių asmenų dokumentai.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

123. Reorganizuotas juridinis asmuo iš Registro išregistruojamas šių Nuostatų 148 ir 149 punktuose nustatyta tvarka.

124. Reorganizuojant juridinį asmenį sujungimo ar padalijimo būdu, atskiriant juridinį asmenį, reorganizuojamų ar dalyvaujančių atskyrime juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

124.1. prašymą įregistruoti naują juridinį asmenį, pasirašytą visų reorganizuojamų juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjų;

124.2. naujo juridinio asmens steigimo dokumentus (2 egzempliorius);

124.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

124.4. Neteko galios nuo 2008-07-20

Punkto naikinimas:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin. 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

Pertvarkomo juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimų pateikimas

 

125. Akcinės bendrovės, Europos bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės dokumentų ir duomenų teikėjas per įstatymų nustatytus terminus Registro tvarkytojui pateikia turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

126. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

126.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

126.2. sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo arba pertvarkymo sąlygų projektą kartu su valdymo arba administravimo organo parengta ataskaita ir audito įmonės ataskaita, jeigu akcinė bendrovė pertvarkoma į Europos bendrovę ar Europos bendrovė pertvarkoma į akcinę bendrovę arba kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) pertvarkoma į Europos kooperatinę bendrovę, arba Europos kooperatinė bendrovė pertvarkoma į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

126.3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;

126.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

127. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 126 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „pertvarkomas“.

128. Juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas, pasibaigus pertvarkymo procedūroms, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

128.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

128.2. visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

128.3. dokumentus, nurodytus šių Nuostatų 74 punkte, jeigu keičiamas juridinio asmens pavadinimas;

128.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

 

Juridinio asmens, perkeliančio buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų pateikimas

 

1281. Parengus pasiūlymą perkelti Europos ekonominių interesų grupės buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

1281.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

1281.2. pasiūlymą perkelti buveinę;

1281.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą.

1282. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 1281 punkte nurodytus dokumentus, įregistruoja šių Nuostatų 23.10.4 punkte nurodytus duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1283. Europos ekonominių interesų grupė, perkėlusi savo buveinę, išregistruojama šių Nuostatų 1431 ir 1432 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1284. Parengus pasiūlymą perkelti Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

1284.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

1284.2. pasiūlymą perkelti buveinę;

1284.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1285. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 1284 punkte numatytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja teisinį statusą „Europos bendrovė, kurios buveinė perkeliama“ arba „Europos kooperatinė bendrovė, kurios buveinė perkeliama“.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

1286. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo perkelti Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę priėmimo pateikia šį sprendimą Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įrašo informaciją į Registrą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

1287. Perkeliant Europos bendrovės buveinę ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja šių Nuostatų 23.11.5 punkte nurodytus duomenis, jeigu perkeliama Europos bendrovės buveinė, ir šių Nuostatų 23.12.3 nurodytus duomenis, jeigu perkeliama Europos kooperatinės bendrovės buveinė, ir išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš perkeliant buveinę visi būtini veiksmai ir formalumai atlikti. Registro tvarkytojas turi teisę išduoti šį pažymėjimą, jeigu kompetentingos institucijos neprieštarauja juridinio asmens buveinės perkėlimui į kitą valstybę.

Perkeliant Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į Lietuvą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia prašymą įregistruoti juridinį asmenį ir kitus įstatymuose ir šiuose Nuostatuose nurodytus dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Restruktūrizuojamo juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimų pateikimas

 

129. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismo nutarties dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ar sprendimo baigti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo Registro tvarkytojui pateikia:

129.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

129.2. įsiteisėjusios teismo nutarties ar sprendimo nuorašą;

129.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

130. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 129 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja ar išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „restruktūrizuojamas“ ir kitus juridinio asmens duomenų pakeitimus.

131. Dokumentų ir duomenų teikėjas, pasibaigus restruktūrizavimo procedūroms, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

131.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

131.2. steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

131.3. dokumentus, nurodytus šių Nuostatų 74 punkte;

131.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

 

Bankrutuojančio ir bankrutavusio juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimų pateikimas

 

132. Teismas ar teisėjas, priėmęs nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutartį dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo juridiniam asmeniui, nedelsdamas raštu praneša apie tai Registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs teismo ar teisėjo pranešimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo informaciją į Registrą.

133. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutraukimo įsiteisėjimo, taip pat kreditorių susirinkimo sprendimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ar šias procedūras nutraukti priėmimo Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

133.1. prašymą įregistruoti ar išregistruoti teisinį statusą;

133.2. įsiteisėjusios teismo nutarties nuorašą ar kreditorių susirinkimo sprendimą;

133.3. dokumentą, patvirtinantį duomenis apie administratorių, jo teisių ribas, kuriame taip pat pateikiamas parašo pavyzdys;

133.4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

134. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 133 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „bankrutuojantis“ ir duomenis apie administratorių.

135. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) pripažinti juridinį asmenį bankrutavusiu ir likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo ar kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, priėmimo Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

135.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

135.2. įsiteisėjusios teismo nutarties (sprendimo) nuorašą ar kreditorių susirinkimo sprendimą;

135.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

136. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 135 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „bankrutavęs“.

137. Jeigu užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, įsteigusiai filialą ar atstovybę Lietuvoje, pradėtas bankroto procesas ar kitas procesas dėl nemokumo, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos bankroto proceso ar nemokumo proceso pradžios Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

137.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

137.2. sprendimą dėl bankroto proceso ar kito proceso dėl nemokumo;

137.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

138. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 137 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės steigėjo teisinį statusą.

 

Likviduojamo juridinio asmens dokumentų ir duomenų pakeitimų pateikimas

 

139. Dokumentų ir duomenų teikėjas arba asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

139.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

139.2. sprendimą likviduoti juridinį asmenį;

139.3. dokumentą, patvirtinantį duomenis apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos pirmininką, jo teisių ribas, kuriame taip pat pateikiamas parašo pavyzdys;

139.4. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;

139.5. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

140. Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo likviduojamo užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos statuso įgijimo Registro tvarkytojui pateikia:

140.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

140.2. sprendimą likviduoti užsienio juridinį asmenį ar kitą organizaciją;

140.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

141. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 139 ir 140 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos, įsteigusios filialą ar atstovybę Lietuvoje, teisinį statusą „likviduojamas“ ir likvidatoriaus duomenis.

 

VIII. IŠREGISTRAVIMAS IŠ REGISTRO

 

Likviduoto juridinio asmens išregistravimas

 

142. Dokumentų ir duomenų teikėjas, atlikus juridinio asmens likvidavimo procedūrą, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

142.1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį;

142.2. likvidavimo aktą;

142.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą, išskyrus atvejus, kai likvidavimo akte nurodyta, kad juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalas prarastas, ir pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad apie registravimo pažymėjimo praradimą paskelbta viešai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

142.4. teritorinio archyvo išduotą pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti arba pažymą, kad dokumentai neperduoti saugoti. Likvidatorius teritoriniam archyvui privalo raštu nurodyti priežastis, dėl kurių dokumentai neperduoti saugoti įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

 

143. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 142 punkte nurodytus dokumentus ir 92.9 punkte nurodytą pranešimą apie juridinį asmenį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį.

 

Juridinio asmens išregistravimas perkėlus buveinę į kitą valstybę

 

1431. Registro tvarkytojas, gavęs Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registro tvarkytojo pranešimą apie juridinio asmens ir naujos jo buveinės įregistravimą kitoje valstybėje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį. Jeigu toks pranešimas neatsiunčiamas, perkėlęs juridinio asmens buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

1431.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį iš Registro;

1431.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą juridinio asmens įregistravimo Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registre pranešimą, pažymėjimo nuorašą ar registro išrašą, kuriuose nurodyta apie juridinio asmens ir naujos jo buveinės įregistravimą;

1431.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1432. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 1431 punkte nustatytus dokumentus, ir jeigu nėra teisės aktų nustatyta tvarka pareikšto kompetentingos institucijos prieštaravimo buveinės perkėlimui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį ir ne vėliau kaip per mėnesį praneša apie tai Europos Bendrijų Oficialiųjų leidinių biurui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

Religinės bendruomenės ar bendrijos išregistravimas ar išbraukimas iš Registro

 

1433. Nutraukus tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų veiklą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

1433.1. prašymą išbraukti juridinį asmenį iš Registro;

1433.2. Teisingumo ministerijos išvadą;

1433.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą.

1434. Nutraukus kitos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų veiklą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

1434.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį;

1434.2. Teisingumo ministerijos išvadą;

1434.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1435. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 1433 ar 1434 punkte nurodytus dokumentus, išbraukia ar išregistruoja juridinį asmenį.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

Filialo ar atstovybės išregistravimas

 

144. Nutraukus filialo ar atstovybės, išskyrus tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų filialą ar atstovybę, veiklą, juridinio asmens (steigėjo) ar užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

144.1. prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę;

144.2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;

144.3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;

144.4. filialo ar atstovybės registravimo pažymėjimo originalą;

144.5. teritorinio archyvo išduotą pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti, jeigu nutraukiama užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės veikla.

144.6. Teisingumo ministerijos išvadą, kad išregistruoti religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų filialą ar atstovybę iš Registro galima.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1441. Nutraukus tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų filialo ar atstovybės veiklą, juridinio asmens (steigėjo) dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

1441.1. prašymą išbraukti filialą ar atstovybę iš Registro;

1441.2. Teisingumo ministerijos išvadą, kad tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų filialą ar atstovybę išbraukti iš Registro galima;

1441.3. registravimo pažymėjimo originalą.

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

145. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 144 ar 1441 punkte nurodytus dokumentus ir 92.9 punkte nurodytą pranešimą apie užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išregistruoja filialą ar atstovybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

146. Filialas ar atstovybė išregistruojami, kai jų veikla nutraukiama steigėjo (juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos) ar teismo sprendimu arba pasibaigia pats steigėjas.

147. Visi juridinio asmens įsteigti filialai ir atstovybės turi būti išregistruoti iki juridinio asmens išregistravimo.

 

Reorganizuoto ar po jungimosi pasibaigusio juridinio asmens, akcinės bendrovės, jungimo būdu steigiančios Europos bendrovę, ar kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), jungimo būdu steigiančios Europos kooperatinę bendrovę, išregistravimas

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

148. Po reorganizavimo, Europos bendrovės steigimo jungimo būdu ar Europos kooperatinės bendrovės steigimo jungimo būdu pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

148.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį;

148.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą juridinio asmens, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės įregistravimo Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registre pažymėjimo nuorašą ar registro išrašą, kuriuose nurodyta apie juridinio asmens, Europos bendrovės ir naujos jos buveinės įregistravimą ar Europos kooperatinės bendrovės ir naujos jos buveinės įregistravimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

148.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

1481. Registro tvarkytojas, gavęs Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registro tvarkytojo pranešimą apie jungimosi užbaigimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį. Jeigu toks pranešimas neatsiunčiamas, pasibaigęs juridinis asmuo išregistruojamas šių Nuostatų 148 ir 149 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

149. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 148 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išregistruoja reorganizuotą juridinį asmenį.

 

Bankrutavusio juridinio asmens išregistravimas

 

150. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos (nutarčiai išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę), taip pat kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo (kreditorių sprendimo priėmimo) Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

150.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį;

150.2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos;

150.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą;

150.4. teritorinio archyvo pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti;

150.5. bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių juridinį asmenį, sąrašą.

150.6. steigimo dokumento originalą;

Papildyta punktu:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

151. Jeigu užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įsteigusi filialą ar atstovybę Lietuvoje, pripažįstama pasibaigusia dėl bankroto, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo Registro tvarkytojui pateikia dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę, registravimo pažymėjimo originalą, bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių filialą ar atstovybę, sąrašą (pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė).

152. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 150 ar 151 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę ir atlieka kitus veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (Žin., 2001, Nr. 31-1010).

 

IX. REGISTRO DUOMENŲ, DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS SAUGA

 

153. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 105-3019, 2004, Nr. 4-29), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299), Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 30-856), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl duomenų saugos valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45) ir kitais teisės aktais, nustatančiais duomenų, dokumentų ir informacijos saugos tvarką, taip pat šiais Nuostatais, už Registro duomenų, informacijos ir dokumentų saugą atsakingas Registro tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

154. Registro tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų:

154.1. registruojamų, perduodamų ryšių linijomis, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų, dokumentų ir informacijos saugą;

154.2. asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio neteisėto tvarkymo.

155. Registro tvarkytojas nustato:

155.1. naujo duomenų gavėjo registravimo kompiuteryje procedūras ir duomenis, kurių reikia duomenų gavėjo tapatumui įrodyti;

155.2. kaip duomenų gavėjas turi įrodyti savo tapatumą;

155.3. Registro kompiuterių technikos ir patalpų apsaugos taisykles.

 

X. REGISTRO DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

 

156. Registro dokumentų kopijos, duomenys ir informacija teikiami atlygintinai, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Vykdant šių Nuostatų 8.1 ir 74.1 punktuose nurodytas funkcijas, Registro duomenys, dokumentai ir informacija Teisingumo ministerijai teikiami neatlygintinai. Užmokestis už Registro duomenų, informacijos bei dokumentų kopijų teikimą neturi viršyti administracinių tokios paslaugos išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

157. Dokumentų ir pavienių dokumentų lapų kopijos, duomenys ir informacija gali būti teikiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu užtikrinta teksto apsauga, garantuojamas jų kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir galima identifikuoti registro tvarkytojo parašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

158. Registro duomenys, dokumentų kopijos ir informacija teikiami šiais būdais:

158.1. perduodama automatiniu būdu;

158.2. išduodamos pažymos;

158.3. teikiami Registro išrašai, informacija, duomenys, dokumentų kopijos Registro duomenų gavėjo pasirinkimu – raštu, elektroniniu paštu, internetu ar kitomis ryšio priemonėmis;

158.4. pagal gavėjo pateiktą prašymą išduodami specialiomis aplikacijomis suformuoti Registro duomenų ar informacijos išrašai;

158.5. atliekami vienkartiniai duomenų ar informacijos apibendrinimai, analizė ar įvairūs statistiniai skaičiavimai pagal gavėjo prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

1581. Gavėjui teikiami rašytinės formos Registro duomenų ir informacijos išrašai turi turėti žymą „išrašas tikras“, o teikiamos dokumentų kopijos – žymą „kopija tikra“, išskyrus tuos atvejus, kai gavėjas prašyme tokios žymos atsisako. Gavėjui teikiami elektroninės formos Registro duomenų ir informacijos išrašai turi turėti žymą „išrašas tikras“, o teikiamos dokumentų kopijos – žymą „kopija tikra“, jeigu gavėjas aiškiai prašo tokios žymos.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

1582. Registro duomenys, informacija ir dokumentų kopijos gavėjui teikiami pagal sutartis su Registro tvarkytoju arba gavėjo prašymus, kuriuose nurodomas duomenų naudojimo tikslas. Gavėjo pasirinkimu gali būti pateikiamas rašytinės arba elektroninės formos prašymas. Įgaliojimus Registro tvarkytojui sudaryti sutartis su gavėju ir jų sudarymo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklės.

Papildyta punktu:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

159. Kiekvienas asmuo, nurodęs Registro tvarkytojui juridinio asmens kodą ar juridinio asmens pavadinimą, turi teisę nedelsiant nemokamai gauti žodžiu ir internetu duomenis apie juridinio asmens pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinę (adresą), teisinį statusą, apribotą juridinio asmens veiklą ir išregistravimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

160. Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutartyje nustatomos duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, duomenų ir informacijos naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

161. Duomenys ir informacija valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams ir informacinių sistemų valdytojams teikiami, jeigu jų teikimas numatytas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintuose registrų (kadastrų, klasifikatorių) ar informacinių sistemų nuostatuose, kuriuose reglamentuota gaunamų duomenų ar informacijos apimtis ir naudojimas.

162. Duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų ar informacijos, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

XI. REGISTRO DUOMENŲ SKELBIMAS

 

163. Registro tvarkytojas apie juridinio asmens įregistravimą, jo duomenų ar informacijos pakeitimo įregistravimą, taip pat užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo įregistravimą, jų duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimą skelbia elektroninės formos oficialiame leidinyje – Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164. Registro tvarkytojo interneto svetainėje skelbiami šie Registro duomenys:

164.1. pavadinimas;

164.2. kodas;

164.3. buveinė (adresas);

164.4. teisinė forma;

164.5. valdymo organų nariai (vardas, pavardė);

164.6. likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (vardas, pavardė);

164.7. juridinio asmens teisinis statusas:

164.7.1. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.7.2. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.7.3. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.7.4. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.7.5. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.7.6. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.7.7. Neteko galios nuo 2007-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. 93, 2007-01-29, Žin. 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.8. apribota juridinio asmens veikla;

164.9. pranešimo apie numatomą juridinio asmens likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva paskelbimo data;

164.10. įregistravimo Registre data;

164.11. išregistravimo data.

164.12. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

 

164.13. Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ir Europos kooperatinės bendrovės veiklos (steigimo) tikslai.

Papildyta punktu:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

 

164.14. Jungimosi atveju skelbiami kiekvieno besijungiančio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), kuriame kaupiami kiekvieno besijungiančio juridinio asmens duomenys, juridinių asmenų registravimo numeriai tuose registruose.

Papildyta punktu:

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

165. Be šių Nuostatų 164 punkte nurodytų duomenų, skelbiami visi kiti juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų Registre įregistruoti duomenys, informacija ir dokumentai – Registro tvarkytojo interneto svetainėje įrašomos nuorodos į juos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

 

166. Įregistravęs šių Nuostatų 164 ir 165 punktuose nurodytus duomenis, informaciją ir dokumentus, Registro tvarkytojas juos paskelbia ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

167. Įregistravęs šių Nuostatų 164 ir 165 punktuose nurodytų Registro duomenų ar informacijos pakeitimus, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia pasikeitusius duomenis ar informaciją ir pakeitimo įregistravimo datą.

 

XII. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS

 

168. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojamasi kitų valstybės registrų, informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenimis:

168.1. Gyventojų registro;

168.2. Užsieniečių registro;

168.3. Nekilnojamojo turto registro;

168.4. Mokesčių mokėtojų registro;

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

168.5. Lietuvos Respublikos adresų registro;

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

 

168.6. Prekių ženklų registro;

168.7. Patentų registro;

168.8. Turto arešto aktų registro;

168.9. Pasaulio šalių ir teritorijų valiutų registro;

168.10. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus;

168.11. kitų valstybės registrų, informacinių sistemų ir klasifikatorių.

169. Valstybės registrų, informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenys gaunami pagal Registro tvarkytojo sudarytas sutartis su atitinkamų registrų ir klasifikatorių tvarkytojais Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

170. Registro tvarkytojas teikia duomenis apie juridinius asmenis, filialus ar atstovybes kitiems registrams ir informacinėms sistemoms. Sąveika su kiekvienu registru ar informacine sistema nustatoma teisės aktu arba duomenų teikimo sutartimi.

171. Duomenys kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkytojams teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.

172. Kitų registrų ir informacinių sistemų, valstybės ar savivaldybių institucijų naudojami duomenys, informacija ir dokumentai turi atitikti Registro duomenis, dokumentus ir informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai pirminis duomenų ir dokumentų registravimas teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas kituose pagrindiniuose valstybės registruose.

 

 

XIII. REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽSIENIO

VALSTYBĖMS

 

173. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

174. Registro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

 

XIV. REGISTRO TVARKYTOJO VEIKSMŲ APSKUNDIMAS

 

175. Registro tvarkytojo ir Teisingumo ministerijos veiksmai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

XV. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

176. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir lėšų, gautų už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, taip pat lėšų, gautų už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą. Juridinių asmenų registrui tvarkyti gali būti skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1032, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 105-4295 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001032

 

XVI. REGISTRO LIKVIDAVIMAS IR REORGANIZAVIMAS

 

177. Registras likviduojamas ir reorganizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03), i. k. 1041100NUTA00000824

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22), i. k. 1051100NUTA00000185

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22), i. k. 1061100NUTA00000374

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03), i. k. 1071100NUTA00000093

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 105-4295 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001032

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 82-3245 (2008-07-19), i. k. 1081100NUTA00000666

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo