Suvestinė redakcija nuo 2018-10-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 70-2543, i. k. 1052230ISAK00A1-159

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮSTAIGOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 31 d. Nr. A1-159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.5 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.5.3 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

Tvirtinu Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašą (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159

 

REIKALAVIMŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮSTAIGOMS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

1. Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo (toliau – reikalavimai) tikslas – nustatyti minimalius reikalavimus, kuriais vadovaudamosi profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos organizuoja savo veiklą ir kuriais vadovaudamasi Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) parenka įstaigas, teikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

2. Reikalavimai skirti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms ar siekiančioms teikti įstaigoms (toliau – įstaiga): asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, profesinės reabilitacijos centrams, profesinio mokymo ir kitoms ugdymo institucijoms.

3. Jei įstaiga teikia ne tik profesinės reabilitacijos, bet ir kitas paslaugas, ji turi turėti atskirą profesinės reabilitacijos padalinį.

4. Reikalavimai reglamentuoja įstaigų veiklos organizavimą, apibrėžia reikalavimus paslaugų teikimui, reikalavimus personalui, reikalavimus įstaigų pastatams ir aplinkai.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

5. Įstaiga, siekdama įgyvendinti profesinės reabilitacijos tikslus, turi nuosekliai analizuoti situaciją darbo rinkoje bei jos poreikius (ir vadovautis šia analize, sudarydama individualias profesinės reabilitacijos programas), taip pat bendradarbiauti su darbdaviais bei įvairiomis institucijomis, kurios galėtų turėti įtakos profesinės reabilitacijos rezultatams.

6. Įstaiga turi turėti šiuos galiojančius dokumentus:

6.1. įstaigos registravimo pažymėjimą;

6.2. įstaigos veiklos nuostatus (įstatus);

6.3. patvirtintą metinį įstaigos veiklos planą, kuriame būtų numatytas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas;

6.4. patvirtintą įstaigos pareigybių sąrašą, kuriame atsispindėtų, kokie yra įstaigoje profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas teikiantys specialistai;

6.5. nustatytas vidaus darbo tvarkos taisykles darbuotojams, apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas ir kt.;

6.6. nustatytas vidaus tvarkos taisykles klientams, apibrėžiančias buvimo įstaigoje normas, klientų teises ir pareigas ir kt.;

6.7. darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo sutartis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje;

6.8. licenciją vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas (jei įstaiga pati vykdo profesinį mokymą pagal darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programas);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-141, 2006-05-03, Žin., 2006, Nr. 51-1897 (2006-05-11), i. k. 1062230ISAK00A1-141

 

6.9. teritorinio visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą, liudijantį, kad patalpos atitinka sanitarinius-higienos reikalavimus, keliamus vykdomai įstaigos veiklai;

6.10. dokumentus, liudijančius, kad patalpos atitinka gaisrinei saugai, darbuotojų saugai ir sveikatai keliamus reikalavimus;

6.11. įstaigoje teikiamų profesinės reabilitacijos ir kitų paslaugų sąrašą ir nustatytus paslaugų įkainius;

6.12. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo įstaigoje tvarką;

6.13. profesinės reabilitacijos programų aprašymus, kuriuose turi atsispindėti programų turinys, įgyvendinimo etapai, trukmė. Programose turi būti išsamiai pagrįstas teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimas: išsamiai aprašytos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos (jei įstaiga yra jas įsigijusi) ir/ar pateiktas profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų sąrašas bei jų aprašymas, pateiktas profesinio mokymo programų sąrašas bei jų aprašymas, specialistai, teikiantys profesinės reabilitacijos paslaugas, nurodyta jų kvalifikacija, išsimokslinimas, licencijos užimamoms pareigoms atlikti, pateiktas įrangos bei kitų priemonių, būtinų profesinės reabilitacijos tikslams pasiekti, sąrašas;

6.14. įstaigos klientų registracijos žurnalą ir klientų asmens bylas, kuriose kaupiama informacija apie kliento profesinės reabilitacijos eigą bei kita reikalinga informacija;

6.15. Neteko galios nuo 2006-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. A1-141, 2006-05-03, Žin. 2006, Nr. 51-1897 (2006-05-11), i. k. 1062230ISAK00A1-141

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

7. Įstaiga privalo organizuoti ir užtikrinti profesinės reabilitacijos programą (ciklą) asmenims, vadovaujantis asmeniui sudaryta darbo rinkos poreikius atitinkančia individualia profesinės reabilitacijos programa.

8. Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos:

8.1. profesinių gebėjimų įvertinimas. Tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir / ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) bei galimybių dirbti įvertinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-174, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03938

 

8.2. profesinis orientavimas ir konsultavimas. Tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes;

8.3. profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir / ar naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio priemonėmis, profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo ir / ar neformaliojo profesinio mokymo programas, registruotas teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-141, 2006-05-03, Žin., 2006, Nr. 51-1897 (2006-05-11), i. k. 1062230ISAK00A1-141

Nr. A1-174, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03938

 

8.4. pagalba įsidarbinant. Tai informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt.;

8.5. palaikymo darbo vietoje paslauga. Tai pagalbos įsidarbinusiam asmeniui teikimas, sprendžiant asmens socialinių įgūdžių trūkumo, adaptacijos darbo vietoje, motyvacijos dirbti problemas, tarpininkavimas tarp asmens ir darbdavio bei jų konsultavimas, sprendžiant problemas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis, bei kita pagalba, siekiant kuo efektyvesnės ir ilgalaikės integracijos į darbo rinką.

Papildyta punktu:

Nr. A1-174, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03938

 

9. Esant reikalui, įstaiga privalo organizuoti ir užtikrinti maitinimo ir nakvynės paslaugų teikimą.

10. Įstaiga gali organizuoti ne daugiau kaip dviejų 8 punkte nurodytų profesinės reabilitacijos paslaugų programos (ciklo) dalių vykdymą kitose įstaigose. Šiuo atveju įstaiga turi turėti sudarytas sutartis su kitomis paslaugų įstaigomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-141, 2006-05-03, Žin., 2006, Nr. 51-1897 (2006-05-11), i. k. 1062230ISAK00A1-141

Nr. A1-174, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03938

 

11. Įstaiga pagal klientų poreikius gali organizuoti kitų paslaugų, kurios nėra profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis ir kurių Užimtumo tarnyba nefinansuoja profesinės reabilitacijos paslaugoms finansuoti skirtomis lėšomis, teikimą: socialinės reabilitacijos paslaugų, socialinių paslaugų (socialinio darbo, socialinių įgūdžių ugdymo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos ir kt.), psichologinės pagalbos paslaugų, paslaugų asmens bendros fizinės ir psichinės būklės priežiūrai užtikrinti (šių paslaugų teikimas būtų privalumas). Įstaiga gali sudaryti sutartis su kitomis įstaigomis ar organizacijomis dėl šiame punkte nurodytų paslaugų teikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-174, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03938

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PERSONALUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

12. Įstaigos personalo struktūra ir darbuotojų skaičius priklauso nuo įstaigos tipo ir pobūdžio, klientų skaičiaus, klientų negalios pobūdžio ir sudėtingumo, teikiamų paslaugų įvairovės, sudėtingumo ir paslaugų teikimo trukmės. Personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos veiklą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir klientų bei darbuotojų saugumą.

13. Įstaigos personalo struktūroje išskiriamas tiesiogiai su klientais dirbantis personalas ir netiesiogiai su klientais dirbantis (įstaigos administracija ir ūkines-technines funkcijas atliekantis) personalas.

14. Tiesiogiai su klientais dirbantį personalą gali sudaryti šios personalo grupės: psichologai, socialiniai darbuotojai, profesijos konsultantai, profesijos mokytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, kiti specialistai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-141, 2006-05-03, Žin., 2006, Nr. 51-1897 (2006-05-11), i. k. 1062230ISAK00A1-141

 

15. Įstaigos darbuotojai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą, kvalifikaciją ar licenciją užimamoms pareigoms atlikti.

 

V SKYRIUS

PASTATŲ, APLINKOS IR ĮRANGOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

16. Įstaigos, kuriose teikiamos profesinės reabilitacijos ir kitos paslaugos, turi būti įsteigtos patalpose, atitinkančiose technines, sanitarines-higienines, darbų ir gaisrinės saugos, darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimus atitinkančias normas. Projektuojamos patalpos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos projektavimo normas (turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR. 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, nustatytus statybų projektų reikalavimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

 

17. Įstaigų patalpos ir aplinka turi būti saugi, įrengta bei pritaikyta žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

18. Įstaigose turi būti individualiems, grupiniams užsiėmimams, teoriniam bei praktiniam mokymui pritaikytos patalpos.

19. Įstaigose, kuriose organizuojamas maitinimas, turi būti valgomasis ir maisto priėmimui skirtos patalpos (jeigu maistas atvežamas) bei maisto laikymui ir jo gaminimui skirtos patalpos (jei maistas gaminamas pačioje įstaigoje).

20. Jei įstaiga teikia nakvynės paslaugas, miegamieji kambariai turi būti atskiri vyrams ir moterims.

21. Atsižvelgiant į poreikį ir galimybes, įstaigoje gali būti įrengtos ir kitos patalpos (sportui, laisvalaikio praleidimui, savišvietai ir kt.).

22. Įstaiga turi turėti įrangą, techninės pagalbos priemones, reikalingas klientams su specialiaisiais poreikiais kiek galima savarankiškiau apsitarnauti.

23. Įstaiga turi turėti būtiną įrangą ir priemones profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-141, 2006-05-03, Žin., 2006, Nr. 51-1897 (2006-05-11), i. k. 1062230ISAK00A1-141

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 "Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-174, 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-04-01, i. k. 2014-03938

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005  m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-527, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15399

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo