Suvestinė redakcija nuo 2004-09-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 29-944, i. k. 1042210ISAK00003-96

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO

 

2004 m. vasario 20 d. Nr. 3-96

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamos registruojančios įrangos ir jo priedų nuostatas ir atsižvelgdamas į darbo grupės, sudarytos susisiekimo ministro 2003 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-369 „Dėl darbo grupės sudarymo“, pateiktus pasiūlymus dėl skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo tvarkos:

1. Skiriu Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos būti atsakingą už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimą bei šios sistemos funkcionavimą ir priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-474, 2004-09-22, Žin., 2004, Nr. 143-5234 (2004-09-25), i. k. 1042210ISAK0003-474

 

2. Pavedu:

2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkui Vidmantui Žukauskui:

2.1.1. organizuoti prašymų skaitmeniniuose tachografuose naudojamoms identifikavimo kortelėms gauti, keisti arba atnaujinti priėmimą bei išrašytų skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą;

2.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras, reikalingas:

2.1.2.1. techninei užduočiai, kurioje būtų reikalaujama numatyti keletą skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išrašymo ir su tuo susijusių operacijų sistemos sukūrimo variantų ir jiems įgyvendinti reikalingas teisines, technines, organizacines bei finansines priemones, parengti;

2.1.2.2. skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išrašymo ir su tuo susijusių operacijų sistemai sukurti pagal parengtą techninę užduotį;

2.1.3. parengti ir pateikti susisiekimo ministrui tvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, papildytų pagal šio įsakymo 2.1.1 punktą, projektą;

2.2. Susisiekimo ministerijos sekretoriui Valdemarui Šalauskui, pasitelkus Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų specialistus, užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo laikotarpiu;

2.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos valstybės sekretoriui Alminui Mačiuliui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-117, 2004-03-08, Žin., 2004, Nr. 39-1276 (2004-03-13), i. k. 1042210ISAK0003-117

 

3. Neteko galios nuo 2004-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. 3-117, 2004-03-08, Žin. 2004, Nr. 39-1276 (2004-03-13), i. k. 1042210ISAK0003-117

 

4. Neteko galios nuo 2004-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. 3-117, 2004-03-08, Žin. 2004, Nr. 39-1276 (2004-03-13), i. k. 1042210ISAK0003-117

 

 

 

 

Susisiekimo Ministras                                                                   Zigmantas Balčytis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-117, 2004-03-08, Žin., 2004, Nr. 39-1276 (2004-03-13), i. k. 1042210ISAK0003-117

Dėl susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3-96 "Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-474, 2004-09-22, Žin., 2004, Nr. 143-5234 (2004-09-25), i. k. 1042210ISAK0003-474

Dėl susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3-96 "Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo" pakeitimo