Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 148-5962, i. k. 1082270ISAK001R-491

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTARČIŲ DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE KOORDINAVIMO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 22 d. Nr. 1R-491

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03563

 

1. Tvirtinu Sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 1R-235 „Dėl pavyzdinės sutarties dėl koordinatorių skyrimo ir veiklos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3423).

3. Nustatau, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje turi būti paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris atliktų antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose centrinio koordinatoriaus funkcijas ir kontroliuotų antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimą.”

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-164, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10333

 

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-491

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-97

redakcija)

 

 

SUTARČIŲ DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE KOORDINAVIMO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reguliuoja sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo (toliau – sutartys) sudarymo tvarką ir jų turiniui keliamus reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

 

3. Sutartis sudaro Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) su advokatais ar kitais teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdančiais asmenimis, kurie padeda organizuoti antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose (toliau – koordinatoriai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-164, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10333

 

4. Koordinatorių, su kuriais bus sudaromos sutartys, skaičių tarnyba nustato atsižvelgdama į joje dirbančių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems pavesta atlikti antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo funkciją, skaičių, jų veiklos teritorijoje esančių administracinių vienetų išsidėstymą, ikiteisminio tyrimo institucijų, teismų skaičių, ikiteisminio tyrimo institucijose bei teismuose nagrinėjamų baudžiamųjų bylų skaičių ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės antrinės teisinės pagalbos organizavimui baudžiamosiose bylose užtikrinti. Nustatant koordinatorių skaičių tarnybos veiklos teritorijoje, turi būti vadovaujamasi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintais valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės, efektyvumo ir ekonomiškumo principais.

5. Tarnyba antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, sudarydama paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurių objektas yra teisinių paslaugų, koordinuojant antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, teikimas.

6. Tarnyba, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, taip pat geros ūkinės praktikos, protingumo ir sąžiningumo principais.

 

III SKYRIUS

SUTARČIŲ TURINYS

 

7. Sutartyse turi būti aptarti visi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties turiniui nustatyti reikalavimai.

8. Sutartyse taip pat turi būti nustatytos šios sąlygos:

8.1. Tarnybos teisės:

8.1.1. kontroliuoti, kaip koordinatoriai koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose;

8.1.2. spręsti klausimus dėl koordinatorių veiklos trūkumų pašalinimo;

8.1.3. tikrinti koordinatorių pateikiamų duomenų teisingumą.

8.2. Koordinatoriaus pareigos:

8.2.1. užtikrinti nepertraukiamą antrinės teisinės pagalbos koordinavimą sutartyje nustatytoje teritorijoje, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gynėjo dalyvavimą visose bylos ikiteisminėse (neteisminėse) ir teisminėse stadijose;

8.2.2. rinkti, kaupti duomenis, koordinuojant antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, ir pateikti šiuos duomenis tarnybai;

8.2.3. bendradarbiauti su teismais, teisėsaugos institucijomis, tarnyba, tarnybos nurodytu centriniu koordinatoriumi;

8.2.4. užtikrinti visos gaunamos profesinės informacijos konfidencialumą.

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-97, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03563

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-97, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03563

Dėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1R-491 „Dėl Sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-164, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10333

Dėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1R-491 „Dėl Sutarčių dėl teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo