Suvestinė redakcija nuo 2010-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 39-1798, i. k. 1032270ISAK15/V-231

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NĖŠČIŲ MOTERŲ IR VAIKŲ IKI TREJŲ METŲ TURINČIŲ MOTINŲ SIUNTIMO IR PERKĖLIMO Į PATAISOS NAMUS, TURINČIUS VAIKŲ (KŪDIKIŲ) NAMUS, TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 22 d. Nr. 115/V-231

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 151 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1703 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4661) 1.5.1 punktu:

1. Tvirtiname Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų siuntimo ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarką (pridedama).

2. Pavedame šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui ir Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo Bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) įsigaliojimo dienos.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. balandžio 22 d.

įsakymu Nr. 115/V-231

 

NĖŠČIŲ MOTERŲ IR VAIKŲ IKI TREJŲ METŲ TURINČIŲ MOTINŲ SIUNTIMO IR PERKĖLIMO Į PATAISOS NAMUS, TURINČIUS VAIKŲ (KŪDIKIŲ) NAMUS, TVARKA

 

1. Ši tvarka nustato nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų po teismo nuosprendžio siuntimą į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, ar pataisos įstaigoje esantį vaiko ir motinos skyrių (toliau vadinama – pataisos namų vaikų (kūdikių) namai), jų perkėlimą ir apgyvendinimą pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose.

2. Nėščios moterys ir vaikų iki trejų metų turinčios motinos po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo per dešimt dienų nusiunčiamos į pataisos namų vaikų (kūdikių) namus.

3. Moterys, kurios nėščiomis tapo būdamos pataisos įstaigose, perkeliamos į pataisos namų vaikų (kūdikių) namus likus 56 dienoms iki gimdymo.

4. Nėščios moterys, atliekančios laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, į juose esančius vaikų (kūdikių) namus perkeliamos vadovaujantis pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų rekomendacijomis.

5. Nuteistosios motinos, kurių vaikai iki trejų metų laikomi pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, turi teisę maitinti ir prižiūrėti savo vaikus visą vaikų buvimo pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose laiką.

6. Motina, kuri atlieka laisvės atėmimo bausmę ir pageidauja paimti auginti savo iki trejų metų amžiaus vaiką į pataisos namų vaikų (kūdikių) namus, pataisos įstaigos, kurioje atlieka laisvės atėmimo bausmę administracijai, pateikia šiuos dokumentus:

6.1. prašymą sudaryti galimybę auginti vaiką pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose;

6.2. Neteko galios nuo 2010-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-410/V-1067, 2009-12-24, Žin. 2009, Nr. 157-7108 (2009-12-31), i. k. 1092270ISAK0/V-1067

 

6.3. pažymą, kad iki patekimo į pataisos įstaigą motinai nebuvo apribota tėvų valdžia;

6.4. Neteko galios nuo 2010-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-410/V-1067, 2009-12-24, Žin. 2009, Nr. 157-7108 (2009-12-31), i. k. 1092270ISAK0/V-1067

 

6.5. Neteko galios nuo 2010-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-410/V-1067, 2009-12-24, Žin. 2009, Nr. 157-7108 (2009-12-31), i. k. 1092270ISAK0/V-1067

 

7. Prašymas su dokumentais persiunčiamas pataisos namų, turinčių vaikų (kūdikių) namus, administracijai.

8. Įstaigos, turinčios vaikų (kūdikių) namus, direktoriaus įsakymu iš įstaigos, turinčios vaikų (kūdikių) namus, ir vietovės, kurioje yra pataisos namai, turintys vaikų (kūdikių) namus, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovų sudaryta komisija, apsvarsto pateiktą prašymą ir priima vieną iš šių sprendimų:

8.1. priimti motiną su vaiku į įstaigos vaikų namus;

8.2. atidėti sprendimo priėmimą, nes dėl vietų stokos šiuo metu nėra galimybės priimti vaiką;

8.3. atmesti nuteistosios motinos prašymą priimti vaiką į įstaigos vaikų (kūdikių) namus.

9. Sprendimas, kuriuo atmetamas motinos prašymas priimti vaiką į pataisos namų vaikų (kūdikių) namus, turi būti motyvuotas. Prašymo atmetimo priežastys gali būti šios:

9.1. motina prieš patekdama į pataisos įstaigą nedalyvavo auginant ir auklėjant vaiką;

9.2. vaiko tėvas augina, prižiūri ir rūpinasi vaiku ir sprendimo priėmimo dieną jam neapribota tėvų valdžia;

10. Esant kelių nuteistųjų motinų prašymams priimti vaiką į įstaigos namų vaikų (kūdikių) namus, komisija priimdama sprendimą pirmiausia atsižvelgia į vaiko interesus, nepaisydama pareiškimų skaičiaus ir jų eiliškumo.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-410/V-1067, 2009-12-24, Žin., 2009, Nr. 157-7108 (2009-12-31), i. k. 1092270ISAK0/V-1067

Dėl teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 115/V-231 "Dėl Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų siuntimo ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo